Поделиться Поделиться

ІІ. Рівень. Вибрати з п’яти варіантів відповідей, декілька правильних відповідей

1. Вкажіть, які організми мають кільцеву ДНК:

А) комахи; В) ціанобактерії; Д) плоскі черви.

Б) бактерії; Г) мохи;

2. Назвіть типи, ланцюги живлення яких виділяють в біоценозах:

А) пасовищний; В) лісовий; Д) детриний.

Б) лучний; Г) річний;

3.Назвіть, Які тварини належать до осілих:

А)песці; В) кроти; Д) граки.

Б) ведмеді; Г) шпаки;

4. Вкажіть, які віруси передаються статевим шляхом:

А) імунодефіциту людини; В) ящуру; Д) папіломи.

Б) герпесу; Г) віспи;

5. Назвіть фактори, які належать до фізичних мутагенів :

А)йонізуюче випромінювання; В) зміна освітленості; Д) зміна температури.

Б) вірусні захворювання; Г) дія алкалоїду колхіцину;

6.Визначте, які із основних систематичних категорій не використовується у зоології:

А) вид; В) ряд; Д) порядок.

Б) родина; Г) відділ;

7. Зазначте, на які типи поділяється епітелій за формою клітин:

А) плоский; В) поперечно посмугований; Д) циліндричний.

Б) мультиполярний; Г) кубічний;

8. Назвіть організми, у яких залишки хорди зникають у дорослих особин:

А) осетрові риби; В) крокодили; Д) ссавці.Б) птахи; Г) дводишні риби;

9. Назвіть, Які тварини належать до осілих:

А)песці; В) кроти; Д) граки.

Б) ведмеді; Г) шпаки;

10. Назвіть організми, у яких залишки хорди зникають у дорослих особин:

А) осетрові риби; В) крокодили; Д) ссавці.

Б) птахи; Г) дводишні риби;

11. Вкажіть, які організми мають кільцеву ДНК:

А) комахи; В) ціанобактерії; Д) плоскі черви.

Б) бактерії; Г) мохи;

12. Визначте, чим займається генна інженерія:

А) штучним синтезом генів;

Б) вивченням впливу різних факторів на фенотипічний прояв ознак;

В ) аналізом закономірностей успадкування ознак; Г) виділенням генів з організму;

Д) переселенням генів з одного організму в інший.

13. Вкажіть, які віруси вражають дихальну систему:

А) енцефаліту; В) аденовіруси; Д) грипу.

Б) віспи; Г) імунодефіциту людини;

14.Перечісліть групи організмів, для яких є характерним яйценародження:

А) кишковопорожнинні; В) ссавці; Д) птахи.

Б) членистоногі; Г) плазуни;

15. Розташуйте елементи будови сперматозоїда, починаючи від переднього кінця :

1А) головка; 3 Б) проміжний відділ; 4В) хвостик; 2Г) шийка.

16. Вкажіть, у яких груп організмів жіноча стать є гомогаметною:

А) двокрилих комах; В) клопів; Д) ссавців.

Б) лускокрилих комах; Г) птахів;

17. Назвіть вчених ,які були креаціоністами:

А) К. Лінней; В) Ж. Кюв’є; Д) Ж. – Б. Ламарк.

Б) Ч. Дарвін; Г) Ч. Лайєль;

18. Назвіть джерела комбінативної мінливості:

А) кон’югація гомологічних хромосом у профазі;

Б) незалежне розходження гомологічних хромосом в анафазі першого мейотичного поділу;

В) випадкове сполучення гамет при утворенні зиготи;

Г) зміна послідовностей нуклеотидів, що виникає раптово;

Д) зміна послідовностей нуклеотидів, що виникає не раптово.

19. З’ясуйте, які організми мають замкнену систему:

А) планарія біла; В) дощовий черв’як; Д) ракоподібні.

Б) печінковий сисун; Г) тарган рудий;

20. Назвіть захворювання людини, які пов’язані з проявом множинної дії генів:

А) полідактилія; В) галактоземія; Д) арахнодактилія.

Б) гермафродитизм; Г) дальтонізм;

21. Назвіть фактори, які належать до фізичних мутагенів:

А)іонізуюче випромінювання; В) зміна освітленості; Д) зміна температури.

Б) вірусні захворювання; Г) дія алкалоїду колхіцину;

22.Визначте, які із основних систематичних категорій не використовується у зоології:

А) вид; В) ряд; Д) порядок.

Б) родина; Г) відділ;

23.Назвіть фактори, які можуть змінювати частоту кросинговеру:

А) вік; В) йонізуюче випромінювання ; Д) стать.

Б) температура; Г) мутації;

24. Назвіть типи, ланцюги живлення яких виділяють в біоценозах:

А) пасовищний; В) лісовий; Д) детриний.

Б) лучний; Г) річний;

25. Розташуйте елементи будови сперматозоїда, починаючи від переднього кінця:

А) головка; Б) проміжний відділ; В) хвостик; Г) шийка.

26. Вкажіть, у яких груп організмів жіноча стать є гомогаметною:

А) двокрилих комах; В) клопів; Д) ссавців.

Б) лускокрилих комах; Г) птахів;

27. Вкажіть, які вітаміни можуть синтезуватися в організмі людини:

А) D; Б) К ; В) С ; Г) В6 ; Д) В12.

28. Вкажіть, які групи організмів мають трубчастий тип нервової системи:

А) риби; В) плазуни; Д) ссавці.

Б) земноводні; Г) птахи;

29. Вкажіть, які організми мають кільцеву ДНК:

А) комахи; В) ціанобактерії; Д) плоскі черви.

Б) бактерії; Г) мохи;

30. Визначте, чим займається генна інженерія:

А) штучним синтезом генів;

Б) вивченням впливу різних факторів на фенотипічний прояв ознак;

В ) аналізом закономірностей успадкування ознак; Г) виділенням генів з організму;

Д) переселенням генів з одного організму в інший.

ІІІ. Рівень. Вирішити задачу з теми «Спадковість і мінливість організмів», та вибрати правильний варіант відповіді ( Рішення задачі обов’язково).

1. Ген чорного забарвлення великої рогатої худоби домінує над геном червоного забарвлення. Схрестили чорного гомозиготного бика з червоними коровами. Визначте, яке потомство виникне від схрещування гібридів першого покоління між собою:

А) 100% - чорні телята;

Б) 75% - чорні телята, 25% - червоні телята;

В) 100% - червоні телята;

Г) 50% - чорні телята, 50% - червоні телята;

Д) 25% - чорні телята, 75% - червоні телята;

2. У кролів коротка шерсть домінує над подовженою, а стоячі вуха над капловухістю (ознаки успадковуються незалежно). На кролефермі схрестили дигетерозиготних короткошерстих кролів, що мали стоячі вуха, з капловухими довгошерстими тваринами. Від цього схрещування отримано 200 нащадків. Визначте, скільки серед них буде короткошерстих капловухих:

А) 150 ; Б) 100 ; В) 75 ; Г) 50 ; Д) 25.

3. При схрещуванні червоноплвдних суниць із бцлоплідними все потомство має рожеві плоди. Вкажіть, яким за фенотипом буде потомство від схрещення гібридної форми з рожевими плодами та батьківської білоплодної особини:

А) 100% рожеві; В) 75% рожеві, а 25% - білі; Д) 50% рожеві, 50% - білі.

Б) 100% білі; Г) 25% білі, а 75% - рожеві;

4. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів домінує над жовтим. З’ясуйте, яким буде потомство в F2, якщо схрестити гомозиготний білий гарбуз з жовтим:

А) жовті; В) ? - жовті, ? - білі; Д) ? - білі, ? - жовті.

Б) білі; Г) ? - жовті, ? - білі.

5. Світловолосий юнак, батьки якого мали темне волосся, одружився з темноволосою дівчиною, мати якої мала темне волосся, а батько – світле. У них народилася темноволоса дитина. Вкажіть генотип цієї

6. Особини дикої раси дрозофіл мають сіре забарвлення (домінантна ознака), а чорне забарвлення визначається рецесивним геном. Після схрещування сірої дрозофіли з чорною все потомство виявилося сірим. Вкажіть генотипи батьків:.

А) ААаа; Б) аааа; В) Аааа; Г) АаАа; Д) АААА.

7. У кролів коротка шерсть домінує над подовженою, а стоячі вуха над капловухістю. При схрещуванні кроля з короткою шерстю і стоячими вухами з довгошерстим капловухим у потомстві було отримано ? кролів з короткою шерстю і стоячими вухами, ? - короткошерстих капловухих, ? - довгошерстих зі стоячими вухами і ? - довгошерстих капловухих. Вважають генотип батьків:

А) ААаа; В) ААВВ аавв; Д) АаВВ аавв.

Б) АаВв АаВв; Г) АаВв аавв;

8. Відсутність емалі на зубах – домінантна ознака. Чоловік з нормальними зубами одружився з жінкою, у якої спостерігається ця ознака. Батько жінки мав нормальні зуби. З’ясуйте, яка ймовірність народження у цієї пари дитини без аномалії:

А) 100% ; Б) 75% ; В) 50% ; Г) 25 % ; Д) 15%.

9. У вівса імунність до іржі домінує над уражуваністю цією хворобою. Визначте, який відсоток імунних рослин отримано від схрещування гетерозиготних форм;

А) 19%; Б) 80% ; В) 75% ; Г) 50 %; Д) 24%.

10. У вівса імунність до іржі домінує над уражуваністю цією хворобою. Визначте, який відсоток імунних рослин отримано від схрещування гетерозиготних форм;

11. Ген чорного забарвлення великої рогатої худоби домінує над геном червоного забарвлення. З’ясуйте, яке буде потомство у F1 виникне від схрещування чорного гомозиготного бика з червоними коровами:

А) 100% - чорні телята; В) 100% - червоні телята; Д) 100% - руді телята.

Б) 75% - чорні телята, 25% - червоні; Г) 50% - чорні телята, 50% - червоні.

← Предыдущая страница | Следующая страница →