Поделиться Поделиться

Модуль Кредиты

Операції за кредитами здійснюються на робочому місці Кредиты (Приложения/Задачи/Проценты_!/Кредиты). Вікно Условия призначене для визначення клієнтів і рахунків шляхом активації певних радіокнопок, з якими має працювати користувач. Вікно Кредиты, що з'являється на екрані, має своє локальне меню і поділене на дві частини: верхня частина - Клиенты, призначена для відображення позичальників коштів і їхніх кредитних рахунків; нижня - Кредитный - для ведення кредитних угод (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Вікно Кредиты

Системою Scrooge для ведення кредитних операцій передбачено виконання низки стандартних послідовних операцій: реєстрація клієнтів - позичальників коштів; відкриття потрібних для реалізації задачі рахунків; формування кредитної угоди позичальника; видача суми кредиту; оформлення кредитного забезпечення; розрахунок резерву за кредитом; нарахування і погашення процентних сум за кредитом; повернення суми кредиту тощо. Для розуміння суті задачі розглянемо всі етапи роботи з кредитами в системі Scrooge.

Позичальник коштів повинен бути клієнтом банку, коли ж ні - його слід зареєструвати. У разі позитивного вирішення питання про надання позики позичальник має відкрити кредитний рахунок і низку суміжних рахунків. Системою Scrooge передбачено два режими відкриття рахунків: індивідуальний і пакетний. Індивідуальний передбачає застосування стандартної функції відкриття рахунків із Менеджера счетов; пакетний - спеціалізований, котрий пропонує: по-перше, відкрити однією дією пакет рахунків - кредитний, процентний, простроченого кредиту, прострочених процентів, гарантії, застави, ліміту, резерву тощо; по-друге, прив'язати відкритий пакет рахунків до кредитного рахунку і створити власний запис у таблиці кредитних угод - створити макет кредитної угоди.

Технологія відкриття "пакета" рахунків така: активувати верхню частину вікна Кредиты, кнопку Добавить; із випадного меню вибрати пункт Завжди по кредиту і заповнити шаблон вікна Открытие ссудных счетов. Для заповнення поля Клиент користувач натиском клавіші Enter викликає довідник зареєстрованих клієнтів, з якого здійснюється вибір конкретного клієнта. Користувачеві залишається ввести код валюти і аналітичні параметри для кредитного рахунку. Параметри решти рахунків будуть сформовані подібно до кредитного рахунку (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Вікно Завжди по кредиту для позичальника Л Т "Квазар"

для формування кредитної угоди слід заповнити макет кредитної угоди, до якого треба внести номер угоди, період дії угоди, тип, процентну ставку, категорію ризику (стандартна, під контролем, субстандартна, сумнівна, безнадійна), скорочений код терміну (короткострокові, довгострокові, кредитна лінія), вид забезпечення (Гарантії - Кабінету Міністрів, Національного банку України, міжнародних банків і організацій, інших банків; Інші гарантії, Товари в переробці, Майнові права, Майнові права на грошові депозити, Інші майнові права, Дорогоцінні метали, Державні цінні папери тощо). від категорії ризику і виду забезпечення залежить визначення коефіцієнта для розрахунку щомісячного резерву за кредитом. заповнений макет кредитної угоди наведено на рис. 4.25.

на основі макета кредитної угоди система автоматично формує кредитну угоду і фіксує її в нижній частині вікна Кредиты. Для перегляду кредитної угоди і її редагування слід у верхній частині вікна Кредиты виділити спочатку кредитний рахунок позичальника, а в нижній частині цього вікна - кредитну угоду і кнопку Изменить. на екрані з'являється вікно кредитної угоди, до якої треба додати найменування кредиту і переглянути її реквізити (рис. 4.26).

Кредитний модуль Scrooge дає можливість автоматичної генерації бухгалтерських документів - видача кредиту, оформлення кредитного забезпечення, нарахування процентів за кредитом, погашення процентних сум, повернення кредиту. Прив'язку певних рахунків до кредитного рахунку дозволяється переглянути (рис. 4.27).

Активація кнопки Счета виводить на екран вікно списку рахунків, прив'язаних до кредитного рахунку (рис. 4.28). Це вікно дає можливість переглядати типи зв'язків рахунків, додавати новий запис, вилучати певний рахунок із схеми зв'язку тощо.

Рис. 4.28. Вікно списку рахунків, прив'язаних до кредитного рахунку

Після реєстрації позичальника, відкриття рахунків, оформлення і друку угоди кредитний модуль дає можливість здійснити видачу кредиту.

Видача кредиту на поточний рахунок позичальника здійснюється виконанням команди локального меню Операции/Выдать кредит на роціс. Автоматично при цьому формується внутрішньобанківський документ на суму кредиту, що видається (Дебет - кредитний клієнтський рахунок, Кредит - поточний клієнтський рахунок - рис. 4.29). Згенерований документ потрапляє до Менеджера документов, а його сума відображається на позичковому рахунку позичальника.

Рис. 4.29. Вікно оформлення видачі кредиту

Оприбуткування суми забезпечення кредиту полягає в генерації відповідного документа (команда локального меню Операции/Оприходовать обеспечение - рис. 4.30).

Рис. 4.30. Вікно оформлення оприбуткування застави кредиту

Обчислення резерву за кредитом виконується із застосуванням довідника типів зв'язків рахунків із кредитним рахунком. Для обчислення резерву за кредитом слід виділити кредитний рахунок позичальника (вікно Кредиты) і активувати команду локального меню Операции/Расчитать резерв. Результати обчислення подаються системою у формі окремого вікна (рис. 4.31).

Рис. 4.31. Вікно результату обчислення резерву за кредитом

Суму розрахованого резерву наведено в рядку Резерв, решта рядків -інформаційні. На суму резерву система автоматично генерує документ, котрий направляється до Менеджера документов системи (рис. 4.32).

Рис. 4.32. Вікно документа занесення резерву

Проценти за кредити, які позичальник зобов'язаний погасити протягом обумовленого часу, як правило, нараховуються в кінці кожного місяця.

Технологія нарахування і погашення процентів передбачає виконання такої послідовності дій:

1) викликати на екран вікно Кредиты;

2) вибрати кредитний рахунок клієнта, за яким будуть нараховуватись проценти;

3) з вікна Кредиты виконати команду Проценты/Начислить проценты - на екран виводиться вікно умов нарахування процентної суми (рис. 4.33);

Рис. 4.33. Вікно умов нарахування процентів

4) у вікні умов нарахувань установити межі періоду нарахувань (поля с по); установити режим роботи функції - (*) Ведомость (результати обчислення будуть представлені тільки прогнозною відомістю); (*) Проводки (результати обчислень будуть представлені відомістю і проведеннями);

5) режим Проводки - передбачає створення документа з визначеною датою і типом операції;

6) погашення процентів за кредит - Операции/Погасить через роціс, Проценты, згенерований документ користувач повинен завізувати (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Проведення на погашення кредиту

Для розрахунку пені за непогашеними процентами призначено пункт меню Пеня по процентам. Вікно визначення умов розрахунку одночасно містить сервісні функції (рис. 4.35).

Наприкінці терміну дії кредиту виконується операція погашення кредиту, тобто оформляється бухгалтерське проведення на погашення основного боргу - Операции/Погасить через роціс, заповнюється шаблон внутрішнього платіжного документа (меморіальний ордер) на здійснення проведення з наступним візуванням.

Система Scrooge розрахована не тільки на проведення операцій із банківським кредитом, а й на операції з міжбанківськими кредитами, що розміщені і залучені.

Такі операції винесені в окремий пункт меню Приложения/Проценты/Кредиты /МБК.

Похожие статьи