Поделиться Поделиться

Облік кредитів банків

Економічний зміст кредитів банків і завдання їх обліку

У забезпеченні сільськогосподарських підприємств коштами, потрібними для здійснення нормальної виробничої діяльності, велику роль відіграють кредити банків. Значення кредитів банків як джерела фінансування виробничо-господарської діяльності особливо зростає у періоди, коли надходжень коштів за реалізовану продукцію також немає чи їх не досить у зв'язку з відсутністю в певні періоди року продукції для реалізації.

Механізм одержання кредиту.

При необхідності одержання кредиту представник підприємства звертається у кредитний відділ банку з відповідними проханнями. Банківський працівник визначає можливість надання кредиту під дану операцію. Банк видає кредит, коли впевнений у кредитоспроможності підприємства чи в прибутковості заходу, котрий він фінансує. Оскільки твердої впевненості в погашенні кредитів в умовах інфляції бути не може, то часто банки, за винятком техніко-економічного обгрунтування використання позичкових коштів, вимагають також додаткові гарантії повернення кредитів. Ними можуть бути: застава основних засобів чи іншого майна; страхування ризику непогашених кредитів в окремих страхових компаніях, які заслуговують довіри; гарантії іншого підприємства чи організації, що повинні бути письмово підтверджені.

Економічні відмінності коротко - і довгострокових кредитів.

Сільськогосподарські підприємства можуть одержувати коротко - і довгострокові кредити. Основою поділу кредитів на коротко - і довгострокові є термін, протягом якого сільськогосподарське підприємство повинне повністю повернути в банк одержаний кредит. Короткострокові кредити обмежені одним роком, середньострокові - від одного року до трьох, довгострокові - понад три роки.

Від чого залежить розмір відсоткової ставки за користування кредитом?

За користування кредитом підприємства повинні платити відповідну відсоткову ставку. Вона залежить від деяких факторів. У кожній установі банку кредитні ставки різні. Це залежить від внутрішніх проблем банку, рівня відсоткових ставок за депозитами. За винятком того, при визначенні кредитного відсотка враховуються фінансовий стан, репутація клієнта, а також терміни і цілі кредиту. Розмір відсотка залежить від рівня рентабельності заходу, що фінансується, можливості погашення кредиту. Як правило, ставки за довгостроковими кредитами вищі, ніж за короткостроковими.

Форми кредитних угод

Кредитні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку ґрунтуються на кредитних договорах поміж банком і підприємством. Останніми визначаються взаємні обов'язки і відповідальність банку та підприємства.

У кредитних договорах передбачається розмір кредиту і зобов'язання банку про його своєчасну видачу; терміни і порядок погашення кредиту і відсоткові ставки за нього; обсяг та терміни надання підприємствами звітності, а також довідок, необхідних для визначення і видачі кредитів; форми перевірки забезпеченості цільового використання кредитів та інші умови. При цьому можуть бути використані договори, розроблені як банком, так і клієнтом (підприємством).

Наприклад, за одним кредитним договором підприємству може бути відкритий позичковий рахунок, з якого кошти на повну суму кредиту одночасно використовуються на оплату розрахункового документа чи перераховуються на поточний рахунок. В останньому випадку підприємство одержує цілковиту свободу у використанні кредиту, оскільки розпоряджається поточним рахунком самостійно. За винятком кредитного договору, підприємство видає банку строкові зобов'язання, а у випадках, коли кредит перераховується на поточний рахунок, також і заяву на одержання кредиту. При настанні терміну погашення кредиту, вказаному в строковому зобов'язанні, банк автоматично стягує кредит з поточного рахунка підприємства. Кредит може погашатися частинами в різні терміни, проте для цього потрібно оформити кілька строкових зобов'язань із зазначенням конкретних термінів і сум погашення.

Сутність кредитування через факторинг.

Своєрідним кредитуванням підприємств є факторинг, котрий означає, що підприємство поступається банку своїми платіжними вимогами. Факторингові операції банк має право здійснювати тільки за рахунок власних коштів, фондів і прибутку на відміну від надання звичайних кредитів, коли джерелами є міжбанківські кредити, депозит і залишки коштів на рахунках своїх клієнтів. Після укладання з банком договору про надання факторингового кредиту банк оплачуватиме за рахунок своїх коштів платіжні вимоги, виставлені до покупців клієнта. В цьому випадку в платіжних вимогах необхідно зазначити не своє підприємство, а банк, що діє за факторингом, не поточний рахунок підприємства, а рахунок банку.

Такий вид обслуговування вигідний для підприємства через те, що воно одержує кошти відразу на поточний рахунок після пред'явлення розрахункових документів у банк. Банку ж вигідний факторинг внаслідок стягнення з підприємства комісійної винагороди і відсотків, а, також одержання пені у випадках неоплати розрахункових документів у зазначений термін.

Факторинг може оформлятися ра30вим договором і договором на тривале співробітництво.

Бухгалтерський облік повинен забезпечити:

- наявність усіх документів відносно оформлення кредитів;

- щомісячне нарахування відсотків та правильність їх відображення за джерелами покриття;

- дотримання встановлених правил з оцінювання та оформлення застави при отриманні кредиту;

- цільове використання одержаних підприємством кредитів;

- своєчасність погашення основного боргу та нарахованих відсотків;

- наявність непогашеної заборгованості підприємства за позиками банку;

- наявність та правильність оформлення всіх документів за отриманими довгостроковими кредитами;

- забезпеченість необхідними ресурсами, обсягами капітальних вкладень та підрядних робіт:

- наявність та правильність оформлення всіх документів за операціями лізингу;

- правильність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку сплачених відсотків за користування кредитом (у через те числі за простроченими кредитами);

- обґрунтованість віднесення відсотків за користування кредитами до собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від джерела отримання кредиту, а також суми відсотків.

Похожие статьи