Поделиться Поделиться

Завдання, послідовність і джерела ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями

Завдання контролю і ревізії полягають у перевірці забезпечення:

o правильності і своєчасності оформлення операцій, пов'язаних із надходженням і використанням матеріалів;

o збереження матеріальних цінностей за місцями зберігання та на всіх стадіях їх руху;

o правильності встановлення номенклатурних цінників та обгрунтованості визначення собівартості продукції;

o дотримання договірно-розрахункової системи матеріально-технічного постачання, правильності і своєчасності розрахунків з постачальниками;

o витрачання матеріалів у процесі виробництва згідно до встановлених норм;

o стану аналітичного (складського і бухгалтерського) обліку матеріалів та правильність визначення їх собівартості.

Під час ревізії перевіряючий має керуватись законодавчими та нормативно-правовими актами, які регулюють відносини поміж покупцями та постачальниками, систему постачання, приймання та відпуску матеріалів. Це дасть можливість перевірити систему нормативно-правового забезпечення, тобто обґрунтувати перевірку дотримання на підприємстві законності операцій з товарно-матеріальними цінностями.

Під час ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями (ТМЦ) основними є два способи - фактичний і документальний, якими перевіряють систему органолептичних, розрахунково-аналітичних, документальних прийомів контролю та процедур узагальнення й реалізації його матеріалів. Через те важливо правильно використати процедури, пов'язані з інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками та перевірки документального обгрунтування операцій відносно надходження, використання та іншого вибуття матеріальних цінностей. Джерелами інформації для ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями є:

o законодавчі і нормативні акти про постачання ТМЦ, їх зберігання, надходження, вибуття;

o нормативно-правові акти з ведення обліку, інвентаризації ТМЦ та матеріальної відповідальності;

o відомості інвентаризації ТМЦ та її результатів, реєстри аналітичного та синтетичного обліку;

o розрахунково-нормативна документація зі зберігання, реалізації, випуску та використання ТМЦ

o комерційні угоди, договори постачання, первинна документація з обліку договорів про повну чи часткову матеріальну відповідальність;

o звітність про зберігання, реалізацію, використання та списання ТМЦ.

Під час ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями перевіряють у такій послідовності:

o наявність та умови зберігання ТМЦ;

o операції, пов'язані з надходженням ТМЦ;

o оцінювання та оприбуткування ТМЦ;

o операції, пов'язані з вибуттям ТМЦ;

o використання сировини та матеріалів на виробництві;

o облік операцій, пов'язаних з рухом ТМЦ (внутрішні переміщення, передавання у виробництво, реалізація, списання);

o товарні запаси;

o тара;

o правильність відображення у бухгалтерському обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями.

Коли в процесі огляду інвентарних об'єктів на місцях працівники КРУ, ВДСБЕЗ виявили несправне устаткування, вони одразу мають порушити питання про обґрунтованість нарахування амортизації. За даними документів дозволяється визначити коефіцієнт зношування наявних на підприємстві основних засобів. Прийнятним для будь-якого підприємства варто вважати коефіцієнт зношування, нижчий за 50 %.

Ефективність використання основних засобів перевіряють за низкою відносних показників, залежно від цілей перевіряючого. Насамперед доцільно проаналізувати структуру основних фондів підприємства і визначити частку в ній окремих груп основних засобів, наприклад, їх активної частини.

Показники фондовіддачі, фондомісткості, коефіцієнти змінності, використання виробничої потужності аналізують у динаміці. Виявлені тенденції розкривають резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

Як бачимо, перевірка доцільності формування запасів матеріальних цінностей стає за ринкової економіки одним з найбільш пріоритетних напрямів контролю. Це дозволяється пояснити тим, що запаси визнаються активами, коли існує ймовірність того, що підприємство матиме у майбутньому економічні вигоди від їх використання і їхня вартість може бути вірогідно визначена. Через те вартісну оцінку запасів ревізор має ретельно перевіряти.

Особливу увагу потрібно приділити контролю належного оформлення прибуткових і складських документів, списанню матеріалів і сировини. Перевірка взаємозалежного документообігу про надходження і рух матеріалів та їх списання дає змогу оцінити рівень організації обліку на підприємстві, поточного контролю, обґрунтованість, повноту і своєчасність оприбуткування та вибуття матеріальних цінностей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від І 6.07.99 № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999.-№ 6.- С. 9-13.

2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-П (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 13.-С. 110.

3. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П.К. Германчук, І. Б. Стефанюк, Н.ї. Рубанта ін.- К: НВП "АВТ", 2004.-424 с. (Інтегрований навчально-атсстаційний комплекс).

4. Головко В. І., Мінчанко А. В., /Норманська В. М. Фінансово- економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навч. посіб.. - К.: ЦНЛ, 2006.-448 с.

5. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. - К: Центр навч. літри, 2004.-245 с.

6. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2006.- 152 с.

7. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2007.-255 с.

8. Живко 3.Б. Судова бухгалтерія.- Навч.-метод. посіб.- К.: Атіка, 2007.-344 с.

9. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і таблицях: Навч. посіб. - Л.: СПОЛОМ, 2007.- 300 с.

10. Живко 3. В., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб.- К.: Алерта, 2008.-355 с.

11. Калмик М.І. Судова бухгалтерія: Підручник. 2-гс вид., перероб. і доп.- К.: Атіка, 2003.- 592 с.

12. Контроль і ревізія. Навч. посіб. Нормативно-практичні матеріали. Станом на 18.03.2001 / Є. М. Романів, Р. Л. Хом 'як, А. С. Мороз та ін.-Л.: НУ "ЛП", "Інтелект-Захід", 2001.-200 с.

13. Лазуренко В. И. Судебная бухгалтерия. - Донецк: УкрНТЭК, 2003.-487 с.

14. Лишшенко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб..-К.: Центр навч. літ-році, 2003. - 215 с.

15. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника.-К.: ЦУЛ, 2003.-311 с.

16. Павлюк 5. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія. Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ-році, 2006.- 196 с.

17. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / Г.Г. Мумінова-Савіна, В.М. Кравець, О. А. Мазур та ін.-К.: Факт, 2001.-448 с.

18. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник.- 4-те вид., стер.- К: Знання-Прес, 2002.- 253 с.

Додаткова

1. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємств: із використанням комп'ютерних технологій (на прикладі комп'ютерної програми Audit-Expert): Навч. посіб. / В. І. Крисюк, В. А. Шпильовий, Б. В. Кри-сюк та ін.; За заг. ред. проф. В.І. Крисюка.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006.-268 с.

2. Білуха H. T. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту: Підручник.- К.: ПП "Влад і Влада", 1996.- 320 с.

3. Глібко В. М, Бущан О. П. Судова бухгалтерія: Підручник - К.: Юрінком Інтер, 2004.-224 с.

4. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. для семінар, занять.-Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.

5. Живко 3. Б., Живко М. О. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг.- Л.: УАД, 2006.- 150 с.

6. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів.-Л.: Край, 2007.- 384 с.

7. Камлик M. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб.- К.: Атіка, 2005.-432 с.

8. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.- К.: КНЕУ, 2004. - 268 с.

9. Стадник М. Є. Методика економічних досліджень: Курс лекцій. -Л.: ЛьвЦНТЕІ, 2005.-88 с.

10. ТринькоР.І., Тринько O.P. Термінологічний словник ринкової економіки: Глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси.-Л.: НВФ "Українські технології", 2006.-216 с.

← Предыдущая страница | Следующая страница →