Поделиться Поделиться

Молекулярна организація спадкового апарату та біосинтез білка

На одной из стадий синтеза белка осуществляется синтез и-РНК на одной из цепей участка молекулы ДНК. Как называется указанный процесс:

A.* Транскрипция

B.Репликация

C.Элонгация

D.Трансляция

E.Терминация

У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності – відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот в поліпептиді буде відповідати послідовності:

A.Нуклеотидів р-РНК

B.Кодонів і-РНК

C.Нуклеотидів т-РНК

D.Антикодонів т-РНК

E.Антикодонів р-РНК

Генетичний код є триплетним і виродженим. Заміна якого нуклеотиду в кодуючому триплеті переважно не порушує його змісту?

A.* Третього

B.Першого

C.Другого

D.Другого або третього

E.Першого або другого

84Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A.* 54

B.27

C.108

D.162

E.44

86При заміні одного нуклеотида в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді. Яку властивість генетичного коду це доказує?

A.* Неперекривність коду

B.Виродженість коду

C.Універсальність коду

D.Триплетність коду

E.Специфічність коду

435У тваринній клітині експериментально порушили деспіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватись в клітині в першу чергу:

A.* транскрипція

B.репарація

C.процесинг

D.трансляція

E.термінація

436Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…”:

A.* єдиний для більшості організмів

B.містить інформацію про будову білка

C.є триплетним

D.кодує амінокислоти

E.колінеарний

439Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:

A.* репарація

B.траскрипція

C.реплікація

D.трансдукція

E.трансформація

570Клітини, що належать однй людині, здатні одночасно синтезувати різні білки. Це можливо тому що:

A.* Одночасно у клітинах транскрибуються різні ділянки ДНК

B.Клітини одного організму мають різну ДНК

C.У клітинах одного організму по-різному відбувається біосинтез білка

D.У клітинах постійно відбуваються різні мутації

E.Синтезовані білки набувають різну структуру

572Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормона інсуліна. Ця послідовність кодується:

A.*Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонних частинах гена

B.Послідовністю структурних генів

C.Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК

D.Певним чергуванням екзонних та інтронних ділянок.

E.Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронних ділянках гена

575Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, ніж знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції передує:

A.*Процесінг

B.Ініціація

C.Репарація

D.Мутація

E.Реплікація

598У хворого виявлено зниження іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Порушення відбувається на етапі:

A.* трансляція

B.транскрипція

C.реплікація

D.транспозиція

E.трансгенація

734У ядрі клітині із молекули незрілої і- РНК утворено молекулу зрілої і-РНК, яка має менший розмір, ніж незріла і-РНК. Сукупність етапів цього перетворення має назву:

A.*Процесінг;

B.Реплікація;

C.Рекогніція;

D.Трансляція

E.Термінація.

735Деякі триплети і-РНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають назву:

A.* Стоп-кодони

B.Оператори

C.Антикодони

D.Екзони

E.Інтрони

1227За гіпотезою (Жакоб, Моно, 1961) лактозного оперону у

E. coli індуктором є лактоза , яка надходить у клітину з навколишнього середовища. Яким чином лактоза індукує синтез ферментів, що її розщеплюють, тобто включає оперон?

A.*сполучається з білком-репресором

B.сполучається з геном-оператором

C.сполучається з геном-регулятором

D.сполучається з промотором

E.сполучається з структурним геном

1651При всіх формах розмноження (статевому та нестатевому) елементарними дискретними одиницями спадковості є:

A.*один ген

B.одна пара нуклеотидів

C.один ланцюг молекули ДНК

D.один нуклеотид

E.два ланцюги молекули ДНК

1898Припустимо, виділено з ядра про-іРНК і зрілу іРНК. Яка з них є зрілою?

A.*Позбавлена інтронних ділянок

B.Позбавлена екзонних ділянок

C.Повна копія двох ланцюгів ДНК

D.Повна копія матричного ланцюга ДНК

E.Позбавлена декількох триплетів

1899З молекули ДНК виділено екзонні ділянки. Що це за ділянки?

A.*Змістовні ділянки, що кодують первинну структуру білкових молекул

B.Незмістовні ділянки

C.Ланцюг іРНК, як продукт транскрипції

D.Ланцюг тРНК, як продукт транскрипції

E.Ланцюг рРНК, як продукт транскрипції

1935За синтетичний період мітотичного циклу кількість ДНК подвоїлась. Цей процес відбувся внаслідок:

A.* Редуплікації

B.Дисоціації

C.Денатурації

D.Репарації

E.Коагуляції

3397РНК, яка містить вирус СПИДу, проникла всередину лейкоцита и за допомогою фермента ревертази змусила клітину синтезивати вірусну ДНК. В основі цього процесу лежить:

A.*Зворотна транскрипція

B.Репресія оперону

C.Зворотна трансляция

D.Дерепресія оперона

E.Конваріантна реплікація

4510Згідно з моделлю подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, було встановлено, що один із ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується комплементарно першому. Як називається цей спосіб реплікації?

A.*Напівконсервативний

B.Аналогічний

C.Ідентичний

D.Дисперсний

E.Консервативний

4842Встановлено ураження вирусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент віруса зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

A.* ДНК на матриці вірусної і-РНК

B.Вірусної і-РНК на матриці ДНК

C.ДНК на вірусній р-РНК

D.Вірусної ДНК на матриці ДНК

E.і-РНК на матриці вірусного белку

5381У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот являється таким: екзон – інтрон – екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Вкажіть, якою буде про-і- РНК відповідно до згаданої схеми?

A.*екзон-інтрон-екзон

B.екзон-екзон-інтрон

C.екзон-екзон

D.інтрон-екзон

E.екзон-інтрон

5843У клітині виявлено білок-репресор. Вкажіть, який ген кодує амінокислотну послідовність цього білка:

A.*Регулятор.

B.Термінатор.

C.Промотор.

D.Модифікатор.

E.Оператор.

5844Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесингу в зрілій і-РНК ділянки будуть комплементарні:

A.*4 екзонам

B.2 екзонам і 1 інтрону.

C.1 екзону і 1 інтрону.

D.3 інтронам.

E.4 екзонам і 3 інтронам.

5845У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка ДНК:

A.*Термінатор.

B.Промотор.

C.Репресор.

D.Оператор.

E.Регулятор

5846Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:

A.*РНК > ДНК > і-РНК > поліпептид.

B.ДНК > i-РНК > поліпептид > ДНК.

C.ДНК > поліпептид > i-РНК.

D.і-РНК > поліпептид > ДНК.

E.Поліпептид > РНК > ДНК > і-РНК.

5849Вивчається робота оперону бактерії. Відбулось звільнення гена-оператора від білка репресора. Після цього в клітині одразу почнеться:

A.*Транскрипція.

B.Трансляція.

C.Реплікація.

D.Процесинг.

E.Репресія.

5853Відомо, що ділянка ДНК – промотор, відповідає за приєднання ферменту РНК-полімерази й ініціацію транскрипції. В цій ділянці відбулася делеція двох пар нуклеотидів, що врешті-решт призведе до:

A.*Повної відсутності синтезу білка.

B.Утворенню аномального білка.

C.Синтезу білка в необмеженій кількості.

D.Утворенню нормального білка.

E.Передчасному припиненню синтезу білка.

5854Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в білку. В цьому проявилась властивість генетичного коду:

A.* Надлишковість.

B.Мутабільність.

C.Колінеарність.

D.Недостатність.

E.Універсальність.

5855Встановлена послідовність амінокислотних залишків у молекулі поліпептиду. Ця послідовність буде відповідати певному розташуванню нуклеотидів у такому гені:

A.*Структурниий.

B.Промотор.

C.Оператор.

D.Термінатор.

E.Псевдоген.

6031В процессе экспрессии гена в ядре клетки произошло созревание и – РНК. При этом были удалены интроны, оставшиеся экзоны с помощью лигаз были сшиты. Как называется этот процесс?

A.* Сплайсинг

B.Репликация

C.Модификация

D.Трансляция

E.Транскрипция

6060Більшість структурних генів евкаріот (фрагмент ДНК) є функціонально неоднаковими. Вони містять екзони (інформативні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). Яка молекула РНК синтезується спочатку на цій ДНК?:

A.* про-іРНК

B.іРНК

C.тРНК

D.рРНК

E.мРНК

6061ДНК людини та всіх евкаріот містить екзони (інформативні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). В процесі дозрівання РНК відбувається вирізання інтронів і зшивання екзонів. Цей процес має назву:

A.* Процесинг

B.Репарація

C.Транскрипція

D.Термінація

E.Реплікація

6076Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів – від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?:

A.* Виродженість

B.Універсальність

C.Неперекривання

D.Триплетність

E.Специфічність

6077Встановлено, що послідовність триплетів нуклеотидів точно відповідає послідовності амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюзі. Як називається така особливість генетичного коду?:

A.* Колінеарність

B.Триплетність

C.Неперекривність

D.Виродженість

E.Універсальність

6185Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Першій триплет іРНК починається з триплету - УAУ. Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

A.* АУА.

B.AАA.

C.ГУГ.

D.УГУ.

E.ЦУЦ.

6421В здоровій клітині слинної залози людини досліджуються процеси біосинтезу ферментів. Основним напрямком потоку інформації в цій клітині буде:

A.* ДНК > i-РНК > поліпептид.

B.i-РНК > поліпептид > ДНК.

C.т-РНК > i-РНК > ДНК > поліпептид.

D.ДНК > поліпептид > i-РНК.

E.Поліпептид > i-РНК > ДНК.

6510Відомо, що на одній молекулі і-РНК відбувається процес трансляції не однією, а одночасно декількома десятками рибосом. Це значно підвищує “продуктивність” трансляції в одиницю часу. Як називається цей комплекс рибосом?:

A.* Полісоми

B.Центросома

C.Діктіосома

D.Комплекс Гольджі

E.Лізосома

6559До рибосоми надійшла зріла і-РНК, у молекулі якої виявлено змістовні кодони. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду є сигналом:

A.* Приєднання певної амінокислоти.

B.З'єднання певних экзонів.

C.Початку транскрипції.

D.Закінчення транскрипції.

E.Приєднання РНК-синтетази.

6649У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Спрацювала система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК за допомогою специфічного ферменту по непошкодженому ланцюгу. Це явище має назву:

A.* Репарація

B.Дуплікація

C.Реплікація

D.Ініціація

E.Термінація

Поділ клітини

56Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?

A.* Пресинтетический

B.Синтетический

C.Собственно митоз

D.Премитотический

E.Постсинтетический

57В клетке образовались максимально спирализованные хромосомы. Они расположены по экватору соматической клетки. Какой фазе митоза это соответствует:

A.* Метафазе

B.Телофазе

C.Профазе

D.Анафазе

83У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A.* Інтерфаза

B.Профаза

C.Метафаза

D.Анафаза

E.Телофаза

345У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A.* Нейрони

B.Ендотелію

C.М’язові (гладкі )

D.Епідерміс

E.Кровотворні

736В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді?

A.* 46 молекул ДНК

B.92 молекули ДНК

C.23 молекули ДНК

D.69 молекул ДНК

E.48 молекул ДНК

737В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

A.* 92 хромосоми

B.46 хромосом

C.23 хромосоми

D.69 хромосом

E.96 хромосом

863Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є :

A.*Мейоз

B.Шизогонія

C.Амітоз

D.Регенерація

E.Брунькування

880У малярийного плазмодия набор хромосом 1n=12, далее он размножается путем шизогонии (один из видов митоза). Каково количество хромосом в ядре плазмодия, размножающегося в клетках печени человека?

A.*12

B.24

C.32

D.64

E.76

902Відомо, що під впливом колхіцину блокується біосинтез білків тубулінів. Який етап клітинного циклу при цьому порушується?

A.*Постсинтетичний (премітотичний) період інтерфази.

B.Профаза мітоза.

C.Синтетичний період інтерфази.

D.Формування метафазної пластинки.

E.Пресинтетичний (постмітотичний) період інтерфази

905Під час мітотичного поділу диплоідної соматичної клітини на неї подіяли колхіцином. Хід мітозу порушився і утворилась одноядерна поліплоїдна клітина. На якій стадії було призупинено мітоз?

A.*В анафазі

B.В профазі

C.В метафазі

D.В телофазі

E.В цитокінезі

1749Для лабораторных исследований шпателем взят соскоб слизистой ротовой полости. Проанализируйте вероятные состояния этих клеток:

A.*делятся митотически и путем амитоза

B.Делятся только митотически

C.Только увеличиваются в размерах

D.Делятся путем мейоза и амитоза

E.Делятся митототически и наблюдается политения

1906На клітину подіяли колхіцином, що блокує “збирання” ахроматинового веретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені?

A.*Анафаза

B.Профаза

C.Цитокінез

D.Передсинтетичний період інтерфази

E.Постсинтетичний період інтерфази

2093При поділі клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра, ядерце, центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі. Для якої фази це характерно:

A.* Профази

B.Метафази

C.Анафази

D.Інтерфази

E.Телофази

2148Имеется одноклеточный организм, характеризующийся набором хромосом 2n=8, размножающийся бесполым путем. Генетическое разнообразие особей в популяции составит (без учета мутаций):

A.1 тип

B.8 типов

C.32 типа

D.128 типов

E.256 типов.

3000У діагностиці хромосомних хвороб з метою вивчення каріотипу на культуру клітин під час мітозу діють колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений мітоз?

A.Метафаза

B.Інтерфаза

C.Профаза

D.Телофаза

E.Анафаза

3226С помощью шпателя сделан соскоб слизистой рта человека. В неразрушенных эпителиальных клетках окрашенного мазка хорошо видны овальные ядра, неодинаковые по размерам. Каким путем происходило деление этих клеток:

A.*Амитоз.

B.Шизогония

C.Бинарное деление.

D.Митоз.

E.Мейоз.

3314З метою одержання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

A.*Метафаза

B.Інтерфаза

C.Анафаза

D.Профаза

E.Телофаза

3339Транскрипція під час біосинтезу білка йде з ділянок еухроматину. Які зміни в цитоплазмі клітин виникають в разі зростання кількості еухроматину?

A.*Зростає кількість рибосом.

B.Зменшується кількість полісом.

C.Зростає частка агранулярної ендоплазматичної сітки.

D.Зростає активність лізосом.

E.Зменшується активність клітинного центру.

4607У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

A.* пресинтетичний

B.синтетичний

C.премітотичний

D.телофаза

E.анафаза

4611В клітині, яка мітотично ділиться спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина:

A.*Анафази

B.Метафази

C.Телофази

D.Профази

E.Інтерфази

4887У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми?

A.*Анафаза

B.Телофаза

C.Метафаза

D.Профаза

E.Інтерфаза

4888Соматичні клітини людини – диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть мати до 64 n хромосом. Який механізм їх виникнення?

A.*Ендомітоз

B.Політенія

C.Мітоз

D.Амітоз

E.Мейоз

5517Під дією мутагену у гені змінився склад кількох триплетів, але, незважаючи на це, клітина продовжувала синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це може бути пов'язано?

A.*виродженістю

B.універсальністю

C.триплетністю

D.неперекриванням

E.колінеарністю

5521Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків - тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

A.* розходження хромосом

B.спіралізації хромосом

C.цитокінезу

D.деспіралізації хромосом

E.тривалості мітозу

6089Мітотичний цикл є основним клітинним механізмом, який забезпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки при такому механізмі забезпечується:

A.* рівномірний розподіл хромосом

B.подвоєння хромосом

C.утворення поліплоїдних клітин

D.нерівномірний розподіл хромосом

E.зміна генетичної інформації

6561Відбулось пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Однак, це не призвело до заміни амінокислот у білку тому, що через деякий час, пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це здатність ДНК до:

A.* Репарації.

B.Транскрипції.

C.Мутації.

D.Зворотньої транскрипції.

E.Реплікації.

1. При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній клітині?

A.Ендомітоз

B.Мітоз

C.Мейоз

D.Амітоз

E.Екзомітоз

← Предыдущая страница | Следующая страница →