Поделиться Поделиться

Журнал реєстрації господарських операцій. Метою завдань до контрольної роботи є оволодіння навичками, закріплення теоретичних знань, які допоможуть студентам засвоїти прийоми відображення

Вступ

Метою завдань до контрольної роботи є оволодіння навичками, закріплення теоретичних знань, які допоможуть студентам засвоїти прийоми відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, складання бухгалтерських проводок, а також вивчення окремих тем, які розкривають зміст та специфіку бухгалтерського обліку об’єктів на підприємстві.

Контрольна робота включає два завдання: перше – відповідь на теоретичне питання, друге – розв’язання задачі.

Робота повинна бути виконана у робочому зошиті.

Завдання варто виконувати згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (Додаток Б).

Якщо студент не зможе самостійно виконувати роботу, йому необхідно звернутися на кафедру бухгалтерського обліку та аудиту за консультацією до провідного лектора.

Обов’язково на титульній сторінці контрольної роботи (робочого зошита) вказати номер залікової книжки, без цього робота не буде рецензована.

Завдання 1

Для виконання завдання необхідно дати відповідь на питання, використовуючи спеціальну навчальну літературу і матеріали з практики. Наприклад, відповідаючи на запитання: «Класифікація господарських засобів: пасивів» можна, крім теоретичних положень, зазначити розмір статутного капіталу конкретного підприємства (за місцем роботи студента). Вибір варіанта залежить від останніх цифр у номері залікової книжки студента. Так, якщо номер залікової книжки студента – 987418, то номер варіанта до Завдання 1 – 18 «Синтетичний облік інвентаризації основних засобів».

Перелік теоретичних питань

Варіанти П и т а н н я
Облік амортизації та зносу нематеріальних активів
Облік надходження нематеріальних активів
Синтетичний облік основних засобів, переданих у фінансову оренду
Синтетичний облік основних засобів, переданих в оперативну оренду
Облік ліквідації основних засобів згідно з податковим законодавством
Синтетичний облік ліквідації основних засобів у зв’язку з їхнім моральним зносом
Синтетичний облік реалізації основних засобів
Облік переоцінки основних засобів
Облік ремонтів основних засобів
Метод нарахування амортизації за податковим законодавством
Метод визначення амортизації зменшенням залишкової вартості
Кумулятивний метод визначення суми амортизації
Метод прискорення амортизації
Метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт
Метод прямолінійної амортизації
Синтетичний облік амортизації та зносу основних засобів
Аналітичний облік основних засобів
Синтетичний облік інвентаризації основних засобів
Синтетичний облік основних засобів, отриманих на умовах фінансової оренди
Синтетичний облік отриманих основних засобів з оперативного лізингу
Синтетичний облік придбання основних засобів
Документування операцій з надходження основних засобів
Характеристика основних засобів підприємства ПСБО 7 «Основні засоби»
Спрощена форма бухгалтерського обліку. ПСБО 25 «Фінансовий звіт малого підприємства»
Комп’ютерна форма бухгалтерського обліку
Журнальна форма бухгалтерського обліку
Форми бухгалтерського обліку
Історія виникнення бухгалтерського обліку
Облікові регістри та їх роль у бухгалтерському обліку
Облік процесу реалізації
Облік процесу виробництва
Облік процесу забезпечення матеріальними ресурсами
Облік процесу забезпечення необоротними активами
Облік процесу формування капіталу
Види діяльності підприємства та господарські процеси
Методи виправлення помилок. ПСБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Звітність. Основні принципи фінансової звітності
Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку
Поняття синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв’язок
План рахунків. Класифікація рахунків.
Подвійний запис. Проводки прості й складні. Приклади
Бухгалтерський рахунок як елемент методу бухгалтерського обліку
Оцінка і калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку
Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Класифікація документів
Поняття господарських операцій та їхні типи
Класифікація джерел формування капіталу, зобов’язань: пасиви
Класифікації господарських засобів підприємства: активи
Предмет бухгалтерського обліку
Сутність і значення бухгалтерського обліку
ПСБУ 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Звіт про власний капітал Ф№4
Звіт про рух грошових коштів Ф№3
Звіт про фінансові результати Ф№2
Бухгалтерська звітність. Баланс Ф№1
Облік валових доходів та валових витрат
Облік довгострокових зобов’язань
Облік витрат та доходів від надзвичайної діяльності
Облік витрат та доходів від фінансової діяльності
Облік витрат з інвестиційної діяльності ПБО 12 «Фінансові інвестиції»
Облік витрат майбутніх періодів
Облік залученого капіталу
Облік власного капіталу
Облік фінансових результатів
Порядок формування фінансових результатів
Облік прибутків від операційної діяльності
Облік податку на прибуток
Класифікація доходів згідно ПБО 15 «Доходи»
Облік розрахунків із покупцями і замовниками ПБО 10 «Дебіторська заборгованість»
Порядок визначення фактичної собівартості виробленої продукції
Облік браку продукції
Облік інших операційних витрат
Облік витрат на збут продукції
Облік адміністративних витрат
Облік загальновиробничих витрат та порядок їх розподілу
Класифікація витрат за елементами ПСБО 16 «Витрати»
Облік розрахунків із бюджетом по податках і платежах
Облік розрахунків за соціальним страхуванням Єдиного соціального внеску
Облік інших грошових коштів на поточних рахунках
Облік інших грошових коштів та грошових документів
Облік нарахування заробітної плати
Утримання з зарплати робітників підприємства
Види відпусток та облік їх розрахунків
Аналітичний облік розрахунків з оплати праці
Порядок нарахування зарплати
Фонд оплати праці та його структура
Форми оплати праці та їх системи
Облік операцій із підзвітними особами по витратах за відрядженнями
Облік операцій із підзвітними особами за господарськими витратами
Облік розрахунків із постачальниками
Облік кредитів банків
Облік коштів на поточних рахунках у банку в іноземній валюті
Облік коштів на поточних рахунках у банку у національній валюті
Облік коштів у касі підприємства
Порядок проведення та відображення результатів інвентаризації запасів
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Аналітичний облік виробничих запасів
Оцінка вибуття виробничих запасів ПБО 9 «Запаси»
Облік надходження виробничих запасів
Облік інших необоротних активів
   

Завдання 2

1. Відкрити рахунки (Додаток А). Суми початкових залишків, які наведені у пункті 1 повинні відповідати варіантам, залежно від першої букви прізвища студента:

Перша літера прізвища студента   А,Е,К,П,Ф,Є,Щ   Б,Я,Л,Р,Х,Ю,Д, Й   В,Ж,М,С,Ц,І,Ш   Г,З,Н,Т,Ч,О,У
Варіант другого завдання

2. У журналі реєстрації господарських операцій записати операції, вказати їх номери та кореспонденції. Форма журналу наведена у таблиці 1.

3. Зробити записи проводок на рахунках синтетичного та аналітичного обліку.

4. Підрахувати обороти і визначити кінцеві залишки за всіма рахунками.

5. Скласти оборотну відомість за формою, наведеною у таблиці 2.

6. Зробити Баланс за Ф.№1 на 1-е число наступного місяця. Якщо форми звітності нема, Баланс скласти за таблицею 5.

Варіант 1

Відомість залишків по синтетичних рахунках на 1 січня 200…р.

Код Назва рахунків Сума
Основні засоби (первісна вартість)
Знос необоротних активів
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Каса
Поточні рахунки у банку
Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість перед працівником)
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Несплачений капітал (10000)
Забезпечення наступних витрат і платежів
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з податками
За розрахунками із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (ЄСВ)
Розрахунки за виплатами працівникам

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси»

Аналітичні рахунки Сума
1. Сировина та матеріали за договірною вартістю
2. Транспортно-заготівельні витрати
Усього

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 23 «Незавершене виробництво»

Аналітичні рахунки Сума
1. Заказ 10/1
2. Заказ 10/2
Усього

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та замовниками»

Аналітичні рахунки Сума
1. ТОВ «Господарочка»
2. ТОВ «Мрія»
Усього

Господарські операції за місяць до варіанта 1

Зміст господарської операції Сума
Відвантажено готову продукцію покупцям за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Отримано на поточний рахунок від покупців за раніше відвантажену продукцію
Видано з каси у погашення заборгованості за підзвітною сумою
Нараховано оплату відпусток адміністративному персоналу підприємства
Отримано з поточного рахунка для виплати заробітної плати та відпускних
Виплачено заробітну плату та відпускні
Оприбутковано на склад від постачальників (ТОВ «Господарочка») матеріали за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Отримано рахунок транспортної організації ВАТ «Південьтранс» за перевезення матеріалів на склад підприємства. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ
Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості:  
- ТОВ «Мрія»
- ТОВ «Господарочка»
- податків до бюджету
- Пенсійному фонду Єдиного соціального внеску
Усього
Списуються по договірній вартості матеріали на виробництво:  
- заказу 10/1
- заказу 10/2
- на загальновиробничі потреби
Усього
Списується частка ТЗВ, яка припадає на витрачені матеріали (Розрахунок провести у таблиці № 3) ?
Нараховано заробітну плату виробничим робітникам:  
- за виготовлення заказу 10/1
- за виготовлення заказу 10/2
- управлінському персоналу цехів
- адміністративному персоналу
- робітникам відділу збуту
Усього
Проведене обов’язкове нарахування Єдиного соціального внеску від суми нарахованої заробітної плати. Відсоток відрахувань на підприємстві становить 42,5% ?
Утримано із заробітної плати:  
- податок з доходів фізичних осіб
- Єдиний соціальний внесок
Отримано рахунок від ТОВ «Мрія» за оренду приміщень:  
- будинку загальновиробничого призначення
- адміністративного будинку
- будинку складу готової продукції
- податок на додану вартість ?
Усього
Відвантажено готову продукцію покупцям за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Нарахована амортизація основних засобів загально-господарського призначення
Отримано на поточний рахунок короткострокова позика банку
Отримано з поточного рахунка в касу на господарські потреби
Видано в підзвіт працівнику відділу збуту на відрядження
Списуються у кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між заказами 10/1 та 10/2 пропорційно заробітній платі виробничих робітників: - на заказ 10/1 - на заказ 10/2 Загальна сума (суму визначити.) Розрахунки провести у таблиці № 4) ?
Випущено з виробництва та оприбутковано на склад готову продукцію за фактичною собівартістю: - заказ 10/1 - заказ 10/2 (За умови, що у незавершеному виробництві залишилось заказу 10/1 на суму 9000. Суму визначити) ?
Отримано від покупців часткову оплату за раніше відвантажену готову продукцію
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ від суми реалізованої продукції (див.операції 1, 16) ?
Списується собівартість відвантаженої зі складу готової продукції
У кінці місяця списується на фінансовий результат чистий дохід від реалізації готової продукції   ?
У кінці місяця списується на фінансовий результат адміністративні витрати ?
Списуються на фінансовий результат основної діяльності витрати на збут   ?
Списано на фінансовий результат фактична собівартість реалізованих виробів ?
Визначити фінансовий результат від діяльності підприємства. За умови отриманого прибутку нарахуйте податок на прибуток та спишіть його на фінансовий результат діяльності ?

Варіант 2

Відомість залишків по синтетичних рахунках на 1 березня 200…р.

Код Назва рахунків Сума
Основні засоби
Знос необоротних активів
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Каса
Поточні рахунки у банку
Розрахунки з іншими дебіторами
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Короткострокові позики банку
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки за податками
За розрахунками із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (ЄСВ)
Розрахунки за виплатами працівникам
Розрахунки з іншими кредиторами

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси»

Аналітичні рахунки Сума
1. Сировина та матеріали по договірній вартості
2. Транспортно-заготівельні витрати
Усього

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 23 «Незавершене виробництво»

Аналітичні рахунки Сума
1. Виріб А
2. Виріб Б
Усього

Господарські операції за місяць до варіанта 2

Зміст господарської операції Сума
Отримано з поточного рахунка на господарські потреби та виплату заробітної плати
Видано з каси: - у підзвіт на господарські потреби - заробітну плату  
Отримано рахунок рекламного агентства з наданої послуги, пов’язаної з рекламою продукції. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ
Нараховано заробітну плату:  
- за виготовлення виробу А
- за виготовлення виробу Б
- управлінському персоналу цехів
- адміністративному персоналу
- робітникам відділу збуту
Усього
Утримано із заробітної плати:  
- податок з доходів фізичних осіб
- Єдиний соціальний внесок
Проведено нарахування єдиного соціального внеску від сум нарахованої заробітної плати. Відсоток відрахування на підприємстві становить 41,4% ?
Перераховано з поточного рахунка частка заборгованості:  
- по короткостроковій позиці банку
- постачальникам
Внесено до каси працівником підприємства у погашення заборгованості по кредиту на житлове будівництво
Внесено на поточний рахунок готівкою з каси
Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості:  
- частково іншим кредиторам
- до бюджету
- фонду соціального страхування єдиного соціального внеску
Усього
Отримано рахунок постачальника за матеріали, що надійшли на склад підприємства. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ
Отримано рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів (див. опер. 13). Сума рахунка, у т.ч. ПДВ
Списується на виробництво матеріали за договірною вартістю, у тому числі:  
- на виробництво виробу А
- на виробництво виробу Б
- на пакування готової продукції
Усього
Списується частка транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали. Суму визначити. (Розрахунок провести у таблиці № 3)   ?
Списуються у кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між виробами А і Б пропорційно заробітній платі виробничих робітників: - на виріб А - на виріб Б Загальна сума (суму визначити, розрахунки провести у таблиці № 4) ?
Випущено з виробництва і оприбутковано на склад готову продукцію за фактичною собівартістю: - виріб А - виріб Б За умовами, що виробу Б у незавершеному виробництві залишилось на суму     ?      
Надано авансовий звіт про витрати на відрядження, яке було пов’язане з управлінською діяльністю
Відвантажено готову продукцію покупцям за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Нараховано податок на додану вартість з суми отриманого доходу ?
Відвантажено готову продукцію покупцям за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Нараховано податкове зобов'язання з суми реалізованої продукції ?
У кінці місяця списується чистий дохід від реалізації продукції на фінансовий результат ?  
Списано фактичну виробничу собівартість відвантаженої зі складу готової продукції
Списуються на фінансовий результат основної діяльності адміністративні витрати ?
Списуються на фінансовий результат основної діяльності витрати на збут ?
Списано фактичну виробничу собівартість реалізованих виробів ?
Визначити фінансовий результат діяльності підприємства. За умови отриманого прибутку нарахуйте зобов’язання з податку на прибуток та спишіть на фінансовий результат   ?
На поточний рахунок надійшла часткова оплата від покупців  

Варіант 3

Відомість залишків по синтетичних рахунках на 1 грудня 20… р.

Код Назва рахунків Сума
Основні засоби (первісна вартість)
Знос необоротних активів
Виробничі запаси
Малоцінні та швидкозношувальні предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Каса
Поточні рахунки у банку
Розрахунки з покупцями та замовниками
Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Резервний капітал
Довгострокові зобов’язані
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з податками
За розрахунками із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (ЄСВ)
Розрахунки за виплатами працівникам

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси»

Аналітичні рахунки Сума
1. Договірна вартість
2. Транспортно-заготівельні витрати
Усього

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 23 «Незавершене виробництво»

Аналітичні рахунки Сума на початок
1. Замовлення № 117/А
2. Замовлення № 127/Б -
Усього

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Аналітичні рахунки Заборгованість покупців (сума в грн.)
1. ТОВ «Сервіс-Юг»
2. ЧП «Альфа»
  Усього

Господарські операції за місяць до варіанта 3

№ п/п Зміст господарської операції Сума (грн.)
Перераховано з поточного рахунка у погашення заборгованості:  
- постачальникам (частково)
- до бюджету
- фонду соціального страхування у межах заборгованості на початок звітного періоду ?
Відпущено матеріали у виробництво за договірною вартістю, у т.ч. на:  
- замовлення № 117/А
- замовлення № 127/Б
Усього
Отримано матеріали від постачальника за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Отримано рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів. Сума рахунка у т.ч. ПДВ
Списується частка транспортних витрат, які припадають на відпущені матеріали у виробництво. (Розрахунок провести в таблиці № 3) ?
Нараховано заробітну плату:  
- робітникам основного виробництва за виготовлення: - замовлення № 117/А
- замовлення № 127/Б
- робітникам зайнятим обслуговуванням машин і обладнанням виробничого цеху
- адміністративному персоналу підприємства
- робітникам відділу збуту
Усього
Утримано із заробітної плати робітників:  
- податок з доходів фізичних осіб
- єдиний соціальний внесок
Проведено нарахування єдиного соціального внеску від суми нарахованої заробітної плати. Відсоток відрахувань на підприємстві становить 38% ?
Зараховано на поточний рахунок від покупця ТОВ «Сервіс-Юг», у т.ч. ПДВ
Перераховано аванс постачальнику за матеріали, у т.ч. ПДВ
Нараховано ПДВ з суми сплаченого авансу ?
Отримано рахунок за комунальні послуги, які були використані:  
- виробничим цехом
- заводоуправлінням
- складом готової продукції
- ПДВ складає ?
Сума рахунка
Списується договірна вартість МШП на загальногосподарські потреби
У кінці місяця списуються на виробництво та розподіляються між видами продукції загальновиробничі витрати пропорційно заробітній платі основних виробничих робітників. (Розрахунок провести у таблиці № 4) ?
Випущено з виробництва і оприбутковано на склад за фактичною собівартістю готову продукцію за умови, що на кінець місяця виробів у незавершеному виробництві залишилися:  
- замовлення № 117/А -
- замовлення № 127/Б
Нарахована амортизація:  
- офісних меблів
- складу готової продукції
Отримано в касу для виплати заробітної плати
Виплачено заробітну плату
Відвантажено ТОВ «Весна» готова продукція за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ від суми реалізованої продукції ?
Частково погашено довгострокові зобов’язання
Отримано рахунок телевізійного каналу «АТВ» за рекламу, у т.ч. ПДВ
Відвантажено готову продукцію ЧП «Альфа» за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ від суми реалізованої продукції ?
Списується фактична собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів
За рішенням адміністрації підприємства суму резервного капіталу спрямовано на збільшення прибутку підприємства
У кінці місяця списується на фінансовий результат чистий доход від реалізації готової продукції   ?
У кінці місяця списується на фінансовий результат адміністративні витрати ?
У кінці місяця списується на фінансовий результат витрати на збут ?
У кінці місяця списується на фінансовий результат фактична собівартість реалізованої готової продукції ?
Визначити фінансовий результат діяльності підприємства. За умови отриманого прибутку нарахуйте зобов’язання з податку на прибуток та спишіть на фінансовий результат   ?

Варіант 4

Відомість залишків по синтетичних рахунках на 1 липня 20...р.

Код Назва рахунків Сума
Основні засоби (первісна вартість)
Знос необоротних активів
Бібліотечні фонди
Знос інших необоротних матеріальних активів
Виробничі запаси за фактичною собівартістю
Виробництво
Готова продукція
Каса
Поточні рахунки в банку
Розрахунки з покупцями і замовниками
Розрахунки з різними дебіторами, у тому числі: 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Несплачений капітал
Короткострокові позики банку
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки за податками
За розрахунками із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (ЄСВ)
Розрахунки за виплатами працівникам
Розрахунки за іншими операціями, у тому числі: 685 Розрахунки з іншими кредиторами

Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси»

Аналітичні рахунки Сума
1. Сировина та матеріали за договірною вартістю
2. Транспортно-заготівельні витрати
Усього

Залишки на аналітичних рахунках до рахунку 23 «Незавершене виробництво»

Аналітичні рахунки Сума на початок
1. Виріб 1 -
2. Виріб 2
Усього

Залишки на аналітичних рахунках рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

П.І.Б. підзвітних осіб Сума
1. Ісаєва І.П.
2. Захарова Т.В.
Усього

Господарські операції за місяць до варіанта 4

Зміст господарської операції Сума
Представлено авансований звіт Захарової Т.В. про витрати на відрядження, які пов’язані з управлінською діяльністю
За заявою Захарової Т.В. невикористана сума утримана із заробітної плати (суму визначити) ?
Оприбутковано основні матеріали, що надійшли від постачальника (у т.ч. ПДВ)
Отримано рахунок транспортної організації за доставку придбаних матеріалів (у т.ч. ПДВ)
Представлено авансований звіт Ісаєвої І.П. про придбання матеріалів, у т.ч. ПДВ
Списуються матеріали за договірними цінами, які були відпущено зі складу на виробництво:  
виробу 1
виробу 2
Усього
Відпущено допоміжні матеріали:  
- на адміністративні потреби
- на поточний ремонт виробничого обладнання
Списується частка ТЗВ на витрачені матеріали. Суми визначити (розрахунок провести в таблиці № 3) ?
Нараховано заробітну плату:  
- робітникам за виготовлення виробу 1
- робітникам за виготовлення виробу 2
- персоналу цеха
- адміністративно-управлінському персоналу
- завідувачу складу готової продукції
Усього
Утримано із заробітної плати:  
- Єдиний соціальний внесок
- податок з доходів фізичних осіб
Усього
Проведено нарахування єдиного соціального внеску від суми нарахованої заробітної плати. Відсоток відрахувань на підприємстві становить 38,4%. Суму визначити ?
Нараховано амортизацію основних засобів, які були використані:  
- виробничим цехом
- будинком заводоуправління
- складом готової продукції
Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості:  
- банку за короткостроковою позикою
- іншим кредиторам
Усього
Отримано рахунок за комунальні послуги, які були використані:  
- виробничим цехом
- будинком заводоуправління
- будинком складу готової продукції
- ПДВ 20% ?
Усього ?
За чеком отримано з поточного рахунка на оплату праці за попередній місяць

Видано з каси:  
- заробітну плату за попередній місяць
- у підзвіт Ніколаєвій Т.Б.
Надано авансовий звіт Ніколаєвою Т.Б. про придбання бланків податкової звітності та канцелярського приладдя, у т.ч. ПДВ
З поточного рахунка частково сплачено транспортній організації (див.опер.4)
Отримано на поточний рахунок від покупців, у т.ч. ПДВ
Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості:  
- постачальникам
- бюджету
- фонду соціального страхування Єдиний соціальний внесок
Усього
Розрахуйте загальновиробничі витрати за місяць. Розподіліть їх. Базою розподілу є заробітна плата робітників, зайнятих в основному виробництві. (Розрахунок провести в табл. № 4)   ?
Випущено з виробництва та оприбутковано на склад виріб 1 за фактичною собівартістю, незавершеного виробництва за виробом 1 не залишилось (суму визначити, використовуючи дані залишків НЗВ на початок місяця)   ?
Відвантажено готову продукцію покупцю за договірними цінами, з урахуванням ПДВ
Перераховано банку за розрахунково-касове обслуговування (суму віднести на адміністративні витрати)
Нараховано податкове зобов’язання з отриманого доходу
Списується на фінансовий результат чистий дохід від реалізації продукції ?
Списано фактичну собівартість відвантажених виробів зі складу підприємства
Списується на фінансовий результат основної діяльності адміністративні витрати ?
Списується на фінансовий результат основної діяльності витрати на збут ?
Списується на фінансовий результат собівартість відвантажених та реалізованих виробів   ?
Визначити фінансовий результат діяльності підприємства. За умови отриманого прибутку нарахуйте зобов’язання з податку на прибуток та спишіть на фінансовий результат ?

Для виконання завдань, необхідно використовувати такі таблиці, які наведені нижче:

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

№ опер. Стислий зміст господарських операцій Проводка Сума, грн.
Дебет Кредит
1.        
2.        
3.        
…..        

Таблиця 2

Оборотна відомість

( грн.)

Назва рахунка Сальдо на 1 січня Обороти за січень Сальдо на 1 лютого
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основні засоби          
Знос необоротних активів          
  Тощо …… …….        
  Усього        

Таблиця 3

← Предыдущая страница | Следующая страница →