Поделиться Поделиться

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації.

Економічна ефективність автоматизації вимірюється ступенем зменшення сукупної праці, що витрачається на виробництво одиниці продукції. При автоматизації технологічних або виробничих процесів вартість капітальних витрат зазвичай декілька зростає, а експлуатаційні витрати на одиницю продукції істотно скорочуються. Таким чином, ефективність автоматизації характеризується сумарним скороченням витрат на виробництво одиниці продукції.

Якщо автоматизацію будь-якого процесу можна здійснити різними варіантами, то треба вибрати найефективніший варіант, який забезпечує інтенсивніше зниження вартості і вище зростання продуктивності суспільної праці. При цьому дуже важливо за базовий варіант прийняти найбільш передовий і досконалий варіант виробництва, вживаний або планований до впровадження в перспективі у вітчизняній або зарубіжній практиці. При порівнянні з менш досконалим способом виробництва можна отримати в розрахунках завищену економію засобів. Фактично цей же рівень може бути досягнутий за рахунок прогресивнішої технології машинного способу виробництва без залучення автоматизації. По кожному вибраному варіанту визначають витрати і економічний ефект. Кращим визнають варіант, у якого економічний ефект максимальний.

На техніко-економічні показники істотно впливають правильно сформульовані технічні вимоги на автоматизацію ТП. Наприклад, підвищені вимоги до точності роботи автоматичної системи приводять до ускладнення пристроїв автоматики і істотного збільшення капітальних і експлуатаційних витрат, а також надійності.

Економічна ефективність автоматизації складається з енергетичного, трудового, структурного і технологічного ефектів.

Енергетичний ефект визначають по скороченню витрати палива або енергії, збільшенню надійності і довговічності роботи енергетичного устаткування, економічності роботи систем енергозабезпечення, підвищенню ККД силових установок і так далі.

Трудовий ефект пов'язаний з скороченням прямих витрат живої праці обслуговуючого персоналу на виконання ТП. При переході на автоматизацію витрати живої праці істотно скорочуються при незначному збільшенні капітальних витрат на апаратуру автоматики.

Структурний ефект обумовлений скороченням регулюючих і запасних ємкостей, зменшенням службових приміщень і інженерних комунікацій, зниженням металоємності і вартості устаткування, збільшенням знімання продукції з одиниці площі або об'єму виробничих будівель, підвищенням концентрації споруд на території.

Технологічний ефект обумовлений в основному збільшенням виробництва або якості продукції та послуг за рахунок автоматизації ТП. В результаті техніко-економічних, соціально-економічних і якісних порівнянь автоматизованого і неавтоматизованого способів виробництва визначають основні показники ефективності автоматизації: капітальні витрати, експлуатаційні річні витрати, рентабельність, термін окупності, приведені витрати і інше.

Капітальні витрати — одна з основних початкових величин при розрахунках економічної ефективності автоматизації. Ці витрати складаються з вартості засобів Кз автоматики з урахуванням їх доставки, монтажу і наладки; витрат на модернізацію Км. техніки, що діє, і технології, викликану автоматизацією; вартості будівництва і реконструкції будівель Кб у зв'язку з впровадженням автоматизації; залишковій вартості. До основних засобів, що підлягають ліквідації при впровадженні пристроїв автоматики, за вирахуванням вартості Кр, отриманої від реалізації частини ліквідованих основних коштів, тобто:

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 1

При численні капітальних витрат на автоматизацію слід враховувати лише ті додаткові витрати на будівлі, устаткування і перебудову технології, які викликані тільки впровадженням засобів автоматизації.

Річні експлуатаційні витрати виробництва складаються в основному з амортизаційних відрахувань Іo, відрахувань Іп на поточний ремонт, витрат на зарплату І3 обслуговуючого персоналу, вартості електроенергії Іе і вартості палива і змащувальних матеріалів Іс, куди віднесені і деякі інші річні витрати.

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 2

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 3

Прибуток річних експлуатаційних витрат.

Де Ін — річні витрати при неавтоматизованому способі виробництва;

Іа — те ж, при автоматизованому способі виробництва;

Д — додатковий прибуток за рахунок збільшення якості продукції, зниження втрат і тому подібне.

При автоматизації виробництва додатковий дохід Д не врахований в раніше приведених виразах, часто має істотне значення. У ряді випадків, зважаючи на цей дохід, можна застосовувати високонадійні і дорогі автоматизовані засоби, отримуючи при цьому значний економічний ефект.

Термін окупності капітальних витрат на автоматизацію при однаковому річному об'ємі виробництва.

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 4

де Ка і Кн — капітальні витрати відповідно автоматизованого і неавтоматизованого виробництва а < Кн);

Ін і Іа — експлуатаційні річні витрати відповідно неавтоматизованого і автоматизованого виробництва н > Іа).

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних витрат є величиною, зворотною нормативному терміну окупностін):

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 5

Продуктивність праці — найважливіший показник економічної ефективності. Вона визначається кількістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції. Підвищення продуктивності праці, яке відбулося в результаті автоматизації, відображає зменшення витрат праці, виражене у відсотках:

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 6

де Зп — витрати праці на одиницю продукції або вид роботи при неавтоматизованому виробництві;

За — теж саме, при автоматизованому виробництві.

Економія праці виходить завдяки підвищенню його продуктивності:

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 7

де А — річний об'єм виробництва продукції після автоматизації.

Рентабельність виробництва пов'язана з грошовим вимірюванням витрат праці і характеризує рівень прибутковості виробництва, тобто відносне значення чистого прибутку:

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 8

де Ц — оптовая ціна продукції;

С — собівартість продукції.

При автоматизації ТП слід обчислювати показник ∆р додаткової рентабельності, не пов'язаної з оптовою ціною продукції:

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 9

де Сн — собівартість продукції неавтоматизованого виробництва;

Са — собівартість продукції автоматизованого виробництва.

Приведені розрахункові витрати (З) дозволяють дати порівняльну оцінку і вибрати (по мінімальному значенню) найбільш ефективний варіант автоматизації ТП. Їх визначають по експлуатаційних витратах І за рік і первинним капітальним вкладенням К на автоматизацію, приведеним до однакової розмірності через нормативний коефіцієнт ефективності Ен:

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 10

Нормативний коефіцієнт Ен приймають не більше 0,2 з урахуванням відсотків кредитних ставок і рекомендують для ринкових умов рівним 0,1.

Річний економічний ефект від автоматизації при випуску однієї і тієї ж продукції:

Загальні положення про основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації. - Инвестирование - 11

де З1 і З2 — приведені витрати на одиницю продукції (роботи) до і після автоматизації;

А — річний об'єм виробництва продукції (роботи) після автоматизації.

В окремих випадках необхідно враховувати соціальні і екологічні чинники, зміна яких викликана використанням засобів автоматизації. Оскільки кількісно оцінити соціально-екологічні чинники не завжди вдається, вибирають варіант автоматизації, який краще задовольняє соціальним стандартам і екологічним нормативам (наприклад, поліпшення умов праці, його престижності, зниження граничне допустимого рівня шкідливих речовин і дій і т. д.).

Приблизну послідовність розрахунків економічної ефективності автоматизації можна представити таким чином: збір і узагальнення початкових даних, вибір бази порівняння, визначення капітальних витрат, необхідних для придбання і впровадження засобів автоматики, підрахунок річних експлуатаційних витрат на обслуговування засобів автоматики, дослідження впливу автоматизації на техніко-економічні і соціально-економічні показники технологічного або виробничого процесу, виявлення очікуваного економічного ефекту від впровадження автоматизації.

У загальному вигляді основний критерій економічної ефективності застосування засобів автоматики в господарстві визначається скороченням приведених витрат (З).

Показники економічної ефективності автоматизації необхідно розраховувати для того, щоб встановити черговість автоматизації найбільш прогресивних і економічно вигідних ТП, вибрати найбільш економічні методи і технічні засоби автоматизації, визначити техніко-економічні показники її ефективності, підрахувати річний економічний ефект, маючи на увазі подальше матеріальне стимулювання працівників.

Питання та завдання для самоконтролю.

1. Що являє собою економічна ефективність автоматизації?

2. Що входить в капітальні витрати?

3. Що являє собою продуктивність праці?

4. Що входить в річні експлуатаційні витрати виробництва?

5. Яким чином можна представити приблизну послідовність розрахунків економічної ефективності автоматизації?

Додаток 2.4

← Предыдущая страница | Следующая страница →