Публикации: Автоматизация

Загальні положення, поняття, визначення, терміни, категорії, що необхідні для опанування знань з дисципліни АТП.

В назві курсу АТП ключові слова: автоматизація та технологічній процес (ТП). Розглянемо більш детально, що це означає. Є процес взагалі, тобто розвиток якого-небудь явища, послідовна зміна станів у розвитку чого-небудь, а є технологічний процес (ТП). ТП - це процес, де логічно пов’язані операції складають процес цілеспрямованої дії для досягнення певного результату. Це може бути зміна кількісних, якісних характеристик або форми якостей об’єкту, стану, властивостей, розташування у просторі. Будь... [читать дальше]

Система: основні поняття, властивості,

Узагальнені класифікації. Системний підхід у вирішенні проблеми вимагає тотальної системності: від постановки проблеми до її розв’язання, а також узгодженості всіх функцій, етапів виконання, ланок. Тобто, системність присутня на всіх етапах: від загального поняття (уявлення) про систему до конкретної системи. Сучасні наукові дані та сучасні системні уявлення дозволяють казати про світ як про нескінченну ієрархічну систему систем, які знаходяться у розвитку, проходять різні стадії розвитку, розт... [читать дальше]

Системний аналіз об’єктів управління технологічними процесами

При дослідженні технологічних процесів з позицій задач управління використовуються основні прийоми системного аналізу (системного підходу): • системна постановка задачі дослідження; • вибір критеріїв якості; • розробка плану експерименту з виділенням основних етапів; • додержання принципу ієрархії «зверху – вниз» при аналізі, та «знизу – вверх» при синтезі складних систем. З позицій системного аналізу розв'язуються задачі моделювання, оптимізації, управління та оптимального проектування технолог... [читать дальше]

Структурний аналіз систем управління складними технологічними об’єктами

При структурному аналізі складних систем аналізуються організаційна, функціональна і технічна структури. Ці структури можна розглядати як певні моделі, які відображають функції та цілі, які стоять перед системою. В першу чергу враховують ієрархічність системи, тому ці структури завжди будуть багаторівневими. Багаторівнева структура допомагає на різних рівнях розглядати з різним ступенем деталізації властивості системи та її складових. Таким чином, структура - це сукупність елементів і зв'язків м... [читать дальше]

Інформаційна модель об’єктів управління технологічними процесами

Детальне дослідження технології і організації виробництва є одним з основних етапів системного аналізу і включає, окрім дослідження структури технологічного процесу, також дослідження технологічного устаткування і його реальних характеристик, встановлення наявності і визначення достатності інформації про технологічні чинники і параметри предмету праці в процесі виробництва, виявлення зв'язків між ними. В процесі обстеження має бути по можливості зібрана вся апріорна інформація про технологію вир... [читать дальше]

Історичні відомості та перспективи розвитку систем автоматизації.

Автоматичні пристрої були відомі ще в глибокій старовині. Проте ні в стародавні часи, ні в середні століття вони не відігравали особливої ролі у виробництві і таким чином цей період відноситься до передісторії АТП. Окремі елементи і автоматичні пристрої починають застосовуватися для вдосконалення виробничих процесів тоді, коли людська сила або сила приручених тварин починає замінюватися силами природи, рутинні емпіричні заходи – свідомим застосуванням досягнень природознавства. Тому справжня іст... [читать дальше]

Головні поняття, визначення, терміни та напрямки автоматизації.

АТП характеризується частковою або повною заміною людини-оператора спеціальними технічними засобами контролю, регулювання, механізація, автоматизація у виробничому процесі. Залежно від функцій, що виконуються спеціальними автоматичними пристроями, розрізняють наступні основні види автоматизації: автоматичний контроль, автоматичний захист, дистанційне і автоматичне керування, телемеханічне управління. Автоматичний контроль включає автоматичну сигналізацію, вимірювання, сортування і збір інформаці... [читать дальше]

Основні елементи та засоби автоматики, їх класифікація.

Елементи автоматики надзвичайно різноманітні по конструкції, принципам дії, характеристикам, фізичній природі перетворювальних сигналів, функціям, що виконуються в пристроях автоматичного управління. Кожен елемент автоматики має певну сукупність характеристик і параметрів, які визначають його метрологічні, динамічні, експлуатаційні і технологічні особливості, що дозволяє правильно вирішити питання про ефективність використовування елементу в конкретному пристрої автоматичного управління. Як будь... [читать дальше]

Виконавчі елементи та пристрої.

Виконавчі елементи(ВЕ) систем автоматики призначені для створення управляючої дії на регулюючий орган (РО) об'єкту управління (ОУ). При цьому змінюється положення або стан РО, що приводить зрештою до зміни положення або стану ОУ відповідно до алгоритму управління. Виконавчі елементи залежно від управляючої дії на виході діляться на два види: силові і параметричні. Зміна просторового положення РО можливо в тому випадку, якщо ВЕ створює управляючу дію у вигляді сили або моменту. Такі виконавчі ел... [читать дальше]

Обчислювальні та погоджувальні елементи.

Для реалізації складних алгоритмів управління необхідні обчислювальні машини. Залежно від конкретних задач управління використовують як аналогові, так і цифрові ЕОМ (електрнно-обчислювальні машини). Аналогові обчислювальні пристрої використовують для додавання і віднімання дій в контурах управління, для обчислення похідних і інтегралів; аналогові ЕОМ застосовують і для побудови перебудованих моделей ОУ в адаптивних системах і т.д. В цих випадках реалізуються переваги аналогової техніки: велика ш... [читать дальше]