Поделиться Поделиться

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСИВНИХ І АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

• Класифікація і характеристика банківських операцій.

• Зміст пасивних операцій банків, відображення зобов'язань та капіталу банку в балансі.

• Зміст активних операцій банків, відображення активів банку в балансі.

• Комерційна основа банківських операцій.

Список рекомендованих джерел і літератури

1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.. ФАДА, ЛТД, 2006.

2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-році екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: "Знання", 2006. - 311 с.

4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 192 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.

7. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. -500 с.

8. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -410 с.

9. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.

Глосарій

Баланс банку – метод економічного групування і відображення коштів банку за складом, розміщенням та джерелами утворення, основа фінансової звітності, яка відображає його активи, зобов'язання та власний капітал у грошовому вираженні на певну дату.

Ліквідність – це спроможність банків своєчасно виконувати свої кредитно-фінансові зобов'язання за рахунок наявної готівки та безготівкових коштів.

Сек'юритизація – процес трансформування неліквідних фінансових активів банку в ліквідні цінні папери. Є позабалансовим джерелом формування фінансових ресурсів банку. Суть операції полягає в через те, що банк емітує під частину дохідних активів (іпотечних чи споживчих кредитів) цінні папери і реалізує їх на відкритому ринку.


Класифікація і характеристика банківських операцій

Традиційний набір банківських операцій відображено на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Головні види операцій універсального банку

У статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" конкретно визначено, які операції може здійснювати універсальна банківська установа.

Проте виходячи із функціонального призначення банку, його операції поділяють на пасивні, активні, комісійні (активно-пасивні).

За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси.

Сутність активних операцій - розміщення цих ресурсів задля одержання доходів, створення додаткових платіжних засобів.

Комісійні операції - це операції банків за дорученням клієнтів за комісійну плату:

• із розрахунково-касового обслуговування клієнтів (внутрішнього і міжнародного);

• торговельно-комісійного обслуговування на ринку цінних паперів" валютному ринку, ринку металів;

• трастове та консультаційне обслуговування клієнтів тощо. Є й інші критерії класифікації банківських операцій.

Згідно до специфіки банківської діяльності операції поділяють:

• на традиційні;

• нетрадиційні.

Згідно до банківських контрагентів:

• операції, що надаються банкам та іншим фінансовим установам;

• операції, що надаються суб'єктам господарювання;

• операції, що надаються фізичним особам. Згідно до оплати за надання:

• платні операції;

• безплатні операції.

← Предыдущая страница | Следующая страница →