Поделиться Поделиться

І. Показники платоспроможності підприємства

Завдання 2

Розрахунок показників кредитоспроможності ВАТ „Фармак” за даними фінансової звітності 2009 – 2011рр.

І. Показники платоспроможності підприємства

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1), що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами:

КЛ1 = високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції / поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами

І. Показники платоспроможності підприємства - Инвестирование - 1

Розрахунок:

КЛ12008р. =((545+28961)/290524)=0.1

КЛ12009р. =((15785+1021)/297530)=0.06

КЛ12010р. =((10903+1630)/322629)=0.04

2. Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2), що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки:

КЛ2 = ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних / поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами

І. Показники платоспроможності підприємства - Инвестирование - 2

Розрахунок:

КЛ22008р.=(260099-(38038+583+24))/290524=0.76

КЛ22009р. =(320252-(58103+1144+38))/297530=0.88

КЛ22010р. =(369858-(70574+371+32))/322629=0.93

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛзаг), що характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів:

КЛзаг= оборотні активи / поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами

І. Показники платоспроможності підприємства - Инвестирование - 3

Розрахунок:

КЛзаг2008р. =260099/290524=0.9

КЛзаг2009р. =320252/297530=1.08

КЛзаг2010р. =369858/322629=1.15
Річна фінансова звітність     Коди Дата   01.01.2011
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" за ЄДРПОУ
Територія Україна д/н 04080 м.Київ Фрунзе, 63 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД 24.42.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Україна д/н 04080 м.Київ Фрунзе, 63
Баланс станом на 2010 рік
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 260 ) ( 497 )
Незавершене будівництво
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос ( 364684 ) ( 411617 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів ( 2203 ) ( 2203 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал ( 50 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
Примітки В рядку 020 - капiтальнi iнвестицiї 87704 тис.грн., передплата за капiтальнi iнвестицiї в сумi 111102 тис.грн.(обладнання). Рядок 170 "Розрахунки з дебiторською заборгованiстю з бюджетом 14458 тис.грн., не компенсованi станом на 31.12.2009 року сума податку на додану вартiсть та сума акцизного збору (податковi векселi на суму акцизного збору на спирт).
Керівник Жебровська Фiля Iванiвна
Головний бухгалтер Духота Свiтлана Володимирiвна
Звіт про фінансові результати за 2010 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір ( 0 ) ( 0 )
  ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу ( 25024 ) ( 16780 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ( 403534 ) ( 278061 )
Валовий прибуток:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати ( 56623 ) ( 44301 )
Витрати на збут ( 144570 ) ( 86211 )
Інші операційні витрати ( 120081 ) ( 152940 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати ( 36338 ) ( 24508 )
Втрати від участі в капіталі ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати ( 64542 ) ( 190984 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 77861 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності ( 54729 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 77861 )
Надзвичайні:
- доходи
- витрати ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості
Чистий:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 77861 )
Забезпечення матеріального заохочення
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційни витрати
Разом
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 18.83 -10.74
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 18.83 -10.74
Дивіденди на одну просту акцію 1.2
                     
Примітки В зв'язку зi збiльшенням довгострокових кредитiв збiльшилась сума фiнансових витрат на 11830 тис.грн. порiвняно з 2008 роком.
Керівник Жебровська Фiля Iванiвна
Головний бухгалтер Духота Свiтлана Володимирiвна

Річна фінансова звітність

Коди
  Дата 01.01.2012
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" за ЄДРПОУ
Територія Україна д/н 04080 м.Київ Фрунзе, 63 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД 24.42.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Україна д/н 04080 м.Київ Фрунзе, 63
Баланс станом на 2011 рік
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 497 ) ( 1683 )
Незавершене будівництво
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос ( 411617 ) ( 459915 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів ( 2203 ) ( 2203 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
Примітки В рядку 020 - капiтальнi iнвестицiї 34360 тис.грн., передплата за капiтальнi iнвестицiї в сумi 32790 тис.грн.(обладнання). Рядок 170 "Розрахунки з дебiторською заборгованiстю з бюджетом 15246 тис.грн., не компенсованi станом на 31.12.2011 року сума податку на додану вартiсть та сума акцизного збору (податковi векселi на суму акцизного збору на спирт).
Керівник Жебровська Фiля Iванiвна
Головний бухгалтер Духота Свiтлана Володимирiвна
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір ( 0 ) ( 0 )
  ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу ( 40558 ) ( 25024 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ( 486119 ) ( 403534 )
Валовий прибуток:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати ( 86072 ) ( 56623 )
Витрати на збут ( 220923 ) ( 144570 )
Інші операційні витрати ( 201812 ) ( 120081 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати ( 34310 ) ( 36338 )
Втрати від участі в капіталі ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати ( 39018 ) ( 64542 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності ( 86669 ) ( 54729 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи
- витрати ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості
Чистий:
- прибуток
- збиток ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційни витрати
Разом
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 28.54 18.83
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 28.54 18.83
Дивіденди на одну просту акцію 1.45 1.21
                   
Примітки В зв'язку зi зменьшенням довгострокових кредитiв сума фiнансових витрат зменьшилась на 2010 тис.грн. порiвняно з 2011 роком.
Керівник Жебровська Фiля Iванiвна
Головний бухгалтер Духота Свiтлана Володимирiвна
← Предыдущая страница | Следующая страница →