Публикации: Бухучет и Аудит

Шляхи вдосконалення обліку МШП

Незважаючи на те, що за роки незалежності в Україні проведено колосальну роботу з реформування системи бухгалтерського обліку, досі ще не створено єдиної універсальної методології обліку операцій із МШП, оскільки різні науковці і вчені пропонують різне її трактування, виділяють певні свої особливості, закономірності і порядок його проведення. На сьогодні проблема достовірності, повного розкриття і прозорості фінансової звітності та даних обліку дуже актуальна. Здебільшого це зумовлено небажанням... [читать дальше]

Організаційно-економічна характеристика ПП «Кровсінтез»

Дане підприємство знаходиться у м.Черкаси, за адресою вул. Гагаріна, 17, дата заснування підприємства 12.03.2005 рік. Метою діяльності підприємства є виробництво меблів, торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі меблями, дизайнерські послуги в частини облаштування житла, офісів, виробничих приміщень, а також реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, надання побутових послуг, зовнішньоекономічна діяльність. Предметом діяльності ПП «Кровсінтез» є: - сирійне виробництво ме... [читать дальше]

Зарубіжний досвід обліку, аудиту та аналізу МШП

Загалом якщо розглядати та порівнювати вітчизняний облік та облік в інших країнах, то можна прийти до висновку, що наша бухгалтерська система є дуже застарілою, трудомісткою та складною, розглядаючи облік по кожному рахунку можна взяти до уваги зарубіжний досвід та тим самим спростувати роботу бухгалтера. В сучасному світі проблема порівняння бухгалтерських стандартів набуває великого значення через те, що йде підвищення ділової міжнародної активності й обсягів іноземних інвестицій. Розмаїття ст... [читать дальше]

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

МШП як економічна категорія У різних літературних джерелах можна зустріти дещо різне тлумачення малоцінних та швидкозношуваних предметів, та основні складові що входять до цього поняття залишаються не змінними. Запаси займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності і є найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, з... [читать дальше]

Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту

Пояснювальна записка До кваліфікаційної роботи бакалавра На тему: Облік, аудит та аналіз МШП (на прикладі ПП «Кровсінтез», м. Черкаси)» Виконала: студентка 4 курсу, групи 4 ОА Напряму підготовки (спеціальності) 6.030509 «Облік і аудит» денна форма навчання Якуріна К.І. Керівник: Андрусяк В.М._______________ Рецензент: Уманська В.Г._______________ Черкаси - 2013 РЕФЕРАТ Кваліфікаційна робота містить 85 сторінок, 8 таблиць, список літератури з 52 найменувань, 5 додатків. ОБЛІК, АУДИТ ТІ АНАЛІЗ МАЛ... [читать дальше]

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ННІ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту Пояснювальна записка До кваліфікаційної роботи бакалавра На тему: Облік, аудит та аналіз МШП (на прикладі ПП «Кровсінтез», м. Черкаси)» Виконала: студентка 4 курсу, групи 4 ОА Напряму підготовки (спеціальності) 6.030509 «Облік і аудит» денна форма навчання Якуріна К.І. Керівник: Андрусяк В.М._______________ Рецензент: Уманська В.Г._______________ Черкаси - 2013 РЕ... [читать дальше]

Анализ потенциальных конкурентов

Фирмы – конкуренты на нашем рынке довольно крупные. Численность персонала в данных фирмах составляет от 10 до 30 человек. Кроме того необходимо отметить, что фирмы находятся довольно давно в данной сфере деятельности и держатся там уверено. У каждой фирмы приблизительно 20% постоянных клиентов. Они уже не пользуются заемными средствами, а существуют за счет собственных, что увеличивает их прибыль и снижает долговую нагрузку. Организационная структура фирм-конкурентов схожа со структурой нашей ко... [читать дальше]

Стратегические цели ООО «Креатив» и анализ стратегического поля бизнеса.

По предварительным оценкам оборот предприятия в первый год деятельности составит около 1633.3 тыс.руб, который планируется увеличивать в среднем на 10% в год. Основной рост оборота будут обеспечивать услуги фотостудии и услуги фотографов. В первый год деятельности мы рассчитываем на 9% рынка, который в течение 5 лет планируется довести до 20%. Так как мы планируем первоначально установить заниженные цены на все услуги и товары, то ожидается небольшая прибыль – около 166.45 тыс.руб. за первый год... [читать дальше]

IV. Организационная идеология и культура

В первую очередь необходимо сформировать имидж организации. В общей организационной культуре выделяют субъективную организационную культуру и объективную организационную культуру. Субъективная организационная культура исходит из разделяемых работниками образцов предположений, веры и ожиданий, а также из группового восприятия организационного окружения с его ценностями, нормами и ролями, существующими вне личности. Для ее формирования в нашей фирме планируется: 1. Ежемесячно выбирать «лучшего раб... [читать дальше]