Поделиться Поделиться

Загальновиробничі витрати на сільськогосподарському підприємстві розподіляються

– пропорційно обсягу виробленої продукції;

– пропорційно загальній сумі витрат;

+ пропорційно сумі прямих витрат у рослинництві за вирахуванням вартості насіння;

– пропорційно сумі прямих витрат підрозділу адміністрації.

204. По яких аналітичних рахунках субрахунку 232 «Тваринництво» можливе в кінці року дебетове сальдо як сума витрат незавершеного виробництва:

– вирощування і відгодівля свиней;

+ бджільництво;

– вівчарство;

– конярство.

205. Витрати, пов’язані з реалізацією продукції (пакування, транспортування тощо) називають:

– загальногосподарськими;

– загальновиробничими;

+ витратами на збут;

– іншими операційними витратами.

206. Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються:

– у П(С)БО № 16 «Витрати»;

– у П(С)БО № 9 «Запаси»;

– у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 року № 132 (зі змінами та доповненнями);

+ підприємством самостійно.

207. Не входять до виробничої собівартості продукції витрати на:

– утримання адміністративних будівель;

– аудиторські послуги;

– гарантійний ремонт продукції;

+ всі відповіді правильні.

208. В однопродуктовому виробництві доцільно використовувати такий метод калькулювання собівартості продукції:

+ простий;

– попроцесний;

– позамовний;

– нормативний.

209. За кредитом калькуляційних рахунків відображається:

– витрати, пов’язані зі створенням готової продукції, послуг;

+ одержана продукція з виробництва;

– виручка від реалізації продукції;

– інші показники.

210. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:

– підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і загальновиробничих витрат;

– підсумок виробничої собівартості і загальновиробничих витрат;

– результат від вирахування з виробничої собівартості продукції залишків незавершеного виробництва;

+ підсумок виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних та фінансових витрат, які цілком обґрунтовано можна віднести на виробництво і реалізацію власно виробленої сільськогосподарської продукції.

211. Списання палива на основне виробництво в обліку відображається записом:

+ Дт 23 Кт 803 та Дт 803 Кт 203;

– Дт 10 Кт 201;

– Дт 39 Кт 203;

– Дт 203 Кт 92.

212. Вказати кореспонденцію рахунків для операції з відпуску зі складу і списання матеріалів на основне виробництво:

– Дт 20 Кт 201 «Сировина й матеріали»;

+ Дт 23 Кт 201 «Сировина й матеріали»;

– Дт 201 Кт 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»;

– Дт 20 Кт 23 «Виробництво».

213. Списання адміністративних витрат відображається в обліку кореспонденцією рахунків:

– Дт 23 Кт 91;

+ Дт 791 Кт 92;

– Дт 92 Кт 91;

– Дт 24 Кт 20.

214. Розподілено загальновиробничі витрати. Вказати правильну кореспонденцію рахунків:

– Дт 201 Кт 91;

– Дт 23 Кт 661;

+ Дт 23 Кт 91;

– Дт 201 Кт 203.

215. У фінансовому обліку визначається собівартість продукції:

– повна;

– цехова;

+ виробнича;

– за прямими витратами.

216. Виробнича собівартість виготовленої готової продукції склала 10000 грн, а повна – 15000 грн. Після її реалізації покупцю списання цієї продукції в бухгалтерському обліку буде відображено записом:

– Дт 901 Кт 26 Сума 15000;

+ Дт 901 Кт 26 Сума 10000;

– Дт 79 Кт 26 Сума 10000;

– Дт 26 Кт 79 Сума 10000.

217. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносять на собівартість записом:

– Дт 23 Кт 91;

– Дт 26 Кт 91;

+ Дт 901 Кт 91;

– Дт 91 Кт 79.

218. У разі виявлення невиправного технологічного браку в цеху основного виробництва складається бухгалтерський запис:

– Дт 23 Кт 24;

+ Дт 24 Кт 23;

– Дт 661 Кт 24;

– Дт 947 Кт 24.

219. База розподілу загальновиробничих витрат визначається:

+ П(С)БО 16 «Витрати»;

– Методичними рекомендаціями з калькулювання продукції, затвердженими Мінфіном;

– внутрішніми нормативними документами підприємства;

– окремою постановою Кабінету Міністрів України.

220. Отримання бюджетного фінансування у безготівковій формі для будівництва об’єктів соціальної сфери відображається в обліку записом:

+ Дт 311 Кт 48;

– Дт 48 Кт 311;

– Дт 631 Кт 48;

– Дт 15 Кт 48 .

221. Гуманітарна допомога обліковується як:

+ Цільове фінансування;

– Короткострокове зобов’язання;

– Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

– Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

222. Облік доходів майбутніх періодів регламентується:

+ П(С)БО 11;

– П(С)БО 15;

– П(С)БО 12;

– П(С)БО 16.

223. Непередбачені зобов’язання відображають на рахунках класу:

+ позабалансових;

– 9;

– 7;

– 6.

224. Невідфактуровані поставки – це:

+ поставки вантажу без супровідних документів постачальника;

– поставки, виконані з порушеннями умов договору;

– поставки, виконані з порушенням строків;

– поставки ТМЦ без оформлення товарно-транспортної накладної.

225. Строк дії довіреності на отримання ТМЦ у постачальника:

+ 10 днів;

– не менше 10 днів;

– 3 дні;

– не обмежений.

226. Бланки довіреностей обліковуються на (суб)рахунку:

+ 209 та 08;

– 209;

– 112;

– 22 та 08.

227. Після закінчення відпуску цінностей довіреність залишається у:

+ постачальника;

– покупця;

– транспортній організації;

– експедитора.

228. Претензія до постачальника щодо недопоставки цінностей в обліку відображається записом:

+ Дт 374 Кт 631;

– Дт 631 Кт 372;

– Дт 375 Кт 716;

– Дт 63 Кт 371.

229. Перерахування постачальнику попередньої оплати в обліку відображається записом:

+ Дт 371 Кт 311;

– Дт 371 Кт 631;

– Дт 681 Кт 361;

– Дт 631 Кт 681.

230. Залік сум попередньої оплати постачальником після виконання постачання і розрахунків в обліку відображається записом:

+ Дт 631 Кт 371;

– Дт 371 Кт 631;

– Дт 681 Кт 361;

– Дт 631 Кт 681.

231. Оплата вітчизняному постачальнику за рахунок акредитиву в обліку відображається записом:

+ Дт 631 Кт 313;

– Дт 631 Кт 33;

– Дт 371 Кт 631;

– Дт 313 Кт 631.

232. На суму нарахованих відсотків за користування кредитом виконується запис:

+ Дт 951 Кт 684;

– Дт 684 Кт 951;

– Дт 60 Кт 311;

– Дт 50 Кт 61.

233. Запис Дт 501 Кт 611 має зміст:

+ переведена частина заборгованості за довгостроковим кредитом до складу поточних зобов’язань;

– переведена частина поточних зобов’язань до складу довгострокових;

– сплачено довгостроковий кредит;

– пролонговано короткостроковий кредит.

234. Сума відсотків за користування кредитом в обліку визнається:

+ фінансовими витратами;

– іншими операційними доходами;

– витратами майбутніх періодів;

– поточними зобов’язаннями.

235. До товаросупровідних документів не відносять:

+ платіжні документи;

– товарно-транспортні накладні;

– рахунок-фактура;

– вантажна митна декларація.

236. Запис Дт 631 Кт 621 має зміст:

+ видано короткостроковий вексель постачальнику в оплату за отримані ТМЦ;

– одержано вексель від постачальника як компенсацію не доставки товару;

– погашено раніше виданий вексель;

– пред’явлено раніше отриманий вексель до оплати.

237. Перерахування коштів навчальному закладу як оплати за навчання працівників в обліку відображається записом:

+ Дт 685 Кт 311;

– Дт 311 Кт 685;

– Дт 631 Кт 311;

– Дт 377 Кт 311.

238. Облік короткострокових зобов’язань ведуть на рахунку:

+ 60 ;

– 73;

– 37;

– 311.

239. Короткострокові зобов’язання відносять до:

+ поточних зобов’язань;

– довгострокових зобов’язань;

– непередбачених зобов’язань;

– доходів майбутніх періодів.

240. Відносно балансу рахунок «Короткострокові позики»:

+ пасивний;

– активний;

– позабалансовий;

– активно-пасивний.

241. Сума довгострокового кредиту, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу, вважається:

– поточним зобов’язанням;

– довгостроковим зобов’язання;

– короткостроковим кредитом;

+ поточною заборгованістю за довгостроковими зобов’язаннями.

242. Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» забезпечення можуть створюватись для:

+ відшкодування виплат відпусток;

– відшкодування витрат майбутніх періодів;

– покриття витрат незавершеного виробництва;

– покриття збитків.

243. Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядникам призначено регістр синтетичного обліку:

+ журнал-ордер 3В;

– реєстр 3.3;

– журнал-ордер 6;

– журнал-ордер 8.

244. Оплата відпустки розраховується, виходячи із середньої заробітної плати, обліченої за:

– 6 місяців;

– 2 місяця;

+ 12 місяців;

– правильна відповідь відсутня.

245. Основні засоби, отримані в обмін на неподібні активи, оцінюються за:

+ справедливою вартістю переданих немонетарних активів, збільшеною (зменшеною) на суму грошових коштів, чи їх еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну;

– первісною вартістю отриманого активу;

– справедливою вартістю;

– правильна відповідь відсутня.

246. Письмово оформлене боргове зобов’язання, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплатити після настання строку певну суму грошей власнику паперу – це:

+ вексель;

– облігація;

– акція;

– дериватив.

247. Довгострокові зобов’язання для цілей відображення у звітності оцінюються:

+ за теперішньою вартістю;

– за сумою погашення;

– за справедливою вартістю;

– за первісною вартістю.

248. Переведення короткострокових позик у розряд довгострокових у зв’язку зі зміною умов кредитування в обліку відображається записом:

+ Дт 60 Кт 50;

– Дт 50 Кт 60;

– Дт 50 Кт 61;

– Дт 61 Кт 50.

249. Запис Дт 51 Кт 50 має такий зміст:

+ погашено за рахунок довгострокової позики довгострокові векселі видані;

– одержано довгострокові векселі для погашення довгострокової позики;

– пред’явлено до оплати короткостроковий вексель;

– проведено переоблік векселів виданих на термін більше одного року.

250. Облік довгострокових зобов’язань регламентується:

+ П(С)БО 11;

– П(С)БО 10;

– П(С)БО 17;

– П(С)БО 15.

251. Для обліку операцій з довгостроковими векселями виданими застосовують рахунки:

+ 51, 209, 08;

– 34, 209, 08;

– 62, 209, 08;

– 51, 08.

252. Емісія довгострокових облігацій з премією в обліку відображається записом:

+ Дт 31 Кт 521 та 522;

– Дт 31 Кт 521;

– Дт 31 Кт 521 та 714;

– Дт 31 та 95 Кт 521.

253. Облік відстрочених податкових зобов’язань регламентується:

+ П(С)БО 17;

– П(С)БО 16;

– П(С)БО 11;

– П(С)БО 15.

254. Якщо сума податку на прибуток, обчислена за даними бухгалтерського обліку, перевищує суму податку, обчислену за даними податкового обліку, то ця різниця відображається в обліку як:

+ відстрочені податкові зобов’язання;

– відстрочені податкові активи;

– доходи майбутніх періодів;

– витрати майбутніх періодів.

255. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань ведуть платники:

+ податку на прибуток;

– ПДВ;

– фіксованого податку;

– єдиного податку.

256. Отримання фінансової допомоги на зворотній основі в обліку відображається записом:

+ Дт 30, 31 Кт 55;

– Дт 55 Кт 30, 31;

– Дт 31 Кт 313;

– Дт 31 Кт 69.

257. Списання на доходи заборгованості, по якій минув строк позовної давності, в обліку відображається записом:

+ Дт 55 Кт 746;

– Дт 746 Кт 55;

– Дт 39 Кт 717;

– Дт 311 Кт 717.

258. Ремітент –– це:

+ особа, власник переказного векселя;

– особа, що випустила простий вексель;

– особа, що забезпечує акцепт векселя;

– особа, що має заборгованість, забезпечену векселем.

259. Видача вітчизняному постачальнику векселя в оплату за придбані ТМЦ в обліку оформлюється записом:

+ Дт 631 Кт 621;

– Дт 35 Кт 511;

– Дт 511 Кт 631;

– Дт 511 Кт 61.

260. Запис Дт 641 Кт 531 відображає:

+ податковий кредит на вартість об’єкта у фінансовій оренді;

– податкове зобов’язання на вартість об’єкта у фінансовій оренді;

– заборгованість з ПДВ;

– борг перед бюджетом підприємства, що надає послуги з фінансового лізингу.

261. Нарахування відсотків за користування об’єктом фінансової оренди в обліку відображається:

+ Дт 95 Кт 684;

– Дт 53 Кт 684;

– Дт 95 Кт 53;

– Дт 53 Кт 31.

262. Відображення частини поточної заборгованості з фінансової оренди в обліку відображається записом:

+ Дт 53 Кт 61;

– Дт 61 Кт 53;

– Дт 15 Кт 53;

– Дт 10 Кт 53.

263. Якщо до закінчення договору фінансової оренди основних засобів залишається менше одного року, в обліку виконується запис:

+ Дт 53 Кт 61;

– Дт 50 Кт 61;

– Дт 53 Кт 31;

– Дт 31 Кт 53.

264. Здійснення поточних фінансових інвестицій за рахунок довгострокових позик в обліку відображається записом:

+ Дт 35 Кт 50;

– Дт 50 Кт 35;

– Дт 34 Кт 50;

– Дт 313 Кт 50.

265. Основним документом про трудову діяльність працівника, на підставі якого визначається стаж, є:

+ трудова книжка;

– трудовий контракт;

– трудовий договір;

– трудова угода.

266. За простої погодинної оплати праці посадовий оклад головного економіста дорівнює 9320 грн. За жовтнь 23 робочі дні. Він відпрацював 22 робочі дні. Заробіток за жовтень становитиме:

+ Дт 92 Кт 66 8914,62 грн.;

– Дт 92 Кт 66 8914,40 грн.;

– Дт 92 Кт 66 9320,00 грн.;

– Дт 92 Кт 66 8543,30 грн.

267. Для документування ручних та кінно-ручних робіт використовують:

+ обліковий лист праці та виконаних робіт;

– табель обліку робочого часу;

– розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва;

– обліковий лист тракториста-машиніста.

268. Кореспонденція рахунків під час депонування заробітної плати:

+ Дт 661 Кт 662;

– Дт 662 Кт 661;

– Дт 662 Кт 301;

– Дт 301 Кт 662.

269. Утримання із заробітної плати працівників неповернутих своєчасно підзвітних сум в обліку відображається записом:

+ Дт 661 Кт 372;

– Дт 372 Кт 661;

– Дт 372 Кт 301;

– Дт 375 Кт 661.

270. Сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці та мірою винагороди працівників, – це:

+ система оплати праці;

– форма оплати праці;

– Закон України «Про оплату праці»;

– наказ про облікову політику.

271. Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину, – це:

+ погодинна форма оплати праці;

– відрядна форма оплати праці;

– погодинно-преміальна система оплати праці;

– акордна система оплати праці.

272. Система, під час застосування якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу (виготовлену продукцію), – це:

+ пряма відрядна система оплати праці;

– погодинна форма оплати праці;

– відрядно-преміальна система оплати праці;

– відрядно-прогресивна система оплати праці.

273. Особа, яка утримує дитину-інваліда має право на податкову соціальну пільгу в розмірі:

– 200 %;

– 100 %;

+ 150 %;

– не має права на податкову соціальну пільгу.

274. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу, – це:

+ заробітна плата;

– дохід;

– премія;

– матеріальна допомога.

275. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових осіб, – це:

+ основна заробітна плата;

– заохочувальні виплати;

– додаткова заробітна плата;

– компенсаційні виплати.

276. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці – це:

+ додаткова заробітна плата;

– заохочувальні виплати;

– компенсаційні виплати;

– основна заробітна плата.

277. Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт), – це:

+ мінімальна заробітна плата;

– посадовий оклад;

– прожитковий мінімум;

– відпустка.

278. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками включаються до фонду:

+ основної оплати праці;

– додаткової заробітної плати;

– інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

– не є складовими фонду оплати праці.

279. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, включаються до фонду:

+ інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

– додаткової заробітної плати;

– основної оплати праці;

– не є складовими фонду оплати праці.

280. Первинним документом для нарахування заробітної плати адміністративного персоналу є:

+ табель обліку робочого часу;

– розрахунково-платіжна відомість;

– книга обліку розрахунків по оплаті праці;

– платіжна відомість.

281. Для обліку робочого часу і заробітку в рослинницьких підрозділах використовують:

+ обліковий лист тракториста-машиніста;

– розрахунково-платіжна відомість;

– розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва;

– подорожній лист трактора.

282. Методологічні засади обліку розрахунків за виплатами працівникам нормативно врегульовані:

+ П(С)БО 26;

– П(С)БО 9;

– П(С)БО 30;

– П(С)БО 6.

283. Кореспонденція рахунків під час нарахування заробітної плати працівникам дитячого садку, який перебуває на балансі підприємства:

+ Дт 949 Кт 66;

– Дт 91 Кт 66;

– Дт 66 Кт 949;

– Дт 66 Кт 91.

284. Загальна сума утримань з працівника не може перевищувати від нарахованих йому доходів:

+ 50 %, однак цей відсоток може бути підвищено до 70 % у разі виплати аліментів;

– 50 %;

– 33 %;

– 25 %.

285. Під час визначення первісної вартості запасів не включають:

– суми, що сплачують згідно з договором постачальнику;

– суми ввізного мита;

+ витрати на збут;

– всі відповіді правильні.

286. Види виплат, на які нараховується єдиний соціальний внесок, –– це:

+ премія;

– вихідна допомоги при припиненні трудового договору;

– соціальні виплати за колективним договором;

– вартість подарунків до свят.

287. Суму допомоги з тимчасової непрацездатності під час її нарахування рекомендовано обліковувати за кредитом субрахунку:

+ 663;

– 652;

– 662;

– 661.

288. Якщо дохід фізичної особи у звітному податковому місяці 2013 року становить 12470 грн, то ставка ПДФО:

+ для суми 11470 грн – 15 %, а для суми перевищення – 17 %;

– для суми 11470 грн – 17 %, а для суми перевищення – 15 %;

– 17 %;

– 15 %.

289. Інвалід 2 групи в поточному місяці 2013 року за цивільно-правовою угодою заробив 1200,00 грн. До такого доходу буде застосована ПСП у розмірі:

– 470,50 грн;

– 941,00 грн;

– 705,75 грн;

+ пільга не застосовуватиметься.

290. Із перелічених категорій право на застосування ПСП у розмірі 200 % мають:

+ колишні в’язні концтаборів;

– чорнобильці 1 категорії;

– учні;

– особи, чий сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 1320 грн.

291. ЄСВ на допомогу з тимчасової непрацездатності у складі фонду оплати праці аграрного підприємства становитиме:

+ 33,20 % ;

– 37,19 % ;

– 3,60 %;

– 2,00 %.

292. До фонду оплати праці не входять:

+ допомога при народженні дитини;

– оплата за класність водіям;

– премія;

– відпускні.

293. Під час обчислення середньої заробітної плати у розрахунок не включають:

+ компенсацію витрат у відрядженні;

– доплату за надурочні роботи;

– доплату за високу професійну майстерність;

– премію.

294. Розрахунок відпускних проводиться з урахуванням показника:

+ календарні дні за винятком святкових і неробочих;

– робочі дні;

– календарні дні;

– відпрацьовані дні.

295. Право на щорічну тарифну відпустку отримує працівник, що безперервно відпрацював на підприємстві:

+ 6 місяців;

– 3 місяці;

– 9 місяців;

– 1 рік.

296. Утримання суми аліментів відображається кореспонденцію рахунків:

+ Дт 661 Кт 685;

– Дт 685 Кт 661;

– Дт 641 Кт 661;

– Дт 661 Кт 641.

297. Якщо працівник виходить у відпустку 15 числа, то сумується його дохід:

+ з 1 по 1 число за 12 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

– з 1 по 15 число за 12 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

– з 1 по 1 число за 6 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

– з 1 по 15 число за 6 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку.

298. З суми відпускних здійснюються утримання:

+ усі обов’язкові утримання;

– не здійснюються утримання;

– ПДФО;

– ПДФО, ЄСВ.

299. Коефіцієнт страхового стажу в особи, що відпрацювала 7 років становитиме:

+ 80 %;

– 60 %;

– 100 %;

– 40 %.

300. Якщо тимчасова непрацездатність працівника пов’язана з нещасним випадком або професійним захворюванням, то лікарняний компенсує:

+ повністю фонд соціального страхування;

– повністю підприємство;

– повністю працівник;

– перші 5 днів підприємство, а з 6-го дня – фонд соціального страхування.

301. Під час розрахунку допомоги на випадок тимчасової непрацездатності підприємство-роботодавець оплачує:

+ робочі дні, що припадають на перші 5 календарних днів непрацездатності;

– перші 5 робочих днів лікарняного;

– робочі дні, починаючи з шостого дня непрацездатності;

– календарні дні, починаючи з шостого дня непрацездатності.

302. Для визначення бар’єру надання соціальної пільги використовується показник:

+ прожиткового мінімуму;

– мінімальної заробітної плати;

– середнього заробітку;

– сукупного доходу.

303. Податкова соціальна пільга з ПДФО не застосовується до інших доходів платника податку, якщо він:

+ одночасно з основною роботою є приватним підприємцем;

– отримував благодійну матеріальну допомогу у звітному місяці;

– здійснював виплати за виконавчими листами;

– отримав кредит за місцем роботи.

304. Якщо дохід особи становив 900,00 грн, то утримання єдиного соціального внеску дорівнює:

+ 32,40 грн.;

– 3,24 грн.;

– 334,71 грн.;

– 33,47 грн..

305. Трудовий договір може бути:

– безстроковим;

– строковим;

+ безстроковим або строковим;

– правильна відповідь відсутня.

306. До складу фонду оплати праці не входить така виплата:

– основна заробітна плата;

– надбавка за класність водіям автомобілів;

+ одноразова допомога при народженні дитини;

– правильна відповідь відсутня.

307. Документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є:

– обліковий лист праці та виконаних робіт;

– наряд на відрядну роботу;

+ табель обліку робочого часу;

– всі відповіді правильні.

308. Відображено виплачену премію за виробничі досягнення з каси:

– Дебет рахунка 949 Кредит рахунка 301;

+ Дебет рахунка 661 Кредит рахунка 301;

– Дебет рахунка 92 Кредит рахунка 301;

– всі відповіді правильні.

309. Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є:

– наказ керівника;

– висновок комісії із соціального страхування;

+ листок непрацездатності;

– всі відповіді правильні.

310. Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами надається застрахованій особі у розмірі:

+ 100 %;

– 80 %;

– 60 %;

– всі відповіді правильні.

311. Вид капіталу, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у Державному реєстрі господарюючих одиниць, є:

+ статутним;

– резервним;

– додатковим;

– нерозподіленим прибутком.

312. Учасники такого товариства відповідно до укладеного між ними договору здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном:

+ повного товариства;

– публічного акціонерного товариства;

– командитного товариства;

– товариства з обмеженою відповідальністю.

313. Заборонено використовувати для формування статутного капіталу товариств:

+ бюджетні кошти;

– кошти в іноземній валюті;

– акції;

– еквіваленти грошових коштів.

314. Зміни розміру статутного капіталу слід обов’язково підтверджувати зміною документів в органах держреєстрації у разі:

+ збільшення і зменшення статутного капіталу;

– збільшення статутного капіталу;

– зменшення статутного капіталу;

– зміни розміру статутного капіталу не потребує додаткового документування.

315. Запис Дт 46 Кт 40 відображає:

+ заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу;

– погашення заборгованості акціонерів за передплатою на акції;

– внески засновників до статутного капіталу;

– викуп акцій власної емісії.

316. Погашення заборгованості акціонерів із внесків до статутного капіталу грошовими коштами в обліку відображається записом:

+ Дт 31 Кт 46;

– Дт 46 Кт 31;

– Дт 31 Кт 40;

– Дт 40 Кт 31.

317. Нарахування податку на доходи фізичних осіб на дивіденди, отримані акціонерами, в обліку відображається записом:

+ Дт 671 Кт 641;

– Дт 641 Кт 671;

– Дт 443 Кт 671;

– дивіденди ПДФО не оподатковуються.

318. Пайовий фонд зазвичай формують:

+ сільськогосподарські виробничі кооперативи;

– повні товариства;

– публічні акціонерні товариства;

– командитні товариства.

319. Виділення паю члену кооперативу грошима відображається записом:

+ Дт 402 Кт 30, 31;

– Дт 443 Кт 46;

– Дт 30, 31 Кт 443;

– Дт 30, 31 Кт 412.

320. Запис Дт 10 Кт 42 має зміст:

+ безоплатно отримано основні засоби;

– отримано внесок до статутного капіталу у вигляді основних засобів;

– оприбутковано основні засоби від постачальника;

– зменшено додатковий капітал на вартість ліквідованих основних засобів.

321. Різниця між реалізаційною та номінальною вартістю первинно розміщених акцій акціонерних товариств обліковується у складі:

+ додаткового капіталу;

– статутного капіталу;

– резервного капіталу;

– пайового капіталу.

322. Розмір резервного капіталу в акціонерних товариствах повинен бути:

+ не менше 25 % статутного;

– не більше 5 % нерозподіленого прибутку звітного року;

– не менше 5 % нерозподіленого прибутку звітного року;

– не більше 25 % статутного.

323. Сума коштів резервного капіталу, спрямована на покриття збитків звітного періоду, в обліку відображається записом:

+ Дт 43 Кт 442;

– Дт 45 Кт 43;

– Дт 442 Кт 43;

– Дт 443 Кт 442.

324. Запис Дт 44 Кт 79 відображає:

+ фінансовий результат – збиток;

– віднесення доходів на фінансові результати;

– віднесення витрат на фінансові результати;

– фінансовий результат – прибуток.

325. Сума нерозподіленого прибутку відображається за:

+ Кт 44;

– Кт 46;

– Кт 79;

– Дт 44.

326. Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до зареєстрованого (пайового) капіталу – це:

+ неоплачений капітал;

– вилучений капітал;

– резервний капітал;

– пайовий капітал.

327. Викуп в акціонера оплачених ним акцій з метою подальшого перепродажу в обліку відображається з використанням рахунка:

+ 45;

– 44;

– 43;

– 40.

328. Зменшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу на номінальну вартість анульованих акцій в обліку відображається записом:

+ Дт 40 Кт 45;

– Дт 45 Кт 40;

– Дт 40 Кт 46;

– Дт 40 Кт 443.

329. Визнання доходу від передачі продукції засновнику як його частки у разі виходу з товариства в обліку відображається записом:

+ Дт 67 Кт 70;

– Дт 67 Кт 27;

– Дт 36 Кт 70;

– Дт 46 Кт 67.

330. Під час вирахування з активів балансу вартості власного капіталу отримають:

+ суму зобов’язань;

– суму витрат майбутніх періодів;

– суму доходів майбутніх періодів;

– суму власного капіталу.

331. Облік витрат на придбання інструментів власного капіталу врегульовує:

+ П(С)БО 13;

– П(С)БО 11;

– П(С)БО 10;

– П(С)БО 7.

332. Показник чистого (нерозподіленого) прибутку розкривається у формах звітності:

+ 1, 2, 4;

– 1, 5; 6;

– 4;

– 1, 3.

333. До дня скликання установчих зборів особи, які підписані на акції, повинні здійснити внески на поточний рахунок не менше, ніж:

+ 10 % номінальної вартості акцій;

– 50 % номінальної вартості акцій;

– 100 % номінальної вартості акцій;

– всі відповіді правильні.

334. Визначено дохід від первісного визнання продукції озимої пшениці:

– Дебет рахунка 231 Кредит рахунка 940;

– Дебет рахунка 710 Кредит рахунка 231;

+ Дебет рахунка 231 Кредит рахунка 710;

– всі відповіді правильні.

335. Оплачено дивіденди готівкою:

– Дебет рахунка 661 Кредит рахунка 301;

– Дебет рахунка 685 Кредит рахунка 301;

+ Дебет рахунка 671 Кредит рахунка 301;

– всі відповіді правильні.

336. Рахунок 42 «Додатковий капітал» не включає такий субрахунок:

– емісійний дохід;

– накопичені курсові різниці;

+ амортизація;

– всі відповіді правильні.

337. При збільшенні емісійного доходу кредитується рахунок (субрахунок):

+ «Емісійний дохід»;

– «Каса»;

– «Неоплачений капітал»;

– всі відповіді правильні.

338. Відображено безоплатно одержані малоцінні необоротні матеріальні активи:

– Дебет рахунка 11 Кредит рахунка 40;

– Дебет рахунка 11 Кредит рахунка 46;

+ Дебет рахунка 11 Кредит рахунка 42;

– Дебет рахунка 11 Кредит рахунка 71.

339. Резервний капітал може бути використаний на:

+ покриття збитків;

– приєднання до статутного капіталу;

– 1 і 2 правильні;

– всі відповіді правильні.

340. Оригінал податкової накладної зберігається у:

+ покупця;

– продавця;

– транспортної організації;

– бенефіціара.

341. Запис Дт 98 Кт 641 відображає:

+ зобов’язання з податку на прибуток за даними податкового обліку;

– зобов’язання з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку;

– сплату податку на прибуток;

– податкове зобов’язання з ПДВ.

342. Відображено дохід від вибуття легкового автомобіля, визнаного необоротним активом, що утримується для продажу:

+ Дебет рахунка 377 Кредит рахунка 712;

– Дебет рахунка 712 Кредит рахунка 377;

– Дебет рахунка 377 Кредит рахунка 742;

– всі відповіді правильні.

343. Зобов’язання зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку відображається записом:

+ Дт 91 Кт 641;

– Дт 641 Кт 92;

– Дт 98 Кт 641;

– Дт 641 Кт 644.

344. Якщо площа земельних угідь (ріллі) дорівнює 100 га, то в першому кварталі зобов’язання з фіксованого сільськогосподарського податку у разі оцінки 4000 грн за 1 га становитиме:

+ 6000 грн;

– 3000 грн;

– 3600 грн;

– 7200 грн.

345. Податковий кредит з ПДВ за фактом сплати авансу постачальнику відображається записом:

+ Дт 641 Кт 644;

– Дт 644 Кт 641;

– Дт 641 Кт 631;

– Дт 371 Кт 641.

346. Облік ПДФО ведеться на рахунку:

+ 641;

– 642;

– 644;

– 92.

347. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку в обліку відображається записом:

+ Дт 641 Кт 311;

– Дт 311 Кт 641;

– Дт 91 Кт 641;

– Дт 641 Кт 631.

348. Утримання податку на доходи фізичних осіб в обліку відображається записом:

+ Дт 661 Кт 641;

– Дт 641 Кт 661;

– Дт 92 Кт 641;

– Дт 641 Кт 92.

349. Нарахування ПДВ на роздану в рекламних цілях продукцію, відображається записом:

+ Дт 93 Кт 641;

– Дт 641 Кт 93;

– Дт 70 Кт 641;

– Дт 641 Кт 70.

350. Запис Дт 643 Кт 641 відображає:

+ суму податкового зобов’язання з ПДВ під час одержання попередньої оплати;

– суму податкового кредиту з ПДВ під час одержання авансу;

– зобов’язання зі сплати акцизного збору за реалізацію підакцизних товарів;

– погашення заборгованості за обов’язковими платежами перед бюджетом.

351. Зведеним регістром обліку податкового зобов’язання і кредиту з ПДВ є:

+ реєстр виданих і отриманих податкових накладних;

– декларація з ПДВ;

– книга придбання;

– книга продажу.

352. Придбано пальне у постачальника на умовах після оплати на суму 1200 грн, у т.ч. ПДВ. В обліку ПДВ з цієї операції буде відображено записом:

+ Дт 641 Кт 631 200 грн;

– Дт 641 Кт 631 240 грн;

– Дт 641 Кт 644 240 грн;

– Дт 641 Кт 644 200 грн.

353. ЄСВ не сплачується з таких видів доходів:

+ витрати на відрядження;

– відпускні;

– премія;

– лікарняні.

354. Витратами визнаються:

+ платежі за договорами оренди;

– платежі за договорами комісії;

– погашення одержаних позик;

– попередня оплата робіт.

355. До складу загальновиробничих витрат виключаються:

+ витрати на оплату праці бригадира рільничої бригади;

– витрати на утримання магазину;

– витрати на послуги зв’язку;

– витрати на амортизацію приміщення офісу.

356. За ознакою реагування на зміну обсягу виробництва витрати поділяються на:

+ постійні і змінні;

– прості і комплексні;

– розподілені та нерозподілені;

– прямі і непрямі.

357. До виробничої собівартості продукції включаються:

+ загальновиробничі витрати;

– адміністративні витрати;

– витрати на збут;

– інші операційні витрати.

358. Витрати на сплату відсотків за кредитами відносять до складу витрат:

+ фінансових;

– інших;

– інших операційних;

– інвестиційної діяльності.

359. Фінансові витрати списують наприкінці періоду на фінансовий результат :

+ так, крім випадків створення кваліфікаційних активів;

– ні, вони відносяться на собівартість продукції;

– ні;

– так у всіх випадках.

360. Методологічні засади обліку фінансових витрат визначає:

+ П(С)БО 16 та П(С)БО 31;

– П(С)БО 9;

– П(С)БО 16;

– П(С)БО 31.

361. Втрати від участі в капіталі внаслідок негативного фінансового результату об’єктів інвестування відображаються за:

+ Дт 96;

– Кт 96;

– Дт 79;

– Дт 947.

362. Якщо здійснюється обмін продукцією, яка є подібною та має однакову справедливу вартість:

+ дохід не визнається;

– дохід визнається;

– визнаються витрати;

– здійснюється збільшення справедливої вартості.

363. Дохід у вигляді відсотків за зберігання коштів на поточному рахунку в банку відображається:

+ за Кт 719 ;

– за Дт 719 ;

– за Кт 72;

– за Кт 74.

364. У статті «Дохід від участі в капіталі» відображається дохід, отриманий від:

+ інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі;

– операційної діяльності;

– фінансової діяльності;

– реалізації продукції, робіт та послуг.

365. Наприкінці періоду для закриття загальновиробничих витрат виконується запис:

+ Дт 23 Кт 91;

– Дт 91 Кт 23;

– Дт 79 Кт 91;

– Дт 91 Кт 79.

366. Витратні рахунки, які можуть мати сальдо на початок звітного року:

+ 23;

– 96;

– 92;

– 91.

367. Втрати сум поточного рахунка в іноземній валюті від зниження курсу американського долара відображаються записом:

+ Дт 945 Кт 312;

– Дт 312 Кт 945;

– Дт 312 Кт 714;

– Дт 942 Кт 311.

368. Сума уцінення необоротних активів та фінансових інвестицій відображається на рахунку:

+ 97;

– 90;

– 96;

– 95.

369. Не визнаються доходами:

+ аванси в рахунок оплати продукції;

– роялті;

– відсотки за зберігання коштів на поточному рахунку;

– отримана наперед орендна плата за користування приміщенням.

370. Визнання доходу за фактом реалізації зерна відображається записом:

+ Дт 36 Кт 70;

– Дт 90 Кт 27;

– Дт 37 Кт 71;

– Дт 70 Кт 36.

371. Якщо кредиторську заборгованість можна не погашати за фактом банкрутства кредитора, то вона відображається за:

+ Кт 717;

– Дт 717;

– Кт 943;

– Кт 63.

372. Запис Дт 10 Кт 74 відображає:

+ лишки основних засобів, оприбуткованих за інвентаризації;

– дохід від передачі об’єкта основних засобів в оренду;

– дооцінювання основних засобів;

– оприбуткування основних засобів, придбаних у постачальника.

373. Отримання в касу суми страхового відшкодування від страхової організації за втрачене внаслідок стихійного лиха майно відображається в обліку записом:

+ Дт 30 Кт 75;

– Дт 30 Кт 73;

– Дт 99 Кт 30;

– Дт 30 Кт 99.

374. Рахунки обліку витрат класу 8 відкриваються в розрізі:

+ елементів витрат;

– статей витрат;

– видів витрат;

– реагування витрат на зміну обсягів виробництва.

375. Створення резерву сумнівних боргів в обліку відображається записом:

+ Дт 944 Кт 38;

– Дт 79 Кт 944;

– Дт 38 Кт 944;

– Дт 38 Кт 36.

376. Методологічні засади відображення в обліку інформації про доходи визначає:

+ П(С)БО 15;

– П(С)БО 13;

– П(С)БО 11;

– П(С)БО 16.

377. Запис Дт 66 Кт 70 має зміст:

+ визначено дохід від погашення заборгованості з оплати праці у натуральній формі;

– нараховано оплату праці працівникам збуту;

– відображено дохід від реалізації продукції;

– відображено списання депонованої заробітної плати.

378. За дебетом рахунка 70 відображається:

+ належна до сплати сума непрямих податків;

– доходи від лишків активів під час інвентаризації;

– збільшення доходу від реалізації продукції;

– списання собівартості реалізованої продукції.

379. Поняття дохід і прибуток є тотожним:

+ ні;

– так;

– так, але лише щодо основної діяльності підприємства;

– ні, але лише щодо основної діяльності підприємства.

380. Рахунки класу 7 наприкінці звітного періоду:

+ закриваються на рахунок 79;

– закриваються на рахунок 44;

– відносять на собівартість реалізованої продукції;

– закривають на рахунок класу 8.

381. До складу доходів у податковому обліку не включають:

+ суми податку на додану вартість;

– дивіденди;

– суми фінансової допомоги на поворотній основі;

– доходи від торгівлі цінними паперами.

382. До податкової знижки з ПДФО платник податку має право включити:

+ частину відсотків за іпотечним кредитом;

– витрати на навчання в аспірантурі;

– витрати на послуги стільникового зв’язку;

– суму продажу продукції з власної присадибної ділянки.

383. За термінами складання фінансова звітність поділяється на:

+ річну та квартальну;

– повну та скорочену;

– фінансову та управлінську;

– внутрішню і зовнішню.

384. Скільки форм фінансової звітності подають малі підприємства:

+ 2;

– 6;

– 5;

– 4.

385. У підсумок валюти балансу основні засоби включають за:

+ залишковою вартістю;

– первісною вартістю;

– сумою накопиченого зносу;

– купівельною вартістю.

386. У підсумок валюти балансу дебіторська заборгованість включається за:

+ чистою реалізаційною вартістю;

– справедливою вартістю;

– сумою резерву сумнівних боргів;

– первісною вартістю.

387. Від’ємні показники статей у Балансі наводяться:

+ в дужках «( )»;

– зі знаком «-»;

– зі знаком «+»;

– не наводяться.

388. Розрахунок чистого прибутку (збитку) здійснюється у розділі Звіту про фінансові результати:

+ 1;

– 2;

– 3;

– 4.

389. Шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків і зборів, знижок визначається чистий дохід у:

+ звіті про фінансові результати;

– балансі;

– звіті про рух грошових коштів;

– звіті про власний капітал.

390. У Звіті про рух грошових коштів дані про накопичення й використання грошових коштів наводяться у розрізі:

+ видів діяльності;

– рахунків обміну;

– матеріально-відповідальних осіб;

– кварталів.

391. В Україні застосовується метод складання Звіту про рух грошових коштів:

– непрямий;

+ прямий;

– сальдовий;

– перехресний.

392. Помилки під час складання звітності виправляються шляхом:

+ коригування сальдо нерозподіленого прибутку;

– «червоного сторно»;

– збільшення показника суттєвості звітності;

– виправлення із здійсненням підпису особи, яка його дозволила.

393. Облікова політика підприємства розкривається в:

+ примітках до фінансової звітності;

– звіті про рух грошових коштів;

– звіті про фінансові результати;

– балансі.

394. Під час отримання основного засобу безоплатно виконується запис:

– Дт 155 Кт 424;

– Дт 153 Кт 424;

+ Дт 10 Кт 424;

– Дт 152 Кт 71.

395. Одержані у фінансову оренду об’єкти основних засобів оприбутковуються записом:

– Дт 10 Кт 63;

+ Дт 15 Кт 53;

– Дт 10 Кт 46;

– Дт 01.

396. Сума амортизації патенту на сорт троянди «Рожевий ранок» у садовому господарстві відображається записом:

– Дт 23 Кт 12;

– Дт 12 Кт 133;

– Дт 133 Кт 12;

+ Дт 23 Кт 133.

397. Облік металобрухту ведуть на субрахунку:

+ 209;

– 208;

– 24;

– 236.

398. Безоплатно отримані виробничі запаси відображаються таким бухгалтерським записом:

+ Дт 20 Кт 718;

– Дт 20 Кт 442;

– Дт 718 Кт 20;

– Дт 441 Кт 20.

399. Скласти кореспонденцію рахунків під час нарахування лікарняних за рахунок роботодавця:

+ Дт 949 Кт 663;

– Дт 92 Кт 661;

– Дт 66 Кт 652;

– Дт 652 Кт 663.

400. Для оприбуткування нафтопродуктів від нафтозбутових організацій підставою є первинний документ:

– паспортні якості нафтопродуктів;

+ товарно-транспортна накладна;

– рахунок фактура;

– всі відповіді правильні.

← Предыдущая страница | Следующая страница →