Поделиться Поделиться

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ. І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( ) ( )
Валовий: прибуток    
збиток ( ) ( )
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати ( ) ( )
Витрати на збут ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток    
збиток ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток    
збиток ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток    
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    
Чистий фінансовий результат: прибуток    
збиток ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів    
Накопичені курсові різниці    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    
Інший сукупний дохід    
Інший сукупний дохід до оподаткування    
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом    
Інший сукупний дохід після оподаткування    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)    

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Матеріальні затрати    
Витрати на оплату праці    
Відрахування на соціальні заходи    
Амортизація    
Інші операційні витрати    
Разом    

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

Керівник

Головний бухгалтер

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
         

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20___ р.

Форма № 3 Код за ДКУД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Повернення податків і зборів    
у тому числі податку на додану вартість    
Цільового фінансування    
Інші надходження    
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) ( ) ( )
Праці ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи ( ) ( )
Зобов’язань з податків і зборів ( ) ( )
Інші витрачання ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності    
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій    
необоротних активів    
Надходження від отриманих: відсотків    
дивідендів    
Надходження від деривативів    
Інші надходження    
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій ( ) ( )
необоротних активів ( ) ( )
Виплати за деривативами ( ) ( )
Інші платежі ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу        
Отримання позик    
Інші надходження    
Витрачання на: Викуп власних акцій ( ) ( )
Погашення позик    
Сплату дивідендів ( ) ( )
Інші платежі ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності    
Чистий рух грошових коштів за звітний період    
Залишок коштів на початок року    
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів    
Залишок коштів на кінець року    

Керівник

Головний бухгалтер

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
         

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 20___ р.

    Форма № 3-н Код за ДКУД
         
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
                       
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування        
Коригування на: амортизацію необоротних активів   Х   Х
збільшення (зменшення) забезпечень        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій        
Зменшення (збільшення) оборотних активів        
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань        
Грошові кошти від операційної діяльності        
Сплачений податок на прибуток Х   Х  
Чистий рух коштів від операційної діяльності        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій   Х   Х
необоротних активів   Х   Х
Надходження від отриманих: відсотків   Х   Х
дивідендів   Х   Х
Надходження від деривативів   Х   Х
Інші надходження   Х   Х
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій Х   Х  
необоротних активів Х   Х  
Виплати за деривативами Х   Х  
Інші платежі Х   Х  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу   Х   Х
Отримання позик   Х   Х
Інші надходження   Х   Х
Витрачання на: Викуп власних акцій Х   Х  
Погашення позик Х   Х  
Сплату дивідендів Х   Х  
Інші платежі Х   Х  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності        
Чистий рух грошових коштів за звітний період        
Залишок коштів на початок року   Х   Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        
Залишок коштів на кінець року        

Керівник

Головний бухгалтер

    КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство ___________________________________________________ за ЄДРПОУ  
         

(найменування)

Звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.

Форма № 4 Код за ДКУД
Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
Залишок на початок року                
Коригування: Зміна облікової політики                
Виправлення помилок                
Інші зміни                
Скоригований залишок на початок року                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період                
Інший сукупний дохід за звітний період                
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                
Відрахування до резервного капіталу                
Внески учасників: Внески до капіталу                
Погашення заборгованості з капіталу                
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)                
Перепродаж викуплених акцій (часток)                
Анулювання викуплених акцій (часток)                
Вилучення частки в капіталі                
Інші зміни в капіталі                
Разом змін у капіталі                
Залишок на кінець року                

Керівник

Головний бухгалтер

← Предыдущая страница | Следующая страница →