Поделиться Поделиться

для студентів медичного факультету на 2012-2013 н.р

Перелік тестових завдань на модульний контроль №1

Модуль 1

1. Який вид транспорту крізь мембрану є активним:

2. Особливість методу спостереження в тому, що:

3. Універсальною властивістю живої матерії є:

4. Який вид транспорту здійснюється за участю натрій-калієвої помпи?

5. За силою дії подразники ділять на:

6. Подразливість – це здатність тканини у відповідь на подразнення:

7. Збудливість – це здатність тканини у відповідь на дію подразника:

8. В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид трансмембранного транспорту буде порушено?

9. Який напрямок транспорту іонів при роботі натрій-калієвої помпи?

10. У збудливій клітині експериментально заблокували процеси утворення АТФ. Мембранний потенціал спокою цієї клітини зменшився до нуля . Порушення яких процесів призвело до цих змін?

11. Електричний струм для збудливих тканин є подразником:

12. Тканини, здатні у відповідь на дію подразника переходити в активний стан, генеруючи при цьому ПД, називаються:

13. Здатність живої тканини реагувати на будь-які види впливу зміною метаболізму називається:

14. Для дослідження функцій організму в фізіології використовують:

15. Сукупність органів і тканин з власними механізмами нейрогуморальної регуляції, що виконують певну функцію, називається:

16. Взаємоузгоджене об’єднання різних органів і фізіологічних систем, спрямованих на досягнення корисного для організму результату, називається:

17. Функцію ферментів у організмі виконують такі сполуки:

18. Здатність тканин реагувати у відповідь на дію зовнішнього чи внутрішнього подразника зміною обміну речовин:

19. Будь-яка дія на біологічну систему, у результаті якої неспецифічно змінюється її вихідний стан – це:

20. Початком експериментальної фізіології вважають відкриття закономірностей системи кровообігу, здійснене вченим:

21. Першим завідувачем кафедри нормальної фізіології, заснованої у 1895 р. на базі Львівського медичного інституту, був:

22. Подразники, дію яких сприймають рецептори, що спеціально пристосувались до них в процесі філогенезу, називаються:

23. Яка з фраз хибно сформульована:

24. До фізичних подразників належать усі, крім:

25. До хімічних подразників належать усі, крім:

26. До фізичних подразників належать:

27. До хімічних подразників належать:

28. До біологічних подразників належать:

29. У яких структурах клітини відбуваються процеси окисного фосфорилювання:

30. Внутрішнє середовище міоцита, в якому містяться органели:

31. Внутрішнє середовище гепатоцита, в якому містяться органели:

32. Структура клітини, що забезпечує міжклітинні комунікації:

33. Які з наведених речовин входять до складу плазматичної мембрани?

34. Які з цих речовин легко проникають крізь мембрану?

35. Швидкість простої дифузії крізь клітинну мембрану обернено пропорційна:

36. Які з перелічених нижче процесів відбуваються під час осмосу:

37. Який вид транспорту пов’язаний з безпосереднім використанням енергії АТФ?

38. До складу клітинної мембрани входить усе з переліченого, крім:

39. Який з означених механізмів не належить до клітинного транспорту:

40. Введення ціаніду блокує утворення АТФ у клітині. Який з наступних процесів буде порушений?

41. При роз’єднанні окисного фосфорилювання динітрофенолом, який з наступних процесів буде порушений?

42. Що з наведеного характеризує активний транспорт?

43. Що з наведеного не характеризує механізм вторинно-активного транспорту?

44. Осмос – це рух:

45. Подразник, що здатний викликати збудження, повинен характеризуватися наступними властивостями:

46. Вкажіть фази та їх послідовність при генерації ПД:

47. Чому дорівнює величина мембранного потенціалу спокою посмугованого м’яза?

48. У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвої помпи. Який процес внаслідок цього зникне в клітині?

49. Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з –90 до –70 мВ. Які канали заблоковані?

50. Вираз “мембрана клітини поляризована” означає:

51. У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило рівня потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації потенціалу дії. Які канали заблокували?

52. В реанімаційному відділенні у пацієнта встановлено зменшення концентрації іонів Na+ у плазмі крові. Який процес у збудливих тканинах буде порушений?

53. Що таке локальна відповідь?

54. Хронаксія – це:

55. У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю втратила потенціал спокою. Які канали заблокували?

56. В реанімаційному відділенні у пацієнта встановлено збільшення концентрації іонів К+ у плазмі крові. Який процес у збудливих тканинах буде порушений?

57. В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

58. Потенціал спокою обумовлений:

59. Реобаза – це:

60. В експерименті дія токсину повністю заблокувала синтез АТФ. Як це вплине на величину мембранного потенціалу?

61. Вкажіть, який показник збудливості відображає пряму залежність між збудливістю і його величиною:

62. Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль у розвитку деполяризації?

63. В експерименті збудливу клітину внесли в безнатрієвий сольовий розчин. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?

64. Реверсія – це:

65. Під час дослідження ізольованої збудливої клітини встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що із зазначеного може бути причиною цього?

66. В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Який показник для цього доцільно визначити?

67. У збудливій клітині повністю заблокували процеси енергоутворення. Як зміниться внаслідок цього мембранний потенціал?

68. На тканину діють електричним імпульсом, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це спричинить?

69. В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали для цього необхідно активувати?

70. Поріг сили подразненя – це сила подразника, що викликає:

71. Усі живі клітини мають різний електричний заряд на зовнішній і внутрішній поверхнях мембрани – мембранний потенціал спокою (МПС). Який іон відіграє основну роль у генерації МПС?

72. Після подразнення постійним струмом збудливої клітини в ній розвивається потенціал дії внаслідок зміни проникності мембрани для іонів. Який іон відіграє основну роль в його розвитку?

73. У разі подразнення збудливих тканин постійним електричним струмом або під дією нейротрансмітера в них формується потенціал дії (ПД), який має фазовий характер. Які фази і в якій послідовності виникають під час розвитку ПД?

74. Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активізовані?

75. Як змінюється проникність клітинної мембрани для іонів Na+ та K+ протягом фази деполяризації?

76. Як змінюється проникність клітинної мембрани для іонів Na+ та K+ протягом фази реполяризації?

77. Як змінився мембранний потенціал при гіперполяризації мембрани збудливої клітини?

78. Поляризація мембрани клітини зумовила деполяризацію. Як змінився заряд мембрани?

79. В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

80. Яким фазам потенціалу дії відповідає період абсолютної рефрактерності?

81. Підпорогове подразнення нервового волокна електричним струмом викликало у ньому локальну відповідь (ЛВ). Яка характеристика цього виду збудження є правильною?

82. Під час фази реверсії ПД у нервовому волокні матиме місце:

83. Деполяризація - це:

84. Реполяризація – це:

85. Гіперполяризація – це:

86. Вкажіть метод, що заснований на реєстрації біопотенціалів:

87. В експерименті здійснювали деполяризацію мембран нервового волокна. Вкажіть величину критичної деполяризації, при якій виникає генерація нервового імпульсу:

88. Деякі види риб містять токсини, що блокують активаційні ворота натрієвих каналів, що може привести після вживання такої риби людиною до одного з процесів на мембранах збудливих структур:

89. Як змінюється збудливість клітини під час генерації потенціалу дії (ПД)?

90. Блокада утворення в клітині АТФ вплине безпосередньо на один з процесів мембрани збудливої клітини, внаслідок чого припиняється:

91. Як зміниться збудливість тканини, якщо МП збільшився, а критичний рівень деполяризації (КРД) не змінився?

92. Як зміниться збудливість тканини щодо вихідного рівня під час фази слідового деполяризаційного потенціалу ПД?

93. При дії на м’язи електричного струму ультрависокої частоти виникає прогрівання тканин і не генеруються потенціали дії, бо імпульси електричного струму мають:

94. Лабільність якої збудливої структури найбільша, якщо відомо, що тривалість ПД що генерують ці структури, становить:

95. Значне зменшення позаклітинної концентрації калію призведе до одного з процесів:

96. Які зміни МП і швидкості проведення збудження відбудуться при активації К+-каналів нервових волокон?

97. В експерименті на ізольованому нервовому волокні в його аксоплазму ввели сольовий розчин, багатий іонами калію. В результаті мембранний потенціал спокою волокна збільшився з –80 мВ до –95 мВ внаслідок процесів, пов’язаних із:

98. Закон, згідно якого, у відповідь на збільшення сили подразника реакція поступово збільшується до досягнення максимуму називається:

99. Під впливом хімічного фактору в мембрані клітини зросла кількість калієвих каналів, які можуть активуватися при генерації ПД. Як це відобразиться на параметрах ПД?

100.Білки клітинних мембран виконують наступні функції:

101.Під час нейронального і м’язового потенціалів дії у декілька тисяч разів зростає транспорт іонів через:

102.Виникнення потенціалу дії в нервових волокнах блокують препарати, що діють на:

103.При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає

104.Який основний механізм генерації мембранного потенціалу спокою?

105.Який іонний механізм забезпечує розвиток фази деполяризації потенціалу дії?

106.В експерименті, обмеження іонної проникності яких каналів зумовить зменшення мембранного потенціалу спокою?

107.У розчині з ізольованими нервовими клітинами збільшили концентрацію іонів К+. У результаті потенціал спокою мембран цих клітин зменшився з 85 мВ до 15 мВ внаслідок процесів, пов’язаних з:

108.З метою зниження збудливості серцевого м`яза використовують препарати калію. Який механізм їх дії на кардіоміоцити?

109.В експерименті непряме подразнення нервово-м’язового препарату не викликало скорочення м’язу, а при прямому подразненні м’яз скорочувався. Вкажіть ймовірну причину цього феномену:

110.Чому дорівнює величина мембранного потенціалу спокою нервового волокна?

111.При дослідженні збудливості лицевого нерва у пацієнта 42 років виявлено значне її зниження. Які зміни параметрів збудливості дали можливість визначити зміну функціонального стану нерва?

112.Яка з перерахованих структур має найбільшу лабільність?

113.Особливістю проведення збудження у хімічному синапсі є:

114.Збудження по нервових волокнах в організмі людини поширюється:

115.Які іонні канали блокують місцеві анестетики, що застосовують у стоматологічній практиці?

116.Дегенерація рухового нерву викликає у м’язі:

117.Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб спричинити збудження у фазі відносної рефрактерності?

118.У хворого необхідно оцінити рівень збудливості нерва. Який показник для цього доцільно визначити?

119.На нервово-м’язовий препарат жаби подіяли отрутою. Після цього збереглась здатність м’яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачена у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

120.Нервове волокно помістили в безкисневе середовище. Як це відобразиться на генерації потенціалу дії (ПД) нервового волокна?

121.Тварині введена курареподібна речовина, яка діє на міоневральні синапси. Як довести, що ця речовина має саме таку дію?

122.Основною умовою регенерації нервового волокна є збереження:

123.Які біоелектричні явища зумовлюють розповсюдження збудження по нервових волокнах?

124.На порушенні якого закону проведення збудження по нерву базується метод провідникової анестезії:

125.Порогове подразнення нервового волокна електричним стимулом викликало в ньому потенціал дії. Яка характеристика цього процесу збудження є правильною?

126.Взаємодія якого ліганда з рецепторами мембрани викликає підвищення проникності мембрани, але без утворення вторинних медіаторів?

127.цАМФ викликає перехід багатьох клітин із стану спокою до стану діяльності. У якій послідовності виникає каскад реакцій, що приводить до цього ефекту?

128.Чисельними дослідженнями знайдено, що іони Са2+ активізують багато фізіологічних реакцій, наприклад, виділення медіаторів. У якій послідовності відбувається цей процес?

129.Який медіатор забезпечує нервово-м’язову передачу?

130.Який основний процес забезпечує концентрацію медіатора в синаптичній щілині ?

131.Яку ланку синаптичної передачі блокують курареподібні речовини – міорелаксанти?

132.Відомо, що нервові волокна характеризуються такими фізіологічними властивостями як збудливість і провідність, що здійснюються за певними законами. Порушення якого закону виникає у разі застосування місцевих анестетиків?

133.Жінці, 52 років, перед видаленням зуба зробили ін’єкцію місцевого анестетика. Порушення якого процесу в нервових волокнах є знеболюючим механізмом дії цього препарату?

134.З метою зниження больової чутливості при стоматологічних маніпуляціях лікар застосував електрознеболювання з використанням позитивного полюсу постійного струму. Який механізм цього методу?

135.Вкажіть фізіологічну властивість, від якої залежить частота генерації імпульсів нервовою клітиною:

136.Яка природа передачі збудження у синапсі, якщо в ньому немає медіатора?

137.Яка природа передачі збудження у синапсі, якщо вона здійснюється за допомогою ацетилхоліну?

138.Яка природа передачі збудження у синапсі, вона здійснюється за допомогою норадреналіну?

139.Під час розвитку ПД нервового волокна нанесли друге подразнення електричним струмом надпорогової величини на початку фази реполяризації. На друге подразнення ПД:

140.Під час розвитку ПД нервового волокна фаза інактивації натрієвих каналів виникає в період:

141.За нормальних фізіологічних умов ацетилхолін, який бере участь в нервово-м’язовій передачі:

142.Препарати, що блокують ці канали, можуть запобігати передачі збудження з пресинаптичної на постсинаптичну мембрану синапса?

143.Вивільнення медіатора шляхом екзоцитозу у нервово-м’язовому синапсі найефективніше блокуватиметься шляхом попередження:

144.Швидкість проведення збудження аксоном збільшуватиметься, якщо зменшиться:

145.Анестетики припиняють проведення нервового імпульсу, бо вони зв’язуються з активаційними воротами:

146.У пацієнта встановлено м’язову слабкість внаслідок порушення нервово-м’язової передачі. Для покращення нервово-м’язової передачі доцільно застосовувати:

147.У хворого має місце зменшення швидкості проведення збудження по нервових волокнах. Причиною зазначеного може бути, скоріш за все:

148.Під час проведення збудження по мієліновому нервовому волокну у проксимальній ділянці нерва ПД = 120 мВ, наступна ділянка має пошкодження і ПД тут зменшується до 60 мВ. Яка велиична ПД буде у дистальній непошкодженій ділянці волокна, якщо поріг деполяризації становить 20 мВ:

149.Дія нейромедіатора у синапсі призводить до:

150.Швидкість проведення ПД по нервовому волокну збільшуватиметься:

151.Траспорт іонів через цей канал призводить до вивільнення нейромедіатора з пресинаптичної мембрани:

152.Яке із нижче наведених тверджень є вірним стосовно поширення ПД по аксону?

153.В експерименті електричним струмом подразнювали сідничний нерв, який іннервує скелетний гомілковий м’яз. Спостерігали скорочення м’яза. Який медіатор передає збудження з нерва на м’яз?

154.Медіатори у синапсах знаходяться у:

155.Яка речовина гальмує нервово-м’язову передачу в м'язах тулуба та кінцівок?

156.Американські індіанці змащували наконечники стріл соком дерева, який містить речовину, що викликає розслаблення м’язів. Подібні речовини використовуються для цього й в медицині. Як називається ця речовина ?

157.У хірургічній практиці для розслаблення скелетних м’язів при проведенні складних операцій використовуються курареподібні речовини. Укажіть структуру, на яку діють ці речовини.

158.Медіатором у нервово-м’язовому синапсі скелетних м’язів людини є:

159.На постсинаптичній мембрані нервово-м’язового синапсу виникає потенціал:

160.В експерименті під впливом хімічної речовини зменшилась швидкість проведення ПД в клітинах збудливої тканини. Який процес можна вважати найбільш вірогідним?

161.Людині ввели курареподібну речовину що призвело до розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною цього?

162.Блокада проведення збудження по нервових волокнах при місцевій анестезії лідокаїном зумовлена:

163.В експерименті на сідничний нерв жаби подіяли розчином новокаїну. Порушення якої властивості нерву може виникнути?

164.В експерименті визначили концентрацію різних іонів в цитоплазмі нервової клітини. Найбільша концентрація іонів:

165.М’яз скорочується в ізотонічному режимі. На м’яз збільшили навантаження. Як це відобразиться на амплітуді скорочень м’язу?

166.Динамометрія – це вимірювання:

167.Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни в яких структурах є причиною втоми?

168.Вкажіть основну властивість скелетного м’язу, яка дозволяє йому виконувати високо диференційовані рухи?

169.Під час збудження міоцитів іони кальцію, що знаходяться у саркоплазматичному ретикулуму, рухаються у напрямку:

170.Функція кальцію в скелетному м’язовому волокні:

171.Вкажіть фізіологічну властивість, якою не володіє непосмугований м’яз:

172.В експерименті на ізольований литковий м’яз жаби наносять подразнення з частотою 35 Гц. Який вид скорочення спостергіється?

173.Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м’язів. Який метод дослідження треба використати?

174.В експерименті проводять подразнення скелетного м’яза серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період укорочення поодинокого м’язового скорочення?

175.В експерименті ритмічно подразнюють електичними імпульсами ізольований м’яз жаби. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?

176.Головним депо Са2+ є:

177.До якого виду скорочення пристосований непосмугований м’яз?

178.Який вид скорочення м’яза має місце під час згинання руки в ліктьовому суглобі?

179.Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання тягаря. Який вид скорочення м’яза у даному випадку?

180.Відомо, що укорочення міоцитів відбувається внаслідок взаємодії скоротливих білків саркомера за участі енергії АТФ. Яка пара білків забезпечує цей процес?

181.Спортсмен-початківець 18 років звернувся до лікаря із скаргою на розвиток судом м’язів гомілок під час тривалих змагань. Що є підгрунтям цього явища?

182.Спортсмени-бігуни поділяються на спринтерів та стаєрів, тобто одні досягають великих результатів у забігах на короткі дистанції, а інші – на довгі. Які фізіологічні механізми є підгрунтям цього явища?

183.За умови експерименту різко знизився вміст Са2+ в крові. Як це може позначитись на функціональному стані скелетних м’язів?

184.Багаторічні тренування спортсмена з метою підготовки його до забігів на марафонну дистанцію виявилися неефективними. З якими морфофункціональними особливостями м’язової тканини це можна пов’язати?

185.В експерименті на ізольований литковий м’яз жаби наносять подразнення з частотою 1 Гц. Який вид скорочення спостерігається?

186.Збудливість якого із м’язів найбільша, якщо визначена у них хронаксія становить:

187.Під час латентного періоду у м’язовому волокні передусім виникає:

188.Тропоміозин у скелетних м’язах:

189.Тривалість поодинокого скорочення становить 0,2 с, а період скорочення – 0,1 с. Який вид скорочення виникатиме при подразненні м’яза з частотою 50 герц?

190.Збільшення амплітуди тетанічного скорочення м’яза є наслідком безпосереднього збільшення:

191.Під час оперативного втручання тварині було введено лікарський препарат, який блокує дію ацетилхоліну (тубокурарин). Яку реакцію м’язового апарату слід очікувати при цьому?

192.Іонні канали кінцевої пластинки скелетного м’яза мають одну з властивостей:

193.Під час активної фази скорочення у м’язовому волокні збільшується переважно:

194.Тривалість поодинокого скорочення становить 0,1 с. З якою мінімальною частотою слід нанести подразнення електричним струмом, щоб виникав зубчастий тетанус?

195.Повторне стимулювання скелетного м’язового волокна викликає тетанічне скорочення завдяки збільшенню внутрішньоклітинної концентрації однієї з наступних речовин:

196.Зменшення довжини м’яза під час його скорочення здійснюється за рахунок:

197.Тривалість поодинокого скорочення становить 0,05 с, а періоду скорочення – 0,02 с. З якою мінімальною частотою слід наносити подразнення електричним струмом, щоб виникав суцільний тетанус?

198.Кальцій ініціює скорочення посмугованого м’язу, зв’язуючись з:

199.Нормальне розслаблення посмугованих м’язів безпосередньо залежить від:

200.Зниження утворення АТФ у м’язовому волокні призведе до відсутності:

201.Сила скорочення м’яза збільшиться:

202.Збільшення концентрації якого іону призведе до значного збільшення сили м’язового скорочення?

203.Відсутність якого іону припиняє проведення збудження через нервово-м'язовий синапс?

204.Мотонейрон та інервована ним група м’язових волокон називаються:

205.В експерименті на стомлений м’яз подіяли адреналіном, внаслідок чого амплітуда м’язового скорочення зросла. Що лежить в основі такої відповіді м’яза?

206.В експерименті внаслідок дії хімічної речовини зросла концентрація іонів кальцію в цитоплазмі м’язового волокна. Як це вплине на амплітуду поодинокого скорочення?

207.В експерименті спостерігається стійке скорочення міофибрил м'язових клітин за рахунок накопичення в цитоплазмі іонів:

208.На ізольований м’яз, який поміщений у розчин Кребса, подіяли підпороговим подразником. Яку реакцію слід чекати на вплив даного подразника?

209.Кальцій в міоплазмі необхідний для забезпечення процесу

210.Зменшення довжини м`язу під час його скорочення здійснюється за рахунок:

211.Система поперечних Т-трубочок поперечно-посмугованого м’яза:

212.Після тривалого тренування у спортсмена розвинулася втома з різким зниженням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втома виникла в першу чергу?

213.У хворого з розсіяним склерозом виявили порушення цілісності мієлінової оболонки аксонів. Яка функція нейронів порушуватиметься в першу чергу?

214.У хворого в результаті вірусної інфекції загинули псевдоуніполярні нейрони спинномозкових вузлів. Яка ланка рефлекторної дуги ушкоджена?

215.Що із нижче переліченого не є рефлексом?

216.Яка ланка рефлекторної дуги здійснює сприйняття інформації про дію подразника, аналіз та кодування інформації?

217.Яка ланка контуру біологічної регуляції забезпечує можливість регуляції “за відхиленням”?

218.Під час експерименту на спінальній жабі вивчали час захисного згинального рефлексу, занурюючи лапку жаби у склянку із слабким розчином сірчаної кислоти. Після того, як було знято шкіру на лапці від колінного суглоба та нижче, рефлекс зник. Вилучення якої ланки рефлекторної дуги призвело до втрати рефлексу?

219.В якій із відповідей перелічені основні властивості нервових центрів?

220.Які функції виконує нервовий центр?

221.Як називаються речовини, що імітують дію нейромедіатора?

222.Вкажіть нейромедіатори мозку, що здійснюють синаптичну передачу в гальмівних синапсах:

223.Чому одна і та ж речовина може виступати в ролі як збуджувального, так і гальмівного нейромедіатора?

224.З яких нейронів складається двонейронна рефлекторна дуга?

225.Чи може одна і та ж речовина виконувати функції як гальмівного, так і збуджувального нейромедіатора

226.Скільки центральних синапсів містить найпростіша рефлекторна дуга?

227.Виберіть речовину, що блокує гальмівні синапси:

228.Основний гальмівний ефект гліцину зв’язаний зі:

229.В основі постсинаптичного гальмування є зростання проникності постсинаптичної мембрани для:

230.У людини, хворої на правець, у відповідь на незначне подразнення з’являються судоми. Який процес пригнічується в ЦНС у зв’язку з впливом правцевого токсину?

231.Постсинаптичне гальмування розвивається внаслідок:

232.В експерименті з вивчення рефлексів встановили, що реакція-відповідь виникла при нанесенні на нейрон низки послідовних підпорогових подразнюючих стимулів. Яка властивість нервових центрів проявилася у даній ситуації?

233.Після введення стрихніну жаба на найменше подразнення відповідає генералізованими судомами. Блокада яких структур ЦНС є причиною такої відповіді?

234.Після введення розчину хімічної речовини у відповідь на всі подразнення жаба відповідає генералізованими судомами. Яку речовину було введено?

235.В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м’язів-згиначів гальмуються мотонейрони м’язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?

236.У клінічній практиці у хворого з підвищеною збудливістю застосовують заспокійливий (седативний) препарат натрію бромід. Який механізм його дії?

237.Якою повинна бути частота пресинаптичних нервових імпульсів, щоб на тілі нейрона відбулася послідовна сумація ЗПСП, якщо тривалість ЗПСП 15 мс?

238.У реанімаційне відділення поступив хворий з судомами центрального ґенезу, в якого діагностували отруєння стрихніном. Який механізм лежить в основі цього явища?

239.Яким чином нікотин за умови систематичного вживання діє на перебіг нервових процесів?

240.Які з перерахованих властивостей нервових центрів сприяють підвищенню чутливості аналізаторів?

241.У центральному синапсі відбулась активація рецепторів постсинаптичної мембрани, збільшення проникності іонних каналів для калію, виникнення ГПСП. Який медіатор викликає цей ефект?

242.Хворий скаржиться, що голосні звуки та яскраве світло підсилюють зубний біль. Яка з перерахованих властивостей нервового центру забезпечує це явище?

243.Які існують види постсинаптичного гальмування залежно від структури гальмівного нейронного ланцюжка?

244.У центральному синапсі відбулась активація рецепторів постсинаптичної мембрани, збільшення проникності іонних каналів для натрію, виникнення ЗПСП. Який медіатор викликає цей ефект?

245.У клініці при лікуванні деяких захворювань ЦНС, що супроводжуються інтенсивним збудженням окремих ділянок головного мозку, наприклад епілепсії, використовують медіатори ЦНС. Яку функцію вони забезпечують в ЦНС та до якої групи хімічних речовин вони належать?

246.У ЦНС міститься чорна субстанція, що визначає секрецію медіатора:

247.Для того, щоб краще почути дуже тихий звук, людина заплющила очі, не відволікалася на дію інших подразників і зосередила увагу на сприйнятті звуків. Який принцип обробки інформації у слуховій сенсорній системі сприяє при цьому найкращому сприйняттю звуків?

248.Загальний кінцевий шлях Шеррінгтона можливий завдяки явищам:

249.У людини, хворої на правець, у відповідь на незначне подразнення з’являються судоми. Який процес пригнічується в ЦНС у зв’язку з впливом правцевого токсину?

250.В експерименті після внутрішньом’язового введення тварині розчину стрихніну виникають судомні скорочення скелетних м’язів у відповідь на найслабше подразнення. Порушення якого процесу у ЦНС призвело до виникнення судом?

251.До мотонейрона одночасно підходять 15 збуджуючих нервових імпульсів. Чи буде мотонейрон генерувати еферентні нервові імпульси, якщо амплітуда поодиноких ЗПСП на мембрані його аксонного горбка становить 1мВ?

252.До мотонейрона одночасно підходять 8 збуджуючих нервових імпульсів. Чи буде мотонейрон генерувати еферентні нервові імпульси, якщо амплітуда поодиноких ЗПСП на мембрані його аксонного горбка складає 2 мВ?

253.У центральному синапсі відбулась активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани, збільшення проникності іонних каналів для калію, виникнення ГПСП. Який медіатор викликає цей ефект?

254.В експерименті у жаби перерізали головний мозок на рівні таламусу, визначали час спинномозкового рефлексу. Після цього на розріз поклали кришталик NaCl, у результаті чого час рефлексу різко збільшився. Який процес у ЦНС ілюструє цей дослід?

255.Фази швидкої деполяризації ЗПСП зумовлена збільшенням проникності мембрани для іонів:

256.Виникнення ГПСП обумовлений збільшенням проникності постсинаптичної мембрани для іонів:

257.Який процес лежить в основі розвитку постсинаптичного гальмування?

258.При формуванні гальмівного постсинаптичного потенціалу в хімічному ГАМК-ергічному синапсі відбувається:

259.Механізмом розвитку ГПСП в хімічному ГАМК-ергічному синапс є:

260.Виникнення ЗПСП обумовлене збільшенням проникності постсинаптичної мембрани для іонів:

261.У хронічному досліді тварині вводять розчин речовини, яка блокує постсинаптичне гальмування. Яка речовина була використана?

262.У центральному синапсі виникла активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани, збільшилася проникність іонних каналів для натрію, виник ЗПСП. Який медіатор з групи амінів викликав цей ефект?

263.Збуджуючими медіаторами в ЦНС можуть бути всі перераховані хімічні субстанції, за винятком:

264.В експерименті на тварині було проведено ін’єкцію медикаментозного препарату, що блокує постсинаптичне гальмування (стрихнін). Яка реакція м’язового апарату виникне при цьому?

265.Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб було встановлено крововилив у стовбурі головного мозку та відсутність звуження зіниці під впливом світла. З ураженням яких ядер стовбура мозку це пов’язано?

266.У хворого внаслідок травми порушене ковтання. Ураження якого з перелічених відділів ЦНС є ймовірною причиною цього?

267.У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

268.У чоловіка під час крововиливу ушкоджені нижні пагорби середнього мозку. Який рефлекс втратиться у цього хворого?

269.При обстеженні у хворого встановлено порушення ліктьових рефлексів. Де локалізується вогнище ушкодження спинного мозку?

270.В експерименті у тварини перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміни відбуватимуться в зоні іннервації перерізаних корінців?

271.Після землетрусу до лікарні потрапила пацієнтка з ушкодженням спинного мозку, у якої зліва (нижче місця ушкодження) була відсутня рухова активність і пропріорецептивна чутливість, а праворуч – відсутня больова чутливість. Який стан спостерігається у хворої?

272.Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?

273.При пошкодженні довгастого мозку порушення функціонування яких центрів, перш за все, призводить до смерті?

274.При обстеженні у хворого встановлено порушення черевних рефлексів. Де локалізується вогнище пошкодження спинного мозку?

275.Експериментальні дослідження на щурах після перерізки спинного мозку дозволяли досліджувати механізми спінального шоку. Яка одна із основних причин цього явища згідно сучасних уявлень?

276.В експерименті тварині перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в зоні іннервації?

277.У жаби зруйнували структуру ЦНС, внаслідок чого тварина нахилилася в бік руйнування через суттєве зменшення тонусу м’язів-розгиначів. Яку структуру зруйнували?

278.Під час паталогоанатомічного дослідження спинного мозку чоловіка, 70 років, виявлено деструкцію і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному відділах. Які функції були порушені у чоловіка при житті?

279.Після перерізання мозку в кішки виникає децеребраційна ригідність – різке підвищення тонусу м’язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили перерізання?

280.У молодої людини, 30 років, виявлено високий артеріальний тиск (систолічний – 155 мм рт.ст., діастолічний – 90 мм рт.ст.). Через кілька годин кров’яний тиск нормалізується. За участю яких рефлекторних центрів це могло відбутися?

281.Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язова чутливість. Які шляхи уражені?

282.У пацієнта, 36 років, після дорожньої травми виникли параліч м’язів кінцівок справа, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох боків. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни найбільш характерні?

283.У хворого, 70 років, діагностовано крововилив у стовбур мозку. Під час обстеження виявлено підвищення тонусу м’язів-згиначів на фоні зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни в тонусі м’язів?

284.У хворого після черепної травми дихання стало рідким і глибоким. Яка структура головного мозку пошкоджена?

285.У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перерахованих рефлеків втрачаються в цих умовах?

286.При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м’язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?

287.У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур головного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м’язів-розгиначів з боку стимуляції. Яку структуру головного мозку у кішки подразнюють?

288.У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м’язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз?

289.У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразненням яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

290.У жаби зруйнували вестибулярний апарат з правого боку. До змін тонусу яких м’язів це призведе?

291.Проводять дослідження з децеребраційною твариною. Які структури треба зруйнувати у тварини, щоб ригідність зникла?

292.Внаслідок руйнування певних структур мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?

293.Внаслідок руйнування певних структур мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано?

294.Під час неврологічного обстеження у пацієнта спостерігається втрата колінного рефлексу. Де, ймовірно, локалізоване вогнище ураження?

295.В експерименті на тварині застосували препарат, що активує впливи γ–мотонейронів на м’язові веретена. Як і чому буде змінюватись сила спінальних міотатичних рефлексів?

296.В експерименті на тварині, яку опускали спиною донизу, спостерігали рефлекторний поворот голови, спрямований на відновлення нормального положення у просторі. В яких із нижче вказаних структур виникає подразнення, що забезпечує цей рефлекс?

297.Під час неврологічного обстеження у пацієнта спостерігається втрата Ахіллового рефлексу. Де, ймовірно, локалізоване вогнище ураження?

298.Який рефлекс І.П. Павлов назвав “що таке?”

299.Після раптового припинення обертання в кріслі Барані у пацієнта з’явився ністагм. У якому відділі ЦНС розташований центр цього рефлексу?

300.Як експериментально підтвердити закон Белла-Мажанді?

301.Після падіння зі сходів у молодої жінки простежується часткова втрата довільних рухів у правій частині та втрата відчуття болю й температури у лівій частині нижньосередньої частини грудного відділу. Ймовірно, що в жінки таке ураження:

302.Після землетрусу у відділення поступив чоловік із симптомами спінального шоку. На рентгенівському знімку відмічається ураження спинного мозку на рівні нижніх грудних сегментів. Через рік після травми довільні рухи в нижніх кінцівках частково відновились. Це свідчить про:

303.Явище спінального шоку найбільш ймовірно не пов’язане з:

304.У пацієнта внаслідок спінальної травми порушена больова та температурна чутливість, що зумовлено пошкодженням:

305.В результаті дослідження провідникової функції спинного мозку виявили активуючі впливи низхідних шляхів на мотонейрони м’язів-згиначів. Який з наведених шляхів здійснює цю функцію?

306.В експерименті у тварини перерізання стовбура мозку викликало децеребраційну ригідність. Які з перелічених рефлексів зберігаються у цієї тварини?

307.Мурчак знаходиться на дощечці, яку піднімають догори. Як зміниться тонус м’язів кінцівок та який з наведених нервових шляхів його забезпечить?

308.Вказати рухові системи стовбуру мозку, які підвищують активність м’язів-згиначів:

309.Який вплив на ядро Дейтерса має червоне ядро? Як цей вплив відображається на тонусі м’язів-екстензорів?

310.Нейрони ретикулярної формації варолієвого моста функціонально дублюють:

311.Який із перелічених шляхів забезпечує мимовільні рухи з підтримкою рівноваги:

312.Прикладом статокінетичних рефлексів є:

313.Які з перелічених ядер належать до вестибулярно-бульбарного комплексу?

314.У жаби зруйнували структуру ЦНС, внаслідок чого тварина нахилилася в бік руйнування через суттєве зменшення тонусу м’язів-розгиначів. Яку структуру зруйнували?

315.При нанесенні удару неврологічним молоточком по сухожиллю чотириголового м’яза стегна виникає колінний рефлекс, який замикається на рівні:

316.У людини, яка вийшла із затемненого приміщення на яскраве світло, спостерігається звуження зіниць. Структури ЦНС, що забезпечують зіничну реакцію, знаходяться на рівні:

317.М. Сеченов біля 150 років тому відкрив явище центрального гальмування в експериментах на жабах. Який відділ ЦНС приймає участь у цьому виді гальмування?

318.Під час морської хитавиці у пасажира розвинулася морська хвороба. Підвищена збудливість яких структур, у першу чергу, викликає ці явища?

319.У досліджуваного викликали колінний сухожилковий рефлекс. На якому рівні ЦНС замикається цей рефлекс?

320.В експерименті на кішці був перерізаний мозок на рівні чотиригорбкового тіла, внаслідок чого у кішки підвищився тонус м’язів-розгиначів. Яка структура мозку при цьому була відділена від нижче розміщених утворень мозку?

321.При проходженні профілактичного медичного огляду у одного із обстежуваних лікар виявив значне послаблення колінного сухожилкового рефлексу. Який відділ ЦНС можливо вражений?

322.Децеребраційна ригідність наступає при:

323.При ударі неврологічним молоточком по сухожилку нижче колінної чашечки спостерігається розгинання кінцівки. Як називається цей рефлекс?

324.Який рівень ЦНС забезпечує реалізацію рефлексів, що підтримують позу?

325.Мурчак знаходиться на дощечці, яку опускають вниз. Як зміниться тонус м’язів кінцівок та який з наведених нервових шляхів його забезпечить?

326.Під час роботи пацієнт швидко стомлюється. У положенні стоячи з заплющеними очими він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з наведених структур мозку ймовірно уражена в цієї людини?

327.У жінки, 64 років, порушені тонкі рухи пальців, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку призвело до цієї хвороби?

328.Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш імовірно пошкоджена?

329.При обстеженні пацієнта встановлено: координація рухів порушена; амплітуда і сила рухів втратила відповідність із параметрами завдань; рухи розмашисті, непропорційні; хода “півняча”, “п’яна”; пальцем важко потрапити в ціль. Який відділ мозку пошкоджено та яким терміном доцільно назвати розлад функцій?

330.У пацієнта розвинулися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія рухів, дизартрія. Де локалізуються порушення?

331.У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Яка структура мозку у нього, імовірно, уражена?

332.При обстеженні у пацієнта встановлено: м’язова слабкість (кволість), порушення трофіки, живлення і обмінних процесів. Який відділ мозку пошкоджено та яким терміном доцільно назвати розлад функцій?

333.В експерименті у тварин видаляли чорну субстанцію середнього мозку, що призвело до порушення рухової функції. Це обумовлено контролем функцій:

334.У людини крововилив у задній центральний завиток. До втрати якого виду чутливості це призведе?

335.У мужчини, 60 років, крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?

336.Після черепно-мозкової травми хворий не впізнає предмети при їх обмацуванні. Який відділ мозку ушкоджено?

337.У пацієнта порушені координація рухів, їх амплітуда і спрямованість: рухи розмашисті, непропорційні; хода “півняча”, “п’яна”. Який відділ мозку ушкоджено?

338.У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

339.Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Яка з підкіркових структур, можливо, при цьому була пошкоджена?

340.Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певної зони кори великих півкуль зумовлювало у хворого тактильні і температурні відчуття. Яку саме зону кори подразнювали?

341.У людини внаслідок травми виникло ушкодження верхньої частини первинної моторної кори справа. Які зміни щодо нижніх кінцівок будуть спостерігатися?

342.Внаслідок крововиливу в мозок у хворого порушена діяльність базальних ядер. Які функції будуть у нього втрачені?

343.Розрив моторних провідних шляхів у внутрішній капсулі з одного боку спричинює в організмі:

344.Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може призвести до цього стану?

345.Функціональний та структурний зв’язок між півкулями головного мозку здійснюється:

346.Сенсорна афазія виникає внаслідок розвитку патологічного процесу в таких структурах головного мозку:

347.При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок ушкодження головного мозку?

348.Який з симптомів пошкодження мозочка характеризується слабкістю (кволістю) та швидким настанням втоми м’язів й пов’язаний з порушенням трофіки, живлення і обмінних процесів тканин?

349.У хворого на фоні зниження обсягу рухів спостерігається тремор і підвищення тонусу м’язів. Ураження якої структури ЦНС супроводжується зазначеними симптомами?

350.У хворого виявлена двостороннє ураження мозочка. Який з перерахованих симптомів є основним у цього хворого?

351.У пацієнта виявлено порушення сприйняття речення (сенсорна афазія). Які структури головного мозку уражені?

352.Який відділ ЦНС у людини уражений, якщо спостерігається порушення рівноваги, астенія, м’язова дистонія?

353.Після струсу мозку пацієнт при заплющених очах втрачає рівновагу. Яка структура мозку, імовірно, уражена?

354.Які симптоми найбільш характерні для пошкодження мозочка?

355.Симптомокомплекс, що характеризується обмеженням довільних рухів і тремтінням кінцівок у спокої – синдром Паркінсона – зв’язаний з:

356.Еферентні волокна мозочка, представлені аксонами клітин Пуркін’є, не зв’язані з:

357.Який нейропепетид звільняють нервові закінчення вставних клітин Реншоу?

358.Порушення функції блідої кулі та чорної субстанції можуть спричиняти:

359.Наведіть приклади гальмівних нейронів:

360.Чому одна і та ж речовина може виступати в ролі як збуджувального так і гальмівного нейромедіатора?

361.Для нейронів домінантного вогнища збудження характерне все, крім:

362.Порушення функції смугастого тіла спричиняє:

363.Нейрони чорної речовини виявляють модулюючий вплив на фонову активність нейронів стріатума через виділення:

364.Древній мозочок (вестибулоцеребеллум) бере участь у:

365.Новий мозочок (неоцеребулум), на відміну від інших відділів мозочка, забезпечує:

366.Нейрони стріатуму здійснюють гальмівний вплив на нейрони чорної речовини шляхом виділення наступного медіатора:

367.При руйнуванні блідої кулі можуть виникати наступні симптоми, окрім:

368.Гіперкінез (хорея, атетоз), найбільш ймовірно пов’язані з ураженням:

369.Адинамія, «емоційна тупість», сонливість можуть бути пов’язані з руйнуванням наступних структур:

370.У стародавній Індії підозрюваним у злочині пропонували проковтнути жменю сухого рису. Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення. Який процес зумовлює такий ефект?

371.На які з перелічених органів симпатичний і парасимпатичний відділи нервової системи мають найбільш виражений протилежний за характером вплив?

372.У потерпілого, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, виявлено збільшення частоти серцевих скорочень, значне збільшення артеріального тиску, розширення зіниць, сухість слизової оболонки ротової порожнини. Вказати, за участю яких систем регуляції відбулися ці зміни:

373.В якій з наведених відповідей перелічені реакції, що спостерігаються в організмі при збудженні симпатичного відділу нервової системи?

374.У жінки, 24 років, під час очікування видалення зуба збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Який процес спостерігатиметься в пацієнта?

375.Для кращого огляду дна очного яблука лікар закапав у кон’юктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці. Блокада яких мембранних циторецепторів зумовила такий ефект?

376.Людина, яка приймає блокатор мембранних циторецепторів синапсів автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?

377.Які зміни викликає норадреналін, впливаючи на бета-рецептори нервово-м’язової передачі в гладких м’язах?

378.У чоловіка, 33 років, діагностовано прорив шлунка і запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки, дошкоподібний живіт. Який рефлекс забезпечує цей симптом?

379.Під час складання іспиту в студента пересихає в роті. Посилена реалізація яких рефлексів є механізмом, що зумовлює розвиток цього стану?

380.Активація яких рецепторів у спортсмена призведе до забезпечення скелетних м’язів достатньою кількістю кисню?

381.Наслідком якого процесу є стійке розширення зіниці в умовах високої освітленості?

382.До складу яких черепномозкових нервів входять парасимпатичні волокна?

383.При подразненні якого із перелічених відділів проміжного мозку спостерігаються характерні для збудження парасимпатичної нервової системи ефекти?

384.Де розташовані нижні центри симпатичної нервової системи?

385.Під час експерименту в гострому досліді на собаці виникла необхідність фармакологічного виключення впливів усіх відділів автономної нервової системи. Вказати, що можна застосувати із нижче наведеного:

386.При споживанні грибів, серед яких була і бліда поганка, що містить отруту мускарин, яка стимулює М-холінорецептори, людина отруїлася. За якою найбільш вірогідною ознакою у цієї людини можна встановити отруєння в перші години після споживання грибів:

387.При подразненні яких відділів гіпоталамуса виникає сповільнене серцебиття?

388.На волонтерах провели дослідження впливу аміназину як седативного засобу, але після його прийняття всім було запропоновано деякий час полежати, аби уникнути різкого зменшення артеріального тиску при перебуванні у вертикальному положенні. Який найвірогідніший механізм впливу аміназину відразу після його введення?

389.Де розташовані центри парасимпатичного відділу нервової системи?

390.Вкажіть місце виходу із центральної частини нервової системи симпатичних нервів:

391.В яких відділах головного мозку розміщені тіла прегангліонарних парасимпатичних нервових волокон?

392.Де розміщені тіла симпатичних прегангліонарних нейронів?

393.Яка дія подразнення симпатичних і парасимпатичних волокон на роботу серця?

394.У хворого на карієс, віком 30 років, під час маніпуляції на зубі відбулося порушення пульпи, що спричинило розширення зіниць. Який рефлекс зумовив зіничну реакцію?

395.У жінки, 24 років, під час очікування видалення зуба збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Який процес спостерігатиметься в пацієнта?

396.Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин метазону. Чим обумовлений мідріаз, викликаний препаратом?

397.У гострому досліді на собаці при двосторонній вагоектомії зафіксували різке зростання артеріального тиску, зростання частоти серцевих скорочень, зменшення секреторної та моторної функції шлунка. Вказати можливий механізм зміни в діяльності вісцеральних систем:

398.Експериментальним шляхом на тваринах, використовуючи мікроелектродну техніку, спостерігали зміну в діяльності вісцеральних систем – брадикардію, посилення секреторної і моторної функції шлунка, значний прилив крові до судин тазових органів тощо, як результат активації нижчих центрів парасимпатичної нервової системи. Вказати місце розташування цих центрів у межах ЦНС:

399.Хворому на бронхіальну астму призначено інгаляції 0,5% розчину ізадрину (адреноміметика). Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитися на болі в серці та серцебиття. Це пов'язано зі стимуляцією:

400.Введення атропіну, блокатора М-холінорецепторів, призводить до:

401.Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів буде викликаний судиннозвужуючий ефект?

402.Під час куріння у підлітка виникла гіперсалівація. Які рецептори активувались при цьому?

403.Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу.

404.В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані рецептори:

405.Який медіатор постгангліонарних симпатичних нервових волокон стимулює діяльність потових залоз?

406.У людини зменшена частота серцевих скорочень, звужені бронхи, звужені зіниці. Цє є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій?

407.У людини зменшена частота серцевих скорочень, звужені бронхи, посилена секреторна та моторна функція шлунково-кишкового тракту. Внаслідок активації якої системи регуляції це сталося?

408.У обстежуваного 29 років виник гострий біль внаслідок травми кисті. Які медіатори беруть участь у передачі імпульсів від пошкодженої ділянки?

409.Під час хвилювання в людини зменшується слиновиділення й виникає відчуття пересихання в роті. Який медіатор при цьому виділяється на нервових закінченнях, що інервують слинні залози?

410.Особливістю автономної (вегетативної) нервової системи є наявність двох нейронів у еферентній ланці рефлекторної дуги. Передача збудження у гангліях здійснюється за допомогою наступних медіаторів:

411.Під час здачі іспиту студент відмітив підвищення потовиділення. Через який медіатор реалізує свій вплив симпатична нервова система.

412.У вихідному стані внаслідок натискування на очні яблука частота серцевих скорочень (ЧСС) пацієнта зменшиться з 72 до 60 ударів за хвилину. Після прийому блокатора мембранних циторецепторів натискування не змінило ЧСС. Які рецептори були заблоковані?

413.В якій із відповідей перелічені реакції, що спостерігалися в організмі при збудженні парасимпатичного відділу автономної нервової системи?

414.У пацієнта після крововиливу в стовбур мозку відсутній рефлекс звуження зіниці при збільшенні освітлення. Ураження якої структури є причиною цього?

415.У людини звужені зіниці. Який процес це зумовлює?

416.Яка речовина блокує і яка стимулює дію парасимпатичного нерва?

417.У жінки 42 років виник напад бронхіальної астми, що супроводжувався спазмом бронхів. Підвищення тонусу ядер якого нерва сприяє виникненню бронхоспазму?

418.У хворого виникає спазм гладенької мускулатури бронхів. Використання активаторів яких мембранних рецепторів фізіологічно обгрунтовано для зняття нападу?

419.Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб було встановлено крововилив у стовбурі головного мозку та відсутність звуження зіниці під впливом світла. З ураженням яких ядер стовбура мозку це пов’язано?

420.У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

421.На собаці під час гострого досліду подразнюють постійним електричним струмом периферичний кінець правого перерізаного блукаючого нерва. Вказати, які із наведених змін будуть спостерігатися в діяльності вісцеральних органів:

422.У праве око кроля закапали дві краплі розчину атропіну і через півгодини спостерігали за розширенням зіниці цього ока. Це сталося внаслідок впливу атропіну на:

423.В гострому досліді на собаці провели денервацію кишечника, спостерігали за його моторикою, яка через деякий час відновилася. За рахунок яких рефлексів це стало можливим?

424.У хронічному досліді на собаці, використовуючи мікроелектродну техніку спостерігали миттєві реакції в діяльності систем як результат активації нижчих центрів симпатичної нервової системи. Вказати місце розташування цих центрів у межах ЦНС:

425.Дайте визначення гуморальній регуляції.

426.Відомо, що натрійуретичний пептид діє через рецептори, зв’язані з гуанілатциклазою. Що є результатом такої взаємодії:

427.Вказати, який із перелічених гормонів взаємодіє з цитоплазматичними рецепторами.

428.Вказати, через які посередники реалізує свій вплив на клітини-мішені вазопресин.

429.Що таке відносна гіпопродукція гормону?

430.Які гормони за хімічною структурою належать до стероїдів?

431.Яку роль в механізмах дії гормонів відіграє вторинний месенджер інозитол-3-фосфат?

432.Який з різновидів дії гормонів на тканини передбачає їх здатність впливати на процеси формоутворення, росту, диференціювання структур?

433.З метою анальгезії може бути використана речовина, що імітує ефекти морфіну, але синтезується в ЦНС. Назвіть її.

434.Що розуміють під саморегуляцією?

435.Вказати, який із перелічених гормонів взаємодіє із цитомембранними рецепторами.

436.Дія внутрішньоклітинних рецепторів реалізується, головним чином, через:

437.Який із перелічених гормонів підвищує в клітинах-мішенях концентрацію 3,5 цАМФ?

438.Вторинним посередником у механізмі дії адреналіну є:

439.Що таке вторинна гіперпродукція гормону?

440.Іони кальцію – один з еволюційно найдавніших вторинних месенджерів у клітинах. Вони є активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють із:

441.Який принцип лежить в основі регуляції діяльності залоз внутрішньої секреції?

442.Що таке нейросекреція?

443.Яка сполука є попередником у синтезі простагландинів в організмі людини?

444.Які з наведених гормонів впливають на периферійні ендокринні залози?

445.Які з наведених гормонів є похідними поліненасичених жирних кислот?

446.До групи ейкозаноїдів належать:

447.Які з нижчеперелічених гормонів виділяються у кров нейросекреторними клітинами?

448.Регуляція функції клітини, яка безпосередньо синтезує регулюючу субстанцію, позначається терміном:

449.Локальний вплив гормонів на сусідню, близько розташовану тканину, позначається терміном:

450.Який з наведених гормонів ініціює біологічні ефекти шляхом активації цитомембранних рецепторів?

451.Який з наведених гормонів взаємодіє з цитоплазматичним рецептором з подальшим впливом на геном клітини та процеси біосинтезу білка?

452.Гормон тестостерон циркулює у плазмі крові у вигляді:

453.Простагландини – тканинні гормони, що регулюють функцію близькорозташованих тканин шляхом:

454.Що з наведеного виконує функцію первинного месенджера?

455.Гормональний ефект, що полягає у здатності гормонів запускати діяльність ефектора має назву:

456.Втрата регуляторного гормону, що в нормі стимулює продукцію гормонів периферичними ендокринними залозами має назву:

457.Які з наведених гормонів реалізують біологічні ефекти шляхом активації синтезу цАМФ?

458.Які з наведених гормонів реалізують біологічні ефекти шляхом активації синтезу цГMФ?

459.Яку систему вторинних посередників залучає до реалізації свого біологічного ефекту гормон підшлункової залози – глюкагон?

460.Внутрішньоклітинні рецептори для стероїдних гормонів ще називають:

461.Встановлено, що аденогіпофіз секретує 7 тропних гормонів. Який з цих гормонів забезпечує нормальний ріст і фізичний розвиток організму?

462.Жінка, 45-років, впродовж останніх 6 місяців відмічає посилення росту волосся на обличчі, по білій лінії живота, ногах. Стали більш грубими риси обличчя. Нерегулярний менструальний цикл. З якими гормональними змінами можна пов’язати розвиток вказаних порушень?

463.Який з перерахованих гормонів продукується в передній частці гіпофіза?

464.Який з перерахованих гормонів накопичується в задній частці гіпофіза?

465.Батьки привели на прийом до ендокринолога хлопчика 14 років. Лікар зауважив відставання в рості дитини, непропорційну будову тіла, затримку розумового розвитку. Про порушення функції якої ендокринної залози слід думати, перш за все, у цьому випадку?

466.Вкажіть, які розлади можливі при недостатності функції щитовидної залози, якщо ця недостатність має місце з раннього дитячого віку ?

467.У юнака 16 років зріст 110 см, різко знижені інтелектуальні можливості. Причиною цього стану є недостатність секреції в період дитинства:

468.До сімейного лікаря відділення звернувся юнак 17 років пропорційної статури ростом 115 см з недорозвиненням статевих органів. З недостатністю секреції якого гормону пов'язаний такий стан?

469.У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень є більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?

470.Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри. Чому?

471.Із названих нижче гормонів виберіть ті, що забезпечують гіпофізарну регуляцію периферичних ендокринних залоз:

472.Який гормон сприяє росту матки при вагітності і викликає гіпертрофію слизової оболонки матки в першій половині менструального циклу?

473.Які з перелічених гормонів продукуються в задній частці гіпофіза?

474.На які функції організму має вплив гормон щитоподібної залози – тироксин?

475.Жінка, 25 років, через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?

476.Зріст 10-річної дитини сягає 178 см, маса тіла 64 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов’язано?

477.Зріст дорослої людини 100 см при пропорційний будові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є причиною цього?

478.У дитини від народження знижена функція щитоподібної залози. Що може бути наслідком цього?

479.У дитини порушені терміни прорізування зубів, спостерігається аномалія емалі, збільшені губи та язик. Знижена секреція якого гормону є причиною цих змін?

480.До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на похудіння до 10 кг впродовж 2‑х місяців, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш характерні?

481.У пацієнта спостерігаються збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика, стопи, кисті) при збереженні пропорцій тіла. Це може бути пов’язане з:

482.У пацієнта спостерігаються збільшення окремих частин тіла (нижньої щелепи, носа, вух, язика, стоп, кистей) на фоні збереження пропорцій тіла. Зі збільшеною секрецією якого гормону це може бути пов’язано?

483.Хлопець, 12 років, має зріст 180 см. Порушення секреції якого гормону це зумовило?

484.У жінки 40 років слаба пологова діяльність, зумовлена зниженням скоротливої здатності міометрія. Який гормональний препарат необхідно ввести?

485.У дитини спостерігається відставання в психічному розвитку, затримка росту, формування зубів, запізніла поява точок окостеніння, зниження основного обміну. З недостатністю функції якої з ендокринних залоз пов’язаний цей стан?

486.У пацієнта збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Підвищення функції якої залози може бути причиною цього?

487.Які речовини стимулюють вивільнення гормонів аденогіпофізом?

488.Що сприяє утворенню молока в альвеолах молочної залози жінки?

489.Які речовини пригнічують вивільнення гормонів аденогіпофізом?

490.Під час загального обстеження пацієнта виявлено потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 за 1 хв. Вміст яких гормонів доцільно визначити в крові?

491.Під час огляду пацієнта виявлено надмірне розростання кісток і м’яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів найбільш імовірні?

492.Яке захворювання спричинене недостатністю продукції гормонів кори наднирників?

493.У людей літнього віку часто спостерігається демінералізація кісток (зниженя вмісту іонів кальцію у кісткових тканин). Гіпосекреція якого гормону може бути причиною цього стану?

494.У пацієнта тривале вживання препаратів калію призвело до гіперкаліємії. Зміна секреції якого гормону це обумовить?

495.При томографічному обстеженні встановлено пошкодження супраоптичного і паравентрикулярного ядер гіпоталамусу. Дефіцит яких гормонів може виникнути?

496.У пацієнта різко знизився вміст іонів кальцію в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

← Предыдущая страница | Следующая страница →