Поделиться Поделиться

Об'єкти внутрішнього аудиту

Об'єкти внутрішнього аудиту можуть бути різними залежно від особливостей економічного суб'єкта і вимог його керівництва чи власника.

До основних об'єктів внутрішнього аудиту відносяться:

- організація і методика ведення бухгалтерського обліку (облікова, податкова, амортизаційна та інші складові чи види політики, план документообігу та інші додатки);

- дотримання якісних характеристик фінансової звітності;

- стан дотримання вимог законів, нормативних актів, розпоряджень адміністрації, технологій та норм, що регламентують діяльність підприємства;

- організація податкового обліку, складання податкової звітності, своєчасність сплати податків;

- система управління підприємством; господарські, в т.ч. технологічні процеси, що відбуваються на підприємстві; діяльність адміністративних, економічних і технічних служб та виконання службових обов'язків працівниками їхніх підрозділів відносно обліку і контролю;

- система і стан внутрішнього контролю (контрольна політика);

- організація фізичного захисту активів підприємства;

- фінансовий стан і платоспроможність підприємства, рівень забезпеченості ресурсами та їх використання;

- інші процеси господарської діяльності підприємства (використання робочого часу, продуктивність праці тощо).

Стандартизація внутрішнього аудиту

Наукове обґрунтування та професійна діяльність внутрішнього аудиту передбачає розробку положень етики та стандартів. Розробкою стандартів на міжнародному рівні займається Інститут внутрішніх аудиторів - IBA (Institute of Internal Auditors - IIA).

У 1978 році IBA видані та прийняті до застосування Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту - СППВА (Standards for Professional Practice of Internal Auditing).

Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (СППВА) придатні для використання всіма суб'єктами господарювання, мають характер рекомендацій, змінюються і доповнюються у зв'язку із змінами в економічному середовищі підприємств, тобто - під впливом факторів як мікроекономічного, так і макроекономічного характеру. Метою СППВА є:

- встановити головні принципи практики внутрішнього аудиту;

- визначити концептуальну базу, що є основою широкого спектра послуг в галузі внутрішнього аудиту.

- сприяти вдосконаленню систем і процедур усередині організації.

СППВА складаються з трьох розділів:

- стандарти якісних характеристик (три стандарти);

- стандарти діяльності (сім стандартів);

- стандарти практичного застосування.

Стандарти якісних характеристик стосуються характеристики організацій та осіб, що виконують внутрішній аудит. Стандарти діяльності розкривають природу внутрішнього аудиту та надають якісні критерії, за якими дозволяється вимірювати ефективність наданих послуг. Стандарти якісних характеристик і Стандарти діяльності поширюються на послуги внутрішнього аудиту в цілому. Стандарти практичного застосування застосовують Стандарти якісних характеристик і Стандарти діяльності для конкретних ситуацій (наприклад, аудит відповідності, розслідування шахрайства, чи проект з самооцінки контролю).

Існує лише один набір Стандартів якісних характеристик і Стандартів діяльності, однак може бути кілька наборів Стандартів практичного застосування: по одному на кожен з основних видів внутрішньої аудиторської діяльності. Перш за завжди, Стандарти практичного застосування використовуються до послуг з надання впевненості (позначаються літерою "A", за якою слідує номер Стандарту, наприклад: 1130.A1) і консультаційних видів діяльності (позначаються літерою "С", за якою слідує номер Стандарту, наприклад: nnnn.C1).

Дані Стандарти є розділом Основ професійної діяльності. Дані основи були запропоновані цільовою групою з інструкцій і схвалені радою директорів Інституту Внутрішніх Аудиторів у червні 1999 року.

Основи включають Визначення внутрішнього аудиту, Кодекс етики, Стандарти та інші інструкції. Стандарти охоплюють інструкції, що раніше містилися у "Червоній книзі", проте перероблені у новий формат, запропонований цільовою групою з інструкцій, та оновлені згідно до рекомендацій, вміщених у звіті "Бачення майбутнього", що належить цільовій групі.

Стандарти використовують терміни, яким були надані конкретні значення, що включені до Глосарію.

Розробка стандартів є безперервним процесом. Рада зі стандартів заохочує пропозиції від членів Інституту Внутрішніх Аудиторів та інших зацікавлених сторін для того, щоби визначити, які із проблем, що виникають, потребують нових стандартів чи перегляду діючих стандартів.

Додаткові інструкції відносно того, як стандарти можуть бути реалізовані на практиці, дозволяється знайти в Прикладних інструкціях, які видаються Комітетом з професійних питань.

СППВА існують тільки у англомовному варіанті. Авторами посібника було здійснено їх переклад українською мовою, їхню структуру та скорочений зміст надано у додатку АР посібника.

Термінологічний словник за Темою 12

Аудит на відповідність вимогам - аудит, котрий визначає, чи дотримуються на підприємстві вимоги законів, договорів, правил, норм тощо.

Аудит фінансової звітності - традиційний вид аудиту, котрий передбачає оцінку достовірності фінансової інформації підприємства.

Внутрішній аудит - незалежна діяльність усередині самого підприємства відносно перевірки й оцінки його роботи, визначення платоспроможності та запобігання банкрутству. За внутрішній аудит відповідає саме підприємство чи один з його відділів. Мета внутрішнього аудиту - вдосконалення організації та управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання тощо. Його функції охоплюють, серед іншого, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності внутрішнього контролю.

Внутрішні аудитори (Internal auditors) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) - особи, обов'язком яких є виконання функцій внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори можуть працювати у структурному підрозділі внутрішнього аудиту чи подібному підрозділі.

Державний сектор (Public sector) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) - органи державного управління, регіональні органи самоврядування (наприклад, штатів, провінцій, територій), місцеві органи самоврядування (наприклад, міські, селищні) і відповідні державні установи (наприклад, агенції, ради, комісії та підприємства).

Діяльність внутрішнього аудиту (Internal audit function) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) - діяльність з оцінки, яка організована як підрозділ суб'єкта господарювання чи надається йому як послуга. її функції охоплюють серед іншого перевірку, оцінку та моніторинг адекватності й ефективності внутрішнього контролю.

Моніторинг заходів контролю (Monitoring of controls) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) - процес, призначений оцінити ефективність діяльності з внутрішнього контролю в часі. Він охоплює вчасну оцінку структури і функціонування заходів контролю та вживання необхідних виправних заходів, модифікованих згідно до змін в умовах. Моніторинг заходів контролю є компонентом внутрішнього контролю.

Операційний (управлінський) аудит - аудит, котрий передбачає вивчення аудиторами будь-якої частини процедур та операцій суб'єкта господарювання з метою оцінки їхньої продуктивності й ефективності та формулювання рекомендацій відносно економічного використання ресурсів, досягнення поставлених цілей.

← Предыдущая страница | Следующая страница →