Поделиться Поделиться

Зміст приміток до фінансової звітності

Примітки - це джерело додаткової інформації для розкриття та уточнення суми, змісту та класифікації операції, до якої вони відносять. Усі примітки мають доводити до відома користувачів фінансової звітності не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки. Примітки є невід'ємною частиною річної фінансової звітності.

У примітках до річної (консолідованої) фінансової звітності банки, акції чи боргові цінні папери яких відкрито продають і купують, а також банки, які перебувають у процесі випуску акцій чи боргових цінних паперів на відкритий ринок цінних паперів, розкривають інформацію за сегментами діяльності та географічними сегментами. Основою для визначення сегментів є внутрішня організаційна структура та система внутрішньої звітності. У примітках розкривається інформація про склад активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансових зобов'язань, операцій із довірчого управління, а також головні принципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та її зміни протягом звітного періоду, а також інша інформація, розкриття якої вимагається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зокрема, до фінансової звітності банків включаються такі примітки.

I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відомості відносно банку

► Примітка 1 "Облікова політика". Структура даної примітки була розглянута раніше.

► Примітка 2 "Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність". У цій примітці надається інформація відносно економічного середовища, в умовах якого він здійснює свою діяльність, і вплив цих умов на його фінансовий стан та результати діяльності.

► Примітка 3 "Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти" надає таку інформацію відносно дати переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, наводить перелік стандартів і тлумачень, які застосовуються банком чи можуть бути застосовані надалі, та описує їхній вплив на облікову політику банку.

У цій примітці банк має розкрити відомості стосовно узгодження власного капіталу та прибутків чи збитків у фінансовій звітності за попередні періоди з його власним капіталом та прибутками чи збитками, розрахованими за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Банк подає пояснення відносно кожної статті звіту "Баланс" річного фінансового звіту, Звіту про фінансові результати, коли застосування міжнародного стандарту фінансової звітності внесли суттєві зміни у фінансові звіти.

II. Примітки до розкриття статей звіту "Баланс"

► Примітка 4 "Грошові кошти та їх еквіваленти". У таблицях розкривається інформація відносно структури грошових коштів та їх еквівалентів, не грошових інвестиційних та фінансових операцій. Банк (материнський банк) наводить інформацію про суми грошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо, та суми цінних паперів, які банк (материнський банк) може продати чи перезакласти. Наведені дані відносно інвестиційних та фінансових операцій, які не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів і які не включені у Звіт про рух грошових коштів.

► Примітка 5 "Торгові цінні папери". У таблицях розкривається інформація відносно торгових цінних паперів та аналізується кредитна якість боргових торгових цінних паперів за звітний рік.

► У Примітці 6 "Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах" розкривається інформація відносно інших цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, проводиться аналіз кредитної якості цих боргових цінних паперів за звітний та попередній роки. Має бути обґрунтовано, через що банк не відніс інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, до торгових цінних паперів.

► Примітка 7 "Кошти в інших банках": таблиця 7.1. "Кошти в інших банках", таблиця 7.2. "Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний рік", таблиця 7.3 "Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік", таблиця 7.4 "Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках".

► Примітка 8 "Кредити та заборгованість клієнтів". У таблицях розкривається інформація відносно структури кредитів та заборгованості клієнтів, структури кредитів за видами економічної діяльності, стосовно забезпечення кредитів. Проводиться аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами, кредитної якості кредитів за звітний та попередній роки. Розкривається інформація відносно справедливої вартості забезпечення за простроченими, проте не знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі. Банк (материнський банк) зазначає вартість цінних паперів, які є об'єктом операцій репо, та інформацію відносно наявного права на їх продаж та наступну заставу, методи визначення справедливої вартості забезпечення за кожним видом забезпечення окремо.

► Примітка 9 "Цінні папери в портфелі банку на продаж". У таблицях розкривається інформація відносно структури цінних паперів у портфелі банку на продаж, проводиться аналіз кредитної якості та зміни боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний рік.

► Примітка 10 "Цінні папери в портфелі банку до погашення". У таблицях розкривається інформація відносно структури цінних паперів у портфелі банку до погашення, їхній рух, аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний та попередній роки. Після таблиць банк (материнський банк) зазначає, чи є цінні папери, які були використані як застава та які є об'єктом операцій репо, і зазначає їх суму. Окремо подається інформація відносно справедливої вартості цінних паперів у портфелі банку до погашення та аналізу кредитної якості портфеля цих боргових цінних паперів за звітний і попередній роки.

► Примітка 11 "Інвестиції в асоційовані компанії". Примітка 11 для індивідуального фінансової річної звітності має назву "Інвестиції а асоційовані та дочірні компанії". До складу даної примітки входить таблиця "Інвестиції в асоційовані компанії" і таблиця "Інвестиції в дочірні компанії". За винятком того, подається загальна інформація відносно частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих компаній порівняно з попереднім роком. Після таблиць банк (материнський банк) зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолідованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируються на біржі. А також зазначає частку учасників консолідованої групи в умовних зобов'язаннях асоційованих компаній.

► Примітка 12 "Інвестиційна нерухомість". Інформація відносно інвестиційної нерухомості розкривається банком (материнським банком) за методом справедливої вартості чи/та за методом собівартості. У таблиці розкривається інформація відносно структури інвестиційної нерухомості, що оцінена за методом:

а) справедливої вартості: після таблиці банк (материнський банк) зазначає, чи класифікуються й обліковуються частки нерухомості, утримувані за угодою про операційну оренду як інвестиційна нерухомість; міру, якою справедлива вартість інвестиційної нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача, що має відповідну професійну кваліфікацію і недавній досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України; методи і суттєві припущення, що застосовуються для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості; б) собівартості: інформація відносно інвестиційної нерухомості, що оцінена за методом собівартості, розкривається за звітний і попередній роки. Після таблиці банк (материнський банк) наводить інформацію про застосовані методи амортизації; строк корисного використання і ставки амортизації інвестиційної нерухомості; пояснення того, через що неможливо визначити справедливу вартість даної інвестиційної нерухомості, та, коли це можливо, діапазон оцінок, у якому найбільш імовірно перебуває справедлива вартість та інформацію відносно майбутніх мінімальних сум орендних платежів за не відмовною операційною орендою в разі, коли банк є орендодавцем.

► Примітка 13 "Гудвіл". У таблицях розкривається інформація відносно зміни гудвілу, що пов'язана з придбанням асоційованих і дочірніх компаній та перевірки, що застосовується банком для визнання зменшення корисності гудвілу. Для перевірки зменшення корисності гудвіл, придбаний шляхом об'єднання бізнесу, слід розподіляти на кожну одиницю, що генерує грошові кошти (далі - ОГГК). За кожною ОГГК, для якої сума балансової вартості гудвілу, розподіленого на дані ОГГК, є суттєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гудвілу, банк (материнський банк) розкриває таку інформацію:

а) балансова вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;

б) основа, на якій була визначена сума очікуваного відшкодування ОГГК;

в) коли сума очікуваного відшкодування ОГГК базується на вартості під час використання, то банк (материнський банк) розкриває припущення, до яких сума очікуваного відшкодування ОГГК є найбільш суттєвою і на яких управлінський персонал базує прогнозні потоки грошових коштів для певного періоду, що охоплений останніми бюджетами; описує підхід, що застосовує управлінський персонал для визначення значень для кожного з таких припущень; зазначає період, на котрий управлінський персонал спрогнозував грошові потоки на основі фінансових бюджетів, та в через те разі, коли такий період перевищує п'ять років, надає пояснення, через що він є більш виправданим; наводить темпи зростання, використані для екстраполяції прогнозних оцінок грошових потоків для періодів, що виходять за межі останніх фінансових бюджетів, та обґрунтування, яке пояснює застосування будь-якого темпу зростання, котрий перевищує середні показники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банк функціонує; наводить ставку дисконту, застосовану для підготовки прогнозу грошових потоків. Банк (материнський банк) зазначає інформацію про оцінки, застосовані для попереднього визначення суми очікуваного відшкодування ОГГК, коли до балансової вартості такої ОГГК включено гудвіл.

► Примітка 14 "Головні засоби та нематеріальні активи". Суми, що характеризують операції придбання, надходження, передавання, переведення, вибуття, переоцінки основних засобів та нематеріальних активів, у таблиці зазначають з вирахуванням сум зношення. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає таке:

- вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження відносно володіння, користування та розпорядження;

- вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів;

- залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

- залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;

- початкову (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів;

- вартість нематеріальних активів, відносно яких є обмеження права власності;

- вартість створених нематеріальних активів;

- збільшення чи зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних чи сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

► Примітка 15 "Інші фінансові активи". У таблицях розкривається інформація відносно структури інших фінансових активів. Банк (материнський банк) розкриває інформацію відносно дебіторської заборгованості за фінансовими активами, аналізує зміни резерву під знецінення інших фінансових активів та їхньої кредитної якості за звітний і попередній роки. Подається інформація відносно платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їхньої теперішньої вартості.

► Примітка 16 "Інші активи". Після таблиці банк (материнський банк) зазначає характер забезпечення, що перейшло у власність банку (материнського банку), політику відносно реалізації чи використання в операціях тих активів, які легко не конвертуються в грошові кошти.

► Примітка 17 "Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття". У таблицях розкривається інформація відносно структури довгострокових активів, призначених для продажу, та активи групи вибуття, а також інформація відносно проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум, отриманих під час їх продажу.

► Примітки 18, 19, згідно, "Кошти банків", "Кошти клієнтів". У таблицях розкривається інформація відносно структури цих коштів, розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає суму гарантійних залучених депозитів і те, під які операції вони залучені (акредитиви, доміцильовані векселі тощо).

► Примітка 20 "Боргові цінні папери, емітовані банком". У таблицях розкривається інформація про структуру боргових цінних паперів, емітованих банком, та їхню справедливу вартість. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає термін погашення боргових цінних паперів, емітованих банком.

► Примітка 21 "Інші залучені кошти". У таблицях розкривається інформація відносно структури інших залучених коштів, мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їхньої теперішньої вартості порівняно з попереднім роком. Банк (материнський банк) надає загальний опис угод відносно фінансового лізингу (оренди), включаючи підстави визначення непередбачених орендних платежів, умови поновлення чи придбання орендованих активів, умови про зміну ціни, обмеження, що накладаються угодою про оренду.

► Примітка 22 "Резерви за зобов'язаннями". У таблицях розкривається інформація відносно структури резервів за зобов'язаннями за звітний та попередній роки.

► У Примітці 23 "Інші фінансові зобов'язання" та в Примітці 24 "Інші зобов'язання" розкривається їхня структура.

► Примітка 25 "Субординований борг". У ній банк (материнський банк) зазначає характер та строки зобов'язань за субординованим боргом.

► Примітка 26 "Статутний капітал". Після таблиці, де надається інформація відносно структури статутного капіталу, банк (материнський банк) надає таку інформацію:

а) кількість акцій, оголошених до випуску;

б) кількість випущених і сплачених акцій та випущених, проте не повністю сплачених;

в) номінальну вартість однієї акції;

г) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу;

ґ) суму та умови акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу.

► Примітка 27 "Резервні та інші фонди банку". Після таблиці, де надається інформація відносно структури резервних та інших фондів, банк (материнський банк) розкриває інформацію відносно характеру призначення кожного резерву у власному капіталі.

ІІІ. Примітки до Звіту про фінансові результати

► Примітка 28 "Процентні доходи і витрати".

► Примітка 29 "Комісійні доходи і витрати".

► Примітка 30 "Інші операційні доходи".

► Примітка 31 "Адміністративні та інші операційні витрати". У примітках № 28-31 подається інформація відносно структури доходів і витрат за видами. Після таблиці в Примітці 31 банк (материнський банк) розкриває інформацію відносно доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості; прямих операційних витрат, що виникли від інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід від оренди протягом періоду, і тієї, яка не генерує такого доходу.

► Примітка 32 "Витрати на податок на прибуток". У таблицях розкривається інформація відносно структури витрат на сплату податку на прибуток, узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку), податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за звітний і попередній роки.

Статті розраховуються, виходячи з чинної ставки оподаткування. Ставка податку на прибуток, що застосовується для визначення відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання (відстрочених податків), є ставкою оподаткування, якому передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, виходячи із ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних на звітну дату.

Сума витрат (доходу) з податків на прибуток за звітний рік визначається, виходячи з поточного податку на прибуток з урахуванням змін у складі відстрочених податків (відстрочені податки на кінець року відносно їх суми на початок року):

► відстрочені податкові зобов'язання - збільшення (+), зменшення (-);

► відстрочені податкові активи - зменшення (+), збільшення (-). Таблиця складається за залишками на кінець дня 31 грудня з

урахуванням коригувальних проведень.

► Примітка 33 "Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу".

► Примітка 34 "Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію". У примітці розраховується чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію. Коли чистий прибуток (збиток) та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію однакові, то їх подвійне відображення дозволяється навести в одній статті Звіту про фінансові результати. Також розраховується прибуток (збиток), що належить акціонерам - власникам простих та привілейованих акцій банку.

► Примітка 35 "Дивіденди". У примітці подається інформація відносно нарахування і сплати дивідендів.

Похожие статьи