Поделиться Поделиться

Кров та лімфа.кровотворення

ЦИТОЛОГІЯ

1. На електронномікроскопічній фотографії тканини визначаються міжклітинні зв`язки у вигляді пальцевидних виростів плазмолеми і цитоплазми, що занурені у відповідні заглибини плазмолеми сусідньої клітини. Яку назву має цей тип контакту?

A. Простий

* B. За типом замка

C. Щільний замикаючий

D. Десмосома

E. Щілинний.

2. Під час електронної мікроскопії апікальної поверхні епітелію шлунку встановлено, що плазматичні мембрани сусідніх клітин максимально зближені. Визначте тип міжклітинного контакту:

A. Десмосома

B. Напівдесмосома

C. Простий

* D. Щільний замикаючий

E. Щілинний.

3. На електронномікроскопічній фотографії шкіри міжклітинна щілина становить 25-30 нм, заповнена електронно-щільною речовиною та має особливі фібрилярні структури. Яку назву має цей тип міжклітинного контакту?

A. Простий

B. Щілинний

С. Синапс

D. Зубчастий

* E. Десмосома.

4. Між кардіоміоцитами відбувається вільний обмін неорганічними іонами, сахарами, амінокислотами, нуклеотидами. Завдяки якому з перелічених міжклітинних контактів це стає можливим?

A. Синапс

* B. Нексус

C. Напівдесмосома

D. Десмосома

E. Простий.

5. Під час вивчення структури клітин у світловий мікроскоп були визначені деякі органели. Які з перелічених структур відносять до мікроскопічних?

A. Лізосоми, мітохондрії

B.Ендоплазматична сітка, мікрофіламети

C. Комплекс Гольджі, рибосоми

D. Комплекс Гольджі, лізосоми

* E. Мітохондрії, комплекс Гольджі, центросома.

6. При гістохімічному аналізі плазматичної мембрани була визначена речовина, яка визначає її функціональну рухомість (лабільність). Що це за речовина?

A. Ліпіди

B. Вуглеводи

C. Олігосахариди

* D. Холестерин

E. Полісахариди.

7. У деяких хворих на цукровий діабет порушена властивість рецепторів плазмолеми приєднувати молекули інсуліну. Які молекули, що складають клітинну оболонку, мають функцію рецепторів?

A. Фосфоліпіди

B. Холестерин

* C. Білки

D. Полісахариди

E. Олігосахариди.

8. На електронномікроскопічній фотографії клітини з боку внутрішнього вмісту визначається так званий кортикальний шар плазмолеми. Які функції він виконує?

A. Відокремлює елементарну біологічну мембрану від цитоплазми

* B. Забезпечує переміщення інтегральних білків плазмолеми

C. Забезпечує переміщення фосфоліпідів плазмолеми

D. Виконує синтез білків

E. Виконує зв`язок з мікрооточенням.

9. Гістохімічним методом дослідження було визначено олігосахаридні ланцюги глікокаліксу у структурі плазмолеми. Яку функцію вони виконують?

A. Забезпечують цитоскелетні функції

B. Зумовлюють лабільність плазмолеми, взаємодію з мікрооточенням

C. Здійснюють переміщення білків плазмолеми

D. Забезпечують локомоторні функції

* E. Здійснюють взаєморозпізнавання клітин та взаємодію з мікрооточенням.

10. За допомогою цитохімічних та гістохімічних методів дослідження були визначені речовини, які приймають участь в утворенні клітинної оболонки. Які сполуки утворюють глікокалікс?

* A. Олігосахариди

B. Фосфоліпіди

C. Холестерин

D. Білки

E. Полісахариди.

11. Під час спостереження процесу запалення у тканинах піддослідної тварини була визначена здатність лейкоцитів обволікати некротизовані ділянки тканини певною ділянкою плазмолеми з наступним втягуванням утвореного мішечка в цитоплазму. Яку назву має цей процес?

A. Екзоцитоз

* B. Фагоцитоз

C. Цитопемпсис

D. Клазматоз

E. Рекреція.

12. Як відомо, АТФ є речовиною, що вдовольняє енергетичні потреби клітин макроорганізму. В яких органелах здійснюється її синтез та накопичення?

* A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Пероксисоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Рибосоми.

13. За допомогою електронного мікроскопу можна визначити структуру мітохондрії. В якій ділянці відбувається окисне фосфорилювання аденозиндифосфату?

A. Зовнішня мембрана, матрикс

* B. Внутрішня мембрана, матрикс

C. Диктіосома

D. Рибосоми

E. Залишкове тільце.

14. На електронній мікрофотографії чітко визначаються структури, що не мають біологічної мембрани. Які з перелічених органел відносять до немембранних ?

A. Лізосоми, мітохондрії, центросома

B. Комплекс Гольджі, пероксисоми, рибосоми, мікротрубочки

C. Мікрофіламенти, лізосоми, ендоплазматична сітка, рибосоми

* D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

E. Мікрофіламенти, мікротрубочки, мітохондрії, рибосоми.

15. За допомогою гістохімічних методів при дослідженні клітин шлунку було визначено ряд ферментів, що містяться у лізосомах. Яка речовина є маркерною (визначальною) для лізосом?

* A. Кисла фосфатаза

B. Лужна фосфатаза

C. Каталаза

D. Лізоцим

E. Гістаміназа.

16. На електронномікроскопічній фотографії подоцита можна побачити органели загального призначення, які мають мембрану. Які це органели?

A. Пероксисоми, рибосоми, лізосоми

B. Комплекс Гольджі, мітохондрії, центросома

C. Мікротрубочки, мікрофіламенти, рибосоми

D. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, центросома

* E. Мітохондрії, лізосоми, пероксисоми.

17. Як відомо, деякі органели загального призначення у своєму складі містять ферментні системи, що здатні виконувати процеси детоксикації клітини. Які з перелічених органел мають таку здатність?

А. Лізосоми

* В. Пероксисоми, гладка ендоплазматична сітка

С. Фагосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

D. Залишкові тільця

Е. Рибосоми.

18. Пероксисома - мембранна органела, яка здатна:

A. Брати участь у розщепленні білків

В. Складати залишкові тільця

C. Синтезувати біополімери

* D. Виконувати процес детоксикації клітини

E. Забезпечувати транспорт поживних речовин у клітині.

19. Завдяки методу електронної мікроскопії дослідник має можливість вивчати будову клітин на субмікроскопічному рівні. Які клітинні структури у своїй будові мають дві біологічні мембрани?

A. Мітохондрії, лізосоми, комплекс Гольджі

* B. Ядро, ендоплазматична сітка, мітохондрії

C. Пероксисоми, ядро, ендоплазматична сітка

D. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, ядро

E. Лізосоми, мітохондрії, пероксисоми.

20. Після того, як піддослідна лабораторна тварина перебувала певний час під дією іонізуючого випромінювання, в цитоплазмі клітин печінки, отриманих шляхом біопсії, визначались накопичення токсичних продуктів обміну речовин.Яка органела приймає участь у їх розщеплені

А. Лізосома

В. Фагосома

* С. Пероксисома

D. Комплекс Гольджі

Е. Центросома

21. За допомогою гістохімічних методів дослідження була визначена органела загального призначення, у якій міститься набір гідролітичних ферментів. Як називається ця органела?

A. Мітохондрія

* B. Лізосома

C. Центросома

D. Ендоплазматична сітка

E. Комплекс Гольджі.

22. При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела?

* A. Мітохондрія

B. Лізосома

C. Пероксисома

D. Ендоплазматична сітка гладка

E. Ендоплазматична сітка гранулярна.

23. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

A. Детоксикація клітини

B. Формування фагосоми

C. Сформуються залишкові тільця

* D. Аутоліз клітини

E. Аутофагоцитоз.

24. До лікарні у важкому стані була доставлена дитина, хвора на фенілкетонурію. Погіршення стану зумовлене тривалим порушенням дієти. Недостатність функції якої органели може викликати розвиток хвороби нагромадження?

A. Мітохондрії

* B. Лізосоми

C. Комплекс Гольджі

D. Ендоплазматична сітка

E. Пероксисоми.

25. На електронномікроскопічній фотографії тканинного макрофага можна побачити декілька різновидів лізосом. Яку функцію виконують вторинні лізосоми?

A. Накопичують нерозщеплені залишки

B. Містять неактивні ферменти

C. Утилізують хімічно активний атомарний кисень

* D. Містять активовані ферменти, які розщеплюють біополімери

E. Забезпечують розщеплення етилового спирту.

26. На електронномікроскопічній фотографії клітин нирки піддослідної лабораторної тварини видна добре розвинута структура, що складається з замкнених канальців, мішечків, цистерн, утворених суцільною біологічною мембраною. Назвіть цю структуру.

A. Комплекс Гольджі

B. Мікрофіламенти

C. Мікротрубочки

* D. Ендоплазматична сітка

E. Мітохондрії.

27. На електронномікроскопічній фотографії клітини печінки білого щура визначається добре розвинута мембранна органела, що контактує з плазмолемою клітини та мембраною ядра. Яку назву має ця органела?

A. Мікротрубочки

* B. Ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Мікрофіламенти

E. Рибосоми.

28. Завдяки якій клітинній структурі здійснюється метаболізм ліпідів, вуглеводів, депонуються іони кальцію?

* A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Лізосоми.

29. Завдяки електронній мікроскопії стало можливим більш детальне вивчення будови клітинних структур. Які особливості будови має гладка ендоплазматична сітка?

A. Утворена подвійною біомембраною, до якої з боку гіалоплазми прикріплені рибосоми

B. Сукупність пов’язаних між собою цистерн товщиною 25 нм, пухирців

C. Має дві мембрани, зовнішню гладку, внутрішню складчасту, що утворює кристи

* D. Утворена подвійною мембраною, діаметр канальців 50-100 нм

E. Наявність диктіосоми.

30. На електронній мікрофотографії тироцита білого щура видно добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію вона виконує?

A. Біосинтез ліпідів

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез холестерину

D. Біосинтез ферментів

* E. Біосинтез білків.

31. На електронній мікрофотографії пінеалоцита епіфізу собаки видно добре розвинуту ендоплазматичну сітку. Яка структура зумовлює синтез гормонів епіфіза (протеїнового походження)?

A. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки

B. Рибосоми агранулярної ендоплазматичної сітки

C. Мішечки ендоплазматичної сітки

D. Цистерни комплексу Гольджі

* E. Рибосоми гранулярної ендоплазматичної сітки

32. В якій органелі відбувається новоутворення мембранних структур клітини?

* A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Гладка ендоплазматична сітка

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Мікротрубочки.

33. На електронній мікрофотографії нервової клітини видно клітинну структуру, утворену з пов’язаних між собою цистерн, сплющених у центрі та розширених на периферії.Яку назву має ця структура?

A. Мітохондрії

B. Гладка ендоплазматична сітка

C. Гранулярна ендоплазматична сітка

* D. Комплекс Гольджі

E. Лізосоми.

34. На електронномікроскопічній фотографії клітини спинномозкового вузла щура видно добре розвинений комплекс Гольджі. Які функції він виконує?

A. Детоксикація клітини

B. Регуляція обміну води, депонування іонів кальцію

C. Синтез білків

D. Метаболізм вуглеводів

* E. Нагромадження секреторних речовин, їх виведення за межі клітини.

35. При вивченні структури пластинчастого комплексу Гольджі були визначені окремі сукупності цистерн і пухирців. Що це за структури?

A. Рибосоми

* B. Диктіосоми

C. Центросома

D. Лізосома

E. Вакуоль.

36. Яка з клітинних органел завершує процес формування продуктів синтетичної діяльності клітини та здійснює їх кінцеве глікозування?

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

* C. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Пероксисоми.

37. На електронній мікрофотографії екзокринного панкреатоцита видна добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, яка містить з боку гіалоплазми прикріплені до мембрани рибосоми. Що таке рибосома з хімічної точки зору?

A. Рибонуклеопротеїновий комплекс рибосомної РНК і білка у співвідношенні 1:2

* B. Рибонуклеопротеїновий комплекс рибосомної РНК і білка у співвідношенні 1:1

C. Рибонуклеопротеїновий комплекс рибосомної РНК і білка у співвідношенні 2:1

D. Молекула РНК, оточена білками-гістонами

E. Молекула ДНК, оточена білками-гістонами.

38. Який процес відбувається у рибосомах, якщо порушується електролітний гомеостаз клітини?

A. Утворення полісоми

B. Активація синтезу білків

C. Гальмування синтезу білків

* D. Дезагрегація рибосом

E. Руйнування полісоми з утворенням вільних рибосом.

39. При електронномікроскопічному дослідженні живих клітин була визначена здатність органел до переміщення в межах клітини. Яка з клітинних структур забезпечує рухливість клітинних органел?

* A. Мікротрубочки

B. Мікрофіламенти

C. Війки

D. Джгутики

E. Ценросома.

40. На основі електронномікроскопічних досліджень була визначена здатність клітин до підтримки своєї форми. Як називають клітинні органели, що підтримують форму клітини?

A. Центросома

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

C. Гладка ендоплазматична сітка

* D. Мікротрубочки

E. Полісоми.

41. В експерименті на живій клітині була проведена її енуклеація. Які зміни відбудуться у життєдіяльності клітини?

A. Гальмування синтезу білків

B. Подовження періоду інтерфази

* C. Загибель клітини

D. Припинення накопичення секреторних гранул

E. Прискорення секреції.

42. Під час вивчення функцій ядра клітини визначена його здатність до збереження спадкової інформації серед клітинних поколінь. За допомогою яких процесів це відбувається?

A. Підтримання постійної структури ДНК за допомогою репараційних ферментів

B. Якісне і кількісне подвоєння генетичного матеріалу

С. Розподіл генетичного матеріалу між дочірніми клітинами під час мітозу

Д. Рекомбінація генетичного матеріалу в процесі мейозу.

* Е. Всі відповіді вірні.

43. На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини дистального відділу нефрона білого щура добре визначається ядро. Які структури утворюють ядерну оболонку?

A. Дві біологічні мембрани, щільно прилягаючі одна до одної

B. Одношарова мембрана, яка має отвори у вигляді пор

C. Суцільна двошарова біологічна мембрана

* D. Дві біологічні мембрани, відокремлені перинуклеарним простором, що мають ядерні пори

E. Дві біологічні мембрани, відокремлені перинуклеарним простором.

44. На електронній мікрофотографії епітеліальної клітини слизової оболонки трахеї добре визначається оболонка ядра, в якій можна бачити ядерні пори. Які структури утворюють комплекс пори?

* A. Три ряди гранул, зв’язаних фібрилярними білками, які сходяться в центрі і утворюють діафрагму пори

B. Один ряд гранул, об’єднаних фібрилярними білками

C. Двошарова структура, що побудована з гранул

D. Одношарова структура, побудована з радіарно розташованих фібрилярних білків

E. Три ряди хаотично розташованих гранул, поєднаних фібрилярними

білками.

45. На фіксованому забарвленому препараті в інтерфазному ядрі видно зерна, грудочки, що добре забарвлюються основними барвниками. Яка структура інтерфазного ядра є основною, та зумовлює його специфічний малюнок?

A. Хромосоми

B. Ядерце

* C. Хроматин

D. Нуклеолонеми

E. Ядерцеві організатори.

46. На електронномікроскопічній фотографії ядра епітеліоцита шлунку добре видно велику кількість структур різної електронної щільності. Скоріше за все це:

A. Загальний хроматин

B. Факультативний хроматин

C. Гомохроматин

* D. Еухроматин

E. Гетерохроматин

47. На електронномікроскопічній фотографії ядра епітеліоцита проксимального відділу нефрона піддослідної тварини можна бачити багато структур різної електронної щільності. Яка ядерна структура має найбільшу щільність?

A. Каріоплазма

* B. Ядерце

C. Гетерохроматин

D. Еухроматин

E. Тільця Барра.

48. На фіксованому і забарвленому гістологічному препараті в інтерфазному ядрі видно зерна і грудочки. Яку назву має завжди конденсована хромосома?

* A. Тільце Барра

B. Еухроматин

C. Тільце Бертрана

D. Залишкове тільце

E. Направительне тільце.

49. На гістологічних препаратах різних клітин, які перебувають в інтерфазі, можна бачити хромосому, що завжди перебуває у конденсованому стані. Яка це хромосома?

A. Одна з хромосом 21 пари

B. Одна з хромосом 5 пари

C. Y-хромосома

* D. Одна з X-хромосом

E. Y- та X-хромосоми.

50. У акушерській практиці був використаний метод визначення наявності у клітинах тілець Барра. Яку інформацію можна отримати про організм, завдяки цьому методу?

A. Визначити вік

* B. Визначити генетичну стать

C. Визначити схильність до імунодефіцитного стану

D. Визначити наявність хвороби нагромадження

E. Визначити наявність токсичних речовин у клітині.

51. На електронномікроскопічній фотографії інтерфазного ядра клітини видно багато структур різної електронної щільності. Яку кількість ядерець можна визначити у каріоплазмі?

A. Ядерце неможливо визначити при електронній мікроскопії

B. Може бути будь-яка кількість ядерець

* C. Кількість ядерець відповідає кількості хромосомних наборів

D. У кожному ядрі завжди тільки одне ядерце

E. Кількість ядерець дорівнює кількості хромосомних наборів + 2.

52. На прикладі тканин білого щура за допомогою гістохімічних та цитохімічних методів дослідження вивчались особливості ядерних процесів під час інтерфази. Яку функцію виконує ядерце в інтерфазі?

A. Обмежує вільний доступ в ядро та вихід з нього різних речовин

B. Виконує транспорт макромолекул у каріоплазмі між ядерними структурами

C. Виконує репарацію ушкоджених ділянок ДНК

* D. Є місцем утворення рибосомних РНК і самих рибосом

E. Є місцем утворення нуклеосом.

53. За допомогою мiкроманiпулятора з клітини вилучили комплекс Гольджi. Як це позначиться на подальшій життєдіяльності клітини?

A. Порушиться процес мітозу

* B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини

C. Порушиться утворення рибосом i синтез бiлкiв

D. Розвинеться аутолiз, здатний привести клітину до загибелі

E. Порушаться процеси енергетичного обміну.

54. При аутоімунному ушкодженні клітин організму порушується транспортна функція плазматичних мембран. Визначте, яку функцію виконує Nа++-насос?

A. Відкриває К+-канали

* B.Здійснює активний транспорт Nа+ , К+

C. Гальмує вхід Cl- в клітину

D. Викликає підвищення проникливості мембрани

E. Підвищує критичний рівень деполяризації.

55. На клітину подіяли препаратами, які змінюють структуру рибосом. Які процеси першочергово будуть порушені?

A. Транспорт речовин

B. Активація амінокислот

* C. Трансляція

D. Синтез лiпiдiв

E. Транскрипція.

56. На клітину подіяли колхіцином, що пригнічує роботу цитоцентру. Внаслідок цього клітина втратила здатність до мітотичного поділу. Який механізм, обумовлений цитоцентром під час мітозу, був при цьому пригнічений?

А. Забезпечення цитотомії

В. Руйнування каріолеми

* С. Утворення веретена поділу

D. Спіралізація хромосом

Е. Руйнування ядра.

57. На клітину подіяли колхіцином, що пригнічує функції цитоцентра. Внаслідок цього його сателіти втратили властивість приймати участь в організації цитоскелету. Яка функція сателітів цитоцентру буде порушена в цих умовах?

А. Збирання міофібрил

* В. Збирання мікротрубочок

С. Збирання колагенових волокон

D. Збирання еластичних волокон

Е. Збирання цитомембран.

58. В експерименті на клітини подіяли колхіцином, що перешкоджає організації цитоскелету клітини та мітотичному поділу. Визначте органели, що припинили збирання мікротрубочок під впливом колхіцину?

А. Комплекс Гольджі

В. Ендоплазматична сітка

С. Пероксисоми

* D. Цитоцентр

Е. Лізосоми.

59. Методами центрифугування клітини було розділено на їх складові частини: фракції ядер, мітохондрій, плазматичних мембран, матриксу цитоплазми. Чим представлений матрикс цитоплазми?

* А. Гіалоплазмою

В. Каріоплазмою

С. Основною речовиною

D. Щільними гранулами

Е. Органелами загального призначення.

60. На електронномікроскопічній фотографії в клітинних ядрах можна виділити чотири основні компоненти. З яких основних структурних елементів складається інтерфазне ядро?

А. Хромосоми, хроматин, каріоплазма, каріотека

В. Хромосоми, ядерце, хроматин, каріотека

С. Хромосоми, ядерце, каріоплазма, хроматин

D. Хроматин, ядерце, каріоплазма

* Е. Хроматин, ядерце, каріоплазма, каріотека.

61. При біохімічному та гістохімічному аналізі хромосом встановлено, що вони представлені нуклеїновою кислотою, з'єднаною зі специфічними сполуками, що обумовлюють їх компактизацію, а також доступність локусів генома до зчитування інформації. Який хімічний склад хромосом?

А. З'єднання ДНК з гістонами та вуглеводами

В. З'єднання ДНК з гістонами та ліпідами

* С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками

D. З'єднання ДНК з кислими білками та вуглеводами

Е. З'єднання РНК з гістонами та негістонними білками.

62. На електронній мікрофотографії клітин, що активно секретують, видно світлі клітинні ядра з невеликою кількістю гетерохроматину. При зменшенні синтетичних процесів у клітині кількість гетерохроматину підвищується. Визначте морфологічні ознаки тих ділянок хромосом, які називають гетерохроматиновими.

А. Кільцевидні в ядрі, що ділиться

В. Деспіралізовані в ядрі, що не ділиться

С. Розгалужені в ядрі, що не ділиться

* D. Спіралізовані в ядрі, що не ділиться

Е. Кільцевидні в ядрі, що не ділиться.

63. На електронній мікрофотографії ядра клітини визначаються темні і світлі ділянки, що відображають розташування гетерохроматину і еухроматину. Визначте, які ділянки хромосом називають еухроматиновими.

А. Деспіралізовані, неактивні

В. Спиралізовані, функціонально активні

* С. Деспіралізовані, функціонально активні

D. Деспіралізовані, фрагментовані

Е. Деспіралізовані, кільцевидні.

64. Встановлено, що хромосоми крім функції збереження спадкової інформації являють собою матрицю для синтезу багатьох сполук нуклеїнового походження. Які з нуклеїнових сполук синтезуються безпосередньо на ДНК хромосом?

А. Синтез РНК і АТФ

* В. Синтез ДНК і РНК

С. Синтез ДНК і АТФ

D. Синтез РНК і нуклеотидів

Е. Синтез ДНК і полісом.

65. При активації синтетичної функції тієї або іншої клітини можна спостерігати підвищення функціональної активності ядерець. Визначте функцію ядерця.

А. Синтез м-РНК і утворення попередників рибосом

В. Синтез т-РНК і утворення попередників рибосом

* С. Синтез р-РНК і утворення попередників рибосом

D. Синтез всіх класів РНК

Е. Синтез АТФ, РНК і ДНК.

66. В електронному мікроскопі при великому збільшенні можна спостерігати комплекси пор, що утворені принаймні двома структурними компонентами. Які структурні компоненти утворюють поровий комплекс каріотеки?

А. Ділянки злиття зовнішньої та внутрішньої мембран каріолеми

* В. Глобулярні та фібрилярні білкові структури

С. Двомембранні гліколіпідні структури

D. Глобулярні і ліпідні структури

Е. Полісахаридні та олігосахаридні структури.

67. Протягом своєї життєдіяльності клітина переходить послідовно від одного періоду свого існування до наступного. Дайте визначення клітинного циклу.

А. Послідовність процесів від профази мітозу до завершення поділу

В. Послідовність процесів від G-2 періоду і власне мітоз

* С. Період від поділу до поділу або до смерті клітини

D. Період від інтерфази до анафази мітотичного поділу

Е. Період від поділу до синтетичного періоду.

68. Протягом існування клітина послідовно змінює періоди і фази клітинного циклу. Власне кажучи, мітоз являє собою фазовий процес, в якому послідовність фаз не може бути порушеною. Визначте послідовність перебігу фаз мітотичного циклу?

А. Профаза, анафаза, метафаза, телофаза

* В.Профаза, метафаза, анафаза, телофаза

С. Профаза, телофаза, метафаза, анафаза

D. Анафаза, профаза, метафаза, телофаза

Е. Метафаза, анафаза, телофаза, профаза.

69. Відомо, що соматичні клітини діляться з утворенням двох дочірніх клітин, що мають однаковий набір хромосом. Яку назву має вид клітинного поділу, що призводить до цього?

А. Мейоз

* В. Мітоз

С. Цитотомія

D. Ендомітоз

Е. Поліплоїдія.

70. інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких у клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Визначте, які процеси відбуваються в клітині саме у G1-періоді?

А. Синтез білків, необхідних для редуплікації РНК

В. Синтез ліпідів, необхідних для редуплікації ДНК

С. Синтез веретена поділу

* D. Ріст клітини

Е. Редукція ядерної оболонки.

71. Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких у клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються у клітині в S-періоді?

* А. Синтез ДНК

В. Синтез РНК і подвоєння цитоцентру

С. Синтез ліпідів

D. Розщеплення цитоцентру

Е. Синтез полісахаридів.

72. Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких в клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються в клітині в G2-періоді?

А. Синтез ДНК

* В. Синтез білків для ахроматинового веретена

С. Ріст клітини

D. Лізис каріотеки

Е. Синтез ліпідів.

73. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії профази. Які процеси призупиняться внаслідок цього?

А. Збирання ядерця

В. Збирання каріотеки

* С. Розбирання ядерця

D. Деспіралізація хромосом

Е. Розпад веретена поділу.

74. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії метафази. Які процеси зупиняться в результаті цього?

А. Концентрація хромосом біля полюсів клітини

В. Концентрація хромосом у вигляді клубка

С. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

* D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині

Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

75. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії анафази. Які процеси зупиняться в результаті цього?

А. Концентрація хромосом біля полюсів клітини

В. Концентрація хромосом у вигляді клубка

С. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині

* Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

76. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії телофази. Які процеси призупиняться внаслідок цього?

* А. Реконструкція нуклеолеми

В. Розходження хроматид

С. Подвоєння ДНК

D. Спіралізація хромосом

Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

77. При дробленні зиготи виникають клітини - бластомери, які після мітотичного поділу не збільшуються в розмірах. Який період клітинного циклу відсутній у бластомерів?

А. Профаза мітозу

В. Телофаза мітозу

* С. G0-період

D. S-період

Е. Метафаза мітозу.

78. При дробленні зиготи виникають клітини - бластомери, які після мітотичного поділу не збільшуються в розмірах внаслідок відсутності одного з періодів клітинного циклу. В якому періоді клітинного циклу знижена синтетична активність клітини?

А. В метафазі мітозу

В. В профазі мітозу

С. В телофазі мітозу

D. В анафазі мітозу

* Е. В інтерфазі.

79. На електронномікроскопічній фотографії каріолеми можна розрізнити її двомембранну структуру, перінуклеарний простір та пори з комплексами. Які функції виконує каріолема відповідно до такої її структури?

А. Розмежувальну і АТФ-синтезуючу

* В. Розмежувальну і транспортну

С. Розмежувальну і білок-синтезуючу

D. Транспортну і РНК-синтезуючу

Е. Розмежувальну і РНК-синтезуючу.

80. На електронній мікрофотографії ядерної оболонки видно, що вона складається з двох мембран, зовнішня мембрана утворює комплекс з деякими органелами клітини. Які структурні компоненти цитоплазми безпосередньо зв'язані з зовнішньою мембраною каріотеки?

А. Ендоплазматична сітка

В. Міофібрили

С. Лізосоми

D. Комплекс Гольджі

* Е. Рибосоми та ендоплазматична сітка.

81. На електронній мікрофотографії ядерної оболонки видно, що вона складається з двох мембран, внутрішня мембрана утворює комплекс з деякими структурами ядра. З якими елементами контактує внутрішня мембрана каріотеки?

А. З рибосомами, сприяючи процесам трансляції

В. З ядерцевими організаторами

С. З мітохондріями, сприяючи їх просторовій орієнтації

* D. З хромосомами, сприяючи їх просторовій орієнтації

Е. З ядерцем.

82. В експерименті мікроманіпулятором було видалено ядро клітини, внаслідок чого клітина через деякий час загинула. Визначте значення ядра в життєдіяльності клітини.

А. Центр організації цитоскелету, місце утворення лізосом

В. Носій спадкової інформації, центр накопичення енергії

* С. Носій спадкової інформації, центр керування внутрішньоклітинним метаболізмом

D. Місце утворення лізосом, центр накопичення енергії

Е. Місце утворення цитомембран, центр накопичення енергії.

83. В сероцитах привушньої слинної залози порушено синтез білка. Які структурні компоненти клітини повинні постраждати при цьому в першу чергу?

* А. Ядро, гранулярна ендоплазматична сітка, полірибосоми

В. Ядро, агранулярна ендоплазматична сітка, полірибосоми

С. Комплекс Гольджі, полірибосоми

D.Ядро, комплекс Гольджі, полірибосоми

Е. Ядро, гранулярна ендоплазматична сітка, пероксисоми.

84. В умовному експерименті послідовно вилучили молекули, через відсутність яких в клітині припинився синтез білка. Вкажіть ці необхідні для синтезу білка молекули?

А. І-РНК, р-РНК, амінокислоти, АДФ

* В. І-РНК, р-РНК, т-РНК, амінокислоти

С. І-РНК, т-РНК, амінокислоти, АДФ

D. І-РНК, р-РНК, АМФ, амінокислоти

Е. І-РНК, т-РНК, АТФ, амінокислоти.

85. В клітині синтезується велика кількість різноманітних білків необхідних для життєдіяльності клітини та організму в цілому. Що визначає індивідуальну специфічність білка, що синтезується?

А. Молекули т-РНК і і-РНК

В. Молекули р-РНК і ДНК

* С. Молекули ДНК і і-РНК

D. Молекули ДНК і т-РНК

Е. Молекули р-РНК і т-РНК.

86. Клітина постійно реагує на оточуюче середовище, вступаючи в різні взаємовідносини з ним. До якого типу процесів відноситься ендоцитоз?

А. Виведення речовин з клітини в оточуюче середовище

В. Внутріклітинне перетравлення субстратів

* С. Введення в клітину частинок з оточуючого середовища

D. Введення в ендоплазматичну сітку частинок з гіалоплазми

Е. Виведення речовин з комплексу Гольджі в гіалоплазму.

87. На електронномікроскопічній фотографії клітини що зазнала гіпоксію видно аутофагосоми, що містять залишки мітохондрій. В чому полягає суть процесу аутофагоцитозу?

А. Перетравлення частинок, що поступили в клітину шляхом піноцитозу

В. Перетравлення фагоцитованих частин

* С. Перетравлення внутрішньоклітинних структур

D. Захоплення та перетравлення однією клітиною іншої

Е. Деструкція бактерій.

88. На електронній мікрофотографії видно епітеліальну секреторну клітину в апікальній частині якої нагромаджується секрет, що виводиться назовні. Які структурні елементи клітини найбільш активно беруть участь в екзоцитозі?

* А. Цитолема

В. Лізосоми

С. Каріотека

D. Мікротрубочки

Е. Пероксисоми.

89. На епідерміс шкіри подіяли речовинами, що руйнують міжклітинні контакти, внаслідок чого відбулася десквамація епітелію. Який вид міжклітинних з'єднань переважно забезпечує механічний зв'язок сусідніх клітин?

* А. Десмосоми

В. Просте з'єднання

С. Щільне з'єднання

D. Щілинне з'єднання (нексус)

Е. Напівдесмосома.

90. У хворого з отруєнням було пошкоджено епітелій шлунка, внаслідок чого отруєні речовини проникли в інтерстицій слизової оболонки. Який вид міжклітинних з'єднань утворює непроникний для макромолекул і іонів бар'єр між клітинами і зовнішнім середовищем?

А. Синаптичний

В. Десмосома

* С. Щільний замикаючий

D. Простий

Е. "Замок".

91. В експерименті на клітини гладкої м'язової тканини подіяли хімічними сполуками, що руйнують міжклітинні контакти, внаслідок чого міоцити втратили здатність до скорочення через неможливість обміну іонами Са2+.Який вид міжклітинних з'єднань, що забезпечує перенос іонів і дрібних молекул з клітини в клітину, був при цьому порушений?

А. Десмосома

В. Щільний

С. Синаптичний

* D. Щілинний

Е. Простий.

92. В експерименті зруйновані щілинні з`єднання між епітеліальними клітинами. Як це відобразиться на життєдіяльності клітин?

А. Порушиться механічний зв`язок між клітинами

В. Порушиться бар’єрна, обмежувальна функція

*С. Порушиться транспорт іонів та дрібних молекул із клітини в клітину

D. Порушиться одностороння передача збудження від клітини до клітини

Е. Порушиться одностороння передача гальмування від клітини до клітини.

93. На препараті представлені клітини, які активно синтезують білок. Чим пояснити базофільне забарвлення цитоплазми цих клітин?

А. Наявністю великої кількості лізосом

В. Наявністю великої кількості мітохондрій

*С. Наявністю великої кількості рибосом

D. Добре розвинутим комплексом Гольджі

Е. Добре розвинутою агранулярною ендоплазматичною сіткою.

94. При гістохімічному та електронномікроскопічному дослідженні виявлено, що цитолеми різних клітин мають загальний план будови. Вкажіть основні особливості структурної організації цитолеми.

А. Два шари білків і проміж ними шар ліпідів

* В. Бімолекулярний шар фосфоліпідів, що містить білки

С. Білки розміщені в мономолекулярному шарі ліпідів

D. Групи білків чергуються з групами ліпідів

Е. Три шари фосфоліпідів, що містять білки

95. Плазмолема виконує багато функцій, що забезпечують життєдіяльність клітини. Які властивості з перерахованих нижче не притаманні плазмолемі?

А. Бар'єрні

В. Рецепторні

С. Транспортні

* D. Секреторні

Е. Гомеостатичні.

96. Методами гістохімії та спектрального аналізу виявлено, що до складу клітинних мембран входить широкий ряд хімічних сполук. Які основні класи хімічних компонентів утворюють структуру цитомембран?

А. Кислоти, білки, полісахариди

В. Фосфоліпіди, кислоти, білки

* С. Фосфоліпіди, білки, полісахариди, холестерин

D. Фосфоліпіди, полісахариди, холестерин

Е. Полісахариди, кислоти, холестерин.

97. На електронних мікрофотографіях секреторних клітин, що спеціалізуються на утворенні слизу, виявляється значний розвиток тих органел, що приймають у цьому головну участь. Які органели клітини найбільш активно беруть участь в синтезі полісахаридів і ліпідів?

А. Гранулярна ендоплазматична сітка

В. Пероксисома

С. Лізосоми

* D. Анранулярна ендоплазматична сітка

Е. Мітохондрії.

98. На електронних мікрофотографіях секреторних клітин, що спеціалізуються на утворенні слизу, виявляється значний розвиток тих органел, що приймають головну участь в утворенні та виділенні секрету. Які органели клітини беруть найбільш активну участь в утворенні і виділенні секрету з клітини?

А. Ядро, ендоплазматична сітка, мітохондрії, цитолема

В. Ядро, комплекс Гольджі, пероксисоми, цитолема

С. Ядерце, ендоплазматична сітка, мікротрубочки, пероксисоми

D. Ядро, ядерце, цитолема, пероксисоми

* Е. Ядро, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, цитолема.

99. На електронній мікрофотографії клітин з вираженою фагоцитарною активністю видно послідовні етапи утворення фагосом. Які структурні елементи клітини найбільш активно беруть участь у здійсненні фагоцитарної функції?

А. Каріолема

В. Ендоплазматична сітка

С. Мітохондрії

D. Лізосоми

* Е. Цитолема, мікрофіламенти.

100. Методами радіохімії виявлено пересування радіоактивних міток в середині клітини з плином часу. Які структурні елементи клітини з перелічених нижче беруть активну участь у виконанні внутріклітинного транспорту?

А. Мікрофіламенти

В. Лізосоми

С. Мітохондрії

* D. Ендоплазматична сітка

Е. Мікротрубочки.

101. При дії електричного струму спостерігається скорочення гладких міоцитів сечового міхура. Які структурні елементи клітини найбільш активно беруть участь в її скороченні?

А. Мікротрубочки

В. Ендоплазматична сітка

* С. Міофіламенти

D. Гіалоплазма

Е. Проміжні філаменти.

102. Відомо, що нервовий імпульс являє собою послідовне переміщення хвилі деполяризації вздовж відростків нейрона. Який структурний компонент нейроцита забезпечує проведення нервового імпульсу?

А. Мікротрубочки

В. Гіалоплазма

* С. Цитолема

D. Мікрофіламенти

Е. Проміжні філаменти.

103. Гематоксилін - основний барвник, що зв'язується з компонентами клітини, які проявляють кислу реакцію. Які структурні компоненти клітини зумовлюють базофілію цитоплазми?

* А. Рибосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

В. Комплекс Гольджі, агранулярна ендоплазматична сітка

С. Лізосоми, агранулярна цитоплазматична сітка

D. Мітохондрії, гладка ендоплазматична сітка

Е. Пероксисоми, агранулярна цитоплазматична сітка.

104. Методами гістохімії встановлено, що поверхневий шар плазмолеми, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хімічних компонентів складається глікокалікс?

А. З холестерину та білків

В. З білків та гіалуронової кислоти

С. З глікопротеїнів та холестерину

* D. З вуглеводних компонентів глікопротеїнів та гліколіпідів

Е. З гліколіпідів та холестерину.

105. При імунній відповіді в пухкій сполучній тканині відбувається злагоджена робота імуннокомпетентних клітин. Які структури цитолеми сприяють розпізнаванню клітиною різних зовнішніх сигналів?

* А. Мембранні рецептори

В. Війки

С. Складки

D. Тонофібрили

Е. Мікроворсинки.

106. Цитолема виконує багато функцій, що в цілому забезпечують життєдіяльність клітини. Які функції з наведених нижче не властиві цитолемі?

А. Бар’єрна

В. Рецепторна

С. Приймає участь в ендо- та екзоцитозі

D. Транспортна

* Е. Синтетична.

107. На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини під цитолемою видно електронно-щільну смугу. Які структури обумовлюють її формування?

А. Ендоплазматична сітка

В. Мітохондрії

С. Рибосоми

* D. Скупчення мікротрубочок та мікрофіламентів

Е. Каріолема.

108. На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини під цитолемою видно електронно-щільну смугу цитоплазми. Вкажіть, які ультраструктурні компоненти входять до складу кортикального шару цитоплазми?

А. Лізосоми

* В. Мікротрубочки

С. Цистерни ендоплазматичної сітки

D. Каріолема

Е. Каріоплазма.

109. Коли клітина проходить етап диференціювання, вона набуває специфічні структури і характерні особливості, що суттєво відрізняють її від інших клітинних типів. Які органели з перелічених нижче не відносяться до органел загального призначення?

А. Ендоплазматична сітка

В. Комплекс Гольджі, лізосоми

* С. Міофібріли

D. Пероксисоми, цитоцентр, мікротрубочки

Е. Рибосоми, мітохондрії.

110. На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини чітко можна визначити органели, які в основі своєї будови мають мембрани. Які органели з перелічених органел можна віднести до мембранних утворень?

А. Проміжні філаменти

В. Рибосоми, проміжні філаменти

* С. Пероксисоми

D. Клітинний центр

Е. Мікрофіламенти.

111. Коли клітина проходить етап диференціювання, вона набуває специфічні структури і характерні особливості, що суттєво відрізняють її від інших клітинних типів. Які з приведених нижче ультраструктур не відносяться до органел спеціального призначення?

А. Хроматофільна речовина

В. Війки

* С. Рибосоми

D. Міофібрили

Е. Нейрофібрили.

112. На електронномікроскопічній фотографії сероцита привушної слинної залози, що виділяє білковий секрет, видно розвинутий гранулярний ендоплазматичний ретикулум. Які структури секреторної клітини розміщені на зовнішній поверхні мембран зернистої ендоплазматичної сітки?

А. Пероксисоми

В. Вакуолі

* С. Рибосоми

D. Лізосоми

Е. Фагосоми.

113. В живильне середовище, де вирощують клітини тварин, додали розчин амінокислоти лейцина з радіоактивною міткою. Через деякий час методом радіоавтографії виявлено високу концентрацію міченої амінокислоти поблизу певних органоїдів.

Цими органоїдами можуть бути:

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Апарат Гольджі

C. Клітинний центр

* D. Рибосоми

E. Лізосоми.

114. Для лабораторних досліджень взяли клітини червоного кісткового мозку. Вони відносяться до клітинних комплексів, які відновлюються. Визначте набір хромосом і кількість ДНК, які характерні для G1-періоду в цих клітинах.

A. 2n4c

B. 2n1c

* C. 2n2c

D. 1n1c

E. 1n2c.

115. Хворому призначено препарат з вираженими лiпофiльними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

* A. Пiноцитоз

B. Пасивна дифузія

C. Активний транспорт

D. Зв'язування з транспортними білками

E. Фiльтрацiя.

116. Необхідно вивчити неспецифiчнi клiтиннi включення, розмір яких менше 0,2 мкм, але більше 0,1 мкм. Який метод мiкроскопiї може бути використаний?

A. Мiкроскопiя в темному полi

B. Люмiнесцентна мiкроскопiя

C. Світлова мiкроскопiя

D. Фазово-контрастна мiкроскопiя

* E. Ультрафіолетова мiкроскопiя.

117. Протягом життя (від поділу до загибелі) клітина перебуває на різних фазах клітинного циклу - інтерфаза переходить в мітоз. Який білок виробляється в клiтинi i регулює вступ клітини в мітоз?

A. Десмiн

B. Кератин

C. Вiментин

* D. Циклiн

E. Тубулiн.

118. Яку назву має процес синтезу АТФ, який відбувається узгоджено з реакціями окислення за участю системи дихальних ферментів мітохондрій?

A. Вільне окислення

B. Відновне фосфорилювання

C. Фотосинтетичне фосфорилювання

* D. Окислювальне фосфорилювання

E. Cубстратне фосфорилювання.

119. У клітину шляхом фагоцитозу надійшли високомолекулярні сполуки - білки та вуглеводи. За участю ферментних систем клітини аутофагований матеріал підлягає розщепленню до низькомолекулярних сполук, з яких клітина синтезувала власні сполуки - протеоглікани - та виділила їх у вигляді оформлених крапель секрету. Визначте, які з органел клітини включені в роботу на завершувальному етапі, що пов`язаний з формуванням крапель секрету?

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Вільні рибосоми цитоплазми

C. Гладка ендоплазматична сітка

* D. Пластинчастий комплекс Гольджі

E. Лізосоми.

120. Для механізму розвитку панкреатиту (запалення підшлункової залози) характерна затримка підшлункового соку в протоці залози і внутрішньопротокова активація його ферментів. Інколи процес настільки активний, що розвивається омертвіння цілих ділянок залозистої тканини - панкреонекроз. Які клітинні структури при руйнуванні своєї мембрани здатні викликати аутоліз клітин і тканин?

* А. Лізосоми

B. Апарат Гольджі

C. Агранулярна ЭПС

D. Гранулярна ЭПС

E. Пероксисоми.

121. З метою отримання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхiцином - речовиною, що блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

A. Телофази

B. Анафази

* C. Метафази

D. Інтерфази

E. Профази.

122. У лікарню була прийнята хвора з ознаками ожиріння. З дефіцитом ферментів у яких органелах клітини пов'язане тотальне нагромадження жиру?

A. Рибосомах

B. Мiтохондрiях

* C. Пероксисомах

D. Ендоплазматичному ретикулумі

E. Апараті Гольджi.

123. У результаті електрофорезу компонентів клітини одержано ряд речовин. Які з нижче зазначених речовин утворюють ДНК?

A. Глiкопротеїди

B. Ліпопротеїди

C. Глікозаміноглікани

D. Амінокислоти

* E. Нуклеотиди.

124. Цитохiмiчне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гiдролiтичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

A. Клітинного центру

* B. Лiзосом

C. Ендоплазматичної сітки

D. Полісом

E. Мiтохондрiй.

125. У живильне середовище з клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тімiдін з радіоактивною позначкою. Про що може свідчити велика кiлькiсть тiмiдіну, що виявляється у ядрах клітин під час радiоавтографiчного дослідження?

A. Про малу кількість клітин, що знаходяться в iнтерфазi

* B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази

C. Про незначну мітотичну активність

D. Про малу кількість клітин, що знаходяться в пресинтетичному перiодi інтерфази

E. Про велику кількість клітин, що знаходяться в iнтерфазi.

126. Транскрипція під час біосинтезу білка відбувається з ділянок еухроматину. Які зміни в цитоплазмі клітин виникають у разі зростання кiлькостi еухроматину?

A. Зменшується кількість полісом

B. Зростає частка агранулярної ендоплазматичної сітки

C. Зменшується активність клітинного центру

* D. Зростає кількість рибосом

E. Зростає активність лізосом.

127. Хворому був призначений кортизон, який стимулює синтез білка. Які зміни відбудуться у ядрі клітин при введенні кортизону?

A. Зросте перинуклеарний простір

B. Зросте кількість гетерохроматину

C. Зменшиться кількість ядерних пор

* D. Зросте кількість еухроматину

E. Зменшиться перинуклеарний простір.

128. При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

A. Мікрофібрили

B. Пластинчастий комплекс

C. Глiкокалiкс

* D. Центросома

E. Мітохондрії.

130. В живильне середовище з культурою клітин людини внесено розчин тімідіну з радіоактивною міткою. Мічений тімідін при радіоавтографії буде виявлено у:

A. Рибосомах

B. Ендоплазматичній сітці

C. Апараті Гольджі

* D. Мітохондріях

E. Лізосомах.

131. Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембраннi, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Назвіть ці органели.

A. Пероксисоми

* В. Мітохондрії

C. Ядро

D. Ендоплазматична сітка

E. Лізосоми.

132. Клітина лабораторної тварини підлягала надлишковому рентгенівському випромінюванню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Який органоїд клітини візьме участь у їх утилізації?

A. Клітинний центр

B. Комплекс Гольджі

* C. Лізосоми

D. Ендоплазматичний ретикулум

E. Рибосоми.

133. У дитини 7 років із вродженою хворобою у клітинах організму виявлені аномальні бiополiмери. Про порушення функції яких органел йде мова?

A. Мiтохондрiй

B. Пероксисом

C. Лiзосом

* D. Рибосом

E. Вакуолей.

134. В катаболiзмi глюкози беруть участь ферменти глiколiзу. Де локалізуються ферменти глiколiзу в клiтинi?

A. У плазматичній мембрані

B. У лiзосомах

C. У ядрі

* D. У мiтохондрiях

E. У пероксисомах.

135. Плазматична мембрана має властивості пластичності i плинності. Від якої речовини, що входить до її складу, залежать ці якості мембрани?

A. Полiсахаридів

* B. Фосфоліпідів

C. Холестерину

D. Білків

E. Олігосахаридів.

136. В експерименті фармакологічним шляхом заблоковано синтез АТФ у клітинах. Який вид транспорту речовин у бiомембранах зазнає найбільших змін?

* A. Активний транспорт

B. Вільна дифузія

C. Полегшена дифузія

D. Осмос

E. Електродифузiя.

137. Однією з причин ревматизму у людини на клітинному рiвнi є саморуйнування клітин через руйнування структури одного з органоїдів. Що це за органоїд?

A. Комплекс Гольджi

B. Клітинний центр

* C. Лiзосома

D. Мiтохондрiя

E. Рибосома.

138. На електронномікроскопічній фотографії залозистої епітеліальної клітини визначається добре розвинутий гранулярна ендоплазматична сітка. Вкажіть, яку основну функцію виконує гранулярна ендоплазматична сітка.

А. Синтез ліпідів

* В. Синтез білків

С. Синтез вуглеводів

D. Синтез РНК

Е. Синтез ДНК.

139. На електронномікроскопічній фотографії секреторної клітини зі сторони апікальної частини видно добре розвинутий комплекс Гольджі, що має характерну будову. З яких структурних елементів утворений комплекс Гольджі?

* А. З плоских цистерн, вакуолей, везикул

В. З везикул

С. З гранул різного розміру

D. З трубочок рівномірного діаметру

Е. З філаментів.

140. На електронномікроскопічній фотографії макрофагічної клітини видно мембранні пухирці, що містять мілкозернистий матрикс. Який загальний план морфо-функціональної організації лізосом?

А. Мембранні пухирці, які містять полісахариди

* В. Мембранні пухирці, що містять набір гідролітичних ферментів

С. Мембранні пухирці, які містять глікоген

D. Мембранні пухирці, які містять оксидазу

Е. Мембранні пухирці, які містять ліпіди.

141. На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову. Вкажіть основні типи лізосом (відповідно до сучасної класифікації).

А. Первинні, вторинні (гетерофагічні), залишкові тільця

В. Первинні, вторинні (аутофагічні), залишкові тільця

С. Вторинні, тільця остаточні, включення

* D. Первинні, вторинні (гетеро-і аутофагічні), остаточні тільця

Е. Первинні, залишкові тільця, включення.

142. На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову. Які з вказаних пухирців можна віднести до фагосом?

А. Краплини секрету

* В. Лізосоми, які містять фагоцитований матеріал

С. Пухирці комплексу Гольджі

D. Пухирці, що відшнурувалися від канальців ендоплазматичної сітки

Е. Піноцитозні пухирці.

143. При гістохімічному аналізі лізосом макрофагічної клітини виявлено, що її первинні лізосоми містять речовини, які відповідають за розклад високомолекулярних сполук. Яке функціональне значення мають первинні лізосоми?

А. Забезпечують екзоцитоз

В. Забезпечують ендоцитоз

С. Утворення включень клітини

D. Руйнування перекісних сполук

* Е. Депо гідролітичних ферментів.

144. На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову серед них вторинні лізосоми. Вкажіть конкретний механізм утворення вторинної лізосоми?

* А. Злиття первинної лізосоми з фагосомою

В. Злиття первинної лізосоми з пероксисомою

С. Злиття лізосоми з канальцями ендоплазматичної сітки

D. Злиття первинної лізосоми з везикулами комплексу Гольджі

Е. Злиття двох первинних лізосом.

145. При гістохімічному аналізі лізосом макрофагічної клітини виявлено, що її вторинні лізосоми містять речовини, які відповідають за розклад високомолекулярних сполук. Яка функція вторинних лізосом?

А. Ендоцитоз

В. Відокремлення продуктів синтезу

* С. Внутрішньоклітинне перетравлення біологічних субстратів

D. Екзоцитоз

Е. Внутріклітинний транспорт біологічних субстратів.

146. На електронномікроскопічній фотографії залозистої епітеліальної клітини можна простежити етапи формування вторинних лізосом. Вкажіть, у чому полягає значення крінофагії?

А. Перетравленні частинок, що поступили в клітину шляхом фагоцитозу

В. Перетравленні частинок, що поступили в клітину шляхом піноцитозу

* С. Перетравленні надлишків секреторних гранул

D. Перетравленні органел

Е. Перетравленні вторинними лізосомами нуклеїнових кислот.

147. На електронномікроскопічній фотографії однієї з клітин макрофагічної системи виявляється різновид лізосом, що містять у собі деякі включення. Визначте, що представляє собою залишкове тільце?

А. Вторинна лізосома

* В. Вторинна лізосома з неперетравленими біологічними субстратами

С. Первинна лізосома з невеликою кількістю ферментів

D. Фагосома з невеликою кількістю ферментів

Е. Пероксисома з невеликою кількістю ферментів.

148. На електронномікроскопічній фотографії клітини видно різноманітні пухирці, що являють собою різновиди лізосом та пероксисом. Які морфологічні критерії пероксисом, що дозволяють диференціювати їх з лізосомами?

* А. Округлі тільця з ущільненням в центрі (кристалоїд), обмежені мембраною

В. Округлі тільця з гомогенним матриксом

С. Багатогранні тільця, обмежені мембраною

D. Трубочки, обмежені мембраною

Е. Плоскі мішечки з гомогенним матриксом.

149. За допомогою гістохімічних методів виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які (маркерні) ферменти знаходяться в пероксисомах?

* А. Оксидаза, каталаза

В. Кисла фосфатаза

С. Лужна фосфатаза

D. Ліпаза

Е. Мальтаза.

150. За допомогою гістохімічних досліджень виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які функції, що обумовлені цими ферментами, властиві пероксисомам?

А. Окислення L-амінокислот, розщеплення АТФ

* В. Окислення D-амінокислот, розщеплення перекису водню

С. Окислення білків

D. Окислення жирів

Е. Окислення полісахаридів.

151. На електронномікроскопічній фотографії клітини видно пухирці, що утворюються шляхом відшнуровування від інших органел цієї клітини. Вкажіть конкретний механізм формування пероксисом?

*А. Відшнуровуються від комплексу Гольджі

В. Відшнуровуються від цитолеми

С. Відшнуровуються від канальців ендоплазматичної сітки

D. Відшнуровуються від лізосом

Е. Відшнуровуються від мітохондрій.

152. Відомо, що клітини отримують енергію за рахунок розкладу макроергічних молекул, що утворюються в мітохондріях. Вкажіть основний субстрат накопичення енергії в клітині.

А. Макроергічні зв'язки АДФ

В. Макроергічні зв'язки ДНК

С. Макроергічні зв'язки РНК

* D. Макроергічні зв'язки АТФ

Е. Макроергічні зв'язки ДНП.

153. Клітини накопичують енергію за допомогою двох основних процесів - окислення та фосфорилювання макроергічних сполук. В яких органелах клітини закінчується окисне фосфорилювання АДФ?

А. В перокcиcомах

В. В лізоcомах

С. В фагоcомах

D. В мікротрубочках

* Е. В мітохондріях.

154. На електронномікроскопічній фотографії клітини видно мітохондрії, що складаються з мембран, крист та матриксу. Які біологічні структури розташовані в матриксі мітохондрій?

А. Лізосоми та РНК

В. Пероксисоми

* С. Рибосоми, нитки ДНК

D. Вакуолі

Е. Фагосоми.

155. Методами ферментативного аналізу досліджувались мітохондріальні кристи, що являються субстратом для розміщення клітинних сполук. Які структури розміщені на поверхні крист мітохондрій?

А. Глікокалікс

* В. Субмітохондріальні частинки, що містять АТФ-синтетазу

С. Субмітохондріальні частинки, які містять фермент РНКазу

D. Субмітохондріальні частинки, які містять фермент ДНКазу

Е. Пероксисоми.

156. На електронномікроскопічній фотографії міосимпласту визначається велика кількість мітохондрій, які розташовані між міофібрилами. Які функції виконують мітохондрії?

* А. Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АТФ

В. Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АДФ

С. Синтез структурних ліпідів

D. Синтез структурних вуглеводів

Е. Продукція енергії шляхом гліколізу.

157. Відомо, що мітохондрії синтезують макроергічні сполуки, що являються основними постачальниками енергії для клітини. В яких структурних компонентах мітохондрії здійснюється процес фосфорилювання АДФ?

А. В матриксі

В. На рибосомах

*С. На субмітохондріальних частинках

D. У міжмембранному просторі

Е. На зовнішній мембрані.

158. Відомо, що мітохондрії синтезують макроергічні сполуки за допомогою процесів окислення та наступного фосфорилювання. В яких структурних компонентах мітохондрії здійснюється окислення органічних субстратів?

* А. В матриксі

В. На криптах

С. На зовнішній мембрані

D. На внутрішній мембрані

Е. В субмітохондріальних частинках.

159. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що субодиниці рибосом мають різний коефіцієнт седиментації, але містять однакову нуклеїнову кислоту. Вкажіть, яка структурна організація рибосом?

А. Структура з двох субодиниць, утворених ДНП

В. Структура з однієї субодиниці, утвореної РНП

С. Структура з трьох субодиниць, утворених РНП

D. Структура з двох субодиниць, утворених АТФ

* Е. Структура з двох субодиниць, утворених РНП.

160. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що полірибосоми - це велика кількість рибосом, об'єднаних одною молекулою нуклеїнової кислоти. Які структурні основи організації полірибосом?

А. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою т-РНК

В. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою р-РНК

С. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою ДНК

* D. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою м-РНК

Е. Багато рибосом, об'єднаних двома молекулами м-РНК.

161. На електронномікроскопічній фотографії видно рибосоми, що прикріплені до мембран однієї з органел клітини. Вкажіть внутришньоклітинну локалізацію рибосом.

А. В середині канальців ендоплазматичної сітки

В. В комплексі Гольджі і гіалоплазмі

С. В гіалоплазмі і на зовнішній мембрані лізосом

D. В гіалоплазмі і на цитолемі

*Е. В гіалоплазмі і на мембранах ендоплазматичної сітки.

162. При пригніченні функції рибосом в клітині припиняється синтез одного з основних класів сполук, що продукуються клітинами. Яку функцію виконують рибосоми в клітинах?

А. Синтез вуглеводів

В. Синтез ліпідів

* С. Синтез білків

D. Синтез РНК

Е. Синтез глікозаміногліканів.

163. В умовному експерименті зруйнували одну з структур клітини, яка відповідальна за утворення субодиниць рибосом. Де утворюються попередники рибосом?

* А. В ядерці

В. В мітохондріях

С. В лізосомах

D. В полісомах

Е. В каріоплазмі.

164. На электронномікроскопічній фотографії чітко визначається, що центріолі у складі клітинного центру представлені циліндричними структурами із мікротрубочок. Яка ультраструктурна організація центріолей?

А. Циліндр з 9 дуплетів мікротрубочок, оточений сателітами

В. Циліндр з 11 дуплетів мікрортрубочок, оточений сателітами

С. Циліндр з 9 мікрортрубочок, оточений сателітами

D. Циліндр з 8 триплетів мікрортрубочок, оточений сателітами

* Е. Циліндр з 9 триплетів мікротрубочок, оточений сателітами.

← Предыдущая страница | Следующая страница →