Поделиться Поделиться

Методичне забезпечення. 1. Методичні вказівки із самостійної підготовки студентів

1. Методичні вказівки із самостійної підготовки студентів

2. Методичні рекомендації для викладачів

13. Рекомендована література

Базова

1. Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / Кол. авт.; За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.; іл.

2. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВНЗ. В 2-х книгах / Кол. авт.; Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая школа, 2001 (1997). – 432 (448) с. (книга І); 334 (340) с. (книга ІІ); ил.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови к.біол.н. В.О.Мотузного). – К.: Вища школа, Головне видавництво, 1992. – 422 с.; іл.

4. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с.; іл.

5. Пішак В.П., Мещишин І.Ф., Пішак О.В. Основи медичної генетики: Підручник. – Чернівці, 2000. – 248 с.; іл.

6. Ковальчук Л.Є., Телюк П.М., Шутак В.І. Паразитологія людини: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Лілея, 2004.; іл.

7. Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є. Медична генетика: Підручник. – Тернопіль: Укрмед­книга, 2004. – 173 с.; іл.

8. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” / Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф.Москаленка, проф. О.П.Волосовця, проф. І.Є.Бу­лах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк. – К.: Медицина, 2004. – 368 с.; С. 9-41.

9. Медична паразитологія. Атлас: Навчальний посібник для студентов медицинских специальностей ВУЗов (російською мовою) / Кол. авт.; За ред. проф. Ю.І.Бажори – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. – 110 с.; іл.

10. Основи медичної паразитології: Навчальний посібник до практичних занять для студентів І курсу (російською мовою) / Кол. авт.; За ред. проф. Ю.І.Бажори – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. – 176 с.; іл.

11. Яригін В.М., Корольов В.О. Вибрані лекції з медичної біології. – К.: Вища шк., 1993.

12. Збірник задач і вправ із біології: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. проф. А.Д.Тимченка. – К.: Вища школа, 1992. – 391 с.; іл.

13. Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка. – Х.: Основа., 1997. – 432 с.

Допоміжна

1. Лекції з медичної біології: Навчальний посібник для студентів медичних спеціаль­ностей ВНЗ / Кол. авт.; За ред. проф. В.О.Корольова та проф. В.М.Яригіна – К.: Вища школа, 1993.

2. Бердышев Г.Д., Криворучко И.Ф. Медицинская генетика: Учебное пособие для студентов медицинских специальностей ВУЗов. – К.: Вища школа, 1990.

3. Пехов А.П. Биология и общая генетика. – М.: Мир, 1994. – 436 с.

4. Пішак В.М., Бойчук Т.М., Бажора Ю.І. Клінічна паразитологія: Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів. – Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2003. – 344 с.; іл.

5. Спадкові захворювання та природжені вади розвитку в перинатологічній практиці: Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів / Кол. авт.; За ред. проф. В.М.Запорожана, проф. А.М.Сердюка, проф. Ю.І.Бажори – К.: Здоров’я, 1997. – 360 с.; іл.

6. Кресюн В.Й., Бажора Ю.І., Кириченко Л.Г. Словник медичних термінів. – Одеса: Маяк, 1994. – 376 с.

7. Биологический энциклопедический словарь / Главный ред. М.С. Гиляров. М.: Сов. энциклопедия, 1989.

8. Козлова С. И., Демикова Н. С., Семанова Е., Блинникова О. Е. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. М. Практика, 1996.

9. Одум Ю. Экология: В 2 т. Пер. с англ. - М.: Мир, 1986.

10. Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ибрагимов А.К. Ядовитые животные и растения СССР. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 1990-272с.\

11. Пiшак В. П. Паразитарнi хвороби: Чернiвцi. Прут, 1998.

12. Редкие и исчезающие растения и животные Украины: Справочник /Отв. ред. Сытник К.М.-К.:Наук. думка,1988.

13. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. - М.: Наука,1991.

14. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-справочник. – М. Просвещение, 1992. – 319с.

15. Сингер М., Берг П. Гены и геномы: В 2 т.-М.: Мир, 1998.

16. Сытник К.М., Брайон А.В., Городецкий А.В. Биосфера. Экология. Охрана природы. - К.: Наук. думка,1987.

17. Уилсон Дж., Хант Т. Молекулярная биология клетки: В 4 т. - М.: Мир, 1994.

18. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека: В 3 т.-М.:Мир,1989,1990.

19. Харрисон Дж. и др. Биология человека.-М.:Мир,1979.

14. Інформаційні ресурси

1. www.medbio.dsmu.edu.ua

Похожие статьи