Поделиться Поделиться

Магістерська робота

Магістерська робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження, яке студент виконує на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації. Вона має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих дипломником знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. Це дослідження має елементи наукової творчості, теоретичної та практичної новизни. Воно передбачає систематизацію, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, а також застосування їх під час вирішення конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Магістерська робота – це документ, на підставі якого визначають рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати знання під час вирішення конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження, готовність як випускника магістратури до виконання завдань професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку.

Вимоги до структури магістерської роботи, а також способів її написання схожі з вимогами до дипломної роботи спеціаліста. Обсяг магістерської роботи становить близько 100 сторінок.

У межах наукової діяльності з метою здобуття наукових ступенів виділяють такі форми втілення результатів наукових досліджень, як дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук, а також автореферат дисертації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук – це кваліфікаційна наукова праця, підготовлена особисто для прилюдного захисту і здобуття наукового ступеня кандидата наук. Вона має містити результати проведених автором досліджень та отримані ним нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є кваліфікаційною працею обсягом основного тексту 4,5-7 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук – 6,5-9 авторських аркушів), оформлених згідно до державного стандарту. Кандидатська дисертація може бути подана до захисту лише за однією спеціальністю.

Головні вимоги до кандидатських дисертацій:

1. Актуальність тематики та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва; зв'язок вибраного напряму досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (чи) державними планами і програмами.

2. Дисертація повинна містити вирішення нової наукової проблеми чи завдання, не досліджувані раніше чи досліджувані в інші часи, за інших умов. У цьому разі через критичний аналіз та порівняння з відомими вирішеннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовується різниця у виборі напрямів дослідження.

3. Чітке формування мети і завдань дослідження. Висновки і рекомендації дисертації мають бути об'єднані провідною ідеєю і пов'язані з метою, доказами. Стрижень дисертації – наукова концепція як синтез провідної ідеї з її обґрунтуванням і науковим результатом. Концептуальність дослідження – найвищий критерій його оцінювання.

4. Науковий результат має відповідати таким основним критеріям оцінювання дисертацій: наукова новизна здобутих результатів, вірогідність (достовірність) дослідження, практична значущість результатів.

5. Необхідно обґрунтувати самостійність дослідження, особистий внесок здобувана в одержання нових науково обґрунтованих результатів.

6. Наявність відомостей про апробацію результатів дисертації, кількість та обсяг публікацій основного змісту дисертації.

Головні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук обов'язково повинні бути опубліковані автором у формі наукових монографій чи статей у наукових фахових виданнях України чи інших країн, а також доповідатись на конференціях різного рівня.

Похожие статьи