Поделиться Поделиться

Загальні принципи побудови систем охоронної безпеки

Головне призначення охоронної системиполягає в оперативному і гарантованому сповіщенні чергового персоналу і/або правоохоронних служб про несанкціоноване проникнення в приміщення, які охороняються.

Вирішення даного завдання можливо тільки при грамотному оснащенні об’єкта охорони сучасними високоефективними технічними засобами охоронної сигналізації.

Охоронна сигналізація може бути автономною - призначена для своєчасного сповіщення служби охорони про проникнення або спробу проникнення в будівлю або в її окремі приміщення, з фіксацією факту, місця і часу порушення рубежу охорони. Але найбільший ефект від охоронної сигналізації досягається при підключенні її на пульт позавідомчої охорони або на пульт централізованого спостереження приватного охоронного підприємства.

Будь-яка система охоронної сигналізації складається з датчиків, які безпосередньо контролюють зону, яка охороняється, а у випадку тривоги видають електричний сигнал на приймально-контрольні прилади, які обробляють цей сигнал за допомогою вбудованих мікропроцесорів та визначають всі подальші дії (включення сирени або автодозвону і т.д.), а також виконавчих пристроїв, до яких відносяться звукові або світлові оповіщувачі, блоки індикації, принтери для роздруковування протоколу подій і т.д. Зазвичай всі датчики об’єднуються в зони, коли будь-який об’єкт або частина об’єкта контролюється групою датчиків.

Особливість охоронних датчиків для систем типу охоронна сигналізація полягає в тому, що вони реєструють, в основному, не електричні величини. Вимірювання не електричних величин – складне завдання і при цьому датчики повинні забезпечувати високу надійність і вірогідність контролю. Надійність датчиків забезпечується, в основному, цифровими методами обробки сигналів. Датчики поєднуються в зони. Під зоною розуміється один або кілька датчиків, що охороняють певний об’єкт або ділянку об’єкта.

Всі функції системи охоронної сигналізації визначаються програмою мікропроцесора. Параметри програми задає користувач, залежно від його повноважень, зі спеціального пульта. Пульти-концентратори можуть підключатися до персональних ЕОМ для обробки і реєстрації сигналів тривоги, автоматичного аналізу стану датчиків і функціонування всієї системи. Пульти-концентратори можуть приймати і передавати повідомлення по телефонній мережі через комунікаційний модуль в автоматичному режимі.

Більшість систем типу охоронна сигналізація доповнюються датчиками пожежної безпеки. Найбільш розвинені системи можуть включати інші підсистеми і доповнюватися, наприклад, пультами дистанційного керування.

Структура системи автоматичної пожежної сигналізації

Автоматична система пожежної сигналізації – це сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки і надання у заданому вигляді повідомлення про пожежу на об’єкті, що захищається, спеціальної інформації і для видачі команд на включення автоматичних установок пожежегасіння, оповіщення людей про пожежу та управління іншими технічними засобами.

В цілому система автоматичної пожежної сигналізації призначена для вирішення таких основних завдань: своєчасне виявлення пожежі на ранній стадії; отримання, обробка, передача та представлення у необхідному вигляді інформації про пожежу у відповідні інстанції. Принцип побудови автоматичної пожежної сигналізації показано на рис. 33.

Загальні принципи побудови систем охоронної безпеки - Инвестирование -  1

Рис.33. Принцип побудови автоматичної пожежної сигналізації.

Із призначення системи автоматичної пожежної сигналізації випливає її основний склад: пристрої, здатні виявити пожежу, оцінювати основні характеристики пожежі, передавати отриману інформацію у відповідні інстанції.

Різноманіття систем і технічних засобів пожежної сигналізації можна класифікувати за декількома основними ознаками, а саме за:

- призначенням (прилади пожежної сигналізації та сигнально-пускові блоки автоматичних установок пожежегасіння);

- видом технічних засобів (установки пожежної сигналізації, системи передачі сповіщень про пожежу, об’єднані пульти централізованого спостереження, прилади (технічні засоби) пожежної сигналізації спеціального призначення, зокрема для водного, повітряного, залізничного і автомобільного транспорту і об’єктів спеціального призначення);

- конструктивним виконанням (звичайне виконання, вибухозахищене, пилезахищене і водозахищене виконання), згідно з вимогами «ПУЭ» («Правела устройства электротехники») до класу захисту обладнання, залежно від умов його експлуатації;

- видом ліній зв’язку, що використовуються (спеціальні провідні і оптоволоконні лінії, електричні мережі, радіоканали, лінії міської телефонної мережі);

- видом сповіщувачів, що підключаються (уніфіковані, що реагують на певну первинну ознаку пожежі; спеціальні, призначені для роботи в певних умовах; комбіновані, що реагують на декілька первинних ознак пожежі);

- елементною базою функціональних вузлів (електромеханічні, на дискретних напівпровідниках і інтегральних мікросхемах, з використанням великих інтегральних схем, мікропроцесорів і комбінованої бази).

Така класифікація не виключає можливості її розширення за рахунок цілого ряду інших ознак, що впливають на найважливіші характеристики систем пожежної сигналізації.

Функції пожежної сигналізації забезпечуються основними технічними засобами: пожежними сповіщувачами; приймально-контрольними приладами; лініями зв’язку (шлейфом).

Пожежні сповіщувачі – це елементи системи пожежної сигналізації, які призначені для виявлення пожежі за її первинними ознаками і надання інформації про пожежу у зручній для подальшої передачі формі.

Шлейф пожежної сигналізації – електричний ланцюг, що з’єднує вихідні ланцюги пожежних сповіщувачів, включає в себе допоміжні (виносні) елементи (діоди, резистори і та ін.) та з’єднувальні дроти, і призначений для видачі на приймально-контрольний прилад сповіщень про пожежу і несправність, а в деяких випадках і для подачі електроживлення на сповіщувачі.

Приймально-контрольні прилади – це технічні прилади пожежної сигналізації, які призначені для прийому інформації від пожежних сповіщувачів, формування сигналу про виникнення пожежі або несправності установки, подальшої передачі інформації та видачі команд на інші пристрої керування.

Додатки

Додаток 1.1

← Предыдущая страница | Следующая страница →