Поделиться Поделиться

Для коригування доз азоту під час підживлення

Для визначення валового виносу NРК рослиною.

143. Як запобігти осінньому переростанню озимих, непродуктивній витраті вологи і поживних речовин, забезпечити їх високу зимостійкість?

Відмовитися від внесення повної норми фосфорних і калійних добрив з осені.

Віддати перевагу азотним добривам на фоні фосфорних і калійних.

+В основне внесення запланувати внесення фосфорних і калійних добрив, а азотні добрива не вносити.

Провести вапнування ґрунту перед внесенням у рядки азотних добрив.

144. Яке повинно бути під час нагромадження цукру в коренеплодах цукрового буряку мінеральне живлення?

Помірне азотне та посилене фосфорно-калійне.

Помірне фосфорне та посилене азотно-калійне.

Помірне калійне та посилене азотно-фосфорне.

Рівномірне всіма елементами.

145. Як реагує картопля на безпосереднє внесення повної норми вапнякового матеріалу?

Уражається паршею.

Не реагує.

Вилягає.

Засихає.

146. Який елемент живлення сприяє формуванню міцності, гнучкості та номерності волокна льону?

Кальцій.

Фосфор.

Калій.

Азот.

147. Якого елемента живлення найбільше виносить з врожаєм соняшник?

Фосфору.

Азоту.

Калію.

Кальцію.

148. Яке з азотних добрив слід рекомендувати для першого поверхневого підживлення озимих?

CO(NH2)2.

NH3.

NH4NO3.

Аміак водний.

149. До якого з мікроелементів найчутливіший буряк цукровий?

До бору.

До кобальту.

До міді.

До молібдену.

150. Коли слід вносити аміачну селітру під сільськогосподарські культури у зоні Полісся України?

Восени.

Навесні.

Половину восени і половину весною.

Дві третини восени та одну третину весною.

151. Ефективність застосування мікроелементів підвищується:

на фоні внесення гною;

+на фоні внесення високих норм мінеральних добрив;

на не вапнованих полях;

без внесення органічних та макродобрив.

152. За поверхневого внесення найбільші втрати азоту спостерігаються з:

аміачної селітри;

+карбаміду;

сульфату амонію;

карбамід-аміачної селітри (КАС).

153. Для культур, які не люблять високі концентрації ґрунтового розчину (кукурудза, трави, льон, морква, цибуля, огірок та ін.) доза рядкового удобрення має не перевищувати, кг/га д.р.:

+10;

30;

50;

40.

154. Балансові методи розрахунку норм добрив ґрунтуються:

+на основі даних виносу елементів живлення врожаєм і коефіцієнтів їх використання з грунту і добрив;

на нормативах витрат добрив на одиницю врожаю або на приріст урожаю;

на основі бального оцінювання природної родючості грунту;

на основі окупності добрив.

155. Позакореневе підживлення пшениці озимої карбамідом в період колосіння – на початку молочної стиглості зерна сприяє:

підвищенню врожаю зерна;

зниженню пошкодження шкідниками;

+формуванню якісного зерна та незначному підвищенню його врожаю;

зниженню пошкодження хворобами.

156. Під пивоварні сорти ячменю на відміну від харчових норму азотних добрив:

підвищують на 20%;

+зменшують на 30-50%;

залишають без зміни;

підвищують на 50%.

157. На формування врожаю соняшник найбільше використовує:

азоту;

фосфору;

+калію;

фосфору та азоту.

158. На провапнованих полях норму калійних добрив потрібно:

залишати без змін;

+збільшувати;

зменшувати на 50%;

зменшувати на 75%.

159. Врожайність пшениці озимої без добрив 40 ц/га. Приріст від добрив – 35%. Яка очікується врожайність пшениці озимої, ц/га?

+54.

42.

27.

14.

160. Врожайність гороху без добрив 30 ц/га. Яка очікується врожайність гороху, якщо приріст від добрив – 27%?

+38.

42.

19.

10.

161. Для підвищення ефективності застосування добрив доцільно застосовувати:

розкидний спосіб внесення добрив;

+локальний;

поверхневий;

підживлення.

162. Який метод використовують для дослідження міграції і трансформації поживних речовин у ґрунті ?

Вегетаційний дослід.

Фотометрія.

Лізиметричний дослід.

Дрібноділянковий дослід.

Дослідження у фітотронах.

163. Який калій найлегше засвоюється рослинами?

Обмінний.

Водорозчинний.

Адсорбційний.

Калій, що входить до складу безводних силікатів.

Калій, що входить до польового шпату.

164. В якій із зазначених рослин найбільший вміст сахарози?

У моркві.

У цибулі.

У буряку цукровому.

У сливах.

У пшениці.

165. Як засвоюють рослини основну кількість азоту, води і зольних елементів?

Через листя.

Позакореневим живленням із водних розчинів.

Через кореневу систему.

Через стебла.

За фотосинтезу із атмосфери.

166. Які із вказаних хімічних елементів відносять до необхідних елементів живлення?

Ru.

Po.

K.

Hg.

167. Нестача якого хімічного елемента проявляється переважно у плодово-ягідних культур у вигляді хлорозу листя ?

Кальцію.

Молібдену.

Калію.

Заліза.

Фосфору

168. Яка характерна особливість засолених ґрунтів?

+Наявність у ГВК іонів Nа+.

Наявність у ГВК іонів Н+ і АІ3+.

Наявність у ГВК іонів Fe3+.

Наявність у ГВК іонів Mn3+.

169. Форма азоту, найбільш доступна для живлення рослин:

азот гумусу;

азот негідролізованих сполук;

+азот мінеральних сполук;

азот бітумів.

170. Яка форма калію найдоступніша для живлення рослин?

Валовий.

Водорозчинний.

Необмінно-поглинутий.

Обмінний.

171. Ґрунтове повітря відрізняється від атмосферного:

меншим вмістом СО2;

+значно більшим вмістом СО2;

більшим вмістом кисню;

меншим вмістом азоту.

172. Який відсоток елементів живлення в амофосі?

20-21 % N, 51-53% Р2О5.

5% N, 25% P2O5.

N, 46-50% P2O5.

48 % N, 50 % P2O5.

173. На яких ґрунтах за гранулометричним складом найбільший ефект мають калійно-магнезіальні добрива?

На легких.

На середніх.

На важких.

Не має значення.

174. Застосування 2 ц амофосу на 1 га дозволяє внести в грунт:

+N24 P100;

N12 P50;

N12 P50 K50;

N12 K50.

175. Застосування 3 ц амофосу на 1 га дозволяє внести в грунт:

+N36 P150;

N120 P50;

N12 P50K50;

N120 P150.

176. Яке з добрив можна вносити на поверхню поля:

аміачна вода;

рідкий аміак;

сечовина;

← Предыдущая страница | Следующая страница →