Поделиться Поделиться

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Зміст операції Сума грн. Кореспон. рахунків
Дебет Кредит
           
           
           
           
           
           
           
           

Розподіл ТЗВ і визначення фактичної собівартості

Найменування Купівельна вартість ТЗВ Фактична собівартість придбаних матеріалів
% Сума, грн.
         
         
         
         
Разом:        

Тема «Облік процесу виробництва»

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Зміст операції Сума грн. Кореспон. рахунків
Дебет Кредит
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Розподіл витрат

№ п/п Статті витрат ВИТРАТИ
На виробництво продукції Загально-виробничі Адміністра-тивні Витрати на збут
А Б
1. Матеріальні витрати
2. Витрати на оплату праці
3. Соціальні нарахування на оплату праці
4. Разом прямих витрат
5. Розподілені загальновиробничі витрати
6. Разом фактична виробнича собівартість

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

№ п/п Об‘єкти калькулювання Основна зарплата % відношення Сума загально виробничих витрат
Продукція А      
2. Продукції Б      
  Разом :      

Вправа 5

____________________ Типова форма № КО-1 (підприємство, організація)додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № ____ від «_____» ___________________201___р.
Кореспон- дуючий рахунок Код аналі-тичного обліку Сума Код цільового призна-чення

Прийнято від_______________________________________________

Підстава:______________________________________________________

Сума___________________________________________________________________________________________________грн. _____коп.

Прописом

Додаток:_______________________________________________________

______________________________________________________

Головний бухгалтер_________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир_______________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Лінія відрізу _____________________ ( підприємство, організація) КВИТАНЦІЯ прибуткового касового ордеру №____________   Прийнято від ________ ____________________ ____________________ Підстава:___________________________________________________ ___________________ прописом ____________________ _______грн. _____коп.   ”___”________201__ р.   Головний бухгалтер Касир М. П.

___________________ Типова форма № КО-2

(підприємство, організація) додаток 2 до Положення про ведення

Касових операцій у національній валюті в

Україні

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР №_______

від «_____» ___________________201___р.

Номер доку- мента Дата складан- ня Корес- пондуючий рахунок Код аналітич- ного обліку Сума Код цільового призна- чення
 

Видати___________________________________________________________________

прізвище, ім’ я , по батькові

Підстава:_________________________________________________________________

____________________________________________________________грн. ______коп.

прописом

Додаток:__________________________________________________________________

Керівник _______________________________ Головний бухгалтер____________________________

Одержав____________________________________________________грн.______коп.

прописом

“_____”_________________ 201____ р.Підпис__________________________

За________________________________________________________________________

найменування ,номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача

Видав касир _________________

Каса за «_______» _____________________201_р.

Номер документу ПКО чи ВКО Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон-дуючого рахунку   Прибуток (сума, грн.)   Видаток (сума, грн.)
Залишок на початок дня    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Разом за день
Залишок на кінець дня
у тому числі на зарплату

Касир ___________________

Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості _____________________прибуткових

(прописом)

та ____________________видаткових одержав.

(прописом)

Бухгалтер__________________

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № _______

від “_____ “ ____________201_ р.

Одержано банком

“____”_________201_ р

Платник
Код
Банк платника в м. Код банку   ДЕБЕТ рах. № СУМА
 
Одержувач
Код   КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача   в м. Код банку  
 
             

Сума (словами)

_________________________________________________________

Призначення платежу

  М.П. Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________201_ р. ___________________ Підпис банку

НАКЛАДНА № ___________

«_________» _____________ 201 __ р.

Відпущено: _______________________________________________________________________

Одержано: ________________________________________________________________________

Через: ____________________________________________________________________________

Довіреність: Серія ________ № _____________ від «___» ________ ____ р.

Найменування Один. виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ  

Всього відпущено _____________________________________________________ найменувань

на суму _________________________________________________________________________

_________________________________ грн. ______ коп., в т.ч. ПДВ __________________ грн.

Відпустив ________________ Одержав ________________

    РАХУНОК-ФАКТУРА №
             
  від           р.  
Постачальник
Р/р     в  
ЄДРПОУ   МФО  
Платник
  Доповнення:  
№ з/п Найменування Од. вим. Кіль-кість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
ВСЬОГО без ПДВ (грн.)  
 
ПДВ     % (грн.)  
 
ВСЬОГО до сплати (грн.)  
Сума до сплати
                                           

(прописом)

Підпис

Оригінал Видається покупцю     Затверджено Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 р. №969
Включено до ЄРПН  
Залишається у продавця (тип причини)  
   
Копія (залишається у продавця)    
(Потрібне виділити поміткою "Х")      
           

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата виписки податкової накладної                   Порядковий номер               /        
    Продавець     (номер філії) Покупець
Особа (платник податку) - продавець     Особа (платник податку) - покупець  
  (нйменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)     (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
                                                     
(індивідуальний податковий номер продавця)   (індивідуальний податковий номер покупця)  
  Місцезнаходження (податкова адреса) продавця __________________________     Місцезнаходження (податкова адреса) покупця _____________________________
                                                                                                       
Номер телефону                       Номер телефону                    
  Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)       Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)  
                                       
Вид цивільно-правового договору  
  від                            
  Форма проведених розрахунків (вид договору)   _______________________________________________________________________________ (бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо)
                                                                               
Роз- діл Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати²)) Номенклатура постачання товарів/послуг продавця Код товару згідно з УКТ ЗЕД Оди- ниця виміру товару Кіль- кість (об'єм, обсяг) Ціна поста-чання одиниці товару / послуги без ураху- вання ПДВ Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками Загальна сума коштів, що підлягає сплаті
основна ставка 20 % 0 % (постачання на митній території України) 0 % (експорт) звіль- нення від ПДВ**
 
I                      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Х              
    Х              
    Х              
    Х              
                   
                   
Усього по розділу I   Х Х Х        
II Зворотна (заставна) тара   Х Х Х Х Х Х Х  
ІІІ Податок на додану вартість   Х Х Х          
IV Загальна сума з ПДВ   Х Х Х          

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

  М. П.   ____________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)
← Предыдущая страница | Следующая страница →