Поделиться Поделиться

І. Рівень. Вибрати з п’яти варіантів відповідей, лише одну правильну відповідь

1. Вкажіть, хто із дослідників у 1802 році вперше запропонував термін «біологія»:

А) Ж.- Б. Ламарк; В) К. Ліней; Д) Г. Мендель.

Б) Ч. Дарвін; Г) Т. Шван;

2. З’ясуйте, який нуклеотид зустрічається лише у молекулі ДНК:

А) аденін; В) тимін; Д) урацил.

Б) гуанін; Г) цитозін;

3. Віднайдіть, що належить до мембранного комплексу тваринних клітин:

А) плазматична мембрана; В) мікрофіламенти; Д) глікокаталікс.

Б) гіалоплазма; Г) клітинна стінка;

4. Назвіть ученого, який у 1969 році вперше здійснив синтез генів поза організмом:

А) С. Четвериков; В) Р. Фішер; Д) Ф. Доброжанский.

Б) С. Райт; Г) Г. Хорана;

5. Вкажіть, скільки клітин утворюють у покритонасінних чоловічий гамето фіт:

А) 2 ; Б) 3 ; В) 4 ; Г) 5 ; Д) 7.

6. Зазначте, які ділянки про-і-РНК вирізаються для утворення зрілої і-РНК:

А) екзони; В) спейсери; Д) геноми.

Б) інтрони Г) епістази;

7. Визначте, яка наука вивчає прокаріотичні організми:

А) вірусологія; В) альгологія; Д) іхтіологія.

Б) мікологія; Г) бактеріологія;

8. Вкажіть, хто із вчених у 1912 році ввів термін «вітамін»:

А) К. Функ; В) Ф. Мажарі; Д) М. Лунін.

Б) Ф. Стерлінг; Г) Л. Гальвані;

3. Назвіть елемент, який має найбільший вміст у відсотках від маси в клітині:

А) сульфур; В) оксисен; Д) нітроген.

Б) гідроген; Г) натрій;

9. Зазначте органели, функцією яких є формування під час мітозу веретена поділу:

А) центріолі; В) рибосоми; Д) лейкопласти.

Б) джгутики; Г) мітохондрії;

10. Вкажіть, який стан організму відповідає поняттю «носій»:

А) зараження, при якому вірусні частинки утворюються протягом тривалого часу;

Б) зараження, при якому вірусні частинки не виділяються в навколишнє середовище;

В) зараження, при якому організм містить у собі вірус, однак останній не викликає захворювання;

Г) зараження, при якому вірусні частинки частково знищені за допомогою імунних реакцій;

Д) зараження, при якому вірусні частинки знищені за допомогою імунних реакцій;

11. Вкажіть, зі скількох клітин утворений зародковий мішок:

А) 2 ; Б) 3; В) 4; Г) 8; Д) 7.

12. Визначте, яка наука займається вивченням грибів:

А) бріологія; В) альгологія; Д) теріологія.

Б) ботаніка; Г) мікологія;

13. Вкажіть, який відсоток сухої маси тваринної клітини припадає на вуглеводи:

А) приблизно 1%; В) приблизно 50% ; Д) приблизно 87%.

Б) приблизно 10%; Г) приблизно 70 %;

14. Назвіть ученого, який відкрив одноклітинних тварин, сперматозоїди та еритроцити:

А) А. ван Левенгук; В) Т. Шван; Д) Р, Віхров.

Б) Р. Гук; Г) Р. Броун;

15. З’ясуйте, як називається сукупність тварин одного виду (популяції) із певними спадковими особливостями: продуктивністю, морфологічними і фізіологічними ознаками, виведених людиною у результаті штучного добору:

А) сорт; В) порода; Д) вид.

Б) штам; Г) група;

16. Оберіть плоїдність, яку має клітина, з якої після запліднення буде розвиватися ендосперм:

А) гаплоїдна; В) триплоїдна; Д) п’ятиплоїдна.

Б) диплоїдна; Г) тетраплоїдна;

17. З’ясуйте, що називають літосферою:

А) сукупність усіх водойм; В) нижня частина атмосфери до 15-18 км заввишки; Д) океани.

Б) зовнішня тверда оболонка глибиною 50-200 км; Г) частина атмосфери, над тропосферою;

18. Зазначте, яка наука вивчає шляхи історичного розвитку певних систематичних груп:

А) онтологія; В) палеонтологія; Д) еволюційне вчення.

Б) систематика; Г) філогенія;

19. З’ясуйте, яка кількість водневих зв’язків виникає між нуклеотидами А і Т сусідніх ланцюгів молекули ДНК:

А) 1 ; Б) 2 ; В) 3 ; Г) 4 ; Д) 5.

20. Назвіть, що є основною структурно-функціональною одиницею усіх живих організмів:

А) білок; В) РНК; Д) НАДФ.

Б) ДНК; Г) клітина;

21. Назвіть вченого, який у 1892 році відкрив віруси:

А) І. Павлов; В) М. Амосов; Д) І .Мечніков.

Б) Д. Івановський; Г) О. Богомолець;

22. Вкажіть різновид твердої тканини, який зумовлює розвиток проростка і первинний ріст органів рослини:

А) первинний; В) бічний; Д) побічний.

Б) вторинний; Г) третинний;

23. Вкажіть, як називається структура організму, яка складається із тканин різних видів, займає певне положення, характеризується певним особливостями і виконує конкретні функції:

А) орган; В) система органів; Д) тканина.

Б) апарат; Г) функціональна система органів;

24. Зазначте, яка наука вивчає закономірності історичного розвитку живої матерії:

А) онтологія; В) палеонтологія; Д) еволюційне вчення.

Б) систематика; Г) філогенія;

25. З’ясуйте, якою є максимальна кількість амінокислот в олігопептидах:

А) 5; Б) 16; В) 54; Г) 20; Д) 25.

26. Вкажіть, чому клітину вважають основною структурно-функціональною одиницею усіх живих організмів:

А) її ядро містить спадкову інформацію; Б) вона здатна до розмноження;

В) на рівні клітини повністю проявляються усі основні ознаки живого;

Г) вона входить до складу багатоклітинних організмів рослин та тварин;

Д) на відміну від вірусів, вона здатна до відтворення.

27. Зазначте фазу мітозу, в який починається утворення веретена поділу:

А) анафаза; В) профаза; Д) профаза – 1.

Б) метафаза; Г) телофаза;

28. Відшукайте, яка із наведених свійських тварин, на думку вчених, була одомашнена першою:

А) собака; В) вівця; Д) короваю

Б) кішка; Г) верблюд;

29. Вкажіть, до якої групи належать плазуни:

А) посухостійкі; В) сухолюбні; Д) морозостійкі.

Б) вологолюбні; Г) проміжні;

30. Вкажіть, хто створив у першій половині ХХ ст. учення про ноосферу:

А) О. Ковалевський; В) І. Шмальгаузен; Д) І. Мечніков.

Б) С. Навашин; Г) В. Вернадський;

31. Зазначте, яким є рН внутрішнього середовища клітини:

А) кислим; В) нейтральним; Д) лужним.

Б) слабокислим; Г) слабо лужним;

32. Назвіть період інтерфази, в якому відбувається подвоєння хроматид, спряжене з подвоєнням ядерної ДНК:

А) постсинтетичний; В) синтетичний; Д) пресинтетичний.

Б) анафаза; Г) метафаза;

33. Назвіть основну елементарну структурно-функціональну одиницю нервової системи:

А) дендрит; В) аксон; Д) нервове волокно.

Б) гліоцит; Г) нейрон;

34. вкажіть, як називається властивість організмів відтворювати собі подібних:

А) розвиток; В) розмноження; Д) брунькування.

Б) ріст; Г) подразливість;

35. Вкажіть, як називаються метод штучного розведення цінних у господарстві мешканців водойм:

А) аквакультура; В) гідропоніка; Д) парнік.

Б) акліматизація; Г) селекція;

36. З’ясуйте, як називається метод дослідження та демонстрації процесів та функцій за допомогою спрощеної імітації:

А) моніторинг; В) опис; Д) правило.

Б) моделювання; Г) експеримент;

37. Визначте, де у клітині еукаріот синтезується р-РНК:

А) в мітохондріях; В) в ендоплазматичному ретикулюмі; Д) в центріолі.

Б) в апараті Гольджі; Г) в ядерці;

38. Вкажіть, як називаються не мембранні органели, які беруть участь у синтезі білка у клітині:

А) нуклеосоми; В) залишкові тільця; Д) центріолі.

Б) рибосоми; Г) мікро трубочки;

39. З’ясуйте, як називаються організми, що здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних:

А) автотрофи; В) гетеротрофи; Д) паразити.

Б) сапрофаги; Г) фітофаги;

← Предыдущая страница | Следующая страница →