Поделиться Поделиться

Ізомерія біоорганічних сполук

Семестр: ІV , 2011

Тема: Класифікація та номенклатура органічних сполук.

Ізомерія біоорганічних сполук.

1. Які з хімічних елементів найчастіше зустрічаються в складі природних

органічних сполук:

А. Калій, Натрій, Ферум, Карбон, Флуор

В. Карбон, Гідроген,Оксиген, Нітроген, Сульфур, Фосфор

С. Барій, Ферум, Сульфур, Цинк, Оксиген

D. Кальцій, Манган, Нітроген, Фосфор, Кобальт

Е. Флуор, Силіцій, Ферум, Молібден,Купрум

2. Бензен належить до:

А. Аліфатичних сполук

В. Циклоалканів

С. Ароматичних сполук

D. Гетероциклічних сполук

Е. Дієнових вуглеводнів

3. Яка з наведених частинок є електрофілом?

А. NH3

B. OH-

C. SO3H+

D. ROH

E. H2

4. За яким механізмом відбувається ця реакція?

Ізомерія біоорганічних сполук - Инвестирование - 1

А. SN

B. SE

C. AN

D. SR

E. AE

5. Укажіть атомні орбіталі атома Карбону, що беруть участь в утворенні

зв”язків у молекулі метану:

А. Дві s- і дві р-орбіталі

B. Одна s- і три р-орбіталі

С.Одна s- і одна р-орбіталь

D. Три s- і одна р-орбіталь

E. --------

6. Із наведених сполук виберіть вуглеводень, який належить до алкенів:

А. С6Н10

B. С6Н6

C. С5Н10

D. С4Н10

E. С6Н14

7. Визначте тип хімічного зв”зку, який є найбільш поширеним в органічних сполуках:

А. Водневий

В. Металічний

С. Йонний

D.Ковалентний

Е. ------

8. Визначіть характеристику, яка є однаковою для ізомерів:

А. Фізичні властивості

В. Хімічні властивості

C. Структурні формули молекул

D. Значення молярних мас

Е. ------

9. Напівструктурна формула вуглеводню СН3 –СН=СН-СН3

Його назва за систематичною номенклатурою:

А. Бутен-2

В. Бутин-2

С. Бутен-1

D. Бутан

Е. Бутадієн-1,3

10. Яка максимальна маса водню може вступити в реакцію сполучення з 11,2 л етилену?

А. 1 г

B. 2 г

C. 4 г

D. 6 г

E. 7 г

11. Склад речовини виражається ф-лою СН2=СН-СН= СН2. Вона належить до:

А. Насичених вуглеводнів

В. Циклоалканів

С. Ароматичних сполук

D. Гетероциклічних сполук

Е. Дієнових вуглеводнів

12. Який вид ізомерії характерний для наведених сполук?

Ізомерія біоорганічних сполук - Инвестирование - 2

А. Ланцюга

В. Функціональної групи

С. Це тотожні сполуки

D. Міжкласової

Е. Положення кратного зв”язку

13. В якому з наведених механізмів реакцій має місце гомолітичний розрив

зв”язку?

А. SN

B. SE

C. Е

D. SR

E. AE

14. Який вид гібридизації характерний для алканів?

А. sp3

B. sp2

C. sp

D. ----

E. ----

15. Яка з наведених сполук належить до аренів?

А. Гексан

B. Етен

C. Бензен

D. 1,3-Бутадієн

E. Етин

16. Вкажіть формулу алкену, відносна молекулярна маса якого 56:

А. Бутен

В. Пентен

С. Пентан

D. Гексен

Е. Пропан

17. Нітроалкани при попаданні в організм спричиняють важкі ураження ЦНС

та печінки. Вкажіть формулу нітроалкану.

А. СН3-СН2-СН2-NО2

В. С6Н5- NО2

С. С2Н5- NН2

D. С6Н5- NН2

Е. -------

18. Який об”єм кисню витрачається на згоряння 2 л етилену?

А. 0,2 л

В. 0,6 л

С. 2 л

D. 4 л

Е. 6 л

19. Вкажіть електронну формулу атома Карбону в збудженому стані:

А. 1s22s22p2

В. 1s22s12p3

С. 1s22s2 2p4

D. 1s22s2 2p6

Е. -------

20. Зазначте довжину зв”язку С-С і валентний кут у молекулах алканів:

А.0,121 нм , 1200

B. 0,134 нм , 1200

C. 0,154 нм , 109,50

D. 0,134 нм , 109,50

E. 0,154 нм , 1200

21. Циклогексан належить до:

А. Аліфатичних сполук

В. Циклоалканів

С. Ароматичних сполук

D. Гетероциклічних сполук

Е. Діє нових вуглеводнів

22. Склад речовини виражається ф-лою СН2=СН - СН2 -СН3. Вона належить до:

А. Алканів

В. Циклоалканів

С. Алкенів

D. Алкадієнів

Е. Аренів

23. Виберіть гомологічну різницю:

А. –СН2-

В. –СН3

C. СН ≡

D. –С2Н5

Е. -----

24. Вкажіть співвідношення глюкози та води в фізіологічному розчині

„Глюкоза 2%” :

А. 1 до 49

В. 2 до 40

C. 1 до 20

D. 2 до 20

Е. -----

Тема: Вуглеводні(дослідження реакційної здатності алканів,

алкенів,аренів)

1. Яка з формул характеризує склад насичених вуглеводнів:

А. СnH2n+2

В. СnH2n

С. СnH2n-2

D. СnH2n-6

Е. СnHn

2. Вкажіть формулу сполуки, яка містить в своєму складі кратні зв”язки:

А. С3 Н8

В. С2 Н4

С. С2 Н6

D. СН4

Е. С5 Н12

3. Вкажіть рівняння реакції утворення хлорметану:

А. С6 Н6 +3Cl2 →С6 Н6Cl6

В. СНCl3 +Cl2→ССl4+HCl

С. С2Н6+ Cl2→С2Н5Cl+HCl

D. СН4+ Cl2→СН3Cl+НCl

Е. СН2═СН2+ Cl2→ СН2Cl-СН2Cl

4. Яке з приведених рівнянь реакцій характеризує гідрування етену:

А.СН≡СН+Н2О→СН3-СОН

В. СН≡СН+Н2→СН2═СН2

С. СН2═СН22→СН3-СН3

D. СН2═СН2+(Н2О+О)→НО-СН2-СН2-ОН

Е. С2Н4+3О2→2СО2+ 2Н2О

5. Яка з формул відображає склад молекули бензену:

А. С6Н5- СН3

В. С6 Н6

С. СН2═СН- С6Н5

D. С6Н5- С2Н5

Е. С6Н5- Cl

6. В якій з приведених сполук є третинний атом Карбону:

А. СН≡СН

В. Н3С-СН2-СН3

С. СН2═СН2

D. Н3С-СН-СН3

СН3

Е. ------

7. Яке з приведених рівнянь реакцій характеризує окиснення етену

перманганатом калію:

А. СН2═СН22→СН3-СН3

В. СН3-СОН+О→ СН3-СООН

С. 3 СН2═СН2+2КМnО4+4Н2О→ 3НО-СН2-СН2-ОН+2КОН+2МnО2

D. СН≡СН+2Н2→ С2Н6

Е. 5НСООН+2КМnО4+3Н2SO4→5Н2СO3+ К2SO4+ 2МnSO4+3Н2О

8. Вкажіть загальну формулу алкенів:

А. СnH2n+2

В. СnH2n

С. СnH2n-2

D. СnH2n-6

Е. СnHn

9. Яке з приведених рівнянь характеризує гідрування етину:

А. СН2═СН22→СН3-СН3

В. СН2═ СН -СН═СН22→СН3-СН═СН-СН3

С. СН≡СН+Н2→СН2═СН22→ СН3-СН3

D. СН3-СН═СН-СН32→ СН3-СН2-СН2-СН3

Е. ------

10. Вкажіть назву речовини, що входить до складу ефірних масел лікарських

рослин-ромашки, полину, евкаліпту, які проявляють протизапальну

активність:

А. Нафталін

В. Азулен

С. Тетрацен

D. Бензапірен

Е. -----

11. Хлороформ застосовується в медичній практиці як засіб для інгаляційного

наркозу. Вкажіть його формулу:

А. СН3Cl

В. СНCl3

С. СН2Cl2

D. CН2═СН-Cl

Е. С6Н5- Cl

12. Який тип і механізм реакції взаємодії метану з хлором:

А. Електрофільного заміщення

В. Електрофільного приєднання

С.Радикального заміщення

D. Нуклеофільного заміщення

Е. Реакція відщеплення

13. Який тип реакцій характерний для ненасичених вуглеводнів?

А. Електрофільного приєднання

В. Радикального заміщення

С. Реакції відщеплення

D. Електрофільного заміщення

Е. ---------

14. Вкажіть рівняння реакції одержання нітробензолу:

А. С6 Н6 +3Н2→С6Н12

В. С6 Н6 +НО-NО2→ С6Н5- NО2+ Н2О

С. С6Н5- NО2+6Н→С6Н5- NН2+2 Н2О

D. С6Н5- С2Н5→ С6Н5-СН═ СН22

Е. СН4+ НО-NО2→ СН3- NО2+ Н2О

15. Які реакції є якісними на ненасичені вуглеводні:

А. Реакції горіння

В. Реакції гідрування

С. Реакції з бромною водою і перманганатом калію

D. Реакції гідратації

Е. Реакції нітрування

16. Вкажіть загальну формулу аренів:

А. СnH2n+2

В. СnH2n

С. СnH2n-2

D. СnH2n-6

Е. СnHn

17. Молекула якого з наведених вуглеводнів має σ і π зв”язки:

А. 2-Пентен

В. Бутан

С. Метан

D. Циклопентан

Е. -----

18. Яка з наведених реакцій е реакцією горіння метану:

А. 2С2Н6+7О2→4СО2+ 6Н2О

В. С2Н4+3О2→2СО2+ 2Н2О

С. СН2═СН2+(Н2О+О)→НО-СН2-СН2-ОН

D. СН4+2О2→СО2+ 2Н2О

Е. СН3-СОН+О→ СН3-СООН

19. Яка з наведених реакцій є якісною на ненасичені вуглеводні:

А. СН2═СН22→СН3-СН3

В. СН2═СН2+Br2→СН2 Br- СН2 Br

С. С2Н4+3О2→2СО2+ 2Н2О

D. СН2═СН-СН═СН2+2Н2→СН3-СН2- СН2-СН3

Е. СН≡СН+Н2→ СН2═СН2

20. Хлоретан(етилхлорид) застосовується в медичній практиці як засіб для

місцевого знеболювання. Вкажіть його формулу:

А. С2Н5Cl

В. СН3Cl

С. СНCl3

D. CН2═СН-Cl

Е. С2Н4Cl2

← Предыдущая страница | Следующая страница →