Поделиться Поделиться

Теми практичних занять

№ заняття Назва теми Кількість годин
Клітинний рівень організації живого. Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин. Генетичний апарат клітини. Розмноження на клітинному рівні.
Молекулярні основи спадковості та мінливості
Паразити різних систематичних груп як збудники та переносники інфекцій та інвазій.
Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 1 «Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя» та модуля 2 «Біогеоценотичний рівеньорганізації життя та місце людини в цьому.»  

7. Самостійна робота

№ з/п ТЕМА Кількість годин
  Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя: основи будови і життєвих процесів клітини прокаріот та еукаріот.
Клітинний рівень організації живого. Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин. Морфофізіологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми та ядра. Відмінності між рослинною, грибною та тваринною клітинами. Основні компоненти клітини. Функціональні властивості клітини як відкритої системи.
Структурно-функціональна організація еукаріотичних клітин. Цитоплазма і цитоскелет. Органели цитоплазми тваринної та рослинної клітин, призначення і принципи функціонування. Організація потоків речовин і енергії у клітині. Енергетичне забезпечення клітини, АТФ, розподіл енергії. Ядро –центральний інформаційний апарат клітини. Хромосомний і геномний рівні організації спадкового матеріалу. Хроматин: структурна організація, еухроматин та гетерохроматин. Статевий хроматин. Морфофункціональна характеристика та класифікація хромосом людини. Аутосоми та гетеросоми. Каріотип людини.
Молекулярні основи спадковості та мінливості. Генетична інформація та її реалізація в клітині. Нуклеїнові кислоти: ДНК і РНК, їх роль у зберіганні й перенесенні інформації, хімічна будова і просторова організація, видова специфічність. Властивості ДНК: реплікація, рекомбінація, репарація. Генетичний код, його основні принципи і властивості. Будова гена. Гени структурні, регуляторні. Екзонно-інтронна організація генів (генома) еукаріотів. Молекулярні механізми реалізації генетичної інформації в клітині та їх регуляція. Модель оперона. Біосинтез білку. Транскрипція, процесінг, трансляція. Особливості пластичного обміну у рослинних клітинах – фотосинтез.
Розмноження на клітинному рівні. Жттєвий (клітинний) цикл, його можливі напрями та періодизація. Способи поділу клітин: мітоз, амітоз, мейоз. Зміни клітин під час мітотичного циклу. Ріст клітин, фактори росту. Поняття про мітотичну активність тканин. Порушення мітозу. Соматичні мутації. Життя клітин поза організмом, клонування клітин.
  Змітовий модуль 2 Організмовий та біогеоценотичний рівні організації життя
Розмноження на організмовому рівні. Гаметогенез. Особливості статевого розмноження у квіткових рослин.
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Особливості генетики людини. Прояв основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак у людини (моно- та полігібридне схрещування)
Взаємодії генів та їх прояв при різних типах успадкування. Взаємодія генів: алельних (кодомінування, повне та неповне домінування, зверхдомінування, летальні генотипи), неалельних (комплементарність, епістаз, полімерія, плейотропія).
Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі. Аутосомне зчеплення. Кросинговер. Генетика статі. Основні закономірності успадкування та прояви ознак у людини.
Мінливість у людині як властивість життя та генетичне явище. Мінливість, її форми та прояви на організмовому рівні: генотипова і фенотипова мінливість. Мутагенні фактори середовища. Молекулярні та хромосомні хвороби людини.
Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини. Явище паразитизму та його поширення у природі. Паразити: визначення, класифікація. Вплив паразитів на хазяїна. Шляхи розселення й проникнення паразитів в організм хазяїна. Життєві цикли паразитів. Специфічні й механічні переносники збудників захворювань. Аутоінвазії та реінвазії. Трансмісивні й природноосередкові захворювання. Основи профілактики захворювань в медичній паразитології.
Медична протозоологія. Підцарство Protozoa. Характеристика, класифікація, медичне значення. Тип Sarcomastigophora. Характерні риси організації, медичне значення. Клас Zoomastigophora. Види: трихомонада урогенітальна (Trichomonas vaginalis), трихомонада кишкова (Trichomonashominis), лямблія (Lamblia intestinalis). Тип Арісоmplеха. Клас Sporozoa. Вид токсоплазма (Toxoplasma gondii). Поширення, морфо функціональні особливості, цикли розвитку паразитів, шляхи зараження, лабораторна діагностика та профілактика протозоонозів.
Медична гельмінтологія. Поняття про гельмінти. Поширення гельмінтів на Землі. Геогельмінти, біогельмінти. Тип Plathelminthes. Характеристика, класифікація, медичне значення. Клас Cestoidea. Характеристика класу. Збудники цестодозів: ціп'як неозброєний, або бичачий (Taeniarhynchus saginatus), ціп'як озброєний, або свинячий (Таеniа solium). Морфологія, цикли розвитку, шляхи зараження, методи лабораторної діагностики та профілактики. Тип Nemathelminthes. Характеристика, медичне значення. Клас Nematoda. Збудники нематодозів: аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis). Морфологія, цикли розвитку, шляхи зараження, патогенний вплив, обгрунтування методів діагностики та профілактики.
Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники інфекцій та інвазій. Тип Arthropoda. Клас Arachnoidea. Характеристика, класифікація, медичне значення. Павуки, скорпіони як отруйні тварини. Кліщі - збудники хвороб, переносники та природні резервуари збудників хвороб. Свербун коростяний (Sarcoptes scabiei), залозник вугровий (Demodex folliculorum). Іксодові кліщі: кліщ собачий (Ixodes ricinus), кліщ тайговий (І persulcatus). Mopфофізіологічні особливості, цикли розвитку, заходи боротьби з кліщами та профілактики укусів. Тип Arthropoda. Клас Insecta. Характеристика, класифікація, медичне значення. Комахи як ектопаразити, збудники та переносники збудників хвороб, отруйні форми. Ряд воші (Anoplura). Види: воша головна (Pediculus capitis), воша одежна (P. vestimenti або Р. corporis), воша лобкова (Phtirus pubis). Ряд тарганові (Blattoidea). Види: тарган чорний (Blatta orientalis), тарган рудий (Blattellagermanica). Ряд двокрилі (Diptera). Види: мухи – кімнатна (Musca domestica) та інші синантропні види.

8. Індивідуальні завдання

Контрольна робота

← Предыдущая страница | Следующая страница →