Поделиться Поделиться

Жасуша мембранасы биофизикасы

Биологиялық мембраналар түрлері және олардыңқызметі.Мембрананың химиялық құрамы.Мембраналық липидтер түрлері.Мембраналық ақуыздар.Мембрана құрылымдарын зерттеу әдістері.

Биологиялық мембраналар арқылы зат тасымалы.Заттың жасушаға ену тәсілдері.Тасымалдың түрлері.Иондар тасымалы.Каналдар бойымен зат иондарының тасымалы.Биологиялық мембраналар арқылы белсенді тасымал.

Электрмен қозатын ұлпалар биофизикасы. Тыныштық және әрекет потенциалдары және олардың молекулярлық тетіктері.Мембраналық потенциалды өлшеу әдістері.Микроэлектродтық техника.Тыныштық потенциалы Na+ иондарының белсенді тасымалы ықпалы.Әрекет потенциалы. әрект потенциалының молекулярлық тетіктерін потенциалды бекіту әдісімен зерттеу.Қозғыш талшықтары бойымен жүйке импульстарының таралуы.

Кардиомиоциттердегі әрекет потенциалының пайда болуының ерекшелігі.Жүректің электрлік белсенділігі.ЭКГ.

Электроэнцефалография.ЭЭГ-нің негізгі ырғақтары .Олардың функционалдық маңызы. Тіркеу тәсілдері.Функционалдық сынама.Нақтамалық маңызы.

Кванттық биофизика. Кейбір биологиялық маңызды қосындылар молекулаларының жұту спектрі.

Люминесценция. Люминесценцияның түрлері.Биологиялық объектілерге сапалық және сандық фотолюминесценттік талдау.

Ақуыздардағы біріншілік фотохимиялық реакциялар.ДНҚ-ның фотохимиялық түрленуі.Биологиялық мембраналарға ультракүлгін жарықтың әсері.Фотосенсибилизацияланған фотобиологиялық үрдістер.

Ұлпалар мен мүшелер биофизикасы. Ірі тамырлардағы қан қозғалысы.Микротамырлардағы қан ағысын ұйымдастыру.Қанның реологиялық қасиеттерін анықтайтын анықтамалар.

Тамырлар бойымен қан қозғалысының негізгі гемодинамикалық заңдылықтары.Қантамырлар арнасы бойымен қан қозғалысының жалпы физика-математика лық заңдылықтары.Пульстік толқындардың таралуы.Соққы көлемі.

Түрлі мүшелер мен ұлпалар реографиясы. Қан айналымды зерттеу әдістері.Реографиялық қисықты тіркеу және талдау әдістері.

Бұлшық ет жиырылуының биофизикасы.Бұлшық ет биомеханикасы.Хилл теңдеуі.Бір дүркін жиырылу қуаты.Бұлшық ет жиырылуын модельдеу.электромеханикалық қабаттасу.

Медициналық құралдар мен аппараттардың жіктелуі. Өлшеуші түрлендіргіштердегі өзгертілген энергия түрлері.Медициналық көрсеткіштерді тіркеу кезіндегіқателер көздері.Тіршілік әрекеттерінің механикалық көріністерін зерттеуге арналған техникалық құралдар.Түрлендіргіштердің құрылысы мен олардың негізгі сипаттамалары.

Тіршілік әрекеттерінің электрлік көріністерін зерттеуге арналған техникалық құралдар.

Фотометриялық зерттеулерге арналған құрылғылар.

Медициналық интроскопияның негізгі техникалық құралдары.Терапевтикалық электрондық медициналық құрылғы.

Оқу және оқыту әдістері

Дәрістер: жалпы шолу және өзекті мәселелер

Тәжірибелік сабақтар: зертханалық зерттеу жүргізу,деректер жинағыменжұмыс,компьютерлік модельдер және бағдарламалар,ЭКГ, ЭЭГ, РГ жазулары,емдік –нақтамалық құрылғылармен жұмыс;жеке эәне топпен орындаған тапсырмалар нәтижелерін талдау,сынамалық,аралық бақылау жүргізу.

Студенттің өзіндік жұмысы:өткентәжірибелік сабақтарында қарастырылған сұрақтарды терңдетіп оқу,зертханалық тәжірибе түрінде орындалады деп көрсетілген тақырыптарды өз бетімен оқуы, компьютерлік модельдер және бағдарламалармен жұмыс,презентация мен мәнжазбаларды дайындау,шағын топтарда жұмыс,қосымша әдебиеттермен жұмыс;электрондық ақпарат тасымалдаушыларымен;сынама тапсырмаларын өз бетімен шншу,ғылыми мәнжазбалар дайындау және қорғау;өз бетімен оқуға арналған тақырыптар бойынша,туындаған сұрақтар бойынша оқытушыдан кеңес алу.

Білімін бағалау

Ағымды бақылау: тест тапсырмаларын шешу,жазбаша және ауызша сұрау,есептерді шешу,тапсырмаларды орындау нәтижелерін тексеру,шағын топта жұмыс жасау кезінде өзін-өзі бағалау және топтық бағалау.

Аралық бақылау: коллоквиум

Қорытынды бақылау: тестілеу (әңгімелесуден тұратын емтихан)

← Предыдущая страница | Следующая страница →