Поделиться Поделиться

Сервісне обслуговування банкоматів

Сервісне обслуговування банкоматів здійснює банк, якому відносять банкомати. Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (групою банкоматів) письмовим розпорядженням керівника банківської установи визначається перелік відповідальних працівників, до обов'язків яких належить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом поміж ними функціональних обов'язків. Виконання функціональних обов'язків зазначеними працівниками регламентовано внутрішніми положеннями банківської установи.

Для кожного банкомата, зважаючи на рівень його захищеності та потребу забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі.

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів".

Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів касир банкоматів перераховує покупюрно, вкладає їх у касети, закриває касети на ключ і опломбовує їх. До касети прикріплюється ярлик із зазначенням на ньому найменування банківської установи, номера банкомата, номіналу, кількості купюр, суми вкладених коштів, дати, підпису та іменного штампа спеціально виділеного для завантаження касет касового працівника. Після завантаження касет завідувач каси оформляє для інкасатора маршрутний лист із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, що мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу, номерів касет, що мають бути вставлені в банкомат, та інформації, яка необхідна для ініціалізації його роботи.

Для завантаження банкомата касети й маршрутний лист передають інкасаторові. Приймаючи касети, інкасатор перевіряє цілість касет і пломб, наявність на ярликах реквізитів. Разом із касетами інкасаторові під розписку в "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" передають ключі від сейфа банкомата і від його модуля управління та картку доступу.

Після доставки касет інкасатор за допомогою картки доступу входить у режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, установлює нові касети і з використанням даних із маршрутного листа вводить у модуль управління інформацію про номінали та кількість купюр у встановлених касетах. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерована квитанція із зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції завантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків коштів у вилучених касетах та суми коштів у встановлених касетах.

Після закінчення операцій завантаження виконується ініціалізація та запуск банкомата. При цьому інформація про зміст касет передається в систему управління банкоматами, а завантажені кошти зараховуються на балансовий рахунок банкомата. Інкасатор здає касирові під розписку у "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" вилучені касети, ключі, картку й одержану в банкоматі квитанцію.

Касир у присутності інкасатора перевіряє цілість доставлених касет, наявність ярликів і пломб та отримує від нього квитанцію зі вказаною в ній сумою. Касир підтверджує своїм підписом у маршрутному листі прийняття касет. Касир у присутності завідувача каси (контролера) перераховує вилучену з касет готівку, звіряє суму з квитанцією, виписує на суму вилучених із касет коштів прибутковий касовий ордер та довідку касира, згідно до яких здійснює списання даної суми з балансового рахунку банкомата й зарахування даної суми на рахунок каси, і здає їх завідувачеві каси.

У разі застосування депозитних банкоматів разом із касетами, що містять залишки коштів, інкасатор доставляє касети з конвертами із вкладеними для зарахування на рахунки клієнтів коштами. Касир у присутності завідувача каси звіряє відповідність наявних сум у конвертах із даними меморіального ордера, одержаного від системи управління банкоматами. У разі виявлення розбіжностей поміж фактичною сумою і даними меморіального ордера складається відповідний акт із зазначенням даних клієнта, номера, адреси банкомата, часу приймання готівкових коштів, заявленої та фактичної сум. Акт підписують касир та завідувач каси. Клієнт, котрий вносив готівку, має бути ознайомлений із змістом акта. Спірні питання, які при цьому можуть виникнути, вирішують у порядку, визначеному договором поміж клієнтом і банківською установою. Після звіряння касир виписує прибутковий касовий ордер на суму фактично вилучених із конвертів коштів і ставить підпис у меморіальному ордері. Завідувач каси приймає від касира кошти, звіряє їх суму з даними меморіального ордера, розписується у прибутковому і меморіальному ордерах. На підставі меморіального ордера здійснюється зарахування фактично одержаних грошових коштів на рахунки клієнтів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →