Поделиться Поделиться

Які застосовуються методи нарахування амортизації?

Положенням (стандартом) 7 "Головні засоби" рекомендовані для застосування такі методи нарахування амортизації основних засобів (за винятком інших необоротних активів):

прямолінійний;

- зменшення залишкової вартості;

- прискореного зменшення залишкової вартості;

- кумулятивний;

- виробничий.

Метод прямолінійного списання вартості об'єкта передбачає нарахування амортизації протягом терміну його експлуатації. Метод ґрунтується на тих передумовах, що амортизація залежить тільки від тривалості терміну служби. Сума амортизаційних відрахувань для кожного періоду розраховується шляхом ділення аморти30ваної вартості (первісної вартості об'єкта мінус його ліквідаційну вартість) на кількість звітних періодів експлуатації об'єкта. Норма амортизації є постійною. Наприклад, початкова вартість вантажного автомобіля 50000 грн, його ліквідаційна вартість наприкінці п'ятирічного терміну експлуатації - 5000 грн. В цьому випадку щорічна амортизація складає 20% від амортизованої вартості, чи 9000 грн, у відповідності з методом прямолінійного списання. Дані розрахунки роблять таким чином. Первісна вартість-Ліквідаційна вартість = = 50000 грн - 5000 грн = 45000 грн.

Термін служби 5 років

Нарахування амортизації протягом 5 років відображено в таблиці 7.9.

Таблиця 7.9. Нарахування амортизації методом прямолінійного списання (грн)

Звітний період

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

Дата придбання

50000

-

-

50000

Кінець 1-го року

50000

9000

9000

41000

Кінець 2-го року

50000

9000

18000

32000

Кінець 3-го року

50000

9000

27000

23000

Кінець 4-го року

50000

9000

36000

14000

Кінець 5-го року

50000

9000

45000

5000

На підставі даної таблиці дозволяється зробити три висновки:

1. Протягом п'яти років амортизаційні відрахування однакові;

2. Накопичений знос збільшується рівномірно;

3. Залишкова вартість рівномірно зменшується, поки не досягне оціненої ліквідаційної вартості.

Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амортизації як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року чи первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця поміж одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амортизації як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року чи первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється з терміну корисного використання об'єкта і подвоюється.

Перевага цього методу полягає в через те, що на початку експлуатації основних засобів суми нарахованої амортизації значно перевищують суми, що нараховані наприкінці терміну служби об'єкта. Використовуючи методи прискореного нарахування амортизації, виходять з того, що більшість основних засобів виробничого призначення функціонують більш ефективно поки вони також нові і мають високі виробничі можливості. Прискорені методи пояснюються, до речі, і тим, що в зв'язку з удосконаленням технології багато видів машин і обладнання швидко втрачають свою вартість (морально старіють). Таким чином, доцільніше списати більшу суму зносу в поточному звітному періоді ніж у майбутньому. Другим аргументом на користь прискорених методів нарахування амортизації є те, що витрати з ремонту, як правило, значніші наприкінці терміну експлуатації об'єкта, ніж на печатку. Це приводить до того, що загальна сума витрат на ремонт і амортизацію залишається практично постійною протягом ряду років.

До методів прискореного зменшення залишків вартості основних засобів належить метод прискореного зменшення залишкової вартості і кумулятивний метод.

У попередньому прикладі вантажний автомобіль мав термін використання 5 років. Згідно при прямолінійному методі норма амортизації на кожний рік складає 20% (100% / 5 років).

При методі прискореного зменшення залишкової вартості з подвійною нормою списання норма амортизації буде дорівнювати 40% (2 х 20%). Ця фіксована ставка 40% відноситься до залишкової вартості на кінець кожного року. При цьому ліквідаційна вартість не приймається в рахунок при визначенні амортизації, за виключенням останнього року, коли сума амортизації обмежена величиною, необхідною для зменшення залишкової вартості об'єкта до його ліквідаційної вартості.

Таблиця" що ілюструє даний метод, наводиться нижче.

Таблиця 7.10. Нарахування амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості (грн)

Як бачимо з таблиці, тверда норма амортизації завжди застосовувалася до залишкової вартості попереднього року, сума амортизації з року в рік зменшується. Сума амортизації за останній рік обмежена сумою, необхідною для зменшення залишкової вартості до ліквідаційної.

Кумулятивний метод (метод списання вартості за сумою чисел) передбачає визначення річної суми амортизації як добутку вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного терміну використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

Іншими словами, метод списання вартості за сумою чисел визначається сумою років служби об'єкта і є знаменником у коефіцієнті. В чисельнику цього коефіцієнта знаходиться число років, що залишається до кінця терміну служби об'єкта (в зворотному порядку). Наприклад, передбачений термін експлуатації вантажного автомобіля 5 років. Сума чисел - років експлуатації 15 (кумулятивне число):

1+2+3+4 + 5 = 15.

Потім шляхом множення кожного дробового числа на амортизаційну вартість, що дорівнює 45000 грн (50000 - 5000), визначають суму амортизації:

5/15, 4/15,3/15,2/15,1/15. Таблиця амортизаційних відрахувань у цьому випадку буде мати такий вигляд:

Таблиця 7.11. Нарахування амортизації за кумулятивним методом (грн)

З таблиці бачимо, що найбільша сума амортизації нараховується в перший рік, а потім рік за роком вона зменшується, накопичений знос збільшується, а залишкова вартість кожний рік зменшується на суму амортизації до того часу, поки не досягне ліквідаційної вартості.

Ознака, котрий використовується за кумулятивним методом, може бути швидко розрахований за такою формулою:

де: іУ-сума чисел,

IV- кількість років корисного використання об'єкта.

Виробничий метод нарахування амортизації передбачає визначення суми амортизації шляхом добутку фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт; послуг), котрий підприємство очікує виробити (виконати) із використання об'єкта основних засобів.

Припустимо, що вантажний автомобіль, мова про котрий велась при розгляді попередніх методів нарахування амортизації, має типовий пробіг за весь час його експлуатації 100000 км. Амортизаційні відрахування на один кілометр будуть визначені таким чином:

Коли допустити, що при експлуатації за перший рік вантажний автомобіль має пробіг 30000 км, за другий 30000 км, за третій -10000 км, за четвертий рік 20000 км, і за п'ятий -10000 км, то таблиця амортизаційних відрахувань матиме такий вигляд:

Таблиця 7.12. Нарахування амортизації за виробничим методом (грн)

Звітний період

Початкова вартість

Пробіг автомобіля

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

Дата придбання

50000

-

-

-

50000

Кінець 1-го року

50000

30000

13500

13500

36500

Кінець 2-го року

50000

30000

13500

27000

23000

Кінець 3-го року

50000

10000

4500

31500

18500

Кінець 4-го року

50000

20000

9000

40500

9500

Кінець 5-го року

50000

10000

4500

45000

5000

Підприємство може застосувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, що передбачені податковим законодавством.

Амортизація інших необоротних активів нараховується за прямолінійним чи виробничим методами. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50% його вартості, решта 50% вартості, яка амортизується у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом чи у першому місяці використання об'єкта, -100 відсотків його вартості.

Метод амортизації об'єктів основних засобів вибирається самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу необоротних активів.

Похожие статьи