Поделиться Поделиться

Е. Ендоплазматичний ретикулум

Е. Цитозин

2. Назвіть специфічний компонент, що входить до складу дезоксирибонуклеопротеїну: - B

А. Цитозин

В. Тимін

С. Аденін

D. Гуанін

Е. Урацил

3. Які прості білки входять до складу нуклеопротеїнів? - C

А. Альбуміни, глобуліни

В. Фібриноген, колаген

С. Протаміни, гістони

D. Проламіни, глютеліни

Е. Протеїноїди, цероброзиди

4. ДНК, як високомолекулярний біополімер, складається із окремих мономерів. Як називається структурний мономер дезоксирибонуклеїнових кислот (ДНК)? - C

А. Амінокислота

В. Мононуклеозид

С. Мононуклеотид

D. Азотиста основа

Е. Динуклеотид

5. Найбільш поширений тип РНК у клітинах еукаріот: -D

А. іРНК

B. мРНК

C. тРНК

D. рРНК

E. преРНК

6. Конденсація хроматину в хромосомах: - E

А. Супроводжується втратою гістонів у ДНК

B. Вимагає подвоєння вмісту гістонів

C. Проходить зворотньо перед кожним поділом клітини

D. Проходить незворотньо в клітинах, що не діляться

Е. Супроводжується приєднанням гістонів до ДНК

7. Рибосоми еукаріот складаються з двох субодиниць: B

А. 50S і 30S

B. 60S і 40S

C. 70S і 40S

D. 60S і 30S

E. 50S і 40S

8. Просторова конфігурація ДНК стабілізується водневими зв’язками. Скільки водневих зв’язків у молекулі ДНК утворюється між аденіном і тиміном? A

А. 2

В. 3

С. 5

D. 8

Е. 10

9. Просторова конфігурація ДНК стабілізується водневими зв’язками. Скільки водневих зв’язків у молекулі ДНК утворюється між гуаніном і цитозином? -B

А. 2

В. 3

С. 5

D. 8

Е. 10

10. Нуклеїнові кислоти мають абсорбційний максимум в межах 240-270 нм. Абсорбція у цій ділянці обумовлена наявністю в нуклеїнових кислотах: C

А. Водневого зв’язку

В. Рибози

С. Гетероциклічних основ

D. Фосфодіефірного зв’язку

Е. Фосфатної кислоти

11. Молекула ДНК спіралізована. На один виток подвійної спіралі ДНК, що знаходиться в В-формі, припадає наступне число пар основ: -B

А. 5

В. 10

С. 15

D. 20

Е. 50

12. Структура молекули ДНК стабілізується хімічними зв’язками. Між якими азотистими основами молекули ДНК виникають водневі зв’язки? -A

А. А-Т

В. Г-А

С. Ц-Т

D. У-А

Е. Ц-А

13. Нуклеїнові кислоти – це біополімери, які складаються із мономерів. Якими хімічними зв’язками з’єднані у молекулах нуклеїнових кислот нуклеотидні залишки? -C

А. Водневими

В. Глікозидними

С. Фосфодіефірними

D. Пептидними

Е. Гідрофобними взаємодіями

14. Для нуклеїнових кислот характерна просторова конфігурація. Вторинна структура якої з нуклеїнових кислот має вигляд листка конюшини? - D

А. Ядерної ДНК

В. Мітохондріальної ДНК

С. Інформаційної РНК

D.Транспортної РНК

Е. Рибосомної РНК

15. До складу нуклеїнових кислот входять пуринові і піримідинові азотисті основи. Деякі нуклеїнові кислоти містять мінорні азотисті основи. Які з перерахованих азотистих основ є мінорними? -C

А. Аденін

В. Тимін

С. Метиладенін

D. Гуанін

Е. Урацил

16. Для РНК-вмісних онкорна-вірусів притаманний наступний напрямок передачі генетичної інформації: В

А. ДНК – РНК – білок

B. РНК – ДНК – РНК- білок

C. РНК – білок – ДНК - білок

D. Білок – РНК – білок

Е. Білок – ДНК – білок

17. У поживне середовище з клітинами внесли мічений радіоактивний тимін. У яких органоїдах клітин виявляють мітку тиміну? -B

А. Рибосоми

В. Ядро

С. Апарат Гольджі

D. Лізосоми

Е. Ендоплазматичний ретикулум

18. У біохімічній лабораторії в досліджуваному гідролізаті виявлено азотисті основи пуринового та піримідинового ряду, залишки фосфатної кислоти, пентози. До якого класу органічних речовин належить сполука, що містить всі ці речовини? - B

А. Хромопротеїнів

В. Нуклеопротеїнів

С. Фосфопротеїнів

D. Глікопротеїнів

Е. Ліпопротеїнів

19. Спадкова інформація зберігається в ДНК, хоч безпосередньо у синтезі білка в клітині ДНК не бере участі. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг? - B

А. Трансляція

В. Транскрипція

С. Транслокація

D. Реплікація

Е. Трансформація

20. ДНК і РНК містять у своєму складі специфічні азотисті основи. До складу якої із перелічених сполук входить дезокситимідиловий нуклеотид? - D

A. і-РНК

B. т-РНК

C. р-РНК

D. ДНК

E. УМФ

21. Написати нуклеотидну послідовність одного ланцюга ДНК, якщо другий ланцюг має послідовність -АТГ-ЦЦГ-ТАТ-ГЦА-ТТ-: A

А. – ТАЦ-ГГЦ-АТА-ЦГТ-АА-

В. – ГАЦ-ГГЦ-АТА-ЦГТ-АА-

С. – ЦАЦ-ГГЦ-АТА-ЦГТ-АА-

D. – АТГ-ТЦГ-ТАТ-ГЦА-ТТ-

E. – ТЦА-ГГТ-АТА-ЦГТ-АА-

22. При введенні 5-фторурацилу блокується синтез однієї з перелічених речовин. Назвіть її. - B

А. Білка

В. ДНК

С. іРНК

D. рРНК

Е. тРНК

23. У сучасних біохімічних дослідженнях для діагностики спадкових захворювань, для виявлення присутності в організмі певних вірусів (в тому числі ВІЛ), ідентифікації особистості (генна дактилоскопія у судовій медицині) використовується так звана “ ДНК-діагностика”. Який метод використовується з цією метою? - C

А. Електрофорезу

В. Хроматографії

С. Ланцюгової полімеразної реакції

D. Рентгеноструктурного аналізу

E. Електронної мікроскопії

24. Нуклеотиди, до складу яких входять мінорні азотисті основи, найчастіше зустрічаються в молекулах -D

А. ДНК

B. преРНК

C. м(і)РНК

D. тРНК

E. рРНК

25. Основою консерватизму спадковості і збереження видових особливостей є реплікація – процес синтезу С

А. РНК на матриці ДНК

B. ДНК на матриці білка

C. ДНК на матриці ДНК

D. ДНК на матриці РНК

E. білка на матриці РНК

26. Центральна догма молекулярної біології за Ф.Кріком полягає у реалізації спадкової інформації у наступному напрямку С

А. білок →РНК→ДНК

B. ДНК→білок→РНК

C. ДНК→РНК→білок

D. РНК→ДНК→білок

E. РНК→білок→ДНК

27. Феномен трансформації, виявлений Ф.Гріффітом за умов дослідження перетворення непатогенної R-форми пневмококів у патогенну S-форму при взаємодії вбитої нагріванням S-форми з живою R-формою, визначається перенесенням А

А. ДНК

B. м(і)РНК

C. рРНК

D. тРНК

E. білка

28. Просторова модель структури молекули ДНК у вигляді подвійної спіралі була запропонована на основі досліджень нуклеотидного складу і рентгеноструктурного аналізу цієї молекули С

А. Чаргаффом

B. О.Евері, К.Мак-Леодом, М.Мак-Карті

C. Д.Уотсоном, Ф.Кріком

D. М.Уілкінс

E. Ф.Гріффітом

29. Вторинна структура ДНК представлена спіраллю А

А. правоповертаючою, дволанцюговою, антипаралельною

B. правоповертаючою, дволанцюговою, паралельною

C. лівоповертаючою, дволанцюговою, антипаралельною

D. лівоповертаючою, дволанцюговою, паралельною

E. правоповертаючою, одноланцюговою

30. Структурною особливістю подвійної структури ДНК є наступна характеристика кроку спіралі - В

А. 3,4 А, 10 нуклеотидних пар

B. 3,4 нм, 10 нуклеотидних пар

C. 3,4 мкм, 10 нуклеотидних пар

D. 0,34 нм, 10 нуклеотидних пар

E. 0,34 нм, 20 нуклеотидних пар

31. Гістони, білки, що зосереджені в ядрах клітин у складі дезоксирибонуклеопротеїнів і відіграють важливу роль у регуляції експресії генів, містять у своєму складі велику кількість С

А. цистеїну і метіоніну

B. аспарагіну і глутаміну

C. лізину і аргініну

D. аргініну і гістидину

E. лізину і гістидину

32. Процес денатурації ДНК супроводжується -А

А. гіперхромним ефектом і зменшенням в’язкості розчину ДНК

B. гіпохромним ефектом і зменшенням в’язкості розчину ДНК

C. гіперхромним ефектом і збільшенням в’язкості розчину ДНК

D. гіпохромним ефектом і збільшенням в’язкості розчину ДНК

E. збереженням інтенсивності поглинання і в’язкості розчину ДНК

33. Термічна денатурація ДНК, або плавлення, є специфічною для молекул з різним нуклеотидним складом і характеризується температурою плавлення, яка прямопропорційна вмісту - В

А. А і Т

B. Г і Ц

C. А і Г

D. Т і Ц

E. Т і Г

34. Двохспіральні ділянки у молекулах РНК, “шпильки”, утворюються за рахунок взаємодії між собою -С

А. А і Г, У і Ц

B. Г і Т, У і Ц

C. А і У, Ц і Г

D. А і Т, Г і Ц

E. Т і Г, А і Г

35. Особливістю первинної структури усіх молекул мРНК еукаріотів та деяких вірусів є наявність на 5’-кінці -D

А. 1-метиладенозину

B. 1-метилгуанозину

C. 3-метилцитидину

D. 7-метилгуанозину

E. 5-метилцитозину

36. Що утворює “кеп”- кінцеву 5’ділянку іРНК еукаріот? - Е

А. цАМФ

B. Поліаденілат

C. Псевдоуридин

D. Риботимідин

E. 7-Метилгуанілат

37. Особливістю первинної структури молекул мРНК еукаріотів є наявність на 3’-кінці послідовностей 20-250 нуклеотидів -А

А. полі (А)

B. полі (Г)

C. полі (Т)

D. полі (Ц)

E. полі (У)

38. Акцепторна гілка тРНК, що акцептує амінокислоту в процесі трансляції містить термінальну послідовність нуклеотидів -В

А. - ГГА

C. - УУА B. - ЦЦА

D. - ААГ

E. - ЦЦГ

39. За зв’язування тРНК з мРНК при утворенні в рибосомі транслюючого комплексу відповідає -В

А. Акцепторна гілка

B. Антикодонова петля

C. Дигідроуридилова петля

D. Псевдоуридилова петля

E. Додаткова гілка

40. Хроматин в період інтерфази має вигляд волокна з кулеподібними структурами, що мають назву - В

А. пероксисоми

B. нуклеосоми

C. гліоксисоми

D. мікросоми

E. лізосоми

← Предыдущая страница | Следующая страница →