Поделиться Поделиться

Фінансове моделювання для прийняття рішень

Метою створення й використання фінансових моделей є допомога, якому такі моделі можуть надати керівництву підприємства в процесі ухвалення рішення. У цьому контексті фінансова модель (financial model) - функціональна галузь загальної моделі стратегічного планування. Це математична модель, яка описує взаємозв'язки поміж фінансовими змінними підприємства. Таким чином, фінансову модель дозволяється визначити як "спрощене математичне відображення реальної фінансової сторони діяльності підприємства" [33]. Таке визначення означає, що фінансова модель являє собою спробу показати комплексний характер фінансово-господарської ситуації у формі спрощених (порівняно з дійсністю) математичних рівнянь. Вона є основним інструментальним засобом для планування і складання бюджету. Також її використовують для аналізу ризику і експериментів "а що буде, коли...".

Кращим способом розуміння сутності фінансових моделей є дослідження кількох простих моделей, наприклад: кошторису; аналізу величини витрат, обсягу виробництва і прибутку; задачі лінійного програмування. Саме дані моделі вивчають більшість студентів спеціальності "Фінанси та бухгалтерський облік" в американських університетах. Вони ознайомлюються з основами техніки (інструментами) прийняття рішень, наприклад, з такими, як аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу і прибутку (cost-volume-profit analysis), як аналіз релевантних витрат (relevant cost analysis), регресійний аналіз, лінійне програмування і моделі розподілу витрат (cost allocation models) [34, с. 131]. Дані інструменти є неповними (частковими) моделями, через те що за їх допомогою аналізують тільки деяку частину великої проблеми.

Фінансові моделі забезпечують керівництво підприємства корисною аналітичною інформацією, котру дозволяється використати як основу для прийняття зважених рішень. Інформацію, якою фінансові моделі забезпечують особу, котра приймає рішення, може бути проаналізовано під двома кутами зору, а саме:

а) досягнення цілей: коли управлінці включать свої оцінки параметрів виробничої діяльності та інші відповідні дані у фінансову модель, тоді аналіз фінансової моделі покаже, чи зможуть результати рішення допомогти у досягненні цілей, поставлених перед підприємством. Для виробничого підприємства головною метою є максимізація прибутку. Таким чином, при використанні моделі кошторисного планування вона покаже, чи зможе підприємство максимально збільшити свої прибутки, ґрунтуючись на оцінках і допущеннях, включених у модель на певний момент часу. Також метою може бути оптимальне використання своїх ресурсів. Для цього використовують модель лінійного програмування. Ця модель може швидко визначити, чи дозволяється досягти цілей підприємства, керуючись тим чи іншим рішенням, включеним у модель на різних етапах. Керівники можуть використовувати цю інформацію для перегляду рішень, переоцінки цілей і переосмислення процесів прийняття рішень;

б) аналіз ризику. Аналіз ризику є важливим елементом процесу ухвалення рішення. Можливість за допомогою фінансових моделей миттєво аналізувати ситуації типу "що буде, коли..." надає керівникам швидкий і простий метод для виконання широкого аналізу, щоби прийняти будь-яке рішення. У цьому полягає основна перевага фінансових моделей.

До появи комп'ютерних інформаційних технологій створення і використання фінансових моделей було копітким заняттям, яке потребувало багато часу. У сучасних умовах складної робочої обстановки за наявності незліченних зв'язків і взаємин, що можуть бути в найнезначніших фінансових аспектах підприємства, використання фінансових моделей без допомоги передової інформаційної технології було б практично неможливим. Вплив, котрий справила інформаційна технологія на застосування фінансового моделювання, полягає в можливості майже миттєвого проведення аналізу складних і невизначених ситуацій, пов'язаних з ухваленням рішення. Коли фінансову модель ввести в комп'ютерну систему, то керівник може одержати швидкі відповіді на свої запитання типу "що буде, коли..." (наприклад, що буде з обсягом реалізації, коли інфляція збільшиться на 3 % ?). Через швидкість аналізу кількість запитань типу "що...

коли...", які задаються, також суттєво зростає, що дозволяє досягти повноти аналізу рішення.

Таким чином, інформаційна технологія дала можливість керівникам використовувати фінансові моделі для уточнення цілей, переоцінки сутності та ступеня фінансових відносин і для значного полегшення аналізу різних варіантів рішення. Інформаційна технологія зробила фінансові моделі більш простими у використанні й доступними майже для всіх підприємств.

Деякі завдання може бути вирішено тільки із застосуванням комп'ютера. Як правило, необхідність застосування комп'ютера викликана такими причинами:

а) складність розрахунків. Така ситуація може виникнути прй розв'язуванні чисельними методами оптимізаційних задач, коли число змінних та обмежень перевищує межі, доступні для ручних розрахунків, а в реальній практиці це звичайне явище;

б) великі обсяги оброблюваної інформації. Така ситуація також є звичайною для сучасного підприємства;

в) суворі вимоги до термінів одержання результату аналізу. Інформація має бути оперативною, щоби не втратити своєї цінності.

Хоча фінансові моделі і можуть забезпечити керівництво великою кількістю корисної інформації, вони не приймають рішення замість керівника. Однак саме вони вказують керівникові правильний напрям і можуть також істотно заощадити його час, допомагаючи уникнути розгляду варіантів, які модель відносить до розряду абсолютно неприйнятних.

Запитання для самоперевірки

1. У через що полягає важливість інформації в сучасному світі?

2. Що таке економічна інформація і які дані до неї відносять?

3. Дайте характеристику управлінської інформації.

4. Які головні властивості та характеристики економічної інформації?

5. Опишіть стадії обробки економічної інформації.

6. За якими ознаками класифікується економічна інформація на підприємстві?

7. Які головні принципи та вимоги до облікової інформації?

8. Дайте характеристику поняттю інформаційної системи.

9. Які компоненти входять у будь-якому інформаційну систему? 10. Наведіть визначення комп'ютерної інформаційної системи

підприємства (КІСП).

11. Яка різниця поміж функціональною і забезпечуючою частиною КІСП?

12. Що таке інформаційна технологія? Як співвідносяться інформаційна і предметна технологія?

13. Які етапи у своєму розвитку пройшли інформаційні технології?

14. У через що полягає сутність управління (менеджменту)? Які його етапи?

15. Дайте характеристику різним функціям управління.

16. Яке місце обліку, аналізу та контролю в системі функцій управління?

17. Охарактеризуйте місце й взаємний зв'язок комп'ютерної системи бухгалтерського обліку КСБО та інформаційної системи підприємства.

18. Дайте характеристику традиційним підходам до управлінської діяльності.

19. Які нові концепції менеджменту, побудовані саме навколо комп'ютерних інформаційних облікових систем, Ви знаєте?

20. Що таке реінжиніринг бізнес-процесів?

21. За якими ознаками класифікуються інформаційні системи?

22. Які складові входять у КІСП на сучасному підприємстві?

23. Які функції виконують ЕRР-системи і з яких компонентів вони складаються?

24. Дайте характеристику перспективним інформаційним системам підприємства.

25. Як здійснюються ділові операції за допомогою електронної комерції?

26. Яке призначення моделювання в економіці та бухгалтерському обліку?

27. Дайте характеристику моделям стратегічного планування та фінансовим моделям підприємства.

28. Котрий зв'язок фінансових та облікових моделей?

Похожие статьи