Поделиться Поделиться

Тестові завдання з дисципліни

«Ідентифікація і моделювання об'єктів автоматизації»

1. В яких режимах визначаються параметри моделі при її ідентифікації?

а) У критичному режимі роботи об'єкта .

б) У режимі нормальної експлуатації об'єкта або в аварійному режимі.

в) У режимі нормальної експлуатації об'єкта або спеціальних експериментів з ним.

г) В аварійному режимі.

2. Як називаються задачі з початковими умовами, що задані при одному і тому ж значенні незалежної змінної?

а) Задачами ідентифікації.

б) Крайовими задачами.

в) Початковими задачами.

г) Задачами Коші.

3. Визначте основні групи класифікації моделей

а) Матеріальні і реальні.

б) Реальні і математичні.

в) Матеріальні і символічні.

г) Імітаційні і реальні.

4. Вкажіть кількість експериментів за повним факторним експериментом

а) 2n

б) 2n-k

в) 2n+k

г) 2nk

Де n - кількість змінних, к - кількість генеруючих співвідношень.

5. Регресійний аналіз - це метод визначення коефіцієнтів моделі, яка найбільш точно відповідає

а) Даним, розрахованими для моделі.

б) Експериментальним даним.

в) Прогнозованим даним.

г) Даним, розрахованими для об'єкта.

6. Якими методами визначається форма залежності вихідного параметра від одного або більше вхідних параметрів?

а) Методами спектрального аналізу.

б) Методами дисперсійного аналізу.

в) Методами регресійного аналізу.

г) Методами імітаційного аналізу.

7. Як називають правило перетворення однієї функції в іншу ?

а) Кореляцією функцій.

б) Оператором.

в) Дисперсією.

г) Коваріацією.

8. Для створення якого плану експерименту використовується функція ff2rn(k) програми MatLab?

а) Дробового факторного експерименту.

б) Повного факторного експерименту.

в) Рандомізованого факторного експерименту.

г) Латинського плану.

9. Що дозволяє встановити ідентифікація процесів методами кореляційного аналізу?

а) Вигляд кореляційного зв'язку.

б) Вигляд функціональної залежності між вхідними та вихідними параметрами.

в) Експериментальні значення параметрів.

г) Існування зв'язків між досліджуваними параметрами.

10.3а якою формулою виконується перехід від некодованих змінних zj до кодованих х j при повному факторному експерименті?

а) xj=(zj+zj0)/∆j

б) xj=(zj-zj0)/∆j

в) xj=(zj0+zj)/∆j

г) xj=(zj0-zj)2/∆j

11. Виберіть функцію, що використовується для отримання рандомізованого плану експерименту в MatLab ?

a) unidrnd(N, т, к).

б)ff2n(N,m,k).

в) unidr(N,m,k).

г) rnd(N, т, к).

12. Яке рівняння використовується при побудові дифузійної моделі?

а) Тестові завдання з дисципліни - Инвестирование -  1 .

б) Тестові завдання з дисципліни - Инвестирование -  2 .

в).Тестові завдання з дисципліни - Инвестирование -  3

г) Тестові завдання з дисципліни - Инвестирование -  4 .

Відповідь а.

13. Як називається т- мірний простір, в якому стан системи можна представити як точку з координатами y1…,ym?

а) m-мірним простором.

б) Банаховим простором.

в) Простором станів.

г) Координатним простором.

14. Як називаються математичні моделі, що описують процеси, в яких основні параметри не змінюються в просторі, а тільки в часі?

а) Моделями з часовими параметрами.

б) Моделями з зосередженими параметрами.

в) Моделями з розподіленими параметрами.

г) Моделями з одномірними параметрами.

15. Як називаються моделі, окремі елементи яких відповідають лише великим частинам реальної системи, а повне поелементне співвідношення між моделлю і системою відсутнє?

а) Ізоморфними.

б) Гомоморфними.

в) Структурними.

г) Елементарними.

16. Які види експериментів розрізняють при визначенні параметрів моделі об'єкта?

а) Спеціальний і регулярний.

б) Спеціальний і звичайний.

в) Факторний і регресійний.

г) Пасивний і активний.

17. З якою метою використовується метод найменших квадратів?

а) Для аналізу даних, отриманих при розрахунку моделі.

б). Для обробки експериментальних даних.

в) Для визначення керуючих сигналів.

г) Для дослідження випадкових впливів.

18. Яка лінія найбільш повно відображає закономірність експериментальних даних та побудована за методом найменших квадратів?

а) Квадратична лінія.

б) Кореляційна крива.

в) Лінія регресії.

г) Закономірна лінія.

19. За яким критерієм чи методом проводиться перевірка адекватності?

а) Критерієм Фішера.

б) Критерієм Найквиста.

в) Методом найменших квадратів.

г) Методом ітерацій.

20. Для побудови яких графіків застосовується процедура freqs в середовищі Matlab?

а) Лінії регресії,

б) Передаточної функції

в) Карти розміщення нулів та олюсів.
г)АЧХ іФЧХ..

← Предыдущая страница | Следующая страница →