Поделиться Поделиться

МОНО-, ДИ- ТА ПОЛІГІБРІДНЕ СХРЕЩУВАННЯ

ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ

ПРИ МОЗ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА БАЗА ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

МОРФОЛОГІЯ КЛІТИНИ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

ЧЕРЕЗ ПЛАЗМАЛЕМУ

1. Установлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели, їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Які це організми?

A* Прокаріоти

BВіруси

CНайпростіші

DАскоміцети

EЕукаріоти

2. При мікроскопії клітин серцевого м'яза людини знайдені органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувались?

A* Мітохондрії

BЛізосоми

CРибосоми

DЕндоплазматичний

ретикулюм

EЦентросоми

3. Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Назвіть ці органели.

A* Мітохондрії

BЯдро

CЛізосоми

DЕПС

EПероксисоми

4. В органелі встановлена наявність власної білоксинтезуючої системи. Це органела:

A* Мітохондрії

BАпарат Гольджі

CЛізосоми

DВакуолі

EЕндоплазматичний

ретикулум

5. Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

A* Окислення органічних

речовин

BПоділ ядра

CКросинговер

D-

EДроблення

6. При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмалемою. Вкажіть ці органели:

A * Ендоплазматична сітка

BМітохондрії

CЦентросоми

DРибосоми

EКомплекс Гольджі

7. В клітинах здорової печiнки активно синтезується глiкоген та бiлки. Якi типи органел добре розвинені?

A* Гранулярна та

агранулярна ЕПС.

BКлітинний центр

CЛiзосоми.

DМітохондрії

EПероксiсоми.

8. У хворого на гепато-церебральну дегенерацію при обстеженні виявлено порушення синтезу білка - церулоплазміну. З якими з перелічених органел пов’язаний цей дефект?

A* Гранулярна

ендоплазматична сітка

BАгранулярна

ендоплазматична сітка

CМітохондрії

DКомплекс Гольджі

EЛізосоми

9. Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A* Біосинтезі білка

BБіосинтезі вуглеводів

CСинтезі АТФ

DФотосинтезі

EБіологічному окисненні

10. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині, мишам введені мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатись накопичення мічених амінокислот?

A* Рибосоми

BГладенька ЕПС

CАпарат Гольджі

DКлітинний центр

EЛізосоми

11. Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв’язування амінокислот у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде найбільшою:

A* Секреторні клітини

підшлунковоі залози

BЕпітелію сечового міхура

CЕпітелію канальців нирок

DВерхнього шару клітин

епідермісу шкіри

EЕпітелію тонкого

кишечнику

12. У студента 18 років виявлено збільшення щитовидної залози. При цьому був підвищений обмін речовин, збільшення частоти пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитовидної залози найбільш відповідні за секрецію і виділення гормонів:

A* Комплекс Гольджі

BМітохондрії

CРибосоми

DЦентросоми

EЛізосоми

13. В процесі обміну речовин беруть участь органели, які мають кулясту форму, розміри від 0,2 до 1 мкм. Їх утворення пов’язано з комплексом Гольджі. Вони відіграють суттєву роль в індивідуальному розвитку організму. Їх поділяють на групи, в залежності від вмісту і функцій. Пошкодження цих органел дуже шкідливе для клітини. Назвіть ці органели :

A* Лізосоми

BРибосоми

CЕндоплазматичний

ретикулум

DМітохондрії

EЦентросома

14. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

A* Лізосоми

BЦентросоми

CЕндоплазматичну сітку

DРибосоми:

EМітохондрії

15. При біохімічному дослідженніі клітинних органел в них виявлені травні ферменти. Цими органелами є:

A* Лізосоми

BПластинчастий комплекс

C Ендоплазматичний

ретикулюм

DМітохондрії

EРибосоми

16. Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Які органели клітини візьмуть участь у їх утилізації?

A*Лізосоми

BКомплекс Гольджі

CРибосоми

DЕндоплазматичний

ретикулум

EКлітинний центр

17. При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій клітин хрящів. В цьому процесі приймає участь одна з клітинних органел, це:

A*Лізосома

BКлітинний центр

CМікротрубочки

DКомплекс Гольджі

EРибосома

18. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші, у якому було виявлено фагоцитовані лейкоцитами бактерії. Які органели клітини завершують перетравлення цих бактерій?

A* Лізосоми

BМітохондрії

CГранулярна

ендоплазматична сітка

DАпарат Гольджі

EРибосоми

19. При деяких захворюваннях в клітинах виникають зміни, які супроводжуються порушеннями цілісності мембран лизосом. Які зміни відбудуться в клітинах?

A* Автоліз

BПорушення мітозу

CПорушення трансляції

DПорушення транскрипції

EНакопичення речовин

20. Під впливом іонізуючого опромінення, або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

A* До часткового чи

повного руйнування

клітини

BДо інтенсивного синтезу

білків

CДо інтенсивного синтезу

енергії

DДо відновлення

цитоплазматичної

мембрани

EДо формування веретена

поділу

21. Клітина піддалась впливу іонізуючого опромінення при дефіциті вітаміну Е. Це сприяло посиленому виходу гідролітичних ферментів в цитоплазму і привело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур - аутолізу. Визначте, які органели клітини призвели до цього явища?

A* Лізосоми

BЕндоплазматична сітка

CКомплекс Гольджі

DМікротільця

EМітохондрії

22. Біля ядра виявлена органела. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:

A* Центросому

BРибосому

CЕндоплазматичну сітку

DМітохондрію

EЛізосому

23. При проведенні наукового експерименту дослідник зруйнував певну клітинну структуру, що обумовило порушення здатності клітин до поділу. Яка структура, найбільш ймовірно, була зруйнована?

A* Центросома

BМітохондрія

CПластинчастий комплекс

DМікрофібрілли

EГлікокалікс

24. Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A* Екзоцитиоз

BОсмос

CЕндоцитоз

DАктивний транспорт

EПолегшена дифузія

25. У деяких одноклітинних організмів, наприклад, амеб, живлення здійснюється шляхом фагоцитозу. В яких клітинах організму людини таке явище є не способом живлення, а здійснює захист організму від чужорідного (мікроорганізмів, пилу тощо)?:

A* Лейкоцити

BЕритроцити

CЕпітелій травної системи

DЕпітелій дихальної

системи

EЕпітелій видільної

системи

26. Синдром Цельвегера є спадковим захворюванням, при якому порушуються функції центральної нервової системи, печінки та нирок. У клітинах хворих порушено процеси синтезу холестеролу та β-окислення жирних кислот, руйнування пероксиду водню. Функції яких органел порушено в цих хворих?

A* Пероксисом

BЛізосом

CРибосом

DЦентросом

EКомплексу Гольджі

27. При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн і поєднані з плазмолемою. Вкажіть ці органели:

A * Ендоплазматична сітка

B Мітохондрії

C Центросоми

DРибосоми

E Комплекс Гольджі

28. Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх з сечею і нагромадження. В яких органелах відбувається накопичення мукополісахаридів?

A * Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Ендоплазматичний

Ретикулум

D Мітохондрії

E Клітинний центр

29. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення рештків забезпечують органели:

A * Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі

30. У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка в клітині буде здійснюватися:

A * На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ЕПС

E У клітинному центрі

31. У людини часто зустрічаються хвороби, пов язані з накопиченням у клітинах вуглеводів, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів у:

A * Лізосомах

B Мітохондріях

C Ендоплазматичній сітці

D Мікротрубочках

E Ядрі

32. Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:

A * Еукаріоти

B Бактеріофаги

C Прокаріоти

D Віруси

E Бактерії

МОРФОЛОГІЯ ХРОМОСОМ.

КАРІОТИП ЛЮДИНИ

1. На елетронній мікрофотографії науковий робітник визначив структуру, утворену вісьмома молекулами гістонових білків та ділянкою молекули ДНК, що утворює приблизно 1,75 обертів навколо гістонів. Яку структуру визначив дослідник?

A* Нуклеосома

BХромосома

CНапівхроматида

DЕлементарна фібрілла

EХроматида

2. Ядра клітин обробили препаратом, що зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зміняться внаслідок цього в першу чергу?

A * Хромосоми

BЯдерна оболонка

CРибосоми

DМітохондрії

EПлазматична мембрана

3. Аналіз ідіограми каріотипу жінки дозволив встановити, що в Х–хромосомі центромера розташована майже посередині. Така хромосома має назву:

A* Субметацентрична

BСубакроцентрична

CТелоцентрична

DАкроцентрична

E Супутникова

4. Методом цитогенетичного аналізу встановлено каріотип хворого – 47,XYY. Надлишкова хромосома в каріотипі має центромеру, розташовану дуже близько до одного з кінців хромосоми, внаслідок чого одна пара плечей набагато коротше іншої. Така хромосома називається:

A*Акроцентрична

BМетацентрична

CСубметацентрична

DТелоцентрична

EСубметацентрична, яка

має супутник

5. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. В каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:

A* Y-хромосома.

BХ-хромосома.

CХромосома групи А

DХромосома групи В

EХромосам групи С

6. В ядерцевих організаторах хромосом 13-15, 21,22 людини знаходяться близько 200 кластерних генів, що синтезують РНК. Інформацію про який тип РНК несуть ці ділянки хромосом?

A*рРНК

BтРНК

CмРНК

DмяРНК

EтРНК + рРНК

7. У лабораторії група дослідників експериментально отримала без’ядерцеві мутантні клітини. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу?

A* Рибосомної РНК

BТранспортної РНК

CЛіпідів

DМоносахаридів

EПолісахаридів

8. Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу зупинили на стадії

A* Метафази

BАнафази

CІнтерфази

DТелофази

EПрофази

9. Вивчення каріотипу людини проводиться на стадії метафази. При цьому процес поділу клітин припинили за допомогою:

A* Колхіцину

BЙоду

CМетанолу

DKCl

EЕтанолу

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКУ

ІНФОРМАЦІЇ В КЛІТИНІ

1. Підтримка життя на будь-якому рівні зв’язано з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A* Молекулярному

BСубклітинному

CКлітинному

DТканинному

EРівні організму

2. При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

A* Материнської нитки

BЗмістовних кодонів

CДНК-полімерази

DІнтронних ділянок гену

EРНК-полімерази

3. У клітині людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Спрацювала система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК за допомогою специфічного ферменту по непошкодженому ланцюгу. Це явище має назву:

A* Репарація

BРегенерація

CРеплікація

DІніціація

EТермінація

4. Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:

A* Репарація

BТранскрипція

CРеплікація

DТрансдукція

EТрансформація

5. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярна біологія” викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…”:

A* Єдиний для більшості

організмів

BМістить інформацію про

будову білка

CЄ триплетним

DКодує амінокислоти

EКолінеарний

6. При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген фермента був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів?

A* Універсальність

BСпецифічність

CКолінеарність

DНепереривність

EНадмірність

7. Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано увигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів – від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?:

A* Виродженість

BУніверсальність

CНеперекривність

DТриплетність

EСпецифічність

8. Студенти при вивченні особливостей генетичного коду з’ясували, що є амінокислоти, яким відповідають по 6 кодонів, 5 амінокислот - 4 різні кодони. Інші амінокислоти кодуються трьома і двома кодонами і тільки дві амінокислоти - одним кодоном. Вкажіть, яку властивість генетичного коду перевідкрили студенти?

A*Надлишковість

BУніверсальність

CКолінеарність

DОднонаправленість

EТриплетність

9. Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в білку. В цьому проявилась властивість генетичного коду:

A* Надлишковість

BМутабільність

CКолінеарність

DНедостатність

EУніверсальність

10. Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормона інсуліна. Ця послідовність кодується:

A* Кількістю та

послідовністю

нуклеотидів у екзонних

частинах гена

BПослідовністю

структурних генів

CКількістю та

послідовністю азотистих

основ ДНК

DПевним чергуванням

екзонних та інтронних

ділянок

EКількістю та

послідовністю

нуклеотидів у інтронних

ділянках гена

11. У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка ДНК:

A* Термінатор

BПромотор

CРепресор

DОператор

EРегулятор

12. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад токсини грибів, та деякі антибіотики можуть пригничувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині при пригніченні дії цього ферменту?

A* Транскрипція

BРеплікація

CПроцесінг

DТрансляція

EРепарація

13. Синтез іРНК відбувається на матриці ДНК за принципом компліментарності. Якщо триплети ДНК АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони іРНК будуть:

A* УАЦ-ГЦА

B УАГ-ЦГУ

CТАГ-УГУ

D АТГ-ЦГТ

EАУГ-ЦГУ

14. Більшість структурних генів евкаріот (фрагмент ДНК) є функціонально неоднаковими. Вони містять екзони (інформативні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). Яка молекула РНК синтезується спочатку на цій ДНК?:

A* Про-іРНК

B іРНК

CтРНК

D рРНК

EмРНК

15. В ядрі клітині з молекули незрілої і- РНК утворилася молекула зрілої і-РНК, яка має менший розмір, ніж незріла і-РНК. Сукупність єтапів цього перетворення має назву:

A* Процесінг

BРеплікація

CРекогніція

DТрансляція

EТермінація

16. Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесингу в зрілій і-РНК ділянки будуть комплементарні:

A* 4 екзонам

B2 екзонам і 1 інтрону

C1 екзону і 1 інтрону

D3 інтронам

E4 екзонам і 3 інтронам

17. Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка необхідно:

A* Аміно-ацил-тРНК-

синтетаза

BРибосома

CмРНК

DГТФ

EРевертаза

18. На рибосомах відбувається трансляція – біосинтез поліпептиду. Транспортні РНК доставляють до рибосом амінокислоти. Триплети т-РНК (антикодони) у цьому процесі будуть комплементарними:

A* Змістовним кодонам

іРНК

BАмінокислотам

CПевним білкам

DІнтронам

EЕкзонам

19. Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Першій триплет іРНК починається з триплету – УAУ. Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

A* АУА

BAАA

CГУГ

DУГУ

EЦУЦ

20. У хворого визначено зниження вмісту йонів магнію, які необхідні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення синтезу білка. Який саме етап біосинтезу буде порушено?

A* Трансляція

BРеплікація

CТермінація

DТранскрипція

EАктивація амінокислот

21. У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування іРНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності – відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:

A* Кодонів іРНК

BНуклеотидів тРНК

CАнтикодонів тРНК

DНуклеотидів рРНК

EАнтикодонів рРНК

22. Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Ці триплети мають назву:

A* Стоп-кодони

BОператори

CАнтикодони

DЕкзони

EІнтрони

23. В клітині відбувається процес трансляції. Коли рибосома доходить до кодонів УАА, УАГ або УГА – синтез поліпептидного ланцюга закінчується. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнаються жодною тРНК і тому є сигналом:

A* Термінації

BПосттрансляційної

модифікації

CПочатку транскрипції

DЕлонгації

EІніціації

24. Встановлено враження Т-лімфоцитів вірусом ВІЛ. При цьому фермент віруса зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

A* ДНК на матриці вірусної

РНК

BВірусної іРНК на матриці

ДНК

CіРНК на матриці вірусного

білка

DВірусної ДНК на матриці

ДНК

EДНК на вірусній рРНК

25. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A * 54

B 27

C 108

D 162

E 44

26. РНК, содержащая вирус СПИДа, проникла внутрь лейкоцита и с помощью фермента ревертазы вынудила клетку синтезировать вирусную ДНК. В основе этого процесса лежит:

A * Обратная транскрипция

B Репрессия оперона

C Обратная трансляция

D Дерепрессия оперона

E Конвариантная

репликация

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ

І ПОДІЛ КЛІТИНИ

1. Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

A* Мітоз

BБінарний розподіл

CШизогонія

DМейоз

E Амітоз

2. У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. Внаслідок цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. В який період клітинного циклу відбувається це явище?

A* S

BM

CG0

DG1

EG2

3. У малярийного плазмодия набор хромосом 1n=12, далее он размножается путем шизогонии (один из видов митоза). Количество хромосом в ядре плазмодия, размножающегося в клетках печени человека, составит:

A* 12

B24

C32

D64

E76

4.У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

A* Пресинтетичний

BСинтетичний

CПремітотичний

DТелофаза

EАнафаза

5. У пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді?

A* 46 молекул ДНК

B 92 молекули ДНК

C23 молекули ДНК

D69 молекул ДНК

E48 молекул ДНК

6. Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

A* Розходження хромосом

BСпіралізації хромосом

CЦитокінезу

DДеспіралізації хромосом

EТривалості мітозу

7. При поділі клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра, ядерце, центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі. Для якої фази це характерно?

A* Профази

BМетафази

CАнафази

DІнтерфази

EТелофази

8.При вивченні фаз мітотичного циклу знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A* Метафази

BПрофази

CАнафази

DТелофази

EІнтерфази

9. У клітині, яка мітотично ділиться спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина:

A*Анафази

BМетафази

CТелофази

DПрофази

EІнтерфази

10. У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми?

A*Анафаза

BТелофаза

CМетафаза

DПрофаза

EІнтерфаза

11. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

A* 92 хромосоми

B46 хромосом

C23 хромосоми

D69 хромосом

E96 хромосом

12. У культурі лейкоцитів периферичної крові ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС було знайдено клітини з 44 і 48 хромосомами, що може свідчити про порушення мітотичного циклу на стадії:

A* Анафази

BСинтетичного періоду

інтерфази

CТелофази

DПрофази

EПресинтетичного періоду

13. У діагностиці хромосомних хвороб з метою вивчення каріотипу на культуру клітин під час мітозу діють колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений мітоз?

A* Метафаза

BІнтерфаза

CПрофаза

DТелофаза

EАнафаза

14. При обстеженні 2-місячної дитини педіатр звернув увагу, що плач дитини нагадує мявканні кішки, знайдено мікроцефалію та ваду серця. За допомогою цитогенетичного методу був встановлений каріотип 46XY, 5p-. На який стадії мітозу дослідили каріотип хворого?

A* Метафаза

BПрометафаза

CПрофаза

DТелофаза

EАнафаза

15. На клітину подіяли колхіцином, що блокує “збирання” ахроматинового веретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені?

A* Анафаза

BПрофаза

CЦитокінез

DПередсинтетичний

період інтерфази

EПостсинтетичний період

інтерфази

16. Під час мітотичного поділу диплоідної соматичної клітини на неї подіяли колхіцином. Хід мітозу порушився і утворилась одноядерна поліплоїдна клітина. Мітоз було призупинено на стадії:

A* Анафаза

BПрофаза

CМетафаза

DТелофаза

EЦитокінез

17. Соматичні клітини людини – диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть мати до 64 n хромосом. Який механізм їх виникнення?

A* Ендомітоз

BПолітенія

CМітоз

DАмітоз

EМейоз

18. При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка і ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?

A* Амітоз

BЕндомітоз

CМітоз

DЕкзомітоз

EМейоз

19. Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і сталечисло хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні

організмів є :

A* Мейоз

BШизогонія

CАмітоз

DРегенерація

EБрунькування

20. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза

21. У певних клітинах дорослої людини протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі)

D Епідерміс

E Кровотворні

22. В експерименті на культуру тканин, що мітотично діляться, подіяли препаратом який руйнує веретено поділу. Це призвело до порушення:

A * Розходження хромосом

до полюсів клітини

B Постсинтетичного періоду

C Формування ядерної

оболонки

D Подвоєння хроматид

E Деспіралізації хромосом

МОНО-, ДИ- ТА ПОЛІГІБРІДНЕ СХРЕЩУВАННЯ

1. У людини один і той же генотип може спричинити розвиток захворювання з різними ступенями прояву фенотипів. Ступінь прояви ознаки при реалізації генотипу у різних умовах середовища – це:

A* Експресивність

BПенетрантність

CСпадковість

DМутація

EПолімерія

2. При обстеженні новонароджених в одному з міст України у дитини виявлено фенілкетонурію. Батьки дитини не страждають на цю хворобу та мають двох здорових дітей. Які генотипи батьків?

A* Аа х Аа

BАА х аа

Cаа х аа

DАа х аа

EАа х АА

3. Фенілкетонурія є захворюванням, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову дочку. Яка ймовірність, що четверта дитина, яку вони очікують народиться теж хворою?

A* 25 %

B0

C50 %

D75 %

E100 %

4. У одного з батьків підозрується носійство рецесивного гену фенілкетонурії. Який ризик народження в цій родині дитини, хворої на фенілкетонурію?

A* 0

B25 %

C50 %

D75 %

E100 %

5. Відсутність малих корінних зубів успадковується як рецесивно-автосомна ознака. У сім’ї, де батьки мали нормальну зубну систему, народилася дитина без корінних зубів. Визначте імовірність народження дітей без патології (%) у цій родині

A* 75

B50

C25

D12,5

E0

6. У деяких, майже клінічно здорових людей, в умовах високогір'я виявляються ознаки анемії. При аналізі крові в них виявляють серповидні еритроцити. Генотип цих людей:

A* Аа

Bаа

CАА

DХcХc

EХCХc

7. E родині студентів, що прибули з Африки, народилась дитина з анемією, яка невздовзі померла. Дослідження виявило, що еритроцити дитини мали аномальну півмсяцеву форму. Визначте ймовірні генотипи батьків дитини.

A* Аа х Аа

BАА х аа

Cаа х аа

DАа х аа

EАа х АА

8. При обстеженні 12-річного хлопчика з затримкою росту виявлена ахондроплазія: непропорційна будова тіла з помітним вкороченням рук та ніг внаслідок порушення росту епіфізарних хрящів довгих трубчастих кісток. Ця хвороба є:

A* Спадковою за

домінантним типом

BСпадковою за рецесивним

типом

CСпадковою, зчепленою зі

статтю

DВродженою

EНабутою

9. Схильність до цукрового діабету обумовлює автосомний рецесивний ген. Цей ген проявляється лише в 30 % гомозиготних особин. Цей частковий прояв ознаки є прикладом такої властивості гена:

A * Пенетрантність

B Домінантність.

C Експресивність

D Дискретність.

E Рецесивність.

МНОЖИННІ АЛЛЕЛІ.

ГЕНЕТИКА ГРУП КРОВІ

1. Жінка з I (0) Rh- групою крові вийшла заміж за чоловіка з IV (AB) Rh+ групою крові. Який варіант групи крові і резус-фактора можна очікувати у дітей?

A* III (B), Rh+

BI (0), Rh-

CIV (AB), Rh+

DIV (AB), Rh-

EI (0), Rh+

2. У чоловіка за системою АВ0 встановлена IV (АВ) група крові, в жінки – III (В). У батька жінки I (0) група крові. В них народилося п’ять дітей. Вкажіть генотип тієї дитини, яку можна вважати позашлюбною :

A* ii

BIAIB

CIBIB

DIAi

EIBi

3. У хлопчика І (І0І0) група крові, а у його сестри IV (IАIВ). Які групи крові у батьків цих дітей?

A* ІІ (ІАІ0) та IІІ (IВI0)

BІ (І0І0) та IV (IАIВ)

CІ (І0І0) та IІІ (IВI0)

DIІІ (IВI0) та IV (IАIВ)

EІІ (ІАІА) та IІІ (IВI0)

4. У жінки з резус-негативною кров’ю ІІ групи народилася дитина з ІV групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у

батька дитини?

A* ІІІ (В), резус-позитивна

BІ (0), резус-позитивна

CІІ (А), резус-позитивна

DІV (АВ), резус-негативна

EІІІ (В), резус-негативна

5. У жінки з ІІІ (В) Rh-групою крові народилася дитина з ІІ групою кровію У дитини діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою АВ0 та резус-фактором можлива у батька дитини?

A* ІІ (А), Rh+

BІ (0), Rh+

CІІ (А), Rh-

DІ (0), Rh-

EІІІ (В), Rh+

6. У жінки з I (А), Rh- групою крові народилась дитина з IIІ (В), Rh+ групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого. Яка найбільш вірогідна причина розвитку захворювання?

A* Резус-конфлікт

BСпадкова хромосомна

патологія

CАВ0- несумісність

DВнутрішньоутробна

інтоксикація

EВнутрішньоутробна

інфекція

7. При яких групах крові батьків за системою резус-фактор можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?

A* Жінка Rh–, чоловік Rh+

(гомозигота)

BЖінка Rh+, чоловік Rh+

(гомозигота)

CЖінка Rh+, чоловік Rh+

(гетерозигота)

DЖінка Rh–, чоловік Rh–

EЖінка Rh+(гетерозигота),

чоловік Rh+ (гомозигота)

8. Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові з системи MN, має два алельних стани. Якщо ген М вважати вихідним, то поява алельного йому гена N відбулася внаслідок:

A* Мутації

BКомбінації генів

CРепарації ДНК

DРеплікації ДНК

EКросинговеру

← Предыдущая страница | Следующая страница →