Поделиться Поделиться

Форми випуску цінних паперів і способи їх зберігання

Для конкретного ознайомлення із депозитарною діяльністю установ Національної депозитарної системи треба з'ясувати, за якими формами випускаються цінні папери.

Емітенти, що забезпечують випуск цінних паперів у документарному варіанті, виготовляють бланки сертифікатів цінних паперів: на. кожний цінний папір - один сертифікат, що називається одинарним сертифікатом, чи сертифікати, що відображають право їхніх власників одразу на кілька одинарних цінних паперів, - сумарні сертифікати.

Одинарні і сумарні сертифікати можуть як передаватись на руки їхнім безпосереднім власникам, так і депонуватись у зберігачів чи в депозитаріях.

Депонування сертифікатів у сховищах зберігача – це операція знерухомлення цінних паперів, тобто переведення документарних цінних паперів у бездокументарну форму з метою забезпечення їх подальшого обігу у формі облікових записів на рахунках у цінних паперах.

За бездокументарної емісії весь випуск цінних паперів оформляється глобальним сертифікатом. Глобальні сертифікати містять усі реквізити, необхідні для сумарного сертифіката, а також загальні умови емісії й обігу цього виду цінних паперів.

Глобальні сертифікати не дозволяється передавати на руки безпосереднім власникам цінних паперів, вони зберігаються в депозитаріях на підставі укладених депозитарних договорів, через те безпосередньо у глобальному сертифікаті вказано найменування уповноваженого депозитарію, що зберігатиме його, і найменування зберігача, якому довірено ведення реєстру власників іменних цінних паперів (коли такого реєстру не веде сам депозитарій).

Депозитарії чи зберігачі можуть зберігати сертифікати цінних паперів у двох формах:

• відокремленій (індивідуальній, закритій);

• колективній (відкритій).

Згідно з відокремленим способом зберігання цінних паперів, зберігай чи депозитарій зобов'язані депонувати та вести облік сертифікатів цінних паперів (найчастіше одинарних) із зазначенням їх номерів і серій. Упакування цих сертифікатів із зовнішнього боку має відповідний ідентифікатор депонента. Такі сертифікати цінних паперів повертають клієнтові (депонентові) на першу його вимогу, депозитарій (зберігач) не має права передовірити зберігання сертифікатів, закласти їх для кредитних операцій, здійснювати з ними інші операції, за винятком тих, які обумовлені в договорі на їх депонування.

Цінні папери, сертифікати яких подано в депозитарій на умовах колективного зберігання (сумарні і глобальні сертифікати), є загальною пайовою власністю всіх клієнтів депозитарію, котрі здали на зберігання цінні папери того ж випуску. Таким чином, клієнти є власниками тільки визначеної кількості цінних паперів цього випуску, без ідентифікації серій і номерів. Частка (пай) власності в загальному фонді цінних паперів відкритого зберігання визначається за номінальною вартістю цінних паперів чи за їх кількістю.

Депозитарна діяльність банків

Банківські установи, які функціонують як зберігачі, створюють у себе спеціальні структурні підрозділи для зберігання та обслуговування цінних паперів, прийнятих від депонентів.

Головні функції цих підрозділів такі:

- відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;

- переоформлення прав власності;

- бухгалтерський облік операцій на рахунках у цінних паперах;

- створення комп'ютерної заставної системи цінних паперів, що є на. зберіганні;

- вилучення цінних паперів із рахунків, переказ з одного рахунку на інший;

- ведення реєстру власників цінних тперів9 нарахування і виплата дивідендів;

- інформаційні послуги.

Для відкриття рахунків у цінних паперах депоненти подають стандартні документи:

• заяву;

• картку із зразками підписів і відбитком гербової печатки, засвідчену нотаріально та ін.

На основі цих документів укладається договір для відкриття рахунків у цінних паперах. Договір є консесуальним, щоби відкрити рахунок, не обов'язково вносити будь-які цінні папери. У договорі про відкриття рахунку в цінних паперах визначаються умови ведення цих рахунків, порядок проведення операцій за рахунками, порядок надання облікової та фінансової інформації зберігачем, а також умови оплати цих послуг тощо.

Закриття клієнтських рахунків у цінних паперах здійснюється також на підставі заяви депонента чи за рішенням суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством. Зберігачі видають депонентам на руки свідоцтво про відкриття чи закриття рахунків.

Операції на рахунках у цінних паперах зберіганні виконують такі: зарахування цінних паперів на рахунок, їх списування та перекази. Усі дані операції здійснюються за спеціальними розпорядчими документами - "депо-дорученнями".

Операції переказу цінних паперів поділяють на три класи:

• перекази у процесі емісії (первинне розміщення цінних паперів);

• перекази на стадії вторинного розміщення;

• перекази на стадії погашення цінних паперів (вилучення з обігу).

Кліринг та грошові розрахунки за операціями з цінними паперами здійснюють локальні депозитарії та Національний депозитарій на основі депозитарного договору поміж зберігачами та депозитаріями, на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів поміж емітентом та депозитаріями і на основі договору про кореспондентські відносини відносно здійснення операцій із цінними паперами, укладеного поміж локальним депозитарієм і Національним депозитарієм. Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами представлений у відповідній інструкції, затвердженій постановою № 375 НБУ від 27.07.1999 р.


Контрольні питання

1. Які установи можуть виступати інфраструктури йми учасниками ринку цінних паперів?

2. Які цінні папери перебувають в обігу в Україні?

3. З якою метою здійснюють банки пасивні операції з цінними паперами?

4. Яка процедура банківської емісії акцій?

5. Які способи застосовують банки при розміщенні випущених акцій?

6. Які цілі переслідують банки при здійсненні портфельних інвестицій?

7. У через що полягає дилерська діяльність банків на ринку цінних паперів?

8. Для чого при проведенні аукціону з розміщення ОВДП встановлюється ціна "відсікання"?

9. У через що полягає операція банку з андерайтингу?

10. Чим відрізняється укладення договору комісії від договору-доручення при здійсненні банками брокерських операцій на ринку цінних паперів?

11. Хто є учасниками верхнього рівня Національної депозитарної системи?

12. Котрий сертифікат цінних паперів називають одинарним?

13. Чим відрізняються поміж собою сумарні та глобальні сертифікати цінних паперів?

14. Яка особливість індивідуального зберігання цінних паперів?

15. Яка процедура відкриття депонентові рахунку в цінних паперах?

16. Які операції здійснюють зберігачі та депозитарій рахунками депонентів у цінних паперах?

17. Хто здійснює депозитарну діяльність для депонентів державних цінних паперів?

Завдання

Завдання 1. За акцією (незалежно від номінальної вартості) щорічно виплачуються дивіденди на суму 12 грн., рівень банківського процента (позичкового) - 9,5%.

Визначте курс акції.

Завдання 2. Визначте суму дивіденду за акцією за такої умови. Банк оголосив, що дивіденди за звичайними акціями виплачуватиме щоквартально в розмірі 11% річних, номінал акції становить 15 гривень.

Завдання 3. Облігацію номінальною вартістю 500 грн., терміном 180 днів продають за курсом 88,4. Погашатиметься облігація інвестором у кінці терміну. Визначте дохідність інвестора при купівлі облігації.

Завдання 4. Облігацію номінальною вартістю 2 000 грн., терміном обігу 91 день купив інвестор у момент випуску за курсом - 78,2; продав через 31 день за курсом 79,4.

Визначте дохідність інвестора при продажу облігації.

Завдання 5. Акціонерний банк "Добробут" є посередником при емісії та розміщенні акцій АТ "Господар". Банк викупив в акціонерного товариства весь випуск акцій на суму 500 тис. грн.

Визначте, за якою ціною банк "Добробут" розповсюджуватиме акції сеед своїх інвесторів для одержання доходу, коли номінальна вартість акцій - 50 грн.


Завдання 6. Визначте дохід банку "Сатурн" у результаті здійснення ним операцій з акціями АТ "Розвиток".

10.09 поточного року АКБ "Сатурн" купив 10 тис акцій АТ "Розвиток".

Номінальна вартість акції - 2 грн. 50 коп. АКБ "Сатурн" придбав акції

за курсовою вартістю на загальну суму 30 тис. грн. 15.01 наступного

року банк одержав дивіденди з розрахунку 20% річних.

Того ж року акції АТ "Розвиток" зросли на ринку в ціні і 20.01 АКБ

"Сатурн" через брокера продав усі акції за ціною 4 грн. за акцію.

Брокерові банк заплатив комісійну винагороду - 3% від загальної суми

акцій.

Тести

1. Продавцями на ринку цінних паперів можуть виступати:

а) інвестори, професіонали;

б) емітенти, посередники;

в) усі відповіді неправильні.

2. До інституційних інвесторів на ринку цінних паперів відносять:

а) установи банківської системи;

б) установи небанківської системи;

в) фінансово-кредитні інститути, що мають ліцензію.

3. Цінний папір без установленого строку обігу – це:

а) облігація;

б) акція;

в) вексель.

4. До активних операцій банків із цінними паперами відносять:

а) посередницькі операції;

б) випуск ощадних сертифікатів;

в) вкладення коштів у цінні папери, кредитні операції з цінними паперами.

5. Банки на ринку цінних паперів можуть здійснювати операції:

а) випуск цінних паперів, вкладення коштів у цінні папери;

б) емісійні, інвестиційні;

в) як інвестори, емітенти та професіонали.

6. Портфельними інвестиціями банків є:

а) вкладення коштів банків в інвестиційні кредити;

б) вкладення коштів банків у цінні папери;

в) вкладення коштів банків у реальне будівництво.

7. Щоби отримувати найбільші доходи, банкам треба формувати такі портфелі цінних паперів:

а) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії;

б) портфелі до погашення;

в) торговельні портфелі та портфелі на продаж.

8. За пасивної інвестиційної стратегії банк формує портфелі:

а) на продаж;

б) до погашення;

в) немає правильної відповіді.

9. Емітентами державних цінних паперів є:

а) НБУ та органи влади;

б) банківські установи;

в) Міністерство фінансів, місцеві органи влади.

10. Конкурентна заявка на придбання банком облігацій на аукціоні містить:

а) кількість облігацій та встановлену ціну;

б) ціну, яка складеться на аукціоні;

в) кількість цінних паперів та назву банку.

11. Посередницькі операції банків із цінними паперами включають:

а) андерайтинг;

б) депозитарні, брокерські операції;

в) усі відповіді правильні.

12. Брокерські операції банки на ринку цінних паперів здійснюють:

а) за рахунок клієнта і від свого імені;

б) за рахунок і від імені клієнта;

в) не можу знайти правильної відповіді.

13. Депозитарна діяльність банків – це:

а) зберігання та обслуговування цінних паперів;

б) клірингові операції з цінними паперами;

в) усі відповіді правильні.

14. Зберігачами в Національній депозитарній системі виступають:

а) банки;

б) реєстратори цінних паперів;

в) фінансові установи небанківської системи.

15. Депозитарії обслуговують:

а) зберігачів;

б) реєстраторів;

в) усі відповіді правильні.

16. Рахунки в цінних паперах відкривають:

а) емітенти, інвестори;

б) емітенти, інвестори, зберіганні;

в) не можу знайти правильної відповіді.

17. У колективній формі зберігаються:

а) одинарні сертифікати;

б) глобальні сертифікати;

в) немає правильної відповіді.


Теми рефератів

1. Роль ринку цінних паперів у фінансовій системі держави.

2. Особливості акціонерного товариства, випуск акцій, доходи акціонерів.

3. Застосування деривати пі в на ринку цінних паперів.

4. Діяльність фондової біржі.

5. Кліринг і грошові розрахунки на ринку цінних паперів.

6. Трастові операції з цінними паперами.

7. Банківські установи як зберігачі в Національній депозитарній системі.

8. Ризики фондового ринку, формування резерву під цінні папери.


← Предыдущая страница | Следующая страница →