Поделиться Поделиться

Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення

Цінні папери в портфелі до погашення – боргові цінні папери, відносно яких є намір і змога банку утримувати їх до строку погашення.

У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами чи з платежами, що дозволяється визначити, а також з фіксованим строком погашення.

Банк не повинен первісно визнавати цінні папери в портфелі до погашення, коли:

– немає фінансових ресурсів для фінансування цінних паперів до погашення;

– є юридичне чи інше обмеження, яке може перешкодити наміру банку утримувати цінні папери до погашення;

– протягом поточного фінансового року чи протягом двох попередніх фінансових років банк продав значний обсяг інвестицій, утримуваних до погашення, незадовго до дати їх погашення.

За винятком того, банк не повинен визнавати цінні папери як утримувані до погашення, коли:

– має намір утримувати цінні папери протягом невизначеного часу;

– готовий продати їх у разі змін ринкових ставок відсотка, ризиків, потреб ліквідності;

– умови випуску безстрокових боргових цінних паперів передбачають сплату відсотків протягом невизначеного часу (тобто немає фіксованого строку погашення);

– емітент має право погасити цінні папери сумою, значно меншою, ніж їх амортизована собівартість.

Придбані боргові цінні папери відображаються в бухгалтерському обліку в розрізі таких складових: номінальна вартість, дисконт чи премія, сума накопичених відсотків на дату придбання. Витрати на операції, здійснені під час придбання боргових цінних паперів, уключаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії).

Придбані в портфель до погашення цінні папери відображаються за балансовими рахунками груп:

142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

144 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

321 "Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення" (облік цінних паперів ведеться в розрізі емітентів (табл. 8.7)).

Амортизація дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення відображається таким бухгалтерським проведенням:

Дт – рахунки 1426 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 1446 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 3216 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

Кт – рахунки 6051 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 6053 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення", 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення".

Таблиця 8.7

Балансові рахунки для обліку боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення

Вид емітента

Балансові рахунки

НБУ

1440 А "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення"

Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ

1420 А "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 1421 А "Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення"; 1422 "Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення"; 1423 А "Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення"; 1424 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення"

Органи державної влади

3210 А "Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення"

Органи місцевого самоврядування

3211 "Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення"

Банки

3212 А "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення"

Фінансові установи

3213 А "Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення"

Нефінансові підприємства

3214 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення"

Амортизація премії за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення відображається в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт – рахунки 6051 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 6053 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення", 6055 "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

Кт – рахунки 1427 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 1447 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 3217 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення".

Нарахування відсотків, які мають бути сплачені емітентом, за борговими цінними паперами здійснюється за процентною ставкою купона і відображається таким бухгалтерським проведенням:

Дт – рахунки 1428 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 1448 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 3218 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

Кт – рахунки 6051 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 6053 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення", 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення".

У разі несвоєчасного погашення відсотків за купонними цінними паперами такі відсотки обліковуються як прострочені і в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт – рахунки 1429 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 3219 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

Кт – рахунки 1428 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 3218 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення".

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення підлягають перегляду на зменшення їх корисності.

Сума втрат від зменшення корисності відноситься на витрати звітного періоду через операцію з формування резервів під знецінення ценних паперів у портфелі банку до погашення:

Дт – рахунок 7704 АП "Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення";

Кт – рахунки 1491 КА "Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 3290 КА "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення".

У разі зменшення корисності боргових цінних паперів резерв необхідно створювати і під суму нарахованих відсотків:

Дт – рахунок 7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами";

Кт – рахунки 1493 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення", 3291 КА "Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення".

У разі продажу значної суми інвестицій, утримуваних до погашення, цінні папери з портфеля банку до погашення мають бути переведені в портфель на продаж. У такому разі банк має анулювати портфель до погашення шляхом переведення залишку інвестицій у портфель на продаж. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення в портфель на продаж здійснюється за справедливою вартістю та відображається проведеннями, наведеними в табл. 8.8.

Не є порушенням намірів утримувати портфель до погашення, коли продаж цінних паперів з портфеля до погашення був здійснений у таких випадках:

– не більше ніж за 3 місяці до дати погашення;

– після того як отримано в основному всю первісну вартість фінансової інвестиції у вигляді планових платежів чи передоплати;

– значного погіршення кредитоспроможності емітента;

– реорганізації емітента;

– змін законодавчих чи регулятивних вимог;

– значного підвищення регулятивних вимог до капіталу;

– у зв'язку з непередбаченою подією, яка відбулася з незалежних від банку причин, яка не повторюється і стосовно якої є докази, що банк не мав змоги її спрогнозувати.

Таблиця 8.8

Бухгалтерські проведення переведення боргових цінних паперів з портфеля до погашення в портфель на продаж

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Списання боргових цінних паперів з портфеля до погашення

Сума номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі до погашення

3541

1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214

Сума неамортизованого дисконту боргових цінних паперів у портфелі до погашення

1426, 1446, 3216

3541

Сума неамортизованої премії боргових цінних паперів з премією в портфелі до погашення

3541

1427, 1447, 3217

Сума нарахованих, рідсотків (прострочених нарахованих відсотків) за купонними борговими цінними паперами в портфелі до погашення

3541

1428, 1448, 3218, 1429, 3219

Сума резерву за борговими цінними паперами в портфелі до погашення (коли був сформований)

1491,3290

3541

Зарахування боргових цінних паперів у портфельна продаж

Сума номінальної вартості боргових цінних паперів, що переводяться в портфель на продаж

3541

1420, 1421, 1422, 1423, 1424,1440, 3210, 31211, 3212, 3213, 3214

Сума нового неамортизованого дисконту за боковими цінними паперами з дисконтом, що переводяться в портфель на продаж

1426, 1446, 3216

3541

Сума нової неамортизованої премії за борговими цінними паперами з премією, що переводяться в портфель на продаж

3541

1427,1447, 3217

Сума нарахованих відсотків (прострочених нарахованих відсотків) за купонними борговими цінними паперами, що переводяться в портфель на продаж

3541

1428, 1448, 3218, 1429, 3219

Сума резерву під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що переводяться в портфель на продаж

1491,3290

3541

Похожие статьи