Поделиться Поделиться

Особливості обліку у торгівлі

Торгівля є роздрібна і оптова. Роздрібна торгівля передбачає продаж товарів чи послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання. Оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі та іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

У підприємствах роздрібної торгівлі товари оцінюють за цінами продажу. Через те придбані товари дооцінюють до цін продажу за середнім відсотком торговельної націнки. За рахунок націнки відшкодовуються ПДВ і витрати торгового підприємства. Тобто торговельна націнка складається із націнки для відшкодування витрат і отримання прибутку, а також сум ПДВ, що включені у вартість продажу товару.

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) включають затрати на заготівлю товарів, оплату тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування товарів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування товарів. ТЗВ включаються до собівартості придбаних товарів чи загальною сумою відображаються на окремому субрахунку.

Торгова націнка встановлюється у відсотках до собівартості придбаних товарів. Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торговельної націнки товарів. Даний метод застосовують підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів із приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця поміж продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на дані товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток вартості продажу (роздрібної) реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки.

Середній відсоток торговельної націнки визначається шляхом ділення суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у вартості продажу одержаних у звітному місяці товарів на суму вартості пролажу (роздрібної) залишку товарів на початок звітного місяця та вартості продажу (роздрібної) одержаних у звітному місяці товарів.

Проведення торгової націнки товарів відображають таким записом: дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі", кредит субрахунку 285 "Торгова націнка". Торгову націнку, яка припадає на реалізовані товари, списують у зворотному порядку: дебет субрахунку 285, кредит субрахунку 282. її дозволяється списати методом червоного сторно, як передбачено в П(С)БО 9 "Запаси" - дебет субрахунку 282, кредит субрахунку 285.

При видачі грошей покупцеві у зв'язку з поверненням товарів складається фіскальний касовий чек видачі коштів. Це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій під час проведення розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінності під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї тощо.

Повернення грошей покупцеві відображають записом за дебетом субрахунку 704 "Вирахування з доходу" і за кредитом субрахунку 301 "Каса в національній валюті". Коригується методом червоного сторно сума податкового зобов'язання, що відноситься до повернутих товарів: дебет субрахунку 704, кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками". Зменшується нарахований дохід: дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності", кредит субрахунку 704. Повернений товар відновлюють у торгівлі червоним сторно: дебет субрахунку 791, кредит субрахунку 282 "Товари в торгівлі".

Порядок відображення на бухгалтерських рахунках операцій із придбання та реалізації товарів на умовах попередньої оплати показано в табл. 9.2.

У комісійній торгівлі учасниками сторін є дві особи:

- комітент - громадянин, підприємство (організація, установа), що здає товар на комісію;

- комісіонер - суб'єкт господарювання, котрий приймає товар на комісію. Комісіонер е посередником поміж комітентом і покупцем.

Таблиця 9.2. Кореспонденція рахунків за обліком надходження і реалізації товарів на умовах попередньої оплати

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один чи кілька правочинів від свого імені, проте за рахунок комітента.

За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий на комісію, до моменту його продажу покупцеві. Комітент має право в будь-котрий час забрати зданий на комісію товар, сплативши комісіонеру обумовлену плату за його зберігання. Товар рахується на балансі комітента до його реалізації. Таким чином, передача товарів від комітента до комісіонера не вважається продажем, а через те дозволяється сплачувати податки при комісійній торгівлі не за датою відпуску товарів, а після їх продажу. Такою вигодою доцільно користуватися.

Товари від юридичних осіб приймаються згідно з товаросупровідними документами та за наявності інформації про товар.

Приймання товарів на комісію комісіонер оформляє квитанцією, яка виписується у двох примірниках. Перший її примірник видається комітенту, а другий (комітентська карта) залишається у комісіонера і з товарним звітом передається до бухгалтерії.

Товари, прийняті на комісію, фахівець-оцінник записує в оціночно-здавальну відомість, вказуючи номер квитанції, назву товару і ціну реалізації. Оціночна відомість складається у двох примірниках. Перший із них разом з товарним звітом здається у бухгалтерію, другий, разом з товарами, що прийняті на комісію, передається матеріально-відповідальній особі.

Контроль прийняття товарів на комісію, їх рух та розрахунки здійснюють шляхом ведення оборотної відомості. В ній записують такі дані: дату і номер квитанції, назву товару, сальдо на початок місяця товарів та заборгованості, надходження товарів, їх продаж, уцінку, повернення, нарахування і виплати комітенту, сальдо на кінець місяця товарів та заборгованість комітенту. Відомість із зазначеними реквізитами може готуватися на комп'ютері.

Майно, що надійшло до комісіонера від комітента чи набуте комісіонером за рахунок комітента, є власністю останнього. Таким чином, товари, передані на комісію, комітент обліковує на своєму балансі, а комісіонер на позабалансовому субрахунку 024 "Товари, прийняті на комісію".

Готівку за продані товари оприбутковують через реєстратор розрахункових операцій, що передбачено Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" записом за дебетом рахунку 30 "Каса" і кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". При безготівкових розрахунках запис може бути проведений у дебет рахунків 31 "Рахунки в банках" (гроші від продажу надійшли на поточний рахунок згідно з випискою банку) чи 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" (при наступній оплаті).

Після продажу товарів виникає податкове зобов'язання: дебет субрахунку 702 і кредит субрахунку643 "Податкові зобов'язання" - за новими товарами на загальну суму виторгу, а за вживаними товарами - виходячи із суми комісійної винагороди.

За проданими товарами відображають заборгованість комітенту: дебет субрахунку 702 і кредит субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". За новими товарами зазначений запис роблять без ПДВ, а на суму ПДВ показують податковий кредит: дебет субрахунку 644 "Податковий кредит" і кредит субрахунку 685. Оплату комітенту записують в дебет субрахунку 685 і кредит рахунків 30 чи 31. Реалізовані чи повернуті комітенту товари списують за кредитом позабалансового субрахунку 024.

Надходження платежів від комітента за зберігання товарів показують за дебетом рахунків 30 чи 31 і кредитом субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Ця послуга обкладається ПДВ: дебет субрахунку 703 і кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

Дохід від продажу списують на фінансові результати: дебет рахунку 70 "Доходи від реалізації" і кредит рахунку 79 "Фінансові результати". Витрати, пов'язані з діяльністю відносно комісійної торгівлі, комісіонер обліковує за дебетом рахунку 93 "Витрати на збут". Дані витрати списують у кінці місяця: дебет рахунку 79 і кредит рахунку 93. Фінансовий результат визначають за записами на рахунку 79.

Матеріальні цінності, передані на комісію, до їх реалізації залишаються на балансі комітента. При передачі цінностей в оцінці за обліковими цінами комітент проводить запис за дебетом і кредитом відповідних матеріальних рахунків (рахунки 10,20,26,27,28). Картки складського обліку, інвентарні картки та інші регістри аналітичного обліку за цінностями, переданими на комісію, групують в окремий частина.

Після одержання від комісіонера виручки за продані цінності їх списують у дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації", відображаючи одночасно податкове зобов'язання з ПДВ.

Товари, придбані у комісіонера, покупець обліковує як звичайну покупку:

1) оприбуткування товарів за ціною придбання за мінусом суми ПДВ - дебет рахунку 28 "Товари", кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

2) відображення податкового кредиту (за наявності податкової накладної) - дебет субрахунку 641 "Розрахунки за податками", кредит рахунку 63;

3) оплата за придбаний товар - дебет рахунку 63, кредит рахунку 31 "Рахунки в банках".

Похожие статьи