Поделиться Поделиться

Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки касових операцій

На частину господарських операцій за рухом готівкових грошових коштів у сільськогосподарських операціях припадає до 30% записів. Під час перевірки касових операцій необхідно передусім узагальнити канали надходження та витрачання грошових коштів.

У звіті касира операції з оприбуткування і витрачання грошових коштів відображаються окремо. Через те при розробці систематизованих завдань з перевірки касових операцій дозволяється визначити, що найбільш загальною ціллю перевірки грошових коштів у касі є:

o вивчення правильності зберігання;

o встановлення правильності оприбуткування;

o встановлення правильності витрачання;

При цьому до основних завдань перевірки дозволяється віднести:

- встановлення стану зберігання та схоронності готівки та цінних паперів;

- встановлення законності операцій з готівковими грошовими коштами;

- встановлення дотримання касової дисципліни;

- вивчення порядку відображення інших операцій.

Під час перевірки стану зберігання та схоронності грошових коштів особлива увага звертається на дотримання умов їх зберігання. При цьому встановлюють:

o стан приміщення, де зберігаються грошові кошти, і сейфа;

o чи забезпечено на підприємстві належне зберігання грошових коштів у касі та при їх доставці з банку;

o чи дотримуються правила ведення касової книги (своєчасний запис у касову книгу, відсутність виправлень, чіткість записів та ін.);

o чи проводиться на підприємстві не рідше одного разу в квартал раптова інвентаризація каси;

o чи є у касира затверджений керівником підприємства перелік осіб, які мають право підписувати касові документи та зразки їх підписів;

o чи забезпечене належне збереження ключів-дублікатів від сейфа, що виключає можливість використання їх сторонніми особами;

o чи є додаткові залізні двері (чи покриті залізом) в касу;

o чи забезпечується каса охороною в нічний час;

Під час перевірки необхідно враховувати, що касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження грошових коштів, через те він повинен бути ознайомлений з "Положенням про ведення касових операцій", із нього повинен бути відібраний "Договір про матеріальну відповідальність".

Виявлення законності операцій з готівковими грошовими коштами проводиться шляхом попередньої систематизації окремих завдань аудиту.

До таких завдань дозволяється віднести:

- встановлення повноти і своєчасності оприбуткування всіх грошових коштів;

- встановлення повноти і своєчасності перерахування грошових коштів на поточні рахунки в банку з каси;

- виявлення підтвердження усіх виплат відповідними документами;

- виявлення дотримання установлених термінів виплат заробітної плати, підзвітних сум та ін.;

- виявлення можливості отримання виручки від продажу товарно-матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами (зав. складами, комірниками та ін.);

- виявлення відповідності всіх фактичних бухгалтерських записів операціям, які рекомендовані Наказом про облікову політику підприємства і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку;

- виявлення правильності відображення бухгалтерських операцій. Особливо необхідно вивчити бухгалтерські операції, які були проведені після здійснення планових і непланових інвентаризацій каси. Тут необхідно перевірити законність операцій з відображення виявленого надлишку та нестачі грошових коштів, коли такі мали місце при поточних перевірках.

Порушенням також є недотримання касової дисципліни. У цьому випадку виявляють:

o чи було своєчасним внесення грошових коштів на рахунки банку;

o дотримання встановленого ліміту каси;

o дотримання правильності цільового використання грошових

коштів;

o незаконне витрачання грошових коштів з виручки;

o випадки видачі готівки "у борг" іншим підприємствам;

o випадки видачі готівки на відрядні витрати понад установлений ліміт;

o своєчасність повернення готівки, яка видана для поїздки у відрядження і яка не була використана;

o правильність оформлення касової книги і реєстраційного журналу;

o дотримання тендерної системи порядку сплати за товари та послуги.

Під час перевірки дотримання інших пунктів "Положення про ведення касових операцій" встановлюється:

- правильність оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів, відомостей на видачу заробітної плати, Касової книги та інших документів;

- своєчасність записів у Касову книгу та передачі звітів до бухгалтерії;

- випадки незаконного покладання обов'язків касирів на працівників, які пов'язані з нарахуванням заробітної плати.

Щоби перевірити правильність оформлення касових документів та ведення Касової книги необхідно поставити такі залити:

- чи всі записи в первинних документах та касовій книзі тотожні;

- чи нема в первинних касових документах та Касовій книзі виправлень;

- чи заносяться дані паспорта одержувача у видаткові касові ордери при видачі коштів;

- чи відповідають підписи в касових документах підписам одержувачів коштів;

- чи гасяться касові документи штампом "Сплачено" чи "Погашено";

- чи є взаємна кореспонденція за бухгалтерськими рахунками у касовому ордері та Касовій книзі.

Коли аудитором проводиться перевірка стану контролю касової готівки, то аудитор повинен вивчити:

o чи проводиться внутрішньогосподарська перевірка каси не рідше одного разу в квартал;

o чи проводиться суцільна перевірка оприбуткування та витрачання грошових коштів. При цьому аудитор може провести суцільну перевірку прибуткових, а потім видаткових ордерів. Дозволяється перевіряти прибуткові та видаткові ордери в один прийом;

* чи відповідають записи в Реєстраційному журналі записам у Касовій та Головній книзі;

* чи встановлено коло осіб, пов'язаних з прийманням та видачею готівки.

Для більш детального дослідження порядку відображення руху грошових коштів у касових документах та Касовій книзі аудитор також перевіряє:

- правильність оплати готівкою за послуги (надходження за автотранспортні послуги, проживання) від кінотеатрів, бань, буфетів, ларьків;

- правильність видачі грошових коштів іншим касирам;

- можливість безпідзвітного списання коштів на витратні рахунки;

- можливість виплати грошових коштів при завищенні ваги тварин під час приймання їх від населення.

До об'єктів перевірки касових операцій відносять:

* приміщення, які забезпечують схоронність грошових коштів;

* готівкові грошові кошти;

* грошові документи в національній валюті;

* грошові документи в іноземній валюті;

* грошові кошти в дорозі в національній валюті;

* грошові кошти в дорозі в іноземній валюті;

* прибуткові та видаткові касові документи;

* відомості на видачу заробітної плати;

* інші касові документи;

* Журнали реєстрації прибуткових та видаткових документів;

* Касова книга;

* Головна книга;

* Журнали-ордери № З А с.-г;

* інші касові документи.

Джерелами перевірки, як правило, є об'єкти дослідження. Послідовність перевірки здійснюють згідно з поставленими завданнями.

Похожие статьи