Поделиться Поделиться

Аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємства

У процесі взаємовідносин підприємств з установами кредитної системи, а також з іншими підприємствами постійно виникає необхідність у проведенні аналізу кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність - це здатність підприємства своєчасно і повністю розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Рівень кредитоспроможності важливий як для банків, котрі видають кредити, так і підприємств, що прагнуть їх отримати.

У ході аналізу кредитоспроможності проводяться розрахунки з визначення ліквідності активів підприємства і ліквідності його балансу.

Ліквідність активів - це величина, обернена до часу, необхідного для перетворення їх на гроші, тобто чим менше часу необхідно для перетворення активів на гроші, тим вони ліквідніші.

Ліквідність балансу виявляється в ступені покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строку погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності поміж зобов'язаннями підприємства та його активами.

Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів в активі із зобов'язаннями в пасиві. При цьому активи повинні бути згруповані за ступенем їх ліквідності і розташовані в порядку зменшення ліквідності, а зобов'язання - за строками їх погашення і розташовані в порядку зростання строків оплати.

Активи підприємства залежно від швидкості перетворення їх на гроші поділяються на чотири групи:

Найліквідніші активи А1. До даної групи відносять грошові кошти і поточні фінансові інвестиції. Використовуючи коди рядків повної форми балансу (ф. № 1 за ОКУД), дозволяється записати алгоритм розрахунку даної групи. У тексті розрахунки наведені за показниками на кінець звітного періоду:

Порівняння першої і другої груп активів (найліквідніших активів і активів, що швидко реалізуються) з першими двома групами пасивів (найтерміновішими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами) показує поточну ліквідність, тобто платоспроможність чи неплатоспроможність підприємства в найближчий до моменту проведення аналізу час.

Порівняння третьої групи активів і пасивів (активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими зобов'язаннями) показує перспективну ліквідність, тобто прогноз платоспроможності підприємства.

Для зручності проведення аналізу ліквідності балансу й оформлення його результатів складається таблиця аналізу ліквідності балансу за наведеною нижче схемою (табл. 5.13).

Таблиця 5.13

Аналіз ліквідності балансу підприємства

АктивНа початок періодуНа кінець періоду
123
1. Найліквідніші активи А1280700
2. Активи, що швидко реалізуються. А2460300
3. Активи, що повільно реалізуються. А324702810
4. Активи, що важко реалізуються, А446277657
Баланс783711467
ПасивНа початок періодуНа кінець періоду
123
1. Найбільш термінові зобов'язання П1835745
2. Короткострокові пасиви П2500200
3. Довгострокові пасиви П310001000
4. Постійні пасиви П455029522
Баланс783711467

Ліквідність підприємства визначається і за допомогою ряду фінансових коефіцієнтів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення найліквідні-ших активів до суми найтерміновіших зобов'язань і короткострокових пасивів (сума кредиторської заборгованості й короткострокових кредитів):

Нормальне обмеження – Кал ≥ 0,5. Коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена в найближчий до моменту складання балансу час.

Коефіцієнт покриття чи поточної ліквідності розраховується як відношення всіх оборотних засобів (не виключаючи витрати майбутніх періодів) до суми термінових зобов'язань (сума кредиторської заборгованості й короткострокових кредитів).

Нормальне обмеження - Кпл ≥ 2. Коефіцієнт показує, наскільки поточні активи покривають короткострокові зобов'язання.

Проаналізувавши ліквідність підприємства, що наводилося як наприклад, дозволяється зробити такий висновок.

На момент складання балансу його не дозволяється визнати абсолютно ліквідним, оскільки одне зі співвідношень груп активів і пасивів не відповідає умовам абсолютної ліквідності балансу (найліквідніші активи менші від найтерміновіших зобов'язань).

Проте поточна ліквідність балансу відповідає нормі:

А1 + А2 ≥ П1 + П2; 700 + 300 ≥ 745 + 200; 1000 ≥ 945,

тобто підприємство є платоспроможним на кінець звітного періоду.

За винятком того, порівняння третьої групи активів і пасивів свідчить, що підприємство має перспективну ліквідність.

Проаналізуємо показники абсолютної та поточної ліквідності в динаміці.

Таблиця 5.14

Аналіз показників абсолютної та поточної ліквідності в динаміці

Як бачимо, ознака абсолютної ліквідності має тенденцію до покращання та відповідає нормативним вимогам, аналогічно - коефіцієнт поточної ліквідності.

Аналіз фінансової стійкості та кредитоспроможності дає підставу стверджувати, що підприємство перебуває у стійкому стані, кредитоспроможне, приваблює як діловий партнер.

Похожие статьи