Поделиться Поделиться

Додаток 1. Тестові завдання до теми “Серологічні реакції (2 заняття)”

ВАРІАНТ 1

Якi клiтини виконуюють функцiї головного регулятора iмунної вiдповіді

А. В-лiмфоцити

В. К-клiтини

С. Т-хелпери

Д. Макрофаги

Е. NК-клітини

2. Видiлiть клiтини, якi вiдiграють головну роль в презентації антигену Т4-лiмфоцитам:

А. Еритроцити

В. В-лiмфоцити

С. Т8-лiмфоцити

Д. NK-клiтини

Е. Макрофаги

3. Якi з наведених клiтин продукують iмуноглобулiни?

А. Лiмфоцити

В. Макрофаги

С. Плазматичні клітини

Д. Т-лімфоцити

Е. Дендритні клітини

4. В результатi кооперацiї яких клiтин розвивається гуморальна iмунна вiдповiдь?

А. Т-лiмфоцити, В-лiмфоцити, Т-супресори

В. В-лiмфоцити, макрофаги, Т-супресори

С. Макрофаги, Т-лiмфоцити, В-лiмфоцити

Д. Макрофаги, нейтрофіли, базофіли

Е. Макрофаги, NK-клітини

5. Антигени ІІ класу гістосумісності МНС знаходяться на поверхні:

А. Практично всіх клітин організму

В. Дендритних клітин, макрофагів, В-лімфоцитів

С. Т-лімфоцитів

Д. В-лімфоцитів

Е. Плазмоцитів

6. Професійними антиген-презентуючими клітинами є:

А. Макрофаги, В-лімфоцити, дендритні клітини

В. Макрофаги, плазматичні клітини, В-лімфоцити

С. Моноцити, Т- та В-лімфоцити

Д. NK-клітини, LAK-клітини, Т-лімфоцити-кілери

Е. Дендритні клітини, тканинні базофіли, еозинофіли

7. LAK-клітини (лімфокін-активовані клітини) – це:

А. Невелика субпопуляція NK-клітин, цитотоксична до пухлинних клітин

В. CD8+ цитотоксичні лімфоцити

С. Мінорна субпопуляція фагоцитів

Д. Дендритні клітини, активовані лімфокінами

Е. Т-лімфоцити-хелпери 2 типу

8. Для постановки реакції аглютинації з метою серодіагностики сальмонельозу в ролі антигену слід використати:

А. Сальмонельозну імунну діагностичну сироватку

В. Живу чисту культуру сальмонел

С. Сальмонельозний діагностикум

Д. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум

Е. Сироватку крові хворого

9. У пацієнта через 2 місяці після трансплантації нирки погіршився стан у зв’язку з початком реакції відторгнення трансплантанту. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

А. Т-кілери

В. Інтерлейкін-1

С. Природні кілери

Д. В-лімфоцити

Е. Т-хелпери

10. Реакція осадження з розчину антигену при дії на нього імунної сироватки та електроліту має назву:

А. Зв’язування антигену

В. Аглютинації

С. Нейтралізації

Д. Гемадсорбції

Е. Преципітації

ВАРІАНТ 2

1. Якi клiтини виконуюють функцiї головного регулятора iмунної вiдповіді

А. В-лiмфоцити

В. К-клiтини

С. Т-хелпери

Д. Макрофаги

Е. NК-клітини

2. Якi з перерахованих чинникiв органiзму людини є специфiчними при захистi вiд вiрусної iнфекцiї?

А. Комплемент

В. Iнтерлейкіни

С. Iмуноглобулiни

Д. Iнтерферони

Е. Фагоцити

3. Якого класу iмуноглобулiни знаходяться в бар'єрних рiдинах органiзму людини i забезпечують мiсцевий iмунiтет?

А. IgM

В. IgG

С. IgA

Д. IgE

Е. IgD

4. Антигени І класу гістосумісності МНС знаходяться на поверхні:

А. Практично всіх клітин організму

В. Дендритних клітин, макрофагів, В-лімфоцитів

С. Т-лімфоцитів

Д. В-лімфоцитів

Е. Плазмоцитів

5. Всі молекули Ig, що продукують окремим лімфоцитом та його нацадками та несуть один і той же ідіотип, мають назву:

А. Моноклональні антитіла

В. Ig M

С. Ig G

Д. Поліклональні антитіла

Е. Антиідіотипові антитіла

6. Які основні поверхневі молекули CD (cluster differentiation) містять на поверхні Т-лімфоцити-хелпери?

А. CD2, CD3, CD8

B. CD2, CD3, CD4

C. CD19, CD21, CD22

D. CD23, CD24, CD37

E. CD16, CD56

7. NK-клiтини (natural killers) – це:

А. Природні кілери, що виявляють неспецифічну цитотоксичність

В. Субпопуляція Т-лімфоцитів-кілерів

С. Субпопуляція лімфокін-активованих клітин

Д. Лімфоцити-кілери, що активуються при взаємодії з Ig M чи Ig G

Е. Субпопуляція Т-лімфоцитів-супресорів

8. Продуцентами імуноглобулінів є:

А. В-лімфоцити

В. Плазмоцити

С. Макрофаги

Д. Т-лімфоцити

Е. Гранулоцити

9. В хворої М. впродовж року часто виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, що мали тривалий перебіг. При обстеженні виялено гіпогаммаглобулінемію. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?

А. В-лімфоцитів

В. Фагоцитів

С. Нейтрофілів

Д. Макрофагів

Е. Т-лімфоцитів

10. Для постановки реакції аглютинації з метою сероідентифікації сальмонел в ролі антитіл слід використати:

А. Сальмонельозну імунну діагностичну сироватку

В. Живу чисту культуру сальмонел

С. Сальмонельозний діагностикум

Д. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум

Е. Сироватку крові хворого

ВАРІАНТ 3

1. Назвiть головнi клiтини, які вiдповiдальнi за розпiзнавання антигену:

А. NK-клiтини

В. Т-хелпери

С. Макрофаги

Д. В-лiмфоцити

Е. Еритроцити

2. Видiлiть клiтини, якi вiдiграють головну роль в презентації антигену Т4-лiмфоцитам:

А. Еритроцити

В. В-лiмфоцити

С. Т8-лiмфоцити

Д. NK-клiтини

Е. Макрофаги

3. Які основні поверхневі молекули CD (cluster differentiation) містять на поверхні Т-лімфоцити-кілери?

А. CD2, CD3, CD8

B. CD2, CD3, CD4

C. CD19, CD21, CD22

D. CD23, CD24, CD37

E. CD16, CD56

4. Який клас iмуноглобулiнiв вiдповiдає за довготривалий та пожиттєвий iмунiтет?

А. IgA

В. IgM

С. IgE

Д. IgD

Е. IgG

5. Для постановки реакції аглютинації з метою сероідентифікації сальмонель в ролі антигену слід використати:

А. Сальмонельозну імунну діагностичну сироватку

В. Чисту культуру сальмонел

С. Сальмонельозний діагностикум

Д. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум

Е. Сироватку крові хворого

6. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин на першому етапі формуванні імунної відповіді?

А. Активують Т-кілери

В. Продукують імуноглобуліни

С. Активують NK-клітини

Д. Забезпечують процесинг та презентацію антигену Т-хелперам

Е. Забезпечують процесинг і презентацію антигенів Т-кілерам

7. У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект яких структур клітини можливий?

А. Фібробластів

В. Т-лімфоцитів

С. В-лімфоцити

Д. Макрофаги, моноцити

Е. 0-лімфоцити

8. Які клітини імунної системи проходять диференціювання в тимусі?

А. Т-лімфоцити

В. Плазмоцити

С. Макрофаги

Д. В-лімфоцити

Е. Мікрофаги

9. Яку серологічну реакцію слід застосувати з метою сероідентифікації виділеної чистої культури від хворого з підозрою на шигельоз?

А. Аглютинації

В. Преципітації в гелі

С. Зв’язування комплементу

Д. Нейтралізації

Е. Кільцепреципітації

10. Серологічна реакція, заснована на взаємодії гомологічних антитіл і розчинних антигенів в агаровому середовищі має назву:

А. Нейтралізації

В. Аглютинації

С. Зв’язування комплементу

Д. Кільцепреципітації

Е. Преципітації в гелі

← Предыдущая страница | Следующая страница →